Meer
Publicatiedatum: 01-11-2017

Inhoud

Sitemap

Begroting 2018 Blz. 1  
Voorwoord Begroting 2018 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Samenvatting Blz. 4  
Samenvatting Blz. 5  
Wat hebben we opgenomen in onze begroting voor 2018? Blz. 6  
Sociaal Blz. 7  
Economie, onderwijs en arbeidsmarkt Blz. 8  
Ruimte Blz. 9  
Bestuur, organisatie en veiligheid Blz. 10  
Grote projecten Blz. 11  
Sociaal Blz. 12  
Sociaal Blz. 13  
Inleiding Blz. 14  
Doelstellingen & activiteiten Blz. 15  
Wat wil de gemeente bereiken? Blz. 16  
Alle inwoners van Sliedrecht met een motorische, zintuiglijke en/of cognitieve beperking kunnen meedoen in onze samenleving Blz. 17  
Bouw- en bestemmingsplannen worden getoetst op toegankelijkheid voor mensen met een beperking (Q1-Q4) Blz. 18  
Vergroten van toegankelijkheid van informatie, de openbare ruimte en openbare gebouwen (Q1-Q4) Blz. 19  
Inwoners van Sliedrecht leveren naar vermogen een bijdrage aan de samenleving Blz. 20  
We stellen met inwoners een organisaties beleid op (Q1-Q4) Blz. 21  
We stellen vrijwilligersbeleid op (Q1) Blz. 22  
We voeren een Pilot (informele) buurtmakelaar uit (Q1-Q4) Blz. 23  
We voeren mantelzorgbeleid uit (Q1-Q4) Blz. 24  
Inwoners van Sliedrecht hebben regie over hun eigen leven. Wij voorkomen sociale uitsluiting Blz. 25  
We besteden extra aandacht aan onze jeugd (Q1-Q4) Blz. 26  
We investeren in een efficiënte en effectieve zorgstructuur (Q1-Q4) Blz. 27  
We voeren armoedebeleid uit (Q1-Q4) Blz. 28  
Inwoners van Sliedrecht worden ondersteund in financiële zelfredzaamheid Blz. 29  
We ondersteunen onze inwoners in financiële zelfredzaamheid (Q1-Q4) Blz. 30  
Het sociaal domein wordt verder doorontwikkeld volgens de principes van de transformaties Blz. 31  
Het Sociaal Team investeert samen met haar maatschappelijke partners in een stevig netwerk (Q1-Q4) Blz. 32  
Het Sociaal Team is blijvend in ontwikkeling en zet in op deskundigheidsbevordering (Q1-Q4) Blz. 33  
Er is passende ondersteuning beschikbaar voor alle mantelzorgers Blz. 34  
We voeren mantelzorgbeleid uit (Q1-Q4) Blz. 35  
We zetten de mogelijkheid tot respijtzorg voort (Q1-Q4) Blz. 36  
We zetten de ondersteuning van mantelzorgers voort (Q1-Q4) Blz. 37  
De sociale structuur is zo ingericht dat voor de kwetsbare inwoners van de gemeente Sliedrecht de juiste huisvesting met begeleiding beschikbaar is Blz. 38  
We investeren in voldoende woningen die het voor een brede doelgroep mogelijk maakt om langer thuis te blijven wonen (Q1-Q4) Blz. 39  
Betaalbaar houden van voorzieningen op het gebied van cultuur, sport en sociale activiteiten en dichtbij de inwoners. Door te combineren kunnen gebruikers elkaar versterken en worden voorzieningen efficiënter gebruikt Blz. 40  
Het multifunctioneel gebruik van voorzieningen is opgenomen in het subsidiebeleid (Q1-Q4) Blz. 41  
We voeren regie op de uitvoering van het armoedebeleid (Q1-Q4) Blz. 42  
We positioneren de bibliotheek als het plein van ontmoeting, kennis en beleving Blz. 43  
We continueren het activiteitenaanbod dat uit de bibliotheekvisie (2016) voort is gekomen (Q1-Q4) Blz. 44  
We zetten in op het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid (Q1-Q4) Blz. 45  
We stimuleren een gezonde leefstijl Blz. 46  
Aanstellen van een verbindingsfunctionaris verslaving en gezondheid (start begin 2018) Blz. 47  
Uitvoeren en monitoren Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2016-2019 (Q1-Q4) Blz. 48  
We voeren de 'Lokale paragraaf gezondheidsbeleid 2016-2019' uit en monitoren dat (Q1-Q4) Blz. 49  
We voeren drugsbeleid uit (Q1-Q4) Blz. 50  
Indicatoren Blz. 51  
Indicatoren Blz. 52  
Bijdrage verbonden partijen Blz. 53  
Bijdrage verbonden partijen Blz. 54  
Kaders Blz. 55  
Kaders Blz. 56  
Kengetallen Blz. 57  
