Programma 4: Bestuur, organisatie en veiligheid

Bestuur, organisatie en veiligheid

Overzicht lasten en baten per programma (bedragen x € 1.000)

 

 

Inleiding

Inleiding

Programma 4 Bestuur, Organisatie en Veiligheid omvat alle producten van de gemeente Sliedrecht op het gebied van de fysieke veiligheid, de organisatie en bestuur.

Samen krijgen wij meer voor elkaar. Dit is een van de uitgangspunten van waaruit onze gemeente werkt. Naast het feit dat onze gemeente deelneemt aan regio Drechtsteden zoeken wij proactief de samenwerking met onze inwoners en lokale partners. Dit omdat wij de 'couleur lokale' willen koesteren.


Ambitie & Ontwikkelingen 2020

Als lokale overheid positioneren wij ons midden in de samenleving. Daarbij is het belangrijk dat wij toegankelijk zijn en denken in kansen en handelen naar mogelijkheden. Daarnaast komen wij onze afspraken na en zijn op de hoogte van wat leeft in de samenleving. Kortom, wij zijn een betrouwbare partner die doet wat hij zegt en zegt wat hij doet. Wij zijn er voor onze inwoners en ondernemers en kijken per vraagstuk wat nodig is, waarbij "ja, tenzij" onze norm is. Samen met inwoners en ondernemers verkennen wij de mogelijkheden waarbij waarde toevoegen ons doel is. Dit kenmerkt onze dienstverlening. Ook de veranderende wetgeving, zoals de omgevingswet is van invloed op onze dienstverlening. Participatie is een thema dat bij de invoering van de omgevingswet centraal staat. Waar wij in 2019 stil hebben gestaan bij hoe onze inwoners het contact met ons ervaren, richten wij ons in 2020 op participatie in al zijn vormen. Dit doen wij niet alleen bij het opstarten van nieuwe activiteiten en projecten maar ook in ons dagelijks werk. Hierdoor betrekken en informeren wij onze inwoners en ondernemers goed en tijdig. Bij onze communicatie houden we rekening met verschillende doelgroepen. Daarnaast blijven wij investeren in een samenhangende, professionele, assertieve communicatie waarbij gebruik gemaakt wordt van alle relevante media.

Uit het veiligheidsbelevingsonderzoek en inspiratiesessies met partners in 2019 is een viertal prioriteiten geformuleerd namelijk: woonoverlast en kwetsbare locaties, sociale stabiliteit, ondermijning, en fysieke veiligheid. De focus ligt in 2020 op de aanpak van deze onderwerpen. De rol die de gemeente hierbij inneemt, is aanjager, ondersteuner en verbinder.

De gemeente krijgt steeds meer zicht op ondermijning en gelegenheidsstructuren waar in Sliedrecht mogelijk sprake kan zijn van ondermijning. Naast de bestaande aanpak van bijvoorbeeld het sluiten van woningen of lokalen waar hennepplantages worden aangetroffen gaan we in 2020 verder met het verstevigen van onze informatiepositie en het verder professionaliseren van de aanpak van ondermijning. We doen dit samen met de politie en het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC). De zogenaamde Integrale Controle zetten we structureler in en we zetten in op een update van het ondermijningsbeleid. 

Buurtbemiddeling levert een belangrijke bijdrage in de aanpak en bestrijding van (woon)overlast. Buurtbemiddeling is belegd bij MEEplus. Jaarlijks worden tussen de 20 en 25 casussen behandeld door buurtbemiddelaars. Op het moment dat er een noodzaak is maakt de burgemeester gebruik van zijn bevoegdheid uit de Wet aanpak Woonoverlast om een gedragsaanwijzing op te leggen.

Doelstellingen & activiteiten

Reguliere taken

  • Dienstverlening voor inwoners.
  • Risicobeperking en rampenbestrijding.
  • Bevorderen van een veilige woon- en leefomgeving.
  • Beoordelen en afhandelen vergunningsaanvragen (deels programma Ruimte).
  • Handhaving WABO en APV (deels programma Ruimte).
  • Efficiënte bedrijfsvoering.
  • Volledig, tijdig en zorgvuldig informeren én betrekken van inwoners, verenigingen, bedrijven en instellingen.

Speerpunten

Hier zijn de speerpunten opgenomen voor programma 4 uit het College Uitvoeringsprogramma (CUP).

15. Openbare orde, veiligheid en evenementen
Wat willen we bereiken? 
Sliedrecht moet een veilige gemeente zijn en blijven. Daarnaast blijft Sliedrecht gezellig en aantrekkelijk. 
Resultaten in 2020 Wat gaan we ervoor doen in 2020? Wat is de planning? CUP gelden 2020
De campagne '25.000 paar ogen' om een veilige omgeving te borgen is ontwikkeld. ·   Ontwikkelen campagne in samenwerking met partners.  ·   Q1 € 23.000
  ·   Start campagne. ·   Q3  
Het beleid rondom alcohol en drugs is geëvalueerd en indien nodig bijgesteld ·   Het tweede kwartaal van 2020 wordt het  preventie- en handhavingsplan alcohol  en drugs ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. De uitvoering van dit plan wordt in 2020 gestart.  ·   Q1-Q4  
 
16. Communicatie
Wat willen we bereiken? 
Komende periode investeren we in de communicatie naar onze inwoners en lokale partners. We informeren tijdig, zijn bereikbaar en beantwoorden vragen snel. 
Resultaten in 2020 Wat gaan we ervoor doen in 2020? Wat is de planning? CUP gelden 2020
We maken in onze communicatie structureel gebruik van diverse middelen zoals filmpjes, sociale media, de krant, tv of een magazine zodat we inwoners tijdig en goed kunnen informeren.  ·   In 2020 blijven wij gebruik maken van onze communicatiestrategie. Sociale media als Facebook, Twitter en LinkedIn worden al structureel ingezet. Daar gaan we in 2020 mee door. Met Coosto hebben we een adequaat instrument om de sociale media te monitoren.  ·   Continue proces € 35.000
  ·   Inhoudelijke vragen die ons via de sociale media bereiken, beantwoorden we binnen 24 uur op werkdagen.  ·   Continue proces  
  ·   Als animatie of film een meerwaarde biedt om een boodschap te verhelderen, gebruiken we deze. ·   Continue proces  
We hebben een integraal marketingplan dat is vertaald naar eigentijdse en passende communicatie-uitingen. ·   Het marketingplan is vertaald naar de communicatie-uitingen. ·   Q1  
Het mediabeleid is aangepast om beter (samen) te werken met onze stakeholders waaronder de media. ·   Onze mediavoorlichting is pro-actief en blijft dat in 2020. Dit vraagt een voortdurende inspanning. Hiervoor zetten we ook de sociale media in.  ·   Continue proces  
Al onze brieven zijn op taalniveau B1. ·   In 2020 vindt door een steekproef een check plaats op het taalniveau van de brieven van de gemeente. De brieven in de steekproef worden geanalyseerd. ·   Q3  
  ·   Afhankelijk van het resultaat komen er trainingen om onze medewerkers te leren begrijpelijk te schrijven voor laaggeletterden.  ·   Q4  
 
17. Organisatie
Wat willen we bereiken? 
We zijn een moderne organisatie die van 'buiten naar binnen' opereert en die vanuit een regierol oppakt. We bundelen de krachten met onze inwoners, ondernemers en andere partners en verkennen samen wat voor mooie resultaten dit op kan leveren. "Ja" is het  uitgangspunt en structuren, afspraken en regels zijn geen doel op zich.
Resultaten in 2020 Wat gaan we ervoor doen in 2020? Wat is de planning? CUP gelden 2020
Het opleidingsbudget is, gefaseerd, verhoogd naar 2% om onze medewerkers een andere manier van werken en denken eigen te maken en ze stimuleert om zich persoonlijk te ontwikkelen. ·   Wij geven ook in 2020 uitvoering aan het strategisch opleidingsplan. ·   Q1  € 40.000
Het opdrachtgeverschap en het opdrachtnemerschap binnen onze eigen organisatie is geprofessionaliseerd in relatie tot verbonden partijen, in het bijzonder het SCD. ·   Wij zullen veel meer aan de voorkant bij de start van projecten aanhaken zodat wij (meer) invloed kunnen uitoefenen ·   Q1  
Er zijn vaste medewerkers op sleutelposities in de organisatie om stabiliteit, continuïteit en de lokale kennis te borgen. ·   Ook in 2020 zullen wij bij vacatures in zijn algemeenheid en in het bijzonder op sleutelposities ons richten op vaste medewerkers.  ·   Continu proces  
De raad heeft een monitoringsinstrument beschikbaar om de opvolging van moties, toezeggingen en besluiten te volgen. ·         In Q1 ligt er een plan van aanpak  ·         Q1 € 11.000
  ·         In Q2 zal er gestart worden met een aanbesteding ·         Q2  
  ·         In Q3 zal gestart worden met de implementatie. ·         Q3  

