Financieel perspectief

Inleiding

De Programmabegroting 2019 met de meerjarenraming is het eerste uitgangspunt voor het bepalen van het budgettair kader 2020-2023. Het financieel meerjarenperspectief na de Kadernota 2020 laat vooralsnog een niet sluitend beeld zien.

In dit hoofdstuk wordt het financieel meerjarenperspectief zoals dat op dit moment bekend is uitgewerkt en toegelicht.

De structurele doorwerking van de 1e Tussenrapportage 2019 wordt ook meegenomen in deze Kadernota.

Financieel effect Kadernota 2020

De Kadernota 2020 inclusief de structurele doorwerking van de 1e Tussenrapportage 2019 laat het volgende negatieve beeld zien.

Budgettair beeld 2020 2021 2022 2023
Saldo primaire begroting 2019   944.000 1.582.000 922.000 1.203.000
Eerste begrotingswijziging 2019 (CUP) -940.000 -1.221.000 -1.058.000 -978.000
Huidige stand saldo begroting 2019 4.000 361.000 -136.000 225.000
Structurele doorwerking 1e tussenrapportage 2019 -358.278 -779.786 -678.824 -614.945
Structurele doorwerking Kadernota 2020 -861.476 -1.279.356 -1.915.607 -2.494.245
Budgettair beeld Kadernota (incl. structurele doorwerking 1e turap) -1.215.754 -1.698.142 -2.730.431 -2.884.190

Het bovenstaande tekort is voornamelijk te wijten aan de ontwikkelingen op het sociaal domein. De Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden heeft een begroting gerepresenteerd met forse oplopende tekorten in het meerjarenperspectief. Daarnaast hebben we het structurele tekort van het Dienst ezondheid & Jeugd verwerkt in de 1e Tussenrapportage.

Volgens de laatste berichten worden deze tekorten mogelijk gedeeltelijk gecompenseerd door het Rijk (met name Jeugdzorg). Dit wordt pas bekend bij het verschijnen van de meicirculaire 2019. De uitkomsten van deze circulaire worden verwerkt in de begroting 2020. Dit laat onverlet dat er kritisch gekeken wordt naar de uitgaven bij verbonden partijen. Er lopen op dit moment regionale trajecten om grip te krijgen op de oplopende kosten.

Ook zal er kritisch gekeken worden naar mogelijkheden om het verwachte tekort naar aanloop van de begroting 2020 te compenseren. Daarbij zal er zowel gekeken worden naar het genereren van extra inkomsten als naar het verlagen van de kosten. Mogelijke denkrichtingen zouden kunnen zijn 100% kostendekkende belastingen en leges, de subsidies ter discussie stellen het verhogen van de OZB en de uitkomsten Taskforce Sociaal Domein. In hoofdstuk 5 Denkrichtingen en ombuigingen is ook onder voorbehoud het effect van de door het kabinet voorgenomen toekenning van extra middelen jeugdzorg meegenomen (op basis van aandeel Sliedrecht in macrobudget jeugdzorg meicirculaire 2018).

Wet- en regelgeving; knelpunten budgettair beeld Kadernota 2020

In onderstaande tabel worden de Wet en regelgeving knelpunten en ontwikkelingen gepresenteerd. Het betreft de effecten van de goedgekeurde meerjarenbegroting van een aantal gemeenschappelijke regelingen waaraan wij deelnemen.

