Sitemap

Begroting 2019 Blz. 1
Voorwoord Begroting 2019 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Algemeen Blz. 4
Inleiding Blz. 5
Hoofdlijnen financiële gevolgen Blz. 6
Provinciaal toezicht Blz. 7
Begroting in één oogopslag Blz. 8
Baten per programma Blz. 9
Lasten per programma Blz. 10
Kerngegevens Blz. 11
Programma 1: Sociaal Blz. 12
Sociaal Blz. 13
Inleiding Blz. 14
Doelstellingen & activiteiten Blz. 15
Speerpunten Blz. 16
Reguliere taken Blz. 17
Indicatoren Blz. 18
Indicatoren Blz. 19
Bijdrage verbonden partijen Blz. 20
Bijdrage verbonden partijen Blz. 21
Kaders Blz. 22
Kaders Blz. 23
Overzicht baten en lasten per thema: programma Sociaal Blz. 24
Programma 2: Economie, onderwijs en arbeidsmarkt Blz. 25
Economie, onderwijs en arbeidsmarkt Blz. 26
Inleiding Blz. 27
Doelstellingen & activiteiten Blz. 28
Speerpunten Blz. 29
Reguliere taken Blz. 30
Indicatoren Blz. 31
Indicatoren Blz. 32
Bijdrage verbonden partijen Blz. 33
Bijdrage verbonden partijen Blz. 34
Kaders Blz. 35
Kaders Blz. 36
Overzicht baten en lasten per thema: programma: Economie, arbeidsmarkt en onderwijs Blz. 37
Programma 3: Ruimte Blz. 38
Ruimte Blz. 39
Inleiding Blz. 40
Doelstellingen & activiteiten Blz. 41
Speerpunten Blz. 42
Reguliere taken Blz. 43
Indicatoren Blz. 44
Indicatoren Blz. 45
Bijdrage verbonden partijen Blz. 46
Bijdrage verbonden partijen Blz. 47
Kaders Blz. 48
Kaders Blz. 49
Overzicht baten en lasten per thema: programma Ruimte Blz. 50
Programma 4: Bestuur, organisatie en veiligheid Blz. 51
Bestuur, organisatie en veiligheid Blz. 52
Inleiding Blz. 53
Doelstellingen & activiteiten Blz. 54
Speerpunten Blz. 55
Reguliere taken Blz. 56
Indicatoren Blz. 57
Indicatoren Blz. 58
Bijdrage verbonden partijen Blz. 59
Bijdrage verbonden partijen Blz. 60
Kaders Blz. 61
Kaders Blz. 62
Overzicht baten en lasten per thema programma: Bestuur, organisatie en veiligheid Blz. 63
Programma 5: Financiën Blz. 64
Financiën Blz. 65
Inleiding Blz. 66
Doelstellingen & Activiteiten Blz. 67
Reguliere taken Blz. 68
Indicatoren Blz. 69
Beleidsindicatoren Blz. 70
Bijdrage verbonden partijen Blz. 71
Bijdrage verbonden partijen Blz. 72
Kaders Blz. 73
Kaders Blz. 74
Overzicht baten en lasten per thema: programma Financiën en belastingen Blz. 75
Paragrafen Blz. 76
Lokale heffingen en belastingen Blz. 77
Inleiding Blz. 78
Ontwikkelingen en rijksbeleid Blz. 79
Overzicht opbrengst gemeentelijke heffingen Blz. 80
Heffingen woonlasten (lokale lastendruk) Blz. 81
Overige lokale heffingen Blz. 82
Een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid Blz. 83
Kostendekkendheid Blz. 84
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 85
Inleiding Blz. 86
Risicoprofiel gemeente Sliedrecht Blz. 87
Toelichting risicoprofiel Blz. 88
Bepaling van de weerstandscapaciteit Blz. 89
Financiële kengetallen Blz. 90
Conclusie over het weerstandsvermogen Blz. 91
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 92
Inleiding Blz. 93
Openbaar groen en speelvoorzieningen Blz. 94
Riolering Blz. 95
Waterbeheer Blz. 96
Wegen Blz. 97
Bruggen Blz. 98
Openbare verlichting Blz. 99
Gebouwen Blz. 100
Binnenhaven Blz. 101
Aanlegsteiger waterbus Blz. 102
Reserveringen voor onderhoud Blz. 103
Financiering Blz. 104
Inleiding Blz. 105
Financieringspositie Blz. 106
Leningenportefeuilles Blz. 107
Risicobeheersing Blz. 108
Renterisico op langlopende schuld: de renterisiconorm Blz. 109
Kredietrisico's Blz. 110
Kas- en saldobeheer Blz. 111
Schatkistbankieren Blz. 112
Informatievoorziening Blz. 113
Bedrijfsvoering Blz. 114
Inleiding Blz. 115
Besturing en beheersing Blz. 116
Personeel en organisatie Blz. 117
Verbonden partijen Blz. 118
Inleiding Blz. 119
Overzicht verbonden partijen Blz. 120
Bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen Blz. 121
Overzicht van de financiële positie van de verbonden partijen Blz. 122
Grondbeleid Blz. 123
Inleiding Blz. 124
Bouwgronden in exploitatie Blz. 125
Materiële vaste activa Blz. 126
Grote projecten Blz. 127
De ambitie van het college Blz. 128
Stand van zaken Blz. 129
Acties / mijlpalen 2019 Blz. 130
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap