Sitemap

Begroting 2017 Blz. 1
Voorwoord Begroting 2017 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Samenvatting Blz. 4
Samenvatting Blz. 5
Sociaal Blz. 6
Sociaal Blz. 7
Inleiding Blz. 8
Wat wil de gemeente bereiken? Blz. 9
Alle inwoners van Sliedrecht met een motorische, zintuiglijke en/of cognitieve beperking kunnen meedoen in onze samenleving Blz. 10
Bouw- en bestemmingsplannen worden getoetst op toegankelijkheid voor mensen met een beperking (Q1-Q4) Blz. 11
Investeren in voldoende woningen die het voor een brede doelgroep mogelijk maakt om langer thuis te blijven wonen, doordat woningen makkelijk en kostenefficiënt - niet alleen fysiek, maar ook met zorg op afstand - aangepast kunnen worden (Q1-Q4) Blz. 12
Vergroten van toegankelijkheid van informatie, de openbare ruimte en openbare gebouwen (Q1-Q4) Blz. 13
Betaalbaar houden van voorzieningen op het gebied van cultuur, sport en sociale activiteiten en dichtbij de inwoners. Door te combineren kunnen gebruikers elkaar versterken en worden voorzieningen efficiënter gebruikt Blz. 14
Doorontwikkeling Sociaal Cultureel Werk (Q2) Blz. 15
Het multifunctioneel gebruik van voorzieningen is opgenomen in het subsidiebeleid (Q1-Q4) Blz. 16
Onderzoek naar opening loket van de Sociale Dienst in Sliedrecht voor inwoners die niet in staat zijn naar Dordrecht te reizen (Q1) Blz. 17
Inwoners van Sliedrecht hebben regie over hun eigen leven. Wij voorkomen dat mensen of groepen tussen wal en schip raken Blz. 18
Extra aandacht voor de Sliedrechtse jeugd door uitvoering van het in 2016 vastgesteld jeugdwelzijnsbeleid op basis van de jaarlijkse monitor (Q1-Q4) Blz. 19
Het Sociaal Team Sliedrecht en het Jeugdteam is in 2016 samengevoegd. In 2017 zal dit gemonitord worden en waar nodig bijgestuurd (Q1-Q4) Blz. 20
Investeren in een efficiënte en effectieve zorgstructuur. In 2017 zal de zorgstructuur gemonitord worden en op basis daarvan zal er ingezet worden op de versterking van aandachtsgebieden (Q1-Q4) Blz. 21
Subsidies worden ingezet ter ondersteuning van dit doel door concrete resultaatafspraken te maken (Q1-Q4) Blz. 22
Inwoners van Sliedrecht leveren naar vermogen een bijdrage aan de samenleving Blz. 23
Aanpassen vrijwilligersbeleid in 2017 (Q2) Blz. 24
Implementeren pilot (informele) buurtmakelaars (Q4) Blz. 25
Ontwikkelen mantelzorgbeleid (Q2) Blz. 26
Samen met inwoners en organisaties een festival organiseren om de sociale structuur van Sliedrecht te versterken (Q2/Q3) Blz. 27
Positioneren van de bibliotheek als het plein van ontmoeting, kennis en beleving Blz. 28
De bibliotheekvisie is in 2016 vastgesteld. In 2017 worden de activiteiten in de bibliotheek uitgevoerd in lijn met de uitgangspunten van de visie (Q1-Q4) Blz. 29
Stimuleren van een gezonde leefstijl Blz. 30
Uitvoeren Drugsbeleid (wordt aangeboden eind 2016) Blz. 31
Uitvoeren en monitoren Lokale paragraaf gezondheidsbeleid 2016-2019 (Q1-Q4) Blz. 32
Uitvoeren en monitoren Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2016-2019 (Q1-Q4) Blz. 33
Indicatoren speerpunten Blz. 34
Beleidsindicatoren Blz. 35
Bijdrage verbonden partijen Blz. 36
Reguliere taken programma Sociaal Blz. 37
Overzicht baten en lasten per thema programma sociaal Blz. 38
Overzicht baten en lasten per thema programma sociaal Blz. 39
Economie, onderwijs en arbeidsmarkt Blz. 40
Economie, onderwijs en arbeidsmarkt Blz. 41
Inleiding Blz. 42
Wat wil de gemeente bereiken? Blz. 43
Aandacht voor bereikbaarheid Sliedrecht Blz. 44
We blijven aanhaken op de lobby en overleggen om de doorstroming te verbeteren (Q1-Q4) Blz. 45
Kinderen talenten optimaal laten benutten Blz. 46
Verder ontwikkelen van het brede school concept in Sliedrecht (Q4) Blz. 47
Versterken VVE beleid (voor- en vroegschoolse educatie) en ontwikkelen VVE monitor (Q1-Q4) Blz. 48
Versterking aansluiting onderwijs/jeugdhulp (Q1-Q4) Blz. 49
Opstellen plan voor toekomstbestendige detailhandelslocaties Blz. 50