Tabel 2.3: Verwerking onontkoombare knelpunten/ontwikkelingen

Budgettair beeld 2020 2021 2022 2023
Actuele stand begrotingssaldo 2019 4.000 361.000 -136.000 225.000
1. Ontwerpbegroting 2020 VR-ZHZ -16.840 -7.765 -5.327 -5.327
2. Ontwerpbegroting 2020 GRD -1.622.000 -2.031.000 -2.601.000 -3.161.000
3. Vrijvallen stelpost indexering 331.000 331.000 331.000 331.000
4. Ontwerpbegroting 2020 Drechtwerk (incl. reductie) 31.558 -52.400 -96.191 -83.534
5. Ontwerpbegroting 2020 Drechtwerk (reductie) 0 -10.354 -47.377 -83.534
6. Ontwerpbegroting 2020 DG&J (serviceorganisatie)/Jeugd -31.688 -31.688 -31.688 -31.688
7. Bijdrage Reg.Inform. en Expertise Centrum ZHZ -3.600 -3.600 -3.600 -3.600
8. Algemene uitkering (inzetten stelpost) Abonnementstarief WMO en groeiruimte 2019 353.730 354.168 340.330 340.330
9. Algemene uitkering (inzetten stelpost) Maximeren Eigen bijdrage Soc. domein 260.000 260.000 260.000 260.000
10. Zienswijze verdeelsleutel bijdrageverordening DG&J 0 -33.583 0 0
Budgettair kader Kadernota 2020 na Wet- en regelgeving (knelpunten) -693.840 -864.222 -1.989.853 -2.212.353

1 Ontwerpbegroting 2020 VRZHZ
Dit betreft de verwerking van de ontwerpbegroting van de Veiligheidsregio ZHZ 2020.

De GR VRZHZ biedt een sluitende begroting aan. In de begroting 2020 is een aantal nieuwe ontwikkelingen opgenomen, zoals onder meer de infrastructurele onderhoudsopgave "Verjongen, Verduurzamen, Vernieuwen" en de komst van de Wet nieuwe rechtspositie ambtenaren (Wnra). Op dit moment is nog onduidelijk wat de financiële gevolgen van deze ontwikkelingen zijn.

2 Ontwerpbegroting 2020 GRD
De begroting van de GRD 2020 is integraal overgenomen, dus zonder afbouw. In de vorige kadernota 2019 werd deze gevraagde extra bijdrage voor de helft meegenomen. . In het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader GTK 2020 van de provincie is voorgeschreven dat de gemeente de begroting van de verbonden partijen moeten volgen. Om deze reden is deze kadernota afgeweken van de lijn van vorig jaar.

In de primaire begroting 2020 stijgen de lasten met circa € 6,9 miljoen ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2019. In deze stijging is ook de invoering van het WMO-abonnementstarief meegenomen.

Voorzichtigheidshalve zijn deze mutaties (aandeel Sliedrecht) geheel verwerkt in de meerjarenbegroting. Om meer grip te krijgen op de oplopende kosten is er een taskforce sociaal domein opgericht. Dit omdat geconstateerd wordt dat de kosten in het sociaal domein fors stijgen (o.a. kostenstijging WMO-producten en verplicht abonnementstarief). Het is de eerste begroting waarin de SDD haar kosten begroot op basis van een reële inschatting van aantallen cliënten en prijzen en niet meer op basis van (deels) gelabelde budgetten. Door het opgaan van de specifieke budgetten in het totaal van het accres/de algemene uitkering is er een nieuwe wijze van (kosten)begroten ingevoerd. De taskforce gaat de gemeenten ondersteunen in het blijven verbinden van ambitie, inhoud en geld. Daarnaast hebben zij de opdracht de financiële positie van de gemeenten te actualiseren en inzicht te geven in de mogelijk regionale beleidsaanpassingen.

De uitkomsten van de taskforce worden uiterlijk 1 juli gepresenteerd en zullen dan verwerkt worden in de meerjarenbegroting 2020-2023.

3 Vrijvallen post indexering
In de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen wordt rekening gehouden met de loon-en prijsontwikkeling. Ter dekking hiervan doen wij een beroep op onze reserveringen indexering.

4 Ontwerpbegroting 2020 Drechtwerk (INCL. REDUCTIE) en 5 Ontwerpbegroting 2020 Drechtwerk (REDUCTIE)
De begroting van Drechtwerk is gebaseerd op een intensivering van de samenwerking met de Sociale Dienst Drechtsteden. In de Kadernota is, conform de zienswijze van de raad, opnieuw het uitgangspunt gehanteerd dat de gevraagde extra bijdrage door te nemen maatregelen door Drechtwerk dient te worden afgebouwd. Ten opzichte van het uitgangspunt in de vorige Kadernota 2018 ramen we deze afbouw nog voor de helft en daarmee voorzichtiger omdat de voorliggende begroting 2019 van Drechtwerk deze maatregelen en daarmee de afbouw nog niet bevat

6 Ontwerpbegroting 2020 DG&J (serviceorganisatie\/Jeugd)
De gemeentelijke bijdrage o.b.v. de gemeenschappelijke regeling Dienst gezondheid & Jeugd is opgenomen in de Kadernota met inzet van onze beschikbare reservering ten behoeve van prijsindexering. Ook is rekening gehouden met het vervallen 2% flexibel budget.

7 Bijdrage Reg.Inform. en expertise Centrum ZHZ
De verhoogde gemeentelijke bijdrage voor 2020 ten behoeve van de regionale veiligheidsvoorzieningen wordt gereserveerd in onze gemeentelijke begroting. Het betreft het Regionaal Informatie en Expertise centrum voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit (RIEC), het Veiligheidshuis, de Veiligheidsalliantie regio Rotterdam (VAR), Burgernet en Halt.

De bundeling van de financiële bijdragen versterkt het ambitieniveau om op het gebied van (sociale) veiligheid een aantal basisvoorzieningen met elkaar goed te organiseren.

8 Algemene Uitkering (inzetten reservering) Abonnementstarief WMO en groeiruimte 2019 en 9 Algemene Uitkering (inzetten stelpost) Maximeren Eigen bijdrage Soc. Dom.
In het gemeentefonds zijn middelen beschikbaar gesteld om de invoering van het abonnementstarief voor eigen bijdragen gedeeltelijk te compenseren. Het kabinet heeft met ingang van 2019 een uniform tarief van € 17,50 per vier weken voor de eigen bijdrage aan Wmo-voorzieningen ingevoerd.

Om de te verwachten daling van de inkomsten te kunnen opvangen, hebben wij deze middelen gereserveerd op een stelpost algemene uitkering. Aangezien de GRD de gevolgen van de invoering van het abonnementstarief in haar begroting heeft verwerkt, kan de stelpost vrijvallen. Aangetekend dient te worden dat het voor de GRD lastig is om een goede inschatting te maken van de aanzuigende werking als gevolg van de lagere eigen bijdrage, dit omdat de nodige ervaringscijfers die een eventuele groei onderschrijven, ontbreken.

10 Zienswijze verdeelsleutel bijdrageverordening DG&J
Er is door het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & jeugd besloten een werkgroep in te stellen van controllers die de subregio's vertegenwoordigen. Deze kregen de opdracht te adviseren over een geschikte verdeelsleutel voor de bijdragen van de deelnemers aan de Dienst Gezondheid & jeugd. De keuze voor een (andere) verdeelsleutel leidt op totaalniveau niet tot een andere begroting. Wel zal er meer onderscheid kunnen zijn in de omvang van de individuele bijdragen van de gemeenten. M.a.w. in geval van een individuele gemeente zal er sprake zijn van een voordeel-/of nadeelgemeente.

De gekozen verdeelsleutel (Uitvoering JGZ jeugdigen (0-18) + Uitvoering leerplicht op leerplichtigen + Overig op aandeel gemeentefonds) leidt er toe dat de gemeente Sliedrecht een nadeelgemeente is.

Beslispunt:

2.3 In te stemmen met het verwerken van de bovenstaande voorstellen in 2020 en verdere jaren uit de tabel 2.3 Wet en regelgeving knelpunten in het budgettaire beeld van de Kadernota 2020 en met uiteindelijke verwerking hiervan in de Programmabegroting 2020.

 

Dringende noodzaak; budgettair beeld Kadernota 2020

In onderstaande tabel worden de knelpunten met dringende noodzaak gepresenteerd.

