Voorwoord Kadernota 2020

Voor u ligt de Kadernota 2020. De Kadernota is een belangrijk instrument voor de kaderstellende rol van de raad. In de Kadernota bepaalt de raad de kaders (=uitgangspunten) voor het opstellen van de begroting. In de Kadernota worden de (verwachte) budgettaire ontwikkelingen geschetst die van belang zijn bij het opstellen van de komende meerjarenbegroting.

De 1e Tussenrapportage wordt separaat aan uw raad aangeboden. In de 1e Tussenrapportage zijn zowel de financiële en beleidsontwikkelingen verwerkt met betrekking tot 2019. Het startpunt hierbij is de stand bij de Programmabegroting 2019 inclusief wijzigingsvoorstellen, zoals het College Uitvoeringsprogramma.De structurele doorwerking van de 1e Tussenrapportage 2019 is als bouwsteen opgenomen in deze Kadernota. Het is de eerste Kadernota in de bestuursperiode 2018-2022. Uitgangspunt is een realistische Kadernota aan te bieden op basis van de op 1 april 2019 bekende gegevens. De Kadernota 2020 wordt, grotendeels ten gevolge van de financiële ontwikkelingen op het sociale domein, niet sluitend gepresenteerd.

Het financiële (meerjaren)perspectief kan de komende periode nog wijzigen. De verwachting is dat het kabinet de gemeenten financieel tegemoet zal komen inzake het uitvoeren van de Jeugdwet. Bij het uitkomen van de "Mei-circulaire" zal een meer compleet beeld ontstaan voor 2020 en volgende jaren. Desalniettemin is de verwachting dat er scherpe keuzes gemaakt zullen moeten worden, ambities bijgesteld moeten worden en dat ombuigingen onvermijdelijk zijn. Ook hierin heeft de raad een kaderstellende rol. Er zijn denkrichtingen mogelijk om het gepresenteerde tekort in de kadernota 2020 te compenseren, in casu welke mogelijkheden zijn er om extra inkomsten te genereren dan wel kosten te verlagen.