Opstellen van een plan voor de kleinschalige detailhandelslocaties met één of enkele vestigingen om de toekomstbestendigheid te garanderen (Q2) Blz. 51
Opzetten ondernemers investeringsfonds Blz. 52
Onderzoek naar draagvlak, vorm en invulling ondernemersfonds (Q1) Blz. 53
Promotie van Sliedrecht Blz. 54
Om de zichtbaarheid en herkenbaarheid van Sliedrecht te vergroten worden op diverse plaatsen waar men Sliedrecht binnen komt in samenwerking met het bedrijfsleven kunstwerken of objecten geplaatst die een relatie hebben met de baggerindustrie (Q1-Q4) Blz. 55
Opzetten van een overkoepelende stichting die verantwoordelijk is voor de citymarketing (Q3) Blz. 56
Promotie van de gemeente op basis van het PR & Marketingplan dat in 2016 opgesteld is. Uit dit plan zullen diverse projecten en acties ten behoeve van de promotie volgen (Q1-Q4) Blz. 57
Regionaal werken verschillende partijen aan onder andere promotie van de regio waar Sliedrecht deel vanuit maakt. Waar mogelijk sluiten we aan op deze initiatieven en positioneren Sliedrecht (Q1-Q4) Blz. 58
Vergroten kansen voor jongeren op de arbeidsmarkt Blz. 59
Ieder kind moet zijn/haar talenten zo goed mogelijk kunnen benutten. Kwalitatief goed onderwijs dichtbij huis speelt daarbij een grote rol. Daarom zetten we in op behoud van voortgezet onderwijs in Sliedrecht (Q1-Q4) Blz. 60
Verkennen mogelijkheden ontwikkeling baggercampus in samenwerking met baggerbedrijven, baggermuseum, onderwijsinstellingen en overheid (Q3) Blz. 61
Versterken relatie onderwijs-arbeidsmarkt samen met het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en jongeren uit zowel de gemeente als de regio (Q1-Q4) Blz. 62
Versterken participatie op de arbeidsmarkt Blz. 63
Aansluiten op regionale initiatieven zoals Dare2Cross, Innovatie Award, MKB katalysatorfonds (Q1-Q4) Blz. 64
Inwoners met een achterstand tot de arbeidsmarkt, voortijdig schoolverlaters en niet uitkeringsgerechtigden zoveel mogelijk laten participeren in de samenleving van Sliedrecht. Blz. 65
Indicatoren speerpunten Blz. 66
Beleidsindicatoren Blz. 67
Bijdrage verbonden partijen Blz. 68
Reguliere taken programma Economie, arbeidsmarkt en onderwijs Blz. 69
Overzicht baten en lasten per thema programma Economie, onderwijs en arbeidsmarkt Blz. 70
Overzicht baten en lasten per thema programma economie, arbeidsmarkt en onderwijs Blz. 71
Ruimte Blz. 72
Ruimte Blz. 73
Inleiding Blz. 74
Wat wil de gemeente bereiken? Blz. 75
Adequate invoering van de Omgevingswet Blz. 76
Samenwerking in regionale werkgroep en Raad informeren hoe omgevingswet te implementeren (Q1-Q4) Blz. 77
Een impuls geven aan het aspect duurzaamheid Blz. 78
Deze actie zal gebruikt worden om ook het energieloket (duurzaamheidsportal) meer naamsbekendheid te geven Blz. 79
Een deel van het wagenpark van de gemeente wordt in 2017 vervangen door duurzamere voertuigen, waarbij volledig elektrisch de voorkeur geniet (Q1-Q4) Blz. 80
Het stimuleren, faciliteren en ondersteunen van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties op dit terrein Blz. 81
In samenwerking met de Drechtsteden wordt een collectieve actie voor spouwmuurisolatie voor particuliere woningen opgezet (start najaar 2016, loopt door in 2017) Blz. 82
Koers uitzetten voor de langere termijn (Q1) Blz. 83
Na beoordeling van het haalbaarheidsonderzoek zullen in 2017 zonnepanelen op sporthal De Stoep en de Lockhorst aangebracht worden Blz. 84
Verbeteren kwaliteit spelen, sporten en ontmoeten in de buurt Blz. 85
"Speelruimte in kwaliteit" in 5 jaren uitvoeren Blz. 86
In 2018 nemen we beslissingen om Sliedrecht ook in de toekomst leefbaar en bereikbaar te houden Blz. 87
Versterken van de uitstraling van het historische dijklint Blz. 88
De uitvoering van de verhoogde kwaliteit uit de dijkvisie is afgestemd op de integrale meerjarenplanning van groot onderhoud in de buitenruimte. De planning is in de dijkvisie opgenomen (Q1-Q4) Blz. 89
Versterken van de waterhuishouding Blz. 90
