Uitgangspunten en parameters 2020 - 2023

Inleiding

In dit hoofdstuk worden de parameters voor 2020-2023 uitgewerkt. Dit leidt tot verruiming van het budgettaire beeld, maar is tegelijkertijd ook nodig om de gestegen lasten in 2020 als gevolg van de verwachte loon- en prijsontwikkeling te kunnen opvangen.

Overige grondslagen voor de begroting 2020

Voor de begroting 2020 gelden de volgende uitgangspunten.

Tabel 3.2: grondslagen begroting 2020

Onderwerp Uitgangspunt
Onroerende zaakbelasting Inflatieniveau gebaseerd op verwachte CPI-index 2020 (CPB) uit de meicirculaire
Loonstijging Conform lopende cao
Prijsontwikkeling Inflatieniveau gebaseerd op verwachte CPI-index 2020 (CPB) uit de meicirculaire
Indexering kredieten/investeringen Inflatieniveau gebaseerd op verwachte CPI-index 2020 (CPB) uit de meicirculaire
Omslagrente 1%
GREX 0,83%
Meerjarenperspectief 2020-2023 Constante prijzen m.u.v. raming gemeentefonds
Subsidies Inflatieniveau gebaseerd op combinatie verwachte loon- en prijsontwikkeling 2020 (CPI)
Algemene uitkering Begroting 2020 op basis van meicirculaire 2019, berekening Pauw
Verbonden partijen Op basis van vastgestelde begroting 2020 van de verbonden partijen.
Huurstijging gemeentewoningen, woonwagens en woonwagenstandplaatsen

Zelfstandige woningen:
4,1% inkomen < € 42.436
5,6% inkomen > € 42.436

Woonwagens en standplaatsen: 3,1%

Huurprijzen van sportvelden, gymnastieklokalen en welzijnsaccommodaties Inflatieniveau gebaseerd op verwachte CPI-index 2020 (CPB) uit de meicirculaire
Stijging van overige inkomsten Inflatieniveau gebaseerd op verwachte CPI-index 2020 (CPB) uit de meicirculaire
Afvalstoffenheffing Max. 100% kostendekkendheid
Reinigingsrechten Max. 100% kostendekkendheid
Rioolheffing Max. 100% kostendekkendheid
Marktgelden, havengelden, leges bouwvergunningen en begrafenisrechten Max. 100% kostendekkendheid
Precariorechten (m.u.v. kabels en leidingen) Inflatieniveau gebaseerd op verwachte CPI-index 2020 (CPB) uit de meicirculaire
Hondenbelasting Inflatieniveau gebaseerd op verwachte CPI-index 2020 (CPB) uit de meicirculaire
Rechten en tarieven (legesverordening) Max. 100% kostendekkendheid
Onbenutte belastingcapaciteit (€ 2,6 mln.) 0% meetellen voor weerstandscapaciteit
Stille reserves (€ 21,8 mln.) 0% meetellen voor weerstandscapaciteit

 

Beslispunt:

3.1 In te stemmen met het hanteren van een inflatiepercentage voor 2020 o.b.v. het CPI cijfer voor 2020 van het CPB (zoals opgenomen in meicirculaire).

3.2 In te stemmen met de overige in tabel 3.2 opgenomen uitgangspunten voor 2020.