Algemeen

Leeswijzer

In dit algemene hoofdstuk geven wij een korte toelichting over de opbouw van deze Kadernota.

In hoofdstuk 2 wordt het financieel meerjarenperspectief geschetst, opgebouwd vanuit het saldo van de vorige meerjarenbegroting 2019-2022. Daarnaast is het effect van de Kadernota 2020 gepresenteerd. Hierin is de meicirculaire van het Rijk nog niet verwerkt. Wel is in hoofdstuk 5 een indicatie gegeven van het effect voor de gemeente Sliedrecht van de extra te ontvangen middelen jeugdzorg bij de meircirculaire 2019. Verder worden de voorgestelde budgettaire aanpassingen van het meerjarenkader (knelpunten en wensen) geduid.

Hoofdstuk 3 bevat de (financiële) uitgangspunten en parameters die we willen hanteren bij het opstellen van de Programmabegroting 2020-2023.

In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de bijstellingen op het investeringsprogramma.

In hoofdstuk 5 worden mogelijke denkrichtingen voor ombuigingen geformuleerd om te komen tot een sluitende begroting.

De verschillende hoofdstukken zijn voorzien van beslispunten. Deze komen ook in het dictum van het raadsvoorstel terug.