Budgettair beeld 2020 2021 2022 2023
Budgettair kader Kadernota 2020 na Wet- en regelgeving (knelpunten) -693.840 -864.222 -1.989.853 -2.212.353
11. Overeenkomst op afstand bedienen VRI's -32.500 -32.500 -32.500 -32.500
12. Onderhoud glijbaan De Lockhorst -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
13. BOR applicatie -18.000 -12.000 -12.000 -12.000
14. 75-jarig bevrijding -25.000 0 0 0
15. Uitbreiding formatie OOV -77.000 -77.000 -77.000 -77.000
Budgettair beeld incl. dringende noodzaak -851.340 -990.722 -2.116.353 -2.338.853

11 Overeenkomst op afstand bedienen VRI's
Om bij calamiteiten op de A15 de doorstroming vanaf de A15 via de wegenstructuur van Sliedrecht te garanderen is met Rijkswaterstaat (RWS) de afspraak gemaakt dat de VRI's bij alle op- en afritten op afstand kunnen worden bediend. Dit is vastgelegd in artikel 3 van de overeenkomst tussen gemeente Sliedrecht en Rijkswaterstaat (zaak 31081734). Kosten voor dit beheer bedragen € 25.500,-. De jaarlijkse onderhoudskosten bedragen circa € 2.500,- per VRI. Voor 5 installaties komt dit uit op € 12.500,-. In de meerjarenraming is reeds een budget voor onderhoud beschikbaar van € 5.500,-. Aanvullend is derhalve € 7.000,- per jaar benodigd. Het totale extra benodigde bedrag komt daarmee uit op € 32.500 per jaar.

12 Onderhoud Glijbaan De Lockhorst
Om het aanbod van bronbad De Lockhorst aantrekkelijker te maken voor bezoekers en de concurrentiekracht te vergroten is in 2014 een 4 baans glijbaan aangeschaft door Optisport. Het toenmalig college heeft op 4 maart 2014 besloten de glijbaan over te nemen bij het einde van de exploitatieovereenkomst tussen Optisport Exploitaties b.v. en de gemeente Sliedrecht. De overnamekosten en de kapitaallasten van deze investering zijn in de eerste tussenrapportage van 2019 in de begroting verwerkt.

De jaarlijkse lasten voor onderhoud en vervanging van onderdelen bedragen € 5.000. Deze worden in de begroting 2020 verwerkt.

13 BOR Applicatie
In 2015 is vanuit de regio gestart met de aanbesteding en implementatie van een nieuw programma voor het beheer van de openbare ruimte. Gaandeweg is gebleken dat de omvang van de verschillen tussen de gemeenten o.a. op het niveau van werkwijzen en kwaliteit van data groter was dan vooraf ingeschat. De hoge ambities, de verschillen in uitgangspunten en werkwijzen (x 7 gemeenten) maken dit project complex en kosten daardoor veel meer tijd om tot afstemming te komen. Er is een tussenstap noodzakelijk die de complexiteit en afhankelijkheden reduceert. Deze tussenstap vraagt echter wel om meer financiering. De financiering van deze tussenstap vindt plaats vanuit het regionaal projectportfolio. Daarnaast wordt een gemeentelijk deel aan kosten gevraagd. Het einddoel blijft de stap naar 1 omgeving. Het nakomen van bijbehorend afsprakenkader kan alleen met gezamenlijke inzet worden behaald.

14 75-jarig bevrijding
In 2020 herdenken we het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog. We vieren dat we sindsdien weer in vrijheid leven, in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven. Het Nationaal 4 en 5 mei comité heeft provincies, gemeenten en 4 en 5 mei comités opgeroepen extra aandacht aan 75 jaar bevrijding te geven. Wij trekken hierin samen op met de provincie Zuid-Holland. Om extra cachet te geven aan de herdenking is € 25.000 benodigd.

