Sitemap

Begroting 2016 Blz. 1
Voorwoord Begroting 2016 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Samenvatting Blz. 4
Samenvatting Blz. 5
Sociaal Blz. 6
Sociaal Blz. 7
Wat wil de gemeente bereiken? Blz. 8
Juiste en kwalitatief goede hulpverlening en ondersteuning Blz. 9
Bevorderen van de integraliteit van de zorg door de huisvesting van één Sociaal Team in één gebouw Blz. 10
Eén loketgedachte vormgeven Blz. 11
Inzetten mantelzorginstrumenten Blz. 12
Onderzoeken van de mogelijkheden van één registratiesysteem Blz. 13
Op peil houden en versterken van lokale preventieve voorzieningen en faciliteiten Blz. 14
Voorzieningen die aansluiten op de maatschappelijke doelen Blz. 15
Het vaststellen van een nieuwe subsidieverordening en subsidiebeleidskader Blz. 16
Inzet op samenwerking van huidige maatschappelijk partners en verbinden van initiatieven uit de samenleving Blz. 17
Subsidie inzetten als instrument om de gemeentelijke maatschappelijke doelen te bereiken Blz. 18
Wat geven we extra uit om de speerpunten te realiseren? Blz. 19
Kaders waarbinnen het college werkt Blz. 20
Overzicht baten en lasten programma sociaal (incl. reserves) Blz. 21
Economie, arbeidsmarkt en onderwijs Blz. 22
Economie, arbeidsmarkt en onderwijs Blz. 23
Wat wil de gemeente bereiken? Blz. 24
Versterken lokale economie Blz. 25
Onderzoek naar WiFi dekking en digitale bereikbaarheid Blz. 26
Uitvoeren ambities Strategische Agenda Blz. 27
Vergroten innovatiemogelijkheden voor bedrijven Blz. 28
Aanhaken op regionale subsidiemogelijkheden Blz. 29
Onderzoek naar het oprichten van een platform voor maritieme bedrijven in Sliedrecht Blz. 30
Promoten van de activiteiten van Innovation Quarter Blz. 31
Realiseren van twee innovatietrajecten (MKB) met subsidie uit het regionaal participatiefonds Blz. 32
Promotie van Sliedrecht Blz. 33
Ontwikkelen PR en marketingconcept Blz. 34
Organiseren van evenementen als seminar mobiliteit en innovatiekracht Blz. 35
Vergroten kansen jongeren op de arbeidsmarkt Blz. 36
Onderwijsroute organiseren Blz. 37
Samen met het bedrijfsleven en onderwijs techniekonderwijs bevorderen Blz. 38
Visie op aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt ontwikkelen Blz. 39
Versterken participatie Blz. 40
Faciliteren van de stichting als platform voor lokale initiatieven op het gebied van participatie in brede zin Blz. 41
Oprichten platform Onderwijs, Ondernemers, Overheid (3 O's) Blz. 42
Recreatief knooppunt Blz. 43
Opstellen van een haalbaarheidsstudie eventueel gevolgd door een programma van wensen en eisen en een ontwerp Blz. 44
Voorbereiden bestemmingsplanprocedure Blz. 45
Kwalitatief goed onderwijs Blz. 46
Samen met partners speerpunten benoemen, onderwijs en VVE Blz. 47
Vroegtijdige schoolverlaters onder 2% houden Blz. 48
Verbeteren doorstroming op en ontsluiting via de A15 Blz. 49
Actieve rol in lobby om doorstroming te verbeteren Blz. 50
Nieuwe aansluiting A15 Sliedrecht-West gereed Blz. 51
Wat geven we extra uit om de speerpunten te realiseren? Blz. 52
Kaders waarbinnen het college werkt Blz. 53
Overzicht baten en lasten programma Economie, arbeidsmarkt en onderwijs (incl. reserves) Blz. 54
Ruimte Blz. 55
Ruimte Blz. 56
Wat wil de gemeente bereiken? Blz. 57
Vergroten verkeersveiligheid Blz. 58
Een nieuw verkeersbeleidsplan Blz. 59
Vergroten waterveiligheid Blz. 60
Ambtelijk en bestuurlijk goed vertegenwoordigd zijn bij het onderzoek in het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) Blz. 61
De gemeente neemt deel aan de gebiedsraad met alle andere betrokken gemeenten Blz. 62
Ontwikkeling dijklint Blz. 63
De gemeente bereidt de uitvoering voor van de uitkoopregeling onder hoogspanningsleidingen Blz. 64