 

CUP gelden

Programma

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

4. Bestuur, organisatie en veiligheid

 146.000

 175.500

 152.500

 152.500

Indicatoren

Indicatoren

Hieronder treft u indicatoren aan behorende bij het programma bestuur, organisatie en veiligheid.

Beleidsindicatoren

Naam indicator

Meest recente

waarde Sliedrecht

Streefwaarde

4a. Cijfer tevredenheid: KTO (dienstverlening)

-

8

4b. % realisatie servicenormen (dienstverlening)

-

8

4c. Cijfer tevredenheid medewerkers (organisatie)

-

8

4d. % ziekteverzuim personeel (organisatie)

6% in 2019

< 6%

4e. % inwoners dat zich veilig voelt in eigen straat of buurt en in geheel Sliedrecht (veiligheid)

80% in 2018

90% in 2022

4a t/m 4b
Dienstverlening loopt als een rode draad door de hele organisatie, het is iets van alle medewerkers. Elke medewerker heeft te maken met het leveren van diensten. Dit kan voor een interne- of externe klant zijn, maar uiteindelijk werken wij allemaal voor de inwoners en ondernemers van de gemeente Sliedrecht. In het CUP is richting gegeven aan de manier waarop wij onze diensten willen leveren en hoe wij als betrouwbare partner willen (samen)werken. Om te toetsen of Sliedrecht als organisatie op de goede weg is, wordt een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Daarnaast wordt geleerd van de ervaringen van onze klanten en partners zodat onze dienstverlening blijft verbeteren.   

4c
Medewerkers die tevreden zijn over hun werk en de organisatie presteren beter en dragen bij aan het succes van de organisatie. Een medewerkerstevredenheidsonderzoek is een indicator die weergeeft of medewerkers betrokken, gemotiveerd of tevreden zijn en wat de gevolgen hiervan kunnen zijn zoals verzuim, verloop en effectiviteit. Dit onderzoek geeft handvatten om de organisatie te verbeteren, wat direct positieve gevolgen heeft voor onze dienstverlening.

4d
De laatste jaren is actief sturing gegeven op de uitvoering van het verzuimbeleid. Aanleiding om hier extra op te investeren is het percentage van 10% dat in 2018 is gemeten. We blijven actief ingezetten op het verminderen en voorkomen van verzuim. Het verzuim is in 2019 afgenomen en zit nu rond het streefpercentage.

4e
Het veiligheidsbelevingsonderzoek dat in 2019 is uitgevoerd laat zien dat 2 op de 10 inwoners zich regelmatig of vaak zorgen maken over de veiligheid  in eigen straat en/of buurt en in geheel Sliedrecht. Met de uitvoering van de acties uit het nieuwe Integraal Veiligheidsplan, die naar verwachting in 2020 aan de raad wordt aangeboden, willen we dit veiligheidsgevoel verhogen.

 

Verplichte landelijke indicatoren (eigen gegevens):

Naam indicator Peildatum Meest recente waarde Sliedrecht
Formatie gemeente Sliedrecht per 1.000 inwoners 2e helft 2019 4,80
Bezetting gemeente Sliedrecht per 1.000 inwoners 2e helft 2019 4,14
Apparaatskosten gemeente Sliedrecht per inwoner 2e helft 2019 € 311
Externe inhuur gemeente Sliedrecht (% van totale loonsom + totale kosten inhuur externen) 2e helft 2019 4,94%
Overhead gemeente Sliedrecht (% van totale lasten) 2e helft 2019 11,06%

Bijdrage verbonden partijen

Bijdrage verbonden partijen

Veiligheidsregio ZHZ (GR)
Een deel van de veiligheidstaken is ondergebracht bij de GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. De Veiligheidsregio zorgt voor het beheersen van risico's, het bestrijden van incidenten en herstel uit ontwrichte situaties.

Drechtsteden (GR)
Het onderzoekscentrum Drechtsteden voert onderzoek uit voor de gemeente Sliedrecht.

Het Servicecentrum Drechtsteden voert veel ondersteunende taken uit voor de gemeente, o.a. op het gebied van communicatie, financiën, personeel en organisatie en juridische zaken.

Dienst Gezondheid & Jeugd (GR)
De Dienst Gezondheid & Jeugd voert de taken uit op grond van de Wet Publieke Gezondheid, de Leerplichtwet en de aanpak van Voortijdig Schoolverlaten. Hier is aansluiting bij de volgende doelstelling van de Dienst Gezondheid & Jeugd:

  • Op een vertrouwenwekkende en adequate manier optreden tijdens rampen en crisis waarin de publieke gezondheid wordt bedreigd en het voorkomen van maatschappelijke onrust bij kleinschalige incidenten.

Kaders

Kaders

Voor het uitvoeren van onze vaste taken heeft de gemeenteraad een aantal kaders vastgesteld. De volgende kaders zijn van toepassing op het programma Bestuur, organisatie en veiligheid:

Kaders waarbinnen het college werkt

Vigerend beleidskader

Vastgesteld

Integraal Veiligheidsplan

Raad 2019 (verwacht)

APV

Raad, 2019

Ruimte voor inwoners! 'Her(r)ijkt Beleid

Burger- en Overheidsparticipatie

Raad, 2015

Drank- en horecaverordening

Raad, 2015

Evenementenbeleid

Raad, 2015

Integraal Veiligheidsplan

Raad, 2014

Welstandsnota

Raad, 2014

Reclamebeleid

Raad, 2014

Nota verbonden partijen,

Raad, 2013

Gemeentelijke bouwverordening

Raad, 2012

Bouwbesluit

Rijk, 2012

Overzicht baten en lasten per thema programma: Bestuur, organisatie en veiligheid

Bedragen x €1.000
Thema Werkelijk 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
Bedrijfsvoering N504 N742 N577 N699 N739 N750
Begroten en verantwoorden N51 N48 N49 N49 N49 N49
Bestuur N2.298 N2.203 N2.649 N2.636 N2.619 N2.621
Communicatie en voorlichting N47 N55 N80 N70 N70 N70
Dienstverlening N926 N1.079 N824 N888 N848 N848
Fysieke veiligheid N1.530 N1.677 N1.830 N1.921 N1.995 N2.030
Sociale cohesie N433 N461 N464 N449 N449 N449
Overhead N7.168 N5.978 N8.131 N8.153 N8.217 N8.230
Totaal Lasten N12.959 N12.243 N14.605 N14.865 N14.986 N15.047
Baten
Bestuur V24 V0 V0 V0 V0 V0
Dienstverlening V459 V611 V252 V253 V208 V208
Fysieke veiligheid V261 V96 V97 V97 V97 V97
Sociale cohesie V4 V0 V0 V0 V0 V0
Overhead V505 V173 V340 V347 V353 V359
Totaal Baten V1.253 V881 V689 V697 V658 V664
Geraamd totaal saldo van baten en lasten N11.706 N11.363 N13.916 N14.168 N14.328 N14.382
Stortingen
P4 Storting in reserve N80 N179 N844 N310 N115 N252
Onttrekkingen
P4 Onttrekking aan reserve V647 V1.174 V1.288 V861 V713 V861
Mutaties reserves V567 V995 V444 V551 V598 V609