Programma 2: Economie, onderwijs en arbeidsmarkt

Economie, onderwijs en arbeidsmarkt

Overzicht lasten en baten per programma (bedragen x € 1.000,=)

 

 

Inleiding

Inleiding

Sliedrecht staat hoog op de lijst van economisch best presterende gemeenten en wil dit graag behouden en versterken. Het programma economie, onderwijs en arbeidsmarkt zet in op een nauwe samenwerking tussen gemeente, maatschappelijke organisaties en (lokale) ondernemers.

Ambitie & Ontwikkelingen 2020

Economie

In het kader van de Economische Agenda Sliedrecht en de regionale Groeiagenda pakken we onze rol en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van projecten op economisch gebied en het versterken van het ondernemingsklimaat in Sliedrecht.                                                       

Generiek zetten we in op het optimaal faciliteren van ondernemers in Sliedrecht middels het bedrijvenaccountmanagement met een loket waar bedrijven al hun vragen kunnen stellen, netwerkbijeenkomsten en verwelkoming van starters. De bedrijventerreinen krijgen specifieke aandacht via het Keurmerk Veilig Ondernemen.

We hebben daarnaast specifiek aandacht voor de maritiem-gerelateerde industriële sector, onder meer als het gaat om de aansluiting op onderwijs en arbeidsmarkt en het in kaart brengen van groeiwensen en –mogelijkheden van watergebonden bedrijvigheid (zie nader hieronder bij "Onderwijs en arbeidsmarkt"). Voor de detailhandel zetten we – in lijn met het College-uitvoeringsprogramma – in op de versterking van de drie winkelgebieden Burgemeester Winklerplein, Kerkbuurt en Woonboulevard, onder meer via het traject De Nieuwe Winkelstraat samen met de ondernemers. Ook beschikt elk van deze drie winkelgebieden ook in 2020 weer over een ondernemersfonds op basis van reclamebelasting, zoals door de raad ingesteld in 2018. Daarnaast is er de projectmatige aanpak van ruimtelijke opgaven voor elk van deze winkelgebieden, met bijvoorbeeld de inzet van een vastgoedregisseur en het Kadaster in de strijd tegen leegstand op de Kerkbuurt. Voor de Woonboulevard en Nijverwaard als geheel wordt in gesprek met ondernemers een toekomstvisie vormgegeven.

Ten slotte sluiten we aan bij (boven)regionale initiatieven en instrumenten die ondernemers faciliteren en stimuleren op het gebied van samenwerking, innovatie, promotie en duurzaamheid, zoals het MKB-katalysatorfonds, DEAL!, de Economic Development Board en faciliteiten als Zon op Bedrijfsdaken.

Bereikbaarheid

In 2020 blijft de bereikbaarheid van ons dorp belangrijk. Zowel over de weg als over het water. Om economisch goed te blijven presteren moet dit op de beste passende manier geregeld zijn. Samen met de regio, de provincie en het Rijk investeren wij in de verbreding van de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht (A15 Pas) en lobbyen wij voor het verhogen van de capaciteit tussen Sliedrecht en Gorinchem. De werkzaamheden aan de A15 Papendrecht Sliedrecht starten in 2020 en deze zijn in 2021 gereed. Verder lobbyen we om de waterbus op een goede manier op Sliedrecht aangehaakt te houden en ziet de aanpak van verschillende wegen toe op het verbeteren van de interne bereikbaarheid.

Onderwijs en arbeidsmarkt

Om kinderen goed voor te bereiden op de arbeidsmarkt investeren wij in goed onderwijs in de gemeente Sliedrecht. Enerzijds door passende huisvesting te faciliteren en anderzijds door de verbindingen onderwijs-zorg en onderwijs-arbeidsmarkt verder te versterken. Op deze manier willen wij er voor zorgen dat ieder kind maximale kansen krijgt op de arbeidsmarkt.
Voor kwetsbare leerlingen faciliteren wij (vroegtijdig) maximale ondersteuning door – indien nodig - de inzet van voor- en vroegschoolse educatie en leerlingenvervoer.

We vinden het belangrijk dat iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt, voortijdige schoolverlaters en niet-uitkeringsgerechtigden participeren in onze samenleving. Er is daarbij extra aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van mensen en de samenwerking met vrijwilligerswerk, het sociaal team en andere maatschappelijke partners. Het ontwikkelen van een lokaal leerwerkbedrijf is een belangrijke aanvulling op het huidige aanbod om inwoners een passende participatieplek te kunnen bieden.

We zien een verschil tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. De Drechtsteden zijn hoofdzakelijk gericht op de maritieme- en techniek sector. Er is behoefte aan (hoger) geschoolde mensen in de techniek. Continu zoeken we naar de mogelijkheden om jongeren (van basisonderwijs tot universitair onderwijs) meer kennis te laten maken met deze sectoren en de bedrijven met het doel om voldoende geschoolde mensen te hebben die weer kunnen doorstromen in de vele Sliedrechtse ondernemingen. Voorbeelden hiervan zijn de Techniekroute die in 2020 voor de derde keer wordt georganiseerd in samenwerking met scholen en bedrijven en de regionale Techniekspelen. Voor de zorgsector organiseert de gemeente in samenwerking met zorginstellingen, bedrijven en scholen in 2020 voor de tweede maal een Zorgroute.

Doelstellingen & activiteiten

Reguliere taken

Economie

  • Bedrijfsbezoeken en accountmanagement
  • Faciliteren bedrijfsleven

Bereikbaarheid

  • Blijven(d) investeren in een goed bereikbaar dorp

Onderwijs en arbeidsmarkt

  • Zoveel mogelijk mensen aan het werk helpen
  • Faciliteren van goed onderwijs voor alle kinderen
  • Bestrijden van onderwijsachterstanden
  • Organiseren leerlingenvervoer

Speerpunten

Hier zijn de speerpunten opgenomen voor programma 2 uit het College Uitvoeringsprogramma (CUP).

7. Economie
Wat willen we bereiken? 
We zorgen, onder meer op basis van de economische agenda, dat Sliedrecht een aantrekkelijke en kansrijke locatie is voor maritieme en industriële bedrijven. 
Resultaten in 2020 Wat gaan we ervoor doen in 2020? Wat is de planning? CUP gelden 2020
De koopstromen in Sliedrecht zijn in kaart gebracht inclusief de winkelbehoeften van bewoners en bedrijven.
(Planning 2021)
·         In 2020 zal het onderzoek worden opgestart en deels uitgevoerd (zie ook 3.3.3 . speerpunt 10. Wonen). ·         Q1/2 voorbereiding onderzoek  
    ·         Q3/4 opstart en uitvoering onderzoek  
Samen met ondernemers(verenigingen) is - onder meer via het traject De Nieuwe Winkelstraat - de bekendheid, uitstraling, invulling en aantrekkelijkheid van de Kerkbuurt, het BW-plein en de Woonboulevard zichtbaar verbeterd.
(doorlopend naar 2022).
·         Voortzetting van activiteiten door en met ondernemers via o.m. het traject De Nieuwe Winkelstraat. ·         Q1-4 (doorlopend) € 113.000
  ·         Inzet van de opbrengsten van de reclamebelasting via de ondernemersfondsen voor de Kerkbuurt, het BW-plein en de Woonboulevard.    
Er is extra externe capaciteit ingezet op het aantrekken van nieuwe winkels, waarbij we ook mogelijkheden creëren voor winkels om zich in Sliedrecht te vestigen.
(doorlopend naar 2022).
·         Inzet van capaciteit op het aantrekken van nieuwe winkels voor met name de Kerkbuurt en de Woonboulevard. ·         Q1-4 (doorlopend) € 30.000
  ·         Inzet op het creëren van mogelijkheden voor winkels om zich te vestigen in Sliedrecht, in samenhang met de bovengenoemde versterking van de winkelgebieden.    
Onze inwoners worden ondersteund om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen door het zichtbaar maken van sociale en technische zorginnovaties (bijv. via een zorgwinkel) die we samen met partners in het dorp inzetten.
(doorlopend naar 2020).
·   Voortzetting van de samenwerking met partners t.b.v. sociale en technische zorginnovaties. ·         Q1 – Q4  
  ·   Organiseren Zorgroute. ·         Q2  
  ·   Voortzetting pilot Preventie door monitoring. ·         Q1-Q4  
De marketingcampagne is uitgevoerd en er is jaarlijks over de voortgang gerapporteerd.
(doorlopend naar 2022).
·   De marketingactiviteiten worden uitgevoerd o.b.v. de campagne zoals uitgewerkt in 2019 Q3. ·         Q1-4 (doorlopend)  
  ·   De raad wordt geïnformeerd over de marketingactiviteiten. ·         Q4  
 
