Programma 3: Ruimte

Ruimte

Overzicht lasten en baten per programma (bedragen x € 1.000)

 

 

 

Inleiding

Inleiding

Programma 3 omvat alle producten van de gemeente Sliedrecht op het gebied van bouwen, wonen en de daarbij behorende leefomgeving, zoals het maken van bestemmingsplannen en meldingen in de buitenruimte. In dit programma houden we als gemeente zelf de regie, maar we maken veel gebruik van de markt en/of de samenwerking in de Drechtsteden. Belangrijk onderdeel voor 2020 zal het opstellen van een omgevingsvisie zijn.

Ambitie & Ontwikkelingen 2020

Omgevingswet
De Omgevingswet treedt in werking per 01-01-2021. De totstandkoming van de concept-Omgevingsvisie vindt plaats in participatie met inwoners en belanghebbenden. De Omgevingsvisie wordt in 2020 aan de raad ter besluitvorming voorgelegd.

Wonen
In 2019 is – in vervolg op de regionale Woonvisie - de lokale uitvoeringsparagraaf Wonen door de raad vastgesteld. De lokale uitvoeringsparagraaf doet uitspraken over hoe we een bijdrage leveren aan het aantrekken en vasthouden van hoger opgeleiden in de regio, hoe we een betere verhouding krijgen tussen vraag en aanbod, levensloopbestendig en duurzaam bouwen. Daarvoor zullen ook dit jaar weer prestatieafspraken worden gemaakt. Verder doen we een onderzoek naar wat de meest passende locatie is voor Tiny Houses.

Verkeer en vervoer
In 2020 gaan we op verschillende plekken werken aan het wegennetwerk (vastgesteld in het Verkeers- en Mobiliteitsplan). Belangrijke verkeersverbinding waaraan onder andere gewerkt zal worden is de Craijenstein. Daarnaast wordt ingezet om 30-km zones geloofwaardig in te richten bij onderhoudsprojecten.

 Herstructurering en revitalisering woon- en werkgebieden
Onderdeel van het reguliere werk is het actualiseren van bestemmingsplannen en het doorlopen van ruimtelijke procedures in geval een inwoner of bedrijf een activiteit op eigen perceel wil uitvoeren die niet binnen het geldende bestemmingsplan past. Daarnaast valt onder het reguliere werk het beoordelen en afhandelen van vergunningsaanvragen voor bijvoorbeeld het (ver)bouwen van een woning.

Duurzaamheid
In 2020 ligt het zwaartepunt van de duurzaamheidsagenda op de thema's Energie, Klimaatbestendig dorp en Voorbeeldige gemeente. 

Sliedrecht-Oost is de eerste wijk in Sliedrecht waarin we, dankzij een goede samenwerking met lokale en regionale partijen én bewoners, stappen zetten naar een aardgasvrije toekomst. We zijn ondertussen ook bezig met de planvorming voor de overige wijken van Sliedrecht. In 2020 wordt de Transitie Visie Warmte 2.0 verder vormgegeven.

In het kader van klimaatadaptatie (thema Klimaatbestendig dorp ) geven wij komend jaar vervolg aan Operatie Steenbreek, waarbij we inwoners enthousiasmeren hun particuliere grond te vergroenen. In 2020 stelt de gemeente een stresstest op, waaruit knelpunten op het gebied van wateroverlast, droogte en hitte in beeld komen. Daaruit volgt een adaptatiestrategie die ons helpt de komende jaren de juiste maatregelen te nemen om de knelpunten op te heffen, bewustzijn te vergroten de robuustheid te verbeteren.

Buitenruimte
De openbare ruimte is zeer bepalend voor de kwaliteit van wonen, werken en recreëren in Sliedrecht. In de beleving vormt groen daarbij een onmiskenbaar element. Sliedrecht moet er netjes uitzien. Tegelijk hebben we aandacht voor de biodiversiteit en werken we in een aantal stappen toe naar 10% meer bomen in Sliedrecht.