Bij het onderhoud aan wegen wordt minder opgehoogd dan voorheen om meer berging van regenwater te realiseren Blz. 91
In het kader van waterveiligheid samen met de regio nader onderzoek doen naar de gevolgen van maatregelen voor onder andere Sliedrecht Blz. 92
Ook bij de waterkanten en in de groenstroken wordt rekening gehouden met waterberging in de vorm van plas-drasbermen en het laag houden van groenstroken om water te kunnen bufferen Blz. 93
Ten noorden van de A15 wordt in 2017 een deel van de opgave aan waterberging gerealiseerd (Q1-Q4) Blz. 94
Zorgen dat de gezondheid van de Sliedrechtse bevolking niet verder in gevaar komt door de uitstoot van bedrijven Blz. 95
Eventueel acties ondernemen n.a.v. het steekproefonderzoek door het RIVM die nodig zijn om verder gezondheidsonderzoek te doen plaatsvinden (Q1-Q4) Blz. 96
Scherp blijven reageren op eventuele vergunningprocedures die in 2017 mogelijk tot wijziging van emissievoorschriften leiden of wijziging van de veiligheidssituatie tot gevolg hebben Blz. 97
Indicator speerpunten Blz. 98
Beleidsindicatoren Blz. 99
Bijdrage verbonden partijen Blz. 100
Reguliere taken programma Ruimte Blz. 101
Overzicht baten en lasten per thema programma Ruimte Blz. 102
Overzicht baten en lasten per thema programma ruimte Blz. 103
Bestuur, organisatie en veiligheid Blz. 104
Bestuur, organisatie en veiligheid Blz. 105
Inleiding Blz. 106
Wat wil de gemeente bereiken? Blz. 107
Stevige positie in de regio voor een zelfstandig Sliedrecht Blz. 108
Ambtelijk en bestuurlijk zowel formeel als informeel betrokken zijn bij regionale besluitvorming Blz. 109
Vernieuwing en modernisering van communicatie met onze doelgroepen Blz. 110
'Sliedrecht op de kaart zetten' op basis van uitvoering PR en Marketingplan (Q1 t/m Q4) Blz. 111
Doorontwikkeling niet digitale communicatie (Q1 t/m Q4) Blz. 112
Huisstijl toegepast in alle nieuwe communicatie uitingen (Q1 t/m Q4) Blz. 113
Met sociale media gaan we nu naar fase 3: de gemeente converseert. Hierbij is de sociale media in de gehele organisatie doorgedrongen (Q1 t/m Q4) Blz. 114
Uitbreiding van tekstuele content naar meer beeld- en videocontent (Q1 t/m Q4) Blz. 115
Ruimte voor initiatieven uit de samenleving Blz. 116
Belemmeringen voor initiatieven wegnemen en initiatieven zo nodig ondersteunen (continu proces) Blz. 117
Kinderraad en jeugdburgemeester Blz. 118
Faciliteren jeugdburgemeester (tot september 2018). Ondersteunen jeugdburgemeester bij 'input ophalen bij de jeugd' . Jeugdburgemeester helpen bij het delen van belangrijke signalen Blz. 119
Samen met scholen en kinderen vormgeven van een kinderraad Blz. 120
Veiligheid en leefbaarheid in de wijk Blz. 121
Continuering van het project veiligheid in de wijk Blz. 122
Uitvoering van het Plan van Aanpak Vogelbuurt Noord met o.a. Tablis Wonen, Stichting Welzijnswerk Sliedrecht, Hart voor Elkaar en SOJS (Q1 t/m Q4) Blz. 123
Voorstel doen voor mediation/ buurtbemiddeling en een telefonische hulplijn woonoverlast waardoor escalatie bij burenoverlast en sociale overlast wordt beperkt/ opgelost (Q4) Blz. 124
Verminderen regeldruk Blz. 125
Verder onderzoek naar mogelijkheden om regeldruk te verminderen (cyclisch proces) Blz. 126
Indicatoren speerpunten Blz. 127
Beleidsindicatoren Blz. 128
Bijdrage verbonden partijen Blz. 129
Reguliere taken programma Bestuur, organisatie en veiligheid Blz. 130
Overzicht baten en lasten per thema programma Bestuur, organisatie en veiligheid Blz. 131
Overzicht baten en lasten per thema programma bestuur, organisatie en veiligheid Blz. 132
Financiën Blz. 133
Financiën Blz. 134
Inleiding Blz. 135
Beleidsindicatoren Blz. 136
Bijdrage verbonden partijen Blz. 137
Reguliere taken ondersteunend programma financiën & belastingen Blz. 138
Overzicht baten en lasten per thema programma Financiën Blz. 139
Overzicht baten en lasten per thema ondersteunend programma financiën en belastingen Blz. 140
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap