Programma 5: Financiën

Inleiding

Inleiding

De algemene inkomsten van de begroting verantwoorden wij in het programma Financiën & Belastingen. De hoofddoelstelling is een sluitende begroting te presenteren. Daarnaast bewaken wij binnen dit programma de (financiële) soliditeit op langere termijn. Belangrijk hierbij is tijdig in te spelen op financiële ontwikkelingen in relatie tot de noodzaak voor het creëren van financiële ruimte voor inhoudelijke ontwikkelingen. Bij de kadernota 2020 hebben we uw raad geïnformeerd over de negatieve financiële ontwikkelingen voornamelijk in het sociaal domein. In het hoofdstuk "ombuigingen" hebben we een aantal denkrichtingen uitgewerkt ten behoeve van een sluitende begroting.

Ambitie & Ontwikkelingen 2020

Aan de basis van de solide financiële positie staat een gedegen beheer binnen de gemeente Sliedrecht. Om dit beheer nog beter vorm te geven zijn er de tussentijdse rapportages, waardoor we op de begrotingsuitvoering tijdig kunnen bijsturen. In 2019 zijn we gestart met het ontwikkelen van tussenrapportages die inzicht geven in de inhoudelijke voortgang van het College Uitvoeringsprogramma (CUP) en de investeringen. Daarnaast geven deze rapportages inzicht in de verwachte financiële uitkomsten. Dit met als doel te komen tot een instrument dat de raad, meer dan voorheen, in staat stelt kennis te nemen van de voortgang en waar nodig bij te sturen. Deze tussenrapportages worden verder doorontwikkeld in 2020 en verder. Anderzijds zijn er de verordeningen. De verordeningen zijn belangrijke kaders voor het administratief beheer. Wij zorgen er dan ook voor dat de verordeningen actueel zijn.

Het beheer van de verbonden partijen krijgt de nodige aandacht. Aan de ene kant is het risico voor de gemeente Sliedrecht, gezien vanuit het bedrag waarvoor Sliedrecht garant staat, substantieel. Aan de andere kant zorgen de Gemeenschappelijke Regelingen voor een groot deel voor de begrotingsuitvoering. Beheersmatig geven wij het beheer van de verbonden partijen een prominente plaats in de P&C cyclus. Daarmee lichten wij jaarlijks de partijen waarvoor wij garant staan door. Voor het beheer van de Gemeenschappelijke Regelingen zoeken wij samen met de andere eigenaren naar een versterking van de Governance.

 

Doelstellingen & Activiteiten

Reguliere taken

  • Beheer van de gemeentefinanciën conform (wettelijke) kaders
  • Belastingheffing en –invordering
  • Tijdig bijwerken van beheer verordeningen

Speerpunten

Hier zijn de speerpunten opgenomen voor programma 5 uit het College Uitvoeringsprogramma (CUP).

18. Financiën
Wat willen we bereiken? 
Het huishoudboekje van de gemeente Sliedrecht is en blijft op orde. 
Resultaten in 2020 Wat gaan we ervoor doen in 2020? Wat is de planning? CUP gelden 2020
Tarieven die niet gebaseerd zijn op reële kosten zijn aangepast waarbij financiële gevolgen voor instellingen zijn geëvalueerd en, indien nodig, zijn gecompenseerd.
Planning 2020
·   Voor zover de marktconforme prijzen nog niet van toepassing zijn op contracten zullen wij die bij afsluiten/vernieuwen opnieuw volgens marktconforme huurprijzen afsluiten.  ·   Q2  
  ·   De structurele borging van het proces. ·   Continue   

 

CUP gelden

Niet van toepassing in 2020 voor programma 5.

Indicatoren

Beleidsindicatoren

Hieronder treft u indicatoren aan behorende bij het programma Financiën en belastingen.

Naam indicator

Meest

recente

waarde

Sliedrecht

Streefwaarde

5a. Netto schuldquote

87% in 2020

90% - 130%

5b. Solvabiliteitsratio

29% in 2020

20% - 50%

5c. Structurele exploitatieruimte

-0,1% in 2020

0% 

5a
De netto schuldquote is de netto schuld als aandeel van de inkomsten. Het geeft aan of een gemeente investeringsruimte heeft. Het zegt daarnaast iets over de flexibiliteit van de begroting: veel schulden en kapitaallasten leiden tot een inflexibele begroting. Een netto schuldquote tussen de 90% en 130% wordt landelijk gezien als norm "Voldoende" en wordt voor Sliedrecht als streefwaarde gehanteerd. Sliedrecht scoort op dit moment beter dan haar streefwaarde.

5b
De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen op langere termijn te voldoen.  Het geeft de verhouding tussen het eigen vermogen en het totale vermogen weer. Er is geen harde norm voor dit kengetal maar een percentage van 20% tot 50% wordt doorgaans als voldoende gezien.

5c
De structurele exploitatieruimte geeft weer hoe groot de structurele vrije ruimte binnen de jaarrekening of begroting. Een kengetal groter dan 0 duidt op structurele ruimte.

Bijdrage verbonden partijen

Bijdrage verbonden partijen

Drechtsteden (GR)-Gemeentelijke Belastingdienst
GRD behartigt de gemeenschappelijke regionale belangen op het gebied van staf- en ondersteunende diensten en bedrijfsvoering.

Daarnaast draagt Drechtsteden zorg voor:

  1. de efficiënte en effectieve heffing en invordering van belastingen, voor de heffing en invordering waarvan de gemeenteraden van de gemeenten belastingverordeningen en kwijtscheldingsregels hebben vastgelegd, elk voor zover het hun gebied betreft;
  2. de uitvoering van de Wet waardering van vastgoedgegevens (Wet WOZ) waaronder tevens wordt begrepen de administratie van vastgoedgegevens en het verstrekken van vastgoedgegevens aan de deelnemers en derden, elk voor zover het hun gebied betreft.

Kaders

Kaders

Voor het uitvoeren van onze vaste taken heeft de gemeenteraad een aantal kaders vastgesteld. De volgende kaders zijn van toepassing op het programma Financiën:

Vigerend beleidskader

Vastgesteld

Verordening 212

Raad, 2019

Financieringsstatuut

Raad, 2016

Nota activabeleid

Raad, 2016

Nota reserves en voorzieningen

Raad, 2016

Nota weerstandsvermogen en risicomanagement

Raad, 2014

Rapportage Financiële Strategie

Raad, 2013

Verordening 213a

Raad, 2004

Overzicht baten en lasten per thema: programma Financiën en belastingen

Bedragen x €1.000
Thema Werkelijk 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
Algemene heffingen N458 N2.526 N407 N796 N270 N252
Baten
Algemene heffingen V42.138 V44.189 V46.804 V48.050 V47.696 V48.717
Geraamd totaal saldo van baten en lasten V41.680 V41.663 V46.398 V47.254 V47.426 V48.465
Stortingen
P5 Storting in reserve N1.774 N180 N186 N196 N199 N195
Onttrekkingen
P5 Onttrekking aan reserve V1.645 V0 V0 V0 V0 V0
Mutaties reserves N129 N180 N186 N196 N199 N195