Ook in 2020 staan we weer voor de uitdaging om de afgesproken beeldkwaliteit in de openbare ruimte te halen voor het groen en de straatreiniging. Beheerbudgetten zullen daarbij leidend zijn en via het geactualiseerde groenbeheerplan geven we concreet invulling aan de uitvoering hiervan. De lijst met waardevolle bomen wordt geactualiseerd. 

De middenbermen van de hoofdwegen worden verder vergroend. In Baanhoek-West wordt samen met bewoners gewerkt aan een plan om de wijk te vergroenen. Bij renovatieprojecten in de openbare ruimte wordt de kwaliteit van de openbare ruimte integraal en duurzaam verbeterd. Daarbij worden minstens 10% meer bomen terug geplant dan gekapt moesten worden.

De mogelijkheden voor besteding van het bomenfonds wordt uitgewerkt in samenspraak met Sliedrecht Groen. De hondenpoepzuiger wordt ingezet om de overlast door hondenuitwerpselen terug te dringen.

De tien hondenuitrenplekken verspreid over de gemeente worden opgeknapt zodat ze weer jaren mee kunnen. Het afvalbeleidsplan wordt herzien en zal in het eerste kwartaal van 2020 ter besluitvorming worden aangeboden aan de raad. Hierin zal het omgekeerd inzamelen worden geëvalueerd en de verbetermogelijkheden voor afvalscheiding worden aangegeven conform de doelstellingen van VANG (Van Afval Naar Grondstof).

Ingevolge het besluit van 10 mei 2016 van de gemeenteraad wordt het komende jaar voor de vierde en laatste keer een aantal speelplekken opgeknapt en omgevormd. Voor 2020 is de planning om de buurten de Weren, de Hoven en de Nijverwaard aan te pakken. Daarmee zijn alle buurten voor de komende tien tot vijftien jaar weer voorzien van uitdagende speel-, sport- en ontmoetingsplekken.

Een plan wordt opgesteld om de grondwaterstanden in de openbare ruimte op structurele wijze in beeld te brengen. De kwaliteit van de oudere riolering maken we in meer detail voor de totale gemeente inzichtelijk. Tevens wordt een plan opgesteld om structureel de riolering te inspecteren om de kwaliteit en risico's te monitoren.

Milieu
De milieuproblematiek rondom Chemours/Dupont houdt ook in 2020 onverminderd onze aandacht. Wij zullen, in samenwerking met de buurgemeenten, provincie , ministerie en GGD ons er op toeleggen om via het inbrengen van adviezen, zienswijzen, bezwaar en/of beroep in vergunningprocedures, milieuonderzoek en bestuurlijk overleg de emissies van schadelijke stoffen van Chemours/Dupont naar lucht, water en bodem zoveel mogelijk te reduceren. Voor alle (potentiële)ZZS stoffen blijft een nul-emissie ons doel. Verder zal uitvoering worden gegeven aan het Actieplan geluid 2018-2023, sanering van asbestdaken en regievoering op het jaarprogramma 2020 uitvoering milieutaken OZHZ.

PAS uitspraak
Op 29 mei 2019 oordeelde de Raad van State dat het programma aanpak stikstof (PAS) niet voldeed. Dat heeft ook gevolgen voor projecten in Sliedrecht. Ten tijde van dit schrijven waren de precieze consequenties nog niet helder. Wel is bekend dat een aantal projecten op z'n minst vertraging op kan lopen. We zullen dit dossier nauwlettend volgen. Consequenties voor Sliedrecht zullen we indien bekend zo snel mogelijk met uw raad delen.

Doelstellingen & activiteiten

Reguliere taken

Wonen

  • Zorgen voor een passende woningvoorraad

Verkeer en Mobiliteit

  • Uitvoeren van de korte termijn maatregelen uit de verkeers- en mobiliteitsvisie

Herstructurering en revitalisering woon- en werkgebieden

  • Actualiseren van bestemmingsplannen/doorlopen van ruimtelijke procedures
  • Beoordelen en afhandelen vergunningsaanvragen (deels programma 4)

Duurzaamheid

  • Samenwerken aan behalen klimaatdoelstellingen

Buitenruimte

  • Efficiënt beheren van de openbare ruimte

Omgevingswet

  • Voorbereidingen treffen t.b.v. de invoering van de Omgevingswet.

Milieu

  • Borgen wettelijke eisen voor luchtkwaliteit, geluid etc.

Speerpunten

Hier zijn de speerpunten opgenomen voor programma 3 uit het College Uitvoeringsprogramma (CUP).

10. Wonen
Wat willen we bereiken? 
De regionaal vastgestelde woonvisie maken we lokaal passend voor Sliedrecht. 
Resultaten in 2020 Wat gaan we ervoor doen in 2020? Wat is de planning? CUP gelden 2020
Een aanpassing van het woonruimteverdeelsysteem is in de regio bespreekbaar gemaakt. ·         Verkennen hoe wij de woningtoewijzing voor ons zien en hoe we dit binnen het huidige systeem een plek kunnen geven.  ·         Q1  
  ·         We gaan regionaal het gesprek aan over een aanpassing van het woonruimteverdeelsysteem en de mogelijke opties.     
De behoefte van het aantal woningen in Sliedrecht is in een brede discussie voor de langere termijn inzichtelijk gemaakt. ·         In het kader van de omgevingsvisie zullen we een update maken van de cijfers van het Rigo woononderzoek, dat de basis is van de vastgestelde woonvisie op 9 oktober 2019. ·         Q1-Q3  
Er is een samenwerking gestart met andere partijen om Sliedrecht stedenbouwkundig te versterken met behoud van de economische en ruimtelijke kwaliteiten.
(doorlopend naar 2022)
·         Op basis van een nota van uitgangspunten wordt gestart met de Omgevingsvisie. Participatie met de omgeving is daarin essentieel. ·         Q1  
  ·         Vaststelling Omgevingsvisie door de raad.   ·         Q3  
Net zoals voor de Vogelbuurt-Noord, is jaarlijks een leefbaarheidsmonitor beschikbaar voor heel Sliedrecht.
(doorlopend naar 2022)
·         Opzetten en verlenen opdracht voor maken leefbaarheids-monitor. ·         Q1  
  ·         Uitvoeren leefbaarheidsmonitor. ·         Q2  
  ·         Informeren raad over de resultaten. ·         Q3  
Per buurt zijn, op basis van de uitkomsten van de leefbaarheidsmonitor, waar nodig passende maatregelen genomen.
(doorlopend naar 2022)
·         We stellen op basis van de jaarlijkse leefbaarheidsmonitor – indien nodig - per buurt of wijk én in samenwerking met relevante partijen, passende maatregelen op.  ·         Q3-Q4  
Er is een gebied aangewezen waar "Tiny Houses" kunnen worden geplaatst.
Planning 2020
·         Er is onderzoek gedaan naar verschillende mogelijkheden van locaties. Op basis van objectieve criteria komt een voorstel naar de raad wat de meest passende locatie is. ·         Q2  
 
