Meer
Publicatiedatum: 22-11-2019

Inhoud

Sitemap

Begroting 2020 Blz. 1  
Voorwoord Begroting 2020 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Algemeen Blz. 4  
Inleiding Blz. 5  
Hoofdlijnen financiële gevolgen Blz. 6  
Provinciaal toezicht Blz. 7  
1e begrotingswijziging 2020 (ombuigingen) Blz. 8  
Leeswijzer Blz. 9  
Begroting in één oogopslag Blz. 10  
Baten per programma Blz. 11  
Lasten per programma Blz. 12  
Kerngegevens Blz. 13  
Programma 1: Sociaal Blz. 14  
Sociaal Blz. 15  
Inleiding Blz. 16  
Doelstellingen & activiteiten Blz. 17  
Reguliere taken Blz. 18  
Speerpunten Blz. 19  
CUP gelden Blz. 20  
Indicatoren Blz. 21  
Indicatoren Blz. 22  
Bijdrage verbonden partijen Blz. 23  
Bijdrage verbonden partijen Blz. 24  
Kaders Blz. 25  
Kaders Blz. 26  
Overzicht baten en lasten per thema: programma Sociaal Blz. 27  
Programma 2: Economie, onderwijs en arbeidsmarkt Blz. 28  
Economie, onderwijs en arbeidsmarkt Blz. 29  
Inleiding Blz. 30  
Doelstellingen & activiteiten Blz. 31  
Reguliere taken Blz. 32  
Speerpunten Blz. 33  
CUP gelden Blz. 34  
Indicatoren Blz. 35  
Indicatoren Blz. 36  
Bijdrage verbonden partijen Blz. 37  
Bijdrage verbonden partijen Blz. 38  
Kaders Blz. 39  
Kaders Blz. 40  
Overzicht baten en lasten per thema: programma: Economie, arbeidsmarkt en onderwijs Blz. 41  
Programma 3: Ruimte Blz. 42  
Ruimte Blz. 43  
Inleiding Blz. 44  
Doelstellingen & activiteiten Blz. 45  
Reguliere taken Blz. 46  
Speerpunten Blz. 47  
CUP gelden Blz. 48  
Indicatoren Blz. 49  
Indicatoren Blz. 50  
Bijdrage verbonden partijen Blz. 51  
Bijdrage verbonden partijen Blz. 52  
Kaders Blz. 53  
Kaders Blz. 54  
Overzicht baten en lasten per thema: programma Ruimte Blz. 55  
Programma 4: Bestuur, organisatie en veiligheid Blz. 56  
Bestuur, organisatie en veiligheid Blz. 57  
Inleiding Blz. 58  
Doelstellingen & activiteiten Blz. 59  
Reguliere taken Blz. 60  
Speerpunten Blz. 61  
CUP gelden Blz. 62  
Indicatoren Blz. 63  
Indicatoren Blz. 64  
Bijdrage verbonden partijen Blz. 65  
Bijdrage verbonden partijen Blz. 66  
Kaders Blz. 67  
Kaders Blz. 68  
Overzicht baten en lasten per thema programma: Bestuur, organisatie en veiligheid Blz. 69  
Programma 5: Financiën Blz. 70  
Inleiding Blz. 71  
Doelstellingen & Activiteiten Blz. 72  
Reguliere taken Blz. 73  
Speerpunten Blz. 74  
CUP gelden Blz. 75  
Indicatoren Blz. 76  
Beleidsindicatoren Blz. 77  
Bijdrage verbonden partijen Blz. 78  
Bijdrage verbonden partijen Blz. 79  
Kaders Blz. 80  
Kaders Blz. 81  
Overzicht baten en lasten per thema: programma Financiën en belastingen Blz. 82  
Paragrafen Blz. 83  
Lokale heffingen en belastingen Blz. 84  
Inleiding Blz. 85  
Ontwikkelingen en rijksbeleid Blz. 86  
Overzicht opbrengst gemeentelijke heffingen Blz. 87  
Heffingen woonlasten (lokale lastendruk) Blz. 88  
Overige lokale heffingen Blz. 89  
Een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid Blz. 90  
Kostendekkendheid Blz. 91  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 92  
Inleiding Blz. 93  
Risicoprofiel gemeente Sliedrecht Blz. 94  
Toelichting risicoprofiel Blz. 95  
Bepaling van de weerstandscapaciteit Blz. 96  
Financiële kengetallen Blz. 97  
Conclusie over het weerstandsvermogen Blz. 98  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 99  
Inleiding Blz. 100  
Openbaar groen en speelvoorzieningen Blz. 101  
Riolering Blz. 102  
Waterbeheer Blz. 103  
Wegen Blz. 104  
Bruggen Blz. 105  
Openbare verlichting Blz. 106  
Gebouwen Blz. 107  
Binnenhaven Blz. 108  
Aanlegsteiger waterbus Blz. 109  
Reserveringen voor onderhoud Blz. 110  
Financiering Blz. 111  
Inleiding Blz. 112  
Financieringspositie Blz. 113  
Leningenportefeuilles Blz. 114  
Risicobeheersing Blz. 115  
Renterisico op langlopende schuld: de renterisiconorm Blz. 116  
Kredietrisico's Blz. 117  
Kas- en saldobeheer Blz. 118  
Schatkistbankieren Blz. 119  
Bedrijfsvoering Blz. 120  
Inleiding Blz. 121  
Besturing en beheersing Blz. 122  
Personeel en organisatie Blz. 123  
Verbonden partijen Blz. 124  
Inleiding Blz. 125  
Overzicht verbonden partijen A Blz. 126  
Overzicht verbonden partijen B Blz. 127  
Bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen Blz. 128  
Overzicht van de financiële positie van de verbonden partijen Blz. 129  
Grondbeleid Blz. 130  
Inleiding Blz. 131  
Bouwgronden in exploitatie Blz. 132  
Materiële vaste activa Blz. 133  
Grote projecten Blz. 134  
De ambitie van het college Blz. 135  
Stand van zaken Blz. 136  
Acties / mijlpalen 2020 Blz. 137