15 Uitbreiding formatie OOV
Binnen het cluster openbare orde en veiligheid zien we, mede door de verschuiving van taken, meer bestuurlijke bevoegdheden, verandering in de maatschappij (o.a. ondermijning, personen met verward gedrag) en andere werkwijze bij de politie, een probleem ontstaan met betrekking tot de beschikbare ambtelijke capaciteit. Het is steeds vaker noodzakelijk om op casusniveau regie te voeren in crisissituaties. Hierdoor wordt het reguliere werk vooruitgeschoven en komen planningen onder druk te staan. Met de huidige beschikbare capaciteit is het niet mogelijk om alle taken naar behoren uit te kunnen voeren en aan de ambities te kunnen voldoen. Het is daarom noodzakelijk om keuzes te maken in prioritering of de ambtelijke capaciteit uit te breiden. Hierom is structurele uitbreiding van de capaciteit van cluster OOV met 1 fte zeer wenselijk.

Beslispunt:

2.4 In te stemmen met het verwerken van de bovenstaande voorstellen in 2020 en verdere jaren uit de tabel 2.4 dringende noodzaak in het budgettaire beeld van de Kadernota 2020 en met uiteindelijke verwerking hiervan in de Programmabegroting 2020.

Wensen; budgettair beeld Kadernota 2020

In onderstaande tabel worden de wensen in deze Kadernota gepresenteerd.

Budgettair beeld 2020 2021 2022 2023
Budgettair kader incl. dringende noodzaak -851.340 -990.722 -2.116.353 -2.338.853
16. Bijdrage MKB-katalysatorfonds Drechtsteden -50.000 0 0 0
17. Verlaging jaarlijkse storting voorziening riolering 43.864 68.864 68.864 68.864
18. Effect bijstelling (vervangings) investeringsprogramma 2020 - 2023 tov MIP 2019-2022 0 3.502 -4.118 744
Budgettair beeld kadernota (excl. structurele doorwerking 1e turap 2019) -857.476 -918.356 -2.051.607 -2.269.245

16 Bijdrage MKB-katalysatorfonds Drechtsteden
In 2016 is het MKB-katalysatorfonds Drechtsteden ingesteld door de Drechtraad op voorstel van het Drechtstedenbestuur. Dit subsidiefonds is gericht op het stimuleren en ondersteunen van de concretisering van innovatieve ideeën voor de (maritieme) maakindustrie van de Drechtsteden in de eerste fases van productinnovatie. Het fonds is begin 2019 positief geëvalueerd waardoor het Drechtstedenbestuur een voorstel voorbereidt om dit MKB-katalysatorfonds opnieuw voor drie jaar te vormen. Voor Sliedrecht betekent dit een incidentele bijdrage van € 50.000 in 2020, voor de jaren van 2020 tot en met 2023.

17 Verlaging jaarlijkse storting voorziening riolering
Met de klimaatverandering ontstaan er ook weersextremen. Dit kan zowel gevolgen hebben voor de riolering, als voor de grondwaterstanden. Er wordt voorgesteld om een drietal onderzoeken op te starten. Een klimaatstresstest, rioolinspecties en onderzoek grondwater. Deze onderzoeken hebben ten doel om risico's scherper in kaart te brengen en daarmee Sliedrecht beter voor te bereiden op eventuele calamiteiten. Deze onderzoeken kunnen worden gefinancierd uit de financiële effecten van het per einde 2018 vastgestelde GRP 2018 -2022. Per saldo ontstaat hierdoor alsnog een voordeel van afgerond van € 43.800 in 2020 en € 68.800,-.strcutureel vanaf 2021.

18 Effect bijstelling (vervangings) investeringsprogramma 2020-2023 tov MIP 2019-2022
Het meerjaren (vervangings)investeringsprogramma is geactualiseerd voor de jaarschijven 2020-2023. De Financiële gevolgen daarvan in de vorm van kapitaallasten zijn afgezet tegenover de huidige raming 2019-2022 en worden verwerkt in de Kadernota 2020.

Beslispunt:

2.5 In te stemmen met het verwerken van de bovenstaande voorstellen in 2020 en verdere jaren uit de tabel 2.5 Wensen budgettair beeld in het budgettaire beeld van de Kadernota 2020 en met uiteindelijke verwerking hiervan in de Programmabegroting 2020.