11. Mobiliteit
Wat willen we bereiken? 
De bereikbaarheid van Sliedrecht en de doorstroming van het verkeer binnen Sliedrecht is verbeterd. Ook is de fietsveiligheid vergroot. 
Resultaten in 2020 Wat gaan we ervoor doen in 2020? Wat is de planning? CUP gelden 2020
De fietsverbinding tussen het station richting centrum (parallel aan de Stationsweg) is veiliger en duidelijker.
(doorlopend naar 2022)
·         Besluitvorming in raad over opzet project en het benodigde krediet. ·         Q2 € 12.500
  ·         Eerste aanpassingen aan de route. ·         Q3  
  ·         Afronding project. ·         Q1 2021  
30-kilometerwegen zijn waar mogelijk fysiek ingericht rekening houdend met de hulpdiensten.
(doorlopend naar 2022)
·         In combinatie met de integrale meerjaren operationele planning (IMJOP) wordt de weginrichting in de Vogelbuurt, Baanhoek, Jacob Catsstraat Zuid, Oost/Molendijk West en Professorenbuurt afgestemd op de snelheidslimiet. ·         Q1–Q4  
De wensen tot aanpassing in de huidige Qbuzz-concessie - waaronder de plaats van de haltes en de frequenties van de buslijnen – zijn jaarlijks geagendeerd bij de raad.
(doorlopend naar 2022)
·         Inventarisatie informatie m.b.t. gebruik haltes/lijnen en de wensen van de gebruikers/stakeholders. ·         Q2  
  ·         Agenderen bij gemeenteraad. ·         Q3  
Er is een veilige fietsroute langs de Craijensteijn gerealiseerd.  ·         Aanbesteding. ·         Q2-Q3 € 60.000
  ·         Start werkzaamheden. ·         Q4  
In samenwerking met Stroomlijn zijn nieuwe laagdrempelige vormen van openbaar vervoer ontwikkeld. ·         Verkennende gesprekken met Stroomlijn en mogelijke andere partners zijn gestart in 2019 en afhankelijk van de uitkomsten in 2020 geconcretiseerd. ·         Q2  
De doorstroming op de Parallelweg tussen de A15 en de Stationsweg is verbeterd. ·         Schetsontwerp maken en afstemmen met stakeholders. ·         Q1-Q3  
  ·         Aanvraag uitvoeringskrediet. ·         Q4  
 
12. Duurzaamheid
Wat willen we bereiken? 
We brengen onze inwoners en bedrijven (verder) in beweging en geven hiervoor jaarlijks diverse impulsen. Ook zetten we duurzaamheid binnen de gemeente stevig op de agenda. 
Resultaten in 2020 Wat gaan we ervoor doen in 2020? Wat is de planning? CUP gelden 2020
Bij ieder project is de afweging gemaakt op welke manier duurzaamheid een plaats kan krijgen. Deze afweging wordt opgenomen in college- en raadsvoorstellen.
(doorlopend naar 2022)
·         Bij elk college- en raadsvoorstel voegen wij duurzaamheidsaspecten of afwegingen met betrekking tot duurzaamheid toe zodat een gedegen besluit genomen kan worden.  ·         Q1-Q4  
Door middel van (wijk)gerichte communicatie zijn inwoners en bedrijven gestimuleerd hun woning en panden te verduurzamen.
Planning: 2020-2022
·         Het Regionaal Energieloket Sliedrecht breed onder de aandacht brengen bij onze inwoners (hiermee bieden we handelingsperspectief). ·         Q1-Q4 € 17.500
  ·         Informatiebijeenkomst(en) voor inwoners organiseren waarin we handelingsperspectief bieden in combinatie met financieringsmogelijkheden.     
  ·         Gerichte bijdrage(s) leveren aan netwerkbijeenkomsten georganiseerd voor en door ondernemers.     
We stimuleren initiatieven op het gebied van duurzaamheid vanuit inwoners en bedrijven en faciliteren en ondersteunen indien daar behoefte aan is (bijv. bij het plaatsen van zonnepanelen, het scheiden van afval, het oprichten van een energiecoöperatie).
Planning: 2020-2022
·         We faciliteren en ondersteunen lokale initiatieven o.a. door partijen te verbinden en onze communicatie kanalen in te zetten. ·          Q1-Q4 € 17.500
Er is een klimaatstresstest uitgevoerd en we hebben waar nodig verbetermaatregelen uitgevoerd. ·         Er is een klimaatstresstest uitgevoerd. ·         Q2  
  ·         Op basis van de stresstest vindt overleg met stakeholders plaats. ·         Q4  
  ·         Er wordt gestart met een strategie hoe om te gaan met de kwetsbaarheden van klimaatverandering en de rol van stakeholders daarin. ·         Q4   
Jaarlijks informeren we de raad over de voortgang van deze plannen en mogelijke nieuwe initiatieven rond duurzaamheid.
Planning: 2020
·         Jaarlijks monitoren we de voortgang van alle activiteiten en de bijdrage aan de strategische doelstellingen. Indien nodig stellen we activiteiten of speerpunten bij. ·         Q1-Q4  
  ·         De raad wordt hierover geïnformeerd middels de turaps en de jaarrekening.    
De aanleg van een (lokaal) warmtenet in Sliedrecht-Oost is door ons goed begeleid.
Planning 2020
·         Er worden verschillende momenten met inwoners belegd om hen mee te nemen in het proces. ·         Q1 – Q4  
  ·         De eerste schop gaat de grond in voor de aanleg van een warmtenet. ·         Q2   
De rol en verantwoordelijkheid van de gemeente met betrekking tot de energietransitie is inzichtelijk gemaakt en gecommuniceerd naar partners en inwoners.
(doorlopend naar 2022)
·         Op basis van de in 2019 bepaalde rol en verantwoordelijkheid communiceren we helder naar partners en inwoners op welke manier wij hen bij kunnen staan in de energietransitie.  ·         Q1-Q4  
Het gemeentelijk vastgoed en wagenpark is waar mogelijk verduurzaamd (bijv. via zonnepanelen, groene daken, alternatieve brandstoffen, elektrisch rijden, etc.).
(doorlopend naar 2022)
·         In 2020 wordt een elektrisch voertuig geleverd.   ·         Q 2 € 14.000
  ·         Bij de verdere reguliere vervangingen van het wagenpark wordt continue de afweging gemaakt of alternatieve brandstoffen een optie zijn.  ·         Q1 – Q4  
Met Rijkswaterstaat is de optie verkend voor toepassing van zonnepanelen op de geluidsschermen bij het verbreden van de A15.
Planning 2020
·         Dit is reeds verkend in 2019. De geluidsschermen blijven staan bij de verbreding van de A15, maar Rijkswaterstaat gaat vooralsnog zelf geen zonnepanelen op de geluidsschermen plaatsen. Wel bieden deze schermen mogelijk kansen voor een Sliedrechtse Energie Coöperatie. Dit wordt in 2020 verder verkend.  ·         Afgerond in 2019  
 
13. Buitenruimte en groen
Wat willen we bereiken? 
Sliedrecht wordt groener en schoner. 
Resultaten in 2020 Wat gaan we ervoor doen in 2020? Wat is de planning? CUP gelden 2020
De doorlooptijd tussen melding en oplossing is verkort, onder meer door het vernieuwen van de wijklijn.
Het aantal klachten ten aanzien van verlichting en groen is gehalveerd.
(doorlopend naar 2022)
Analyseren van de ingekomen meldingen en de raad in de Turap's omtrent de voortgang informeren.
·   1e rapportage
·   2e rapportage
·   Q2
·   Q4
€ 7.000
Het aantal bomen is met ca. 10% toegenomen met oog voor laag groeiend groen en biodiversiteit.
Planning 2022
De in 2019 gestarte trajecten (voor het vergroten van biodiversiteit en inventariseren van bewonerswensen voor bomen in de openbare ruimte) worden verder uitgevoerd en er start een publieksactie die zich richt op bomen op particulier terrein ('u een boom, wij een bos').

·   Verwerken voorstellen tot uitvoeringsplan
·   Start publieksactie
·   Planten bomen (2e fase)
·   Q1

·   Q2-Q3
·   Q4
€ 80.000
Er is een hondenpoepzuiger ingezet voor het verwijderen van hondenpoep in parken en kinderspeelplaatsen.
(doorlopend naar 2022)
·   De in 2019 aangeschafte hondenpoepzuiger wordt ingezet voor het verwijderen van hondenpoep, met name in parken en op kinderspeelplaatsen. ·   Q1 –Q4 € 35.000
In navolging van de midden/zijbermen van Rembrandtlaan-west, de Deltalaan en de Thorbeckelaan worden middenbermen en/of zijbermen gefaseerd voorzien van laag groeiend groen.
(doorlopend naar 2021)
De zuidelijke zijbermen van Maaslaan tot aan Elzenhof ter hoogte van de Elzenhof, Populierenhof en Wilgenhof worden voorzien van vaste planten.

·   Start
·   Realisatie
·   Q1
·   Q2
€ 63.000
In samenwerking met de bewoners van Baanhoek West is de wijk vergroend. In combinatie met de boomwensen en andere groenwensen van bewoners maken we een voorstel voor het vergroenen van de wijk. Na aanvullingen door bewoners volgt realisatie van dit groenplan in het plantseizoen van 2021.

·   Start ophalen wensen ideeën.
·   Verwerken voorstellen ideeën/ terugkoppeling bewoners.
·   Q2

·   Q3

 
 
14. Chemours/DuPont
Wat willen we bereiken? 
Doel is geen enkele emissie van PFOA, GenX of andere (potentieel) zeer gevaarlijke stoffen (ZZS) vanuit de bedrijven Chemours en DuPont. 
Resultaten in 2020 Wat gaan we ervoor doen in 2020? Wat is de planning? CUP gelden 2020
De samenwerking met gemeenten Dordrecht en Papendrecht op dit dossier is nadrukkelijk doorgezet.
(doorlopend naar 2022).
·                   Gezamenlijke inbrengen zienswijze op revisievergunning Chemours/DuPont.
·         Doorlopend adviseren DCMR over vergunningsaanvragen.
·         Doorzetten gezamenlijke aansprakelijkheidsprocedure.
·         Raad structureel informeren via logboek. 
·         Q1-Q4  
Er is concreet zicht dat op (korte) termijn de emissies van (potentiële) gevaarlijke stoffen naar 0 teruggebracht worden.
Planning 2020.
·         Adviezen en zienswijzen op (concept)aanvragen behandelen, (concept)ontwerpbesluiten en, zo nodig, beroep tegen besluiten op aanvragen om (revisie)vergunning of ambtshalve aanpassing nemen. ·         Q1-Q4  

 

CUP gelden

Programma

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

3. Ruimte

 462.000

 545.000

 455.000

 375.000

Indicatoren

Indicatoren

Hieronder treft u indicatoren aan behorende bij het programma Ruimte.

Beleidsindicatoren

Naam indicator Meest recente waarde Sliedrecht Streefwaarde
3a. Aantal woningen (wonen) 11.018 (2018) 12.000 in 2025
3b. Hernieuwbare energie (duurzaamheid) 2,5% (2017) 4% in 2020
3c. Aantal woningen aangesloten op het warmtenet (duurzaamheid) 0 300 in 2020 en 1.200 in 2025
3d. Aantal kg restafval per inwoner per jaar (duurzaamheid) 193 (2018) 193
3e. Percentage van het totale huishoudelijke afval wat per jaar wordt gescheiden (duurzaamheid) 60% (2018) 60%
3f. Aantal bomen op gemeentegrond (buitenruimte en groen) 9.000 (2019) 9.900 in 2022
3g. Aantal klachten buitenruimte en groen (buitenruimte en groen) - Halvering van nulmeting

3a
Op basis van de lokale uitvoeringsparagraaf wonen wordt gesteld dat we tot 2025 met 1000 woningen willen groeien. Dat betekent dat we tot 2025 streven naar totaal 12.000 woningen (gegevens komen van waarstaatjegemeente.nl). Het aantal woningen betreft het aantal geregistreerde woningen in de gemeente.

3b
Hernieuwbare energie is schone, duurzame en onuitputtelijke energie die het leefmilieu niet schaadt. Voorbeelden zijn windenergie, zonne-energie, biomassa, waterkracht en geothermische energie. In het percentage hernieuwbare energie wordt rekening gehouden met biobrandstof vervoer, hernieuwbare warmte en hernieuwbare energie. De indicator wordt ontleend aan de in de klimaatmonitor opgenomen waarden in de databank.

3c
Een duurzaam warmtenet draagt bij aan een forse CO2-reductie en draagt daarmee bij aan onze duurzaamheidsdoelstellingen. Het warmtenet is een ondergronds leidingnet dat warmte verspreidt om huizen, bedrijven en instellingen te verwarmen. Op lange termijn verdwijnt het gas als warmtebron uit de huizen in Nederland. Restwarmte, bijvoorbeeld uit de industrie, maar ook geothermie of warmtepompen bieden een duurzaam alternatief. Het streven is om in 2025 1200 woningen op het warmtenet te hebben aangesloten.

3d t/m 3e
De streefwaarde van het aantal kg restafval per inwoner per jaar en het percentage afval dat wordt gescheiden zal worden vastgelegd in het te actualiseren afvalbeleidsplan.

3f
Vanuit het CUP volgt de opgave om het aantal bomen op gemeentegrond met circa 10% te verhogen ten opzichte van begin 2019.

3g
De streefwaarde in 2022 is een halvering van het aantal klachten dat in 2019 als nulmeting wordt vastgesteld.

Bijdrage verbonden partijen

Bijdrage verbonden partijen

Drechtsteden (GR)
Drechtsteden behartigt de gemeenschappelijke regionale belangen voor dit programma op de volgende terreinen:

- volkshuisvesting, wonen, ruimtelijke ontwikkeling en ruimtelijk beheer, milieu, water, groen, publieke  infrastructuur, economie, grondzaken, bereikbaarheid, recreatie en toerisme.

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (GR)
1. De Omgevingsdienst verricht adviserende, ondersteunende en uitvoerende werkzaamheden op het gebied van de zorg voor het milieu en de leefomgeving en programma's en projecten op het gebied van milieu en de leefomgeving.
2. De Omgevingsdienst voert voor het college, met inachtneming van het vastgesteld beleid, in elk geval de volgende taken en bevoegdheden uit:

a. de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de in artikel 5.1 van die wet genoemde wetten;
b. de milieutaken op grond van andere wet- en regelgeving dan genoemd onder a, voor zover een  of meer gemeenten besluiten tot mandatering van deze taken en bevoegdheden aan de Omgevingsdienst;
c. de Algemene wet bestuursrecht en andere relevante regelgeving betreffende de procedures in  samenhang met de taken genoemd onder a en b, met inbegrip van het adviseren, ondersteunen en vertegenwoordigen van de colleges in bezwaar- en beroepsprocedures;
d. de Wet op de economische delicten en het coördineren van (opsporings-) overlegverbanden.

ROM-D N.V.
Het versterken van de economische ontwikkeling van de Drechtsteden.

MerwedeLingelijn BV
Het (her)ontwikkelen van (omgevingen van) treinstations.

GEVUDO/NV Huisvuilcentrale NH (GR)
Het verwerken van het huishoudelijk afval van Sliedrecht en levert daarmee vanuit milieu verantwoord afvalbeheer een bijdrage aan een duurzame leefomgeving. De gemeente zamelt het afval zelf in en transporteert deze naar de HVC opvanglocatie te Dordrecht.

Dienst Gezondheid & Jeugd (GR)
De Dienst Gezondheid & Jeugd voert de taken uit op grond van de Wet Publieke Gezondheid, de Leerplichtwet en de aanpak van Voortijdig Schoolverlaten. Hier is de aansluiting bij de volgende doelstelling van de Dienst Gezondheid & Jeugd:

  • Het realiseren van gezondheidswinst en het verminderen van sociaal economische verschillen.

Kaders

Kaders

Voor het uitvoeren van onze vaste taken heeft de gemeenteraad een aantal kaders vastgesteld. De volgende kaders zijn van toepassing op het programma Ruimte:

Kaders waarbinnen het college werkt

Vigerend beleidskader

Vastgesteld

Duurzaamheidsagenda 2018-2022

Raad, 2018

Energiestrategie Drechtsteden

Raad, 2017

Verkeers- & Mobiliteitsplan 2017-2040

Raad, 2017

Dijkvisie Sliedrecht 2017-2027

Raad, 2017

Woonvisie Drechtsteden 2017-2031

Drechtraad, 2017

Parkeernormennota Sliedrecht 2016

Raad, 2016

Uitvoeringsbeleid speel- en sportruimte

Raad, 2016

PALT Drechtsteden 2016-2025

Drechtraad, 2016

Nota Grondbeleid Sliedrecht 2015

Raad, 2015

Nota Prijsbeleid Vastgoed en Gronden Sliedrecht 2015

Raad, 2015

Groenbeleidsplan Sliedrecht 2015

Raad, 2015

Huisvestingsverordening gemeente Sliedrecht 2015

Raad, 2019

Verordening Startersleningen 2015

Raad, 2015

Beleidsvisie externe veiligheid Gemeente Sliedrecht

Raad, 2015

Besluit Routering Gevaarlijke Stoffen Sliedrecht

Raad, 2015

Afvalstoffenverordening Sliedrecht 2015

Raad, 2014

Afvalbeleidsplan

Raad, 2014

Beleidsplan Onderhoud Wegen 2015-2025

Raad, 2014

Beheerplan Onderhoud Bruggen (civiele werken)

Raad, 2014

Beleidsplan Openbare Verlichting 2015-2025

Raad, 2014

Structuurvisie Sliedrecht 2020

Raad, 2013

Gemeentelijk rioleringsplan 2018-2022

Raad, 2018

Verordening Duurzaamheidslening Sliedrecht 2010

Raad, 2010

Uitvoeringsparagraaf Wonen Sliedrecht

Raad, 2019

Verordening op de Monumentencommissie Sliedrecht 2007

Raad, 2007

Huisvestingsverordening

Raad, 2019

Bestemmingsplannen

Diversen

Overzicht baten en lasten per thema: programma Ruimte

Bedragen x €1.000
Thema Werkelijk 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
Woonruimte zaken N556 N200 N223 N209 N209 N209
Afvalinzameling en verwerking N2.570 N2.544 N2.704 N2.717 N2.716 N2.721
Beheer openbare ruimte N2.492 N2.572 N2.718 N2.777 N2.672 N2.587
Milieu N668 N753 N832 N838 N768 N768
Ruimtelijke ordening N1.057 N1.184 N903 N883 N883 N882
Wegen, bruggen en riolen N4.634 N7.568 N4.117 N4.462 N4.639 N4.775
Totaal Lasten N11.976 N14.821 N11.496 N11.885 N11.887 N11.941
Baten
Woonruimte zaken V470 V44 V38 V38 V38 V38
Afvalinzameling en verwerking V2.694 V2.725 V2.814 V2.814 V2.814 V2.814
Beheer openbare ruimte V653 V587 V587 V587 V587 V587
Milieu V24 V0 V0 V0 V0 V0
Ruimtelijke ordening V527 V517 V517 V517 V517 V517
Wegen, bruggen en riolen V3.423 V6.279 V2.993 V2.973 V2.973 V2.973
Totaal Baten V7.791 V10.152 V6.950 V6.930 V6.930 V6.930
Geraamd totaal saldo van baten en lasten N4.185 N4.669 N4.547 N4.955 N4.957 N5.012
Stortingen
P3 Storting in reserve N1.491 N1.404 N1.234 N1.339 N1.290 N1.574
Onttrekkingen
P3 Onttrekking aan reserve V677 V660 V504 V961 V1.013 V1.434
Mutaties reserves N815 N745 N730 N378 N277 N141