8. Onderwijs
Wat willen we bereiken? 
We borgen een kwalitatief goed onderwijsklimaat in Sliedrecht. 
Resultaten in 2020 Wat gaan we ervoor doen in 2020? Wat is de planning? CUP gelden 2020
Een toekomstvisie voor het onderwijs in Sliedrecht.
Planning: 2020
·   Doormiddel van een startbijeenkomst maken we samen met onze onderwijspartners een begin met het opstellen van een toekomstvisie.  ·   Q2  
  ·   Gemeenteraad informeren over de toekomstvisie van het onderwijs. ·   Q4  
Kinderen kunnen in Sliedrecht middelbaar beroepsonderwijs volgen en het lokale bedrijfsleven is hierbij betrokken.
Planning 2020
·   In kaart en onder de aandacht brengen van het huidige aanbod. ·   Q2  
  ·   Waar nodig de samenwerking en verbinding tussen betrokken partijen stimuleren en versterken. ·   Q3-Q4  
Er is meer ondersteuningsaanbod beschikbaar om laaggeletterdheid terug te dringen.
Planning: 2020
·   Behouden van het  huidige aanbod aan ondersteuningsmogelijkheden en taalfaciliteiten. ·   Q1-Q4 € 7.000
  ·   Inzet van Boekstart in de kinderopvang. ·   Q1  
Het gebruik van schoolgebouwen en speelplaatsen wordt beter benut buiten schooltijden. ·   Dit aspect wordt betrokken bij de uitrol van het Integraal Huisvestingsplan, waaronder het uit te voeren haalbaarheidsonderzoek in het kader van de vernieuwing van De Wilgen en Prins Willem Alexanderschool aan de  Valkweg.  ·   Q2  
  ·   Daarnaast wordt in de periodieke overleggen met het onderwijs aandacht aan dit onderwerp besteed. ·   Q1-Q4  
 
9. Gemeentelijk vastgoed
Wat willen we bereiken? 
We beschikken over een recent besluit over het Integraal Accommodatieplan (IAP). We brengen dit plan in uitvoering, maar focussen op de huisvesting van de gemeentelijke organisatie en de raad. 
Resultaten in 2020 Wat gaan we ervoor doen in 2020? Wat is de planning? CUP gelden 2020
De locatie van de Groen van Prinstererschool is omgevormd tot een groene, parkachtige omgeving.
Planning: 2020
·         Er is krediet aangevraagd bij de raad voor de voorbereiding en uitvoering van deze locatie. ·   Q2 € 7.000
  ·         De Groen van Prinstererschool is gesloopt. ·   Q2  
  ·         Er is een inrichtingsplan opgesteld. ·   Q3  
  ·         De locatie is omgevormd tot een groene parkachtige omgeving. ·   Q4  
Er is geïnvesteerd in de buitenzijde van het pand Elektra en de directe omgeving om de uitstraling te verbeteren.
Planning: 2020
·         Uitvoeren van het plan van aanpak t.b.v. uitgesteld onderhoud en verduurzamen.  ·   Q2  
  ·         Afbakening projectgebied. ·   Q2  
