Sitemap

Begroting 2020 Blz. 1
Voorwoord Begroting 2020 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Algemeen Blz. 4
Inleiding Blz. 5
Hoofdlijnen financiële gevolgen Blz. 6
Provinciaal toezicht Blz. 7
1e begrotingswijziging 2020 (ombuigingen) Blz. 8
Leeswijzer Blz. 9
Begroting in één oogopslag Blz. 10
Baten per programma Blz. 11
Lasten per programma Blz. 12
Kerngegevens Blz. 13
Programma 1: Sociaal Blz. 14
Sociaal Blz. 15
Inleiding Blz. 16
Doelstellingen & activiteiten Blz. 17
Reguliere taken Blz. 18
Speerpunten Blz. 19
CUP gelden Blz. 20
Indicatoren Blz. 21
Indicatoren Blz. 22
Bijdrage verbonden partijen Blz. 23
Bijdrage verbonden partijen Blz. 24
Kaders Blz. 25
Kaders Blz. 26
Overzicht baten en lasten per thema: programma Sociaal Blz. 27
Programma 2: Economie, onderwijs en arbeidsmarkt Blz. 28
Economie, onderwijs en arbeidsmarkt Blz. 29
Inleiding Blz. 30
Doelstellingen & activiteiten Blz. 31
Reguliere taken Blz. 32
Speerpunten Blz. 33
CUP gelden Blz. 34
Indicatoren Blz. 35
Indicatoren Blz. 36
Bijdrage verbonden partijen Blz. 37
Bijdrage verbonden partijen Blz. 38
Kaders Blz. 39
Kaders Blz. 40
Overzicht baten en lasten per thema: programma: Economie, arbeidsmarkt en onderwijs Blz. 41
Programma 3: Ruimte Blz. 42
Ruimte Blz. 43
Inleiding Blz. 44
Doelstellingen & activiteiten Blz. 45
Reguliere taken Blz. 46
Speerpunten Blz. 47
CUP gelden Blz. 48
Indicatoren Blz. 49
Indicatoren Blz. 50
Bijdrage verbonden partijen Blz. 51
Bijdrage verbonden partijen Blz. 52
Kaders Blz. 53
Kaders Blz. 54
Overzicht baten en lasten per thema: programma Ruimte Blz. 55
Programma 4: Bestuur, organisatie en veiligheid Blz. 56
Bestuur, organisatie en veiligheid Blz. 57
Inleiding Blz. 58
Doelstellingen & activiteiten Blz. 59
Reguliere taken Blz. 60
Speerpunten Blz. 61
CUP gelden Blz. 62
Indicatoren Blz. 63
Indicatoren Blz. 64
Bijdrage verbonden partijen Blz. 65
Bijdrage verbonden partijen Blz. 66
Kaders Blz. 67
Kaders Blz. 68
Overzicht baten en lasten per thema programma: Bestuur, organisatie en veiligheid Blz. 69
Programma 5: Financiën Blz. 70
Inleiding Blz. 71
Doelstellingen & Activiteiten Blz. 72
Reguliere taken Blz. 73
Speerpunten Blz. 74
CUP gelden Blz. 75
Indicatoren Blz. 76
Beleidsindicatoren Blz. 77
Bijdrage verbonden partijen Blz. 78
Bijdrage verbonden partijen Blz. 79
Kaders Blz. 80
Kaders Blz. 81
Overzicht baten en lasten per thema: programma Financiën en belastingen Blz. 82
Paragrafen Blz. 83
Lokale heffingen en belastingen Blz. 84
Inleiding Blz. 85
Ontwikkelingen en rijksbeleid Blz. 86
Overzicht opbrengst gemeentelijke heffingen Blz. 87
Heffingen woonlasten (lokale lastendruk) Blz. 88
Overige lokale heffingen Blz. 89
Een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid Blz. 90
Kostendekkendheid Blz. 91
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 92
Inleiding Blz. 93
Risicoprofiel gemeente Sliedrecht Blz. 94
Toelichting risicoprofiel Blz. 95
Bepaling van de weerstandscapaciteit Blz. 96
Financiële kengetallen Blz. 97
Conclusie over het weerstandsvermogen Blz. 98
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 99
Inleiding Blz. 100
Openbaar groen en speelvoorzieningen Blz. 101
Riolering Blz. 102
Waterbeheer Blz. 103
Wegen Blz. 104
Bruggen Blz. 105
Openbare verlichting Blz. 106
Gebouwen Blz. 107
Binnenhaven Blz. 108
Aanlegsteiger waterbus Blz. 109
Reserveringen voor onderhoud Blz. 110
Financiering Blz. 111
Inleiding Blz. 112
Financieringspositie Blz. 113
Leningenportefeuilles Blz. 114
Risicobeheersing Blz. 115
Renterisico op langlopende schuld: de renterisiconorm Blz. 116
Kredietrisico's Blz. 117
Kas- en saldobeheer Blz. 118
Schatkistbankieren Blz. 119
Bedrijfsvoering Blz. 120
Inleiding Blz. 121
Besturing en beheersing Blz. 122
Personeel en organisatie Blz. 123
Verbonden partijen Blz. 124
Inleiding Blz. 125
Overzicht verbonden partijen A Blz. 126
Overzicht verbonden partijen B Blz. 127
Bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen Blz. 128
Overzicht van de financiële positie van de verbonden partijen Blz. 129
Grondbeleid Blz. 130
Inleiding Blz. 131
Bouwgronden in exploitatie Blz. 132
Materiële vaste activa Blz. 133
Grote projecten Blz. 134
De ambitie van het college Blz. 135
Stand van zaken Blz. 136
Acties / mijlpalen 2020 Blz. 137
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap