Bijlagen

Bijlage 1: Meerjaren investeringsprogramma (MIP)

Bijlage 2: Scenario's precario

Uitwerking scenario's voor afschaffen precariobelasting :

Voor het verhogen van de afvalstoffenheffing in combinatie met een verhoging van de OZB zijn vijf scenario's opgesteld. De scenario's zijn;

1. geleidelijk verhoging lasten met teruggaaf (afvalstoffenheffing en OZB);
2. geleidelijke verhoging lasten (afvalstoffenheffing en OZB);
3. gehele verhoging in 2022 (afvalstoffenheffing en OZB);
4a: gehele verhoging in 2022 (alleen OZB);
4b: geleidelijke verhoging lasten (alleen OZB).

De scenario's worden hieronder toegelicht. Bij elke variant dient in acht genomen te worden dat reguliere prijsindexatie buiten beschouwing is gelaten.

Scenario 1: geleidelijk verhogen afvalstoffenheffing en OZB met teruggaaf
In scenario 1 wordt de afvalstoffenheffing stapsgewijs verhoogd tot de benodigde € 0,5 mln in 2026, twee jaar later dan dat het effect van de afschaffing van de precariobelasting zichtbaar wordt. De extra opbrengsten uit de jaren 2020 t/m 2021 worden ingezet om de volledige extra stijging met € 0,5 mln uit te stellen tot 2026. Hiervoor wordt de egalisatiereserve afvalstoffenheffing gebruikt. Daarbij is de verwachting dat de inwoners vanaf 2022 via de nutsbedrijven een verlaging van de energiekosten als gevolg van het wegvallen van de precariobelasting krijgen gecompenseerd.

Tabel 3.4: Scenario 1: Geleidelijke verhoging opbrengsten afvalstoffenheffing en OZB met verwerking opbrengst in egalisatiereserve en Algemene reserve

Omschrijving 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Afvalstoffenheffing stijging cumulatief 3,9% 7,7% 11,6% 15,5% 19,3% 23,2% 25,8%
Opbrengstverhoging afvalstoffenheffing 75.000 150.000 225.000 300.000 375.000 450.000 500.000
Verrekening meeropbr. met egalisatiereserve -75.000 -150.000 -125.000 100.000 130.000 0 0
Mutatie inzet bestaand saldo egalisatiereserve 50.000 50.000 0 -100.000 -100.000 0 0
Subtotaal 50.000 50.000 100.000 300.000 405.000 450.000 500.000
OZB stijging cumulatief 1,3% 2,5% 3,8% 5,0% 5,9% 5,9% 5,9%
Opbrengstverhoging OZB 47.000 94.000 141.000 188.000 222.000 222.000 222.000
Verrekening meeropbrengst met AR -47.000 -94.000 48.000 48.000 45.000    
Areaaluitbreiding 18.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000
Subtotaal 18.000 37.000 226.000 273.000 304.000 259.000 259.000
Totaal budgettair effect 68.000 87.000 326.000 573.000 709.000 709.000 759.000
kostendekkendheid afvalstoffenheffing 89% 93% 94% 93% 96% 99% 101%

De OZB wordt in dit scenario stapsgewijs verhoogd tot 5,9% in 2024. Ook hier wordt de extra opbrengst tot en met 2021 gebruikt om de volledig benodigde verhoging van de OZB een jaar later te hoeven laten ingaan. Daarnaast wordt deze extra opbrengst over de jaren 2022 t/m 2024 weer ingezet om vanaf 2022 de volledige compensatie te krijgen als gevolg van het vervallen van de precariobelasting.

Vanaf 2026 zijn de verhogingen voor de afvalstoffenheffing en de OZB volledig doorgevoerd in de tarieven. Dat is vier jaar later dan zonder compensatie het geval geweest zou zijn.

De extra budgettaire opbrengst ten behoeve van het budgettaire beeld is zo de eerste jaren beperkt (alleen snellere inzet huidig saldo egalisatie reserve en effect areaaluitbreiding OZB) en loopt vanaf 2022 naar € 0,32 mln en in 2023 naar € 0,57 mln.

Het woonlastenplaatje voor de komende jaren laat in dit scenario een jaarlijkse reële stijging zien van zo'n 1,7% per jaar t/m 2022. Hierin is dus nog geen rekening gehouden met de jaarlijkse aanpassing van de tarieven als gevolg van de inflatiecorrectie.

Tabel 3.5: scenario 1: ontwikkeling woonlasten eigenaar woning meerpersoonshuishouden

Woonlasten meerpersoonshuishouden 2018 2019 2020 2021 2022*)
Gemiddelde WOZ waarde 187.000 201.000 201.000 201.000 201.000
OZB eigenaren woning 183 188 190 192 195
Afvalstoffenheffing meerpersoonshuishouden 196 210 218 226 234
Rioolheffing, eigenarendeel 151 155 155 155 155
Rioolheffing, gebruikersdeel 77 79 79 79 79
Totaal woonlasten 607 632 642 652 663
% reële stijging tov vorig jaar   4,0% 1,7% 1,6% 1,6%

*) in 2022 dalen de lasten voor de burger ivm vervallen precariobelasting via nutsbedrijven

Scenario 2: geleidelijke verhoging Afvalstoffenheffing en OZB
In het tweede scenario wordt de afvalstoffenheffing stapsgewijs verhoogd tot € 0,45 mln in 2022. Daarbij wordt er van uit gegaan dat de inwoners vanaf 2022 via de nutsbedrijven de verlaging van de energiekosten als gevolg van het wegvallen van de precariobelasting krijgen gecompenseerd. Dit zal nog nader met de nutsbedrijven worden afgestemd.

De OZB wordt dan jaarlijks met 2,4% verhoogd tot een verhoging vanaf 2022 van 9,6% reëel.

Het geleidelijk verhogen zorgt er ook voor dat het bedrag niet in een keer fors stijgt en dat er voor 2022 al meer opbrengsten worden gegenereerd om nieuwe (onontkoombare) ontwikkelingen vanaf 2020 te kunnen financieren. De situatie is dan als volgt voor 2020 en verdere jaren.

Tabel: Scenario 2; Geleidelijke verhoging opbrengsten afvalstoffenheffing en OZB 2020-2022

Omschrijving 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Afvalstoffenheffing stijging cumulatief 12,9% 18,0% 20,6% 23,2% 23,2% 23,2% 23,2%
Opbrengstverhoging afvalstoffenheffing 250.000 350.000 250.000 450.000 450.000 450.000 450.000
Mutatie inzet bestaand saldo egalisatiereserve 100.000 50.000 0 -100.000 -100.000 0 0
Subtotaal 350.000 400.000 250.000 350.000 350.000 450.000 450.000
OZB stijging cumulatief 2,4% 4,8% 7,2% 9,6% 9,6% 9,6% 9,6%
Opbrengstverhoging OZB 91.025 182.050 273.076 273.076 273.076 273.076 273.076
Areaaluitbreiding 18.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000
Subtotaal 109.025 219.050 310.076 310.076 310.076 310.076 310.076
Totaal budgettair effect 459.025 619.050 560.076 660.076 660.076 760.076 760.076
kostendekkendheid afvalstoffenheffing 98% 101% 101% 99% 99% 99% 99%

Naast de geleidelijke verhoging van de afvalstoffenheffing tot 2022 wordt de onttrekking aan de egalisatiereserve voor de jaren 2020 en 2021 met € 0,1 mln verhoogd ten opzichte van de huidige raming. Dit levert voor die jaren ook € 0,1 mln aan extra budgettaire ruimte op, maar kost budgettaire ruimte in de jaren 2022 en 2023. Het effect hiervan zou geneutraliseerd kunnen worden via de Algemene reserve. De extra opbrengsten in 2020 t/m 2021 kunnen worden gebruikt om extra uitgaven te financieren in die jaren.

De bovengenoemde maatregelen leiden tot de volgende verwachte ontwikkeling van de woonlasten in Sliedrecht voor een eigenaar van een woning met een meerpersoonshuishouden (geen waarde ontwikkeling WOZ meegenomen).

Tabel: scenario 2; ontwikkeling woonlasten eigenaar woning meerpersoonshuishouden

Woonlasten meerpersoonshuishouden 2018 2019 2020 2021 2022*)
Gemiddelde WOZ waarde 187.000 201.000 201.000 201.000 201.000
OZB eigenaren woning 183 188 192 197 202
Afvalstoffenheffing meerpersoonshuishouden 196 210 232 240 266
Rioolheffing, eigenarendeel 151 155 155 155 155
Rioolheffing, gebruikersdeel 77 79 79 79 79
Totaal woonlasten 607 632 658 671 701
% reële stijging tov vorig jaar   4,0% 4,1% 2,0% 4,6%

*) in 2022 dalen de lasten voor de burger ivm vervallen precariobelasting via nutsbedrijven

Scenario 3: verhoging afvalstoffenheffing en OZB in 2022
In dit scenario wordt de afvalstoffenheffing pas in 2022 met € 0,5 mln verhoogd met de gedachte dat de burger de lagere lasten voor precario dan ook terugziet op de rekening van het nutsbedrijf en zijn woonlasten daarmee feitelijk niet stijgen.

Tabel: Scenario 3; Verhoging afvalstoffenheffing ineens vanaf 2022

Omschrijving 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Afvalstoffenheffing stijging cumulatief 0,0% 0,0% 25,8% 25,8% 25,8% 25,8% 25,8%
Opbrengstverhoging afvalstoffenheffing 0 0 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Mutatie inzet bestaand saldo egalisatiereserve 100.000 105.000 -100.000 -100.000 0 0 0
Subtotaal 100.000 105.000 400.000 400.000 500.000 500.000 500.000
OZB stijging cumulatief 0,0% 0,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0%
Opbrengstverhoging OZB 0 0 222.000 222.000 222.000 222.000 222.000
Areaaluitbreiding 0 0 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000
Subtotaal 0 0 259.000 259.000 259.000 259.000 259.000
Totaal budgettair effect 100.000 105.000 659.000 659.000 759.000 759.000 759.000
kostendekkendheid afvalstoffenheffing 88% 89% 101% 101% 101% 101% 101%

De eerder voorziene onttrekkingen van € 0,1 mln uit de egalisatiereserve in 2022 en 2023 (laatste jaar) worden dan iets naar voren gehaald om een opbrengststijging met € 0,5 mln in 2022 te kunnen realiseren.

Voor de OZB zal een verhoging met 6% in 2022 € 222.000 opleveren en de areaaluitbreiding € 37.000.

Scenario 3 laat een reële stijging van 11,7% zien in de woonlasten als gevolg van het verhogen van de tarieven met 6% voor de OZB en 11% voor de afvalstoffenheffing. Hiertegenover zal een ongeveer gelijke verlaging komen te staan ivm het vervallen van de precariobelasting.

Tabel: scenario 3; ontwikkeling woonlasten eigenaar woning meerpersoonshuishouden

Woonlasten meerpersoonshuishouden 2018 2019 2020 2021 2022*)
Gemiddelde WOZ waarde 187.000 201.000 201.000 201.000 201.000
OZB eigenaren woning 183 188 188 188 199
Afvalstoffenheffing meerpersoonshuishouden 196 210 210 210 264
Rioolheffing, eigenarendeel 151 155 155 155 155
Rioolheffing, gebruikersdeel 77 79 79 79 79
Totaal woonlasten 607 632 632 632 697
% reële stijging tov vorig jaar   4,0% 0,0% 0,0% 10,4%

*) in 2022 dalen de lasten voor de burger ivm vervallen precariobelasting via nutsbedrijven.

Scenario 4 wordt in twee opties gepresenteerd (4a en 4b).

Scenario 4a: Verhoging OZB vanaf 2022
In dit scenario wordt de OZB met ingang van 2022 verhoogd met 19%. De jaren ervoor wordt geen stijging toegepast en afvalstoffenheffing blijft buiten beschouwing.

Omschrijving 2022 2023 2024 2025 2026 2027
OZB stijging cumulatief 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0%
Opbrengstverhoging OZB 719.099 719.099 719.099 719.099 719.099 719.099
Areaaluitbreiding 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000

Totaal budgettair effect

756.099 756.099 756.099 756.099 756.099

756.099

Woonlasten meerpersoonshuishouden

2018 2019 2020 2021 2022*)
Gemiddelde WOZ waarde 187.000 201.000 201.000 201.000 201.000
OZB eigenaren woning 183 188 188 188 224
Totaal woonlasten 183 188 188 188 224
% reële stijging tov vorig jaar   2,7% 0,0% 0,0% 19,0%

*) in 2022 dalen de lasten voor de burger ivm vervallen precariobelasting via nutsbedrijven.

Scenario 4b: geleidelijke verhoging OZB
Bij scenario 4b wordt de OZB jaarlijks verhoogd. 4,7% vanaf 2020 tot een verhoging vanaf 2022 van 14,2% reëel. Vanaf 2025 wordt de verhoging 19,4%.

Het geleidelijk verhogen zorgt ervoor dat het bedrag niet in één keer fors stijgt en dat er in de periode 2020 - 2021 al meer opbrengsten worden gegenereerd. Deze inkomsten worden geparkeerd in een reserve zodat het percentage in 2022 t/m 2024 gelijk blijft aan 2021 (14,6% i.p.v. 19,4%). Vanaf 2025 wordt de verhoging doorgevoerd naar 19,4%.

De situatie is als volgt voor 2020 en verdere jaren.

Omschrijving 2020 2021 2022 2023 2024 2025
OZB stijging cumulatief 4,7% 9,5% 14,2% 14,2% 14,2% 19,4%
Opbrengstverhoging OZB 179.775 359.549 539.324 538.787 538.787 719.099
Areaaluitbreiding 18.000 37.000 37.000 37.000 37.001 37.002

Totaal budgettair effect

197.775 396.549 755.920 755.382 755.383

756.101

Woonlasten meerpersoonshuishouden

2018 2019 2020 2021 2022*) 2023
2024
2025
Gemiddelde WOZ waarde 187.000 201.000 201.000 201.000 201.000 201.000
201.000
201.000
OZB eigenaren woning 183 188 197 206 215 215 215 224
Totaal woonlasten 183 188 197 206 215 215
215
224
% reële stijging tov vorig jaar   2,7% 4,7% 4,5% 4,3% 0,0% 0,0% 4,5%

*) in 2022 dalen de lasten voor de burger ivm vervallen precariobelasting via nutsbedrijven.