Kengetallen Blz. 58  
Overzicht baten en lasten per thema programma sociaal Blz. 59  
Overzicht baten en lasten per thema: programma Sociaal Blz. 60  
Economie, onderwijs en arbeidsmarkt Blz. 61  
Economie, onderwijs en arbeidsmarkt Blz. 62  
Inleiding Blz. 63  
Doelstellingen & activiteiten Blz. 64  
Wat wil de gemeente bereiken? Blz. 65  
Realiseren van de vier clusters uit het uitvoeringsprogramma van de economische agenda voor 2018 Blz. 66  
Beschikbaarheid van oeverlocaties voor watergebonden industrie vergroten (Q1-Q4) Blz. 67  
We versterken de Woonboulevard en de ruimtelijke samenhang op de boulevard (Q1-Q4) Blz. 68  
We versterken het centrum van Sliedrecht samen met ondernemers en andere belanghebbenden (Q1-Q4) Blz. 69  
We zetten Sliedrecht als aantrekkelijke en kansrijke locatie voor maritieme en industriële bedrijven in de markt (Q1-Q4) Blz. 70  
We zijn vooruitstrevend in zorginnovatie (Q1-Q4) Blz. 71  
Met de inzet van Sliedrecht Marketing laten we Sliedrecht economisch beter presteren Blz. 72  
De vier clusters bepalen hoe zij Sliedrecht Marketing inzetten voor het bereiken van hun doelen (Q1-Q4) Blz. 73  
We plaatsen kunstwerken in de openbare ruimte (Q1-Q4) Blz. 74  
We verbeteren de zichtbaarheid van Sliedrecht vanaf de A15 (Q1-Q4) Blz. 75  
Kansen voor jongeren op de arbeidsmarkt worden vergroot Blz. 76  
We laten inwoners met een achterstand tot de arbeidsmarkt, voortijdig schoolverlaters en niet- uitkeringsgerechtigden zoveel mogelijk participeren (Q1) Blz. 77  
We willen met lokale ondernemers kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vergroten (Q1-Q4) Blz. 78  
We laten kinderen hun talenten optimaal benutten Blz. 79  
We versterken de aansluiting onderwijs/jeugdhulp (Q1-Q4) Blz. 80  
We versterken ons beleid voor- en vroegschoolse educatie en ontwikkelen een VVE monitor (Q1-Q4) Blz. 81  
De bereikbaarheid van Sliedrecht optimaliseren Blz. 82  
We gebruiken onze invloed op belangrijke bereikbaarheidsdossiers (Q1-Q4) Blz. 83  
Indicatoren Blz. 84  
Indicatoren Blz. 85  
Bijdrage verbonden partijen Blz. 86  
Bijdrage verbonden partijen Blz. 87  
Kaders Blz. 88  
Kaders Blz. 89  
Kengetallen Blz. 90  
Kengetallen Blz. 91  
Overzicht baten en lasten per thema programma Economie, onderwijs en arbeidsmarkt Blz. 92  
Overzicht baten en lasten per thema: programma: Economie, arbeidsmarkt en onderwijs Blz. 93  
Ruimte Blz. 94  
Ruimte Blz. 95  
Inleiding Blz. 96  
Doelstellingen & activiteiten Blz. 97  
Wat wil de gemeente bereiken? Blz. 98  
Opstellen van een lokale uitvoeringsparagraaf voor de regionale Woonvisie Blz. 99  
We stellen vast welke bijdrage we leveren aan de uitvoering van de regionale Woonvisie Blz. 100  
Verbeteren kwaliteit spelen, sporten en ontmoeten in de buurt Blz. 101  
We zorgen per buurt voor een centrale speel-, sport en ontmoetingsplaats en ondersteunende speelplekken (Q1-Q4) Blz. 102  
Keuzes maken in maatregelen voor de middellange termijn op het gebied van mobiliteit Blz. 103  
In 2018 nemen we beslissingen om Sliedrecht ook in de toekomst leefbaar en bereikbaar te houden (Q1-Q4) Blz. 104  
Voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet Blz. 105  
We stellen een Omgevingsvisie op en starten met een pilot Omgevingsplan (deelgebied) Blz. 106  
Versterken van de waterhuishouding Blz. 107  
Bij wegonderhoud hogen we minder op dan voorheen, voor meer berging van regenwater Blz. 108  
Verbeteren van kwaliteit groen in de buitenruimte (groenimpuls) Blz. 109  
We geven onze hoofdwegenstructuur een aantrekkelijker uitstraling door vervanging grasbermen Blz. 110  
We maken grasbermen aantrekkelijker door extensief gras te vervangen door natuurvriendelijk gras Blz. 111  
We maken onze hoofdwegenstructuur aantrekkelijker, met gras en bollen in de (midden)bermen Blz. 112  
We pakken te natte delen in groenstroken, waaronder Groenenweer/Tolsteeg en Valkhof, aan Blz. 113  
We passen asfalt in groenstroken toe, in plaats van onderhoudsgevoelige paden Blz. 114  
We borgen onze belangen bij de revisievergunning en onderzoeksverplichtingen Chemours/DuPont Blz. 115  
We beoordelen en reageren op rapporten van Chemours (Q1-Q4) Blz. 116  
We zetten in op verdere aanscherping van de emissies van schadelijke stoffen, waaronder GenX (Q1-Q4) Blz. 117  
Vaststellen van een duurzaamheidsvisie met uitvoeringsprogramma Blz. 118  
We bieden een Duurzaamheidsvisie 2050 met uitvoeringsprogramma aan de gemeenteraad aan (Q1) Blz. 119  
Indicatoren Blz. 120  
Indicatoren Blz. 121  
Bijdrage verbonden partijen Blz. 122  
Bijdrage verbonden partijen Blz. 123  
Kaders Blz. 124  
Kaders Blz. 125  
Kengetallen Blz. 126  
Kengetallen Blz. 127  
Overzicht baten en lasten per thema programma Ruimte Blz. 128  
Overzicht baten en lasten per thema: programma Ruimte Blz. 129  
Bestuur, organisatie en veiligheid Blz. 130  
Bestuur, organisatie en veiligheid Blz. 131  
Inleiding Blz. 132  
Doelstellingen & activiteiten Blz. 133  
Wat wil de gemeente bereiken? Blz. 134  
Stevige positie in de regio voor een zelfstandig Sliedrecht Blz. 135  
We blijven ambtelijk en bestuurlijk, formeel en informeel betrokken bij regionale besluitvorming (Q1-Q4) Blz. 136  
We informeren onze gemeenteraad actief over ontwikkelingen (Q1-Q4) Blz. 137  
We blijven onze communicatie vernieuwen; we zijn dáár waar onze doelgroepen zijn Blz. 138  
Onze hele organisatie kent de mogelijkheden van sociale media en maakt daar waar nodig gebruik van (Q1-Q4) Blz. 139  
We breiden onze tekstuele communicatie uit naar meer beeld, video en online adverteren. thema: communicatie en voorlichting (Q1-Q4) Blz. 140  
We maken onze website en externe communicatie toegankelijker (Q1/Q2) Blz. 141  
We voeren een campagne voor opkomstbevordering bij de gemeenteraadsverkiezingen 2018 (Q1) Blz. 142  
We zetten 'Sliedrecht op de kaart' (Q1-Q4) Blz. 143  
We bieden ruimte aan initiatieven uit de samenleving Blz. 144  
We geven bekendheid aan mogelijkheden voor participatie (Q1-Q4) Blz. 145  
We nemen belemmeringen voor initiatieven weg en ondersteunen initiatieven zo nodig (Q1-Q4) Blz. 146  
Voortzetten van kinderraad en jeugdburgemeester Blz. 147  
We faciliteren een jeugdburgemeester (tot september 2018) (Q1-Q3) Blz. 148  
We geven samen met scholen en kinderen vorm aan een kinderraad (Q1-Q3) Blz. 149  
Veiligheid en leefbaarheid in de wijk Blz. 150  
We gaan door met het project rond veiligheid in de wijk (Q1-Q4) Blz. 151  
We voeren het Plan van Aanpak Vogelbuurt Noord uit (Q1-Q4) Blz. 152  
Verminderen regeldruk Blz. 153  
We doen verder onderzoek naar mogelijkheden om regeldruk te verminderen (Q1-Q4) Blz. 154  
Voorkomen en bestrijden ondermijning Blz. 155  
We bestrijden vermenging van de onder- en bovenwereld en willen voorkomen dat we criminelen faciliteren (Q1-Q4) Blz. 156  
Indicatoren Blz. 157  
Indicatoren Blz. 158  
Bijdrage verbonden partijen Blz. 159  
Bijdrage verbonden partijen Blz. 160  
Kaders Blz. 161  
Kaders Blz. 162  
Kengetallen Blz. 163  
Kengetallen Blz. 164  
Overzicht baten en lasten per thema programma Bestuur, organisatie en veiligheid Blz. 165  
Overzicht baten en lasten per thema programma: Bestuur, organisatie en veiligheid Blz. 166  
Financiën Blz. 167  
Financiën Blz. 168  
Inleiding Blz. 169  
Beleidsindicatoren Blz. 170  
Beleidsindicatoren Blz. 171  
Bijdrage verbonden partijen Blz. 172  
Bijdrage verbonden partijen Blz. 173  
Kaders Blz. 174  
Kaders Blz. 175  
Overzicht baten en lasten per thema programma Financiën Blz. 176  
Overzicht baten en lasten per thema: ondersteunend programma Financiën en belastingen Blz. 177