De gemeente gebruikt haar invloed bij het onderzoek van het MIRT voor het behoud van het Dijklint Blz. 65
Het maken van een Dijkvisie om het Dijklint aan te pakken Blz. 66
Zorg voor een passende woningvoorraad Blz. 67
Consequenties nieuwe wetgeving in beeld brengen Blz. 68
In de programma’s van woningbouwontwikkeling rekening houden met de toekomstige woningbehoefte Blz. 69
Inventarisatie van de huidige woningvoorraad en de toekomstige voorraadbehoefte Blz. 70
Voorstel over het al dan niet invoeren van een Blijverslening Blz. 71
Voorstellen om lokaal nieuwe prestatieafspraken voor de lange termijn te maken met Tablis wonen Blz. 72
Herkenbare entrees Sliedrecht Blz. 73
Bij de toegangswegen naar Sliedrecht gaat de gemeente digitale informatieborden plaatsen Blz. 74
In de eerste helft van 2016 gaat de gemeente kunstwerken plaatsen op rotondes Blz. 75
Versterken milieubewustzijn en verhogen duurzaamheid Blz. 76
Er komt een zonnekaart van de gemeente om particulieren te kunnen helpen bij de aanschaf van zonnepanelen Blz. 77
Gemeente plaatst zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen Blz. 78
Inkoop van de gemeente is 100% duurzaam. Bij de vervanging van het wagenpark is dit het uitgangspunt Blz. 79
Voor particuliere woningeigenaren komt er een informatieportal Energieloket Blz. 80
Waar mogelijk, het wegnemen van barrières in de regelgeving bij duurzame en energieverstandige investeringen bij particulieren Blz. 81
Verbeteren kindvriendelijkheid wijken Blz. 82
Om kinderen in hun eigen wijk te laten spelen plaatsen we in elke wijk sport- of spelelementen Blz. 83
Wat geven wij extra uit om de speerpunten te realiseren? Blz. 84
Kaders waarbinnen het college werkt Blz. 85
Overzicht baten en lasten programma Ruimte (incl. reserves) Blz. 86
Bestuur, organisatie en veiligheid Blz. 87
Bestuur, organisatie en veiligheid Blz. 88
Wat wil de gemeente bereiken? Blz. 89
Ruimte voor initiatieven uit de samenleving Blz. 90
Aanstellen jeugdburgemeester samen met SOJS Blz. 91
Aanstellen kinderraad (samen met scholen) Blz. 92
Faciliteren buurttoezicht en zakkenrollerpreventieteam Blz. 93
Opleiden medewerkers in interactief bestuur en participatie met ambassadeursprogramma Publiek Partnerschap Blz. 94
Uitvoeren project “Veiligheid in de wijken” Blz. 95
Heldere informatievoorziening en interactieve communicatie met onze inwoners Blz. 96
Digitaal loket voor ondernemers Blz. 97
Introductie nieuwe website Blz. 98
Stevige positie in de regio voor een zelfstandig Sliedrecht Blz. 99
Ambtelijk en bestuurlijk zowel formeel als informeel betrokken zijn bij regionale besluitvorming Blz. 100
Bewustwording effecten van alcohol en drugs Blz. 101
Opstellen en starten preventiebeleid soft- en harddrugs Blz. 102
Verminderen van regeldruk Blz. 103
Fundamentele maatschappelijke discussie over de APV Blz. 104
In gesprek gaan met ondernemers en in beeld brengen van de beleving omtrent regeldruk Blz. 105
Onderzoeken mogelijkheden vermindering regeldruk in bestuurlijke processen Blz. 106
Uitvoeren van een lastendrukmonitor Blz. 107
Verminderen van regels bij aanvraag van subsidies Blz. 108
Wat geven we uit om de speerpunten te realiseren? Blz. 109
Kaders waarbinnen het college werkt Blz. 110
Overzicht baten en lasten rogramma Bestuur, organisatie en veiligheid (incl. reserves) Blz. 111
Ondersteunend programma Financiën & belastingen Blz. 112
Ondersteunend programma Financiën & belastingen Blz. 113
Toelichting Blz. 114
Kaders waarbinnen het college werkt Blz. 115
Overzicht baten en lasten programma Financiën & belastingen (incl. reserves) Blz. 116
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap