Meer
Publicatiedatum: 28-11-2018

Inhoud

Sitemap

Begroting 2019 Blz. 1  
Voorwoord Begroting 2019 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Algemeen Blz. 4  
Inleiding Blz. 5  
Hoofdlijnen financiële gevolgen Blz. 6  
Provinciaal toezicht Blz. 7  
Begroting in één oogopslag Blz. 8  
Baten per programma Blz. 9  
Lasten per programma Blz. 10  
Kerngegevens Blz. 11  
Programma 1: Sociaal Blz. 12  
Sociaal Blz. 13  
Inleiding Blz. 14  
Doelstellingen & activiteiten Blz. 15  
Speerpunten Blz. 16  
Reguliere taken Blz. 17  
Indicatoren Blz. 18  
Indicatoren Blz. 19  
Bijdrage verbonden partijen Blz. 20  
Bijdrage verbonden partijen Blz. 21  
Kaders Blz. 22  
Kaders Blz. 23  
Overzicht baten en lasten per thema: programma Sociaal Blz. 24  
Programma 2: Economie, onderwijs en arbeidsmarkt Blz. 25  
Economie, onderwijs en arbeidsmarkt Blz. 26  
Inleiding Blz. 27  
Doelstellingen & activiteiten Blz. 28  
Speerpunten Blz. 29  
Reguliere taken Blz. 30  
Indicatoren Blz. 31  
Indicatoren Blz. 32  
Bijdrage verbonden partijen Blz. 33  
Bijdrage verbonden partijen Blz. 34  
Kaders Blz. 35  
Kaders Blz. 36  
Overzicht baten en lasten per thema: programma: Economie, arbeidsmarkt en onderwijs Blz. 37  
Programma 3: Ruimte Blz. 38  
Ruimte Blz. 39  
Inleiding Blz. 40  
Doelstellingen & activiteiten Blz. 41  
Speerpunten Blz. 42  
Reguliere taken Blz. 43  
Indicatoren Blz. 44  
Indicatoren Blz. 45  
Bijdrage verbonden partijen Blz. 46  
Bijdrage verbonden partijen Blz. 47  
Kaders Blz. 48  
Kaders Blz. 49  
Overzicht baten en lasten per thema: programma Ruimte Blz. 50  
Programma 4: Bestuur, organisatie en veiligheid Blz. 51  
Bestuur, organisatie en veiligheid Blz. 52  
Inleiding Blz. 53  
Doelstellingen & activiteiten Blz. 54  
Speerpunten Blz. 55  
Reguliere taken Blz. 56  
Indicatoren Blz. 57  
Indicatoren Blz. 58  
Bijdrage verbonden partijen Blz. 59  
Bijdrage verbonden partijen Blz. 60  
Kaders Blz. 61  
Kaders Blz. 62  
Overzicht baten en lasten per thema programma: Bestuur, organisatie en veiligheid Blz. 63  
Programma 5: Financiën Blz. 64  
Financiën Blz. 65  
Inleiding Blz. 66  
Doelstellingen & Activiteiten Blz. 67  
Reguliere taken Blz. 68  
Indicatoren Blz. 69  
Beleidsindicatoren Blz. 70  
Bijdrage verbonden partijen Blz. 71  
Bijdrage verbonden partijen Blz. 72  
Kaders Blz. 73  
Kaders Blz. 74  
Overzicht baten en lasten per thema: programma Financiën en belastingen Blz. 75  
Paragrafen Blz. 76  
Lokale heffingen en belastingen Blz. 77  
Inleiding Blz. 78  
Ontwikkelingen en rijksbeleid Blz. 79  
Overzicht opbrengst gemeentelijke heffingen Blz. 80  
Heffingen woonlasten (lokale lastendruk) Blz. 81  
Overige lokale heffingen Blz. 82  
Een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid Blz. 83  
Kostendekkendheid Blz. 84  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 85  
Inleiding Blz. 86  
Risicoprofiel gemeente Sliedrecht Blz. 87  
Toelichting risicoprofiel Blz. 88  
Bepaling van de weerstandscapaciteit Blz. 89  
Financiële kengetallen Blz. 90  
Conclusie over het weerstandsvermogen Blz. 91  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 92  
Inleiding Blz. 93  
Openbaar groen en speelvoorzieningen Blz. 94  
Riolering Blz. 95  
Waterbeheer Blz. 96  
Wegen Blz. 97  
Bruggen Blz. 98  
Openbare verlichting Blz. 99  
Gebouwen Blz. 100  
Binnenhaven Blz. 101  
Aanlegsteiger waterbus Blz. 102  
Reserveringen voor onderhoud Blz. 103  
Financiering Blz. 104  
Inleiding Blz. 105  
Financieringspositie Blz. 106  
Leningenportefeuilles Blz. 107  
Risicobeheersing Blz. 108  
Renterisico op langlopende schuld: de renterisiconorm Blz. 109  
Kredietrisico's Blz. 110  
Kas- en saldobeheer Blz. 111  
Schatkistbankieren Blz. 112  
Informatievoorziening Blz. 113  
Bedrijfsvoering Blz. 114  
Inleiding Blz. 115  
Besturing en beheersing Blz. 116  
Personeel en organisatie Blz. 117  
Verbonden partijen Blz. 118  
Inleiding Blz. 119  
Overzicht verbonden partijen Blz. 120  
Bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen Blz. 121  
Overzicht van de financiële positie van de verbonden partijen Blz. 122  
Grondbeleid Blz. 123  
Inleiding Blz. 124  
Bouwgronden in exploitatie Blz. 125  
Materiële vaste activa Blz. 126  
Grote projecten Blz. 127  
De ambitie van het college Blz. 128  
Stand van zaken Blz. 129  
Acties / mijlpalen 2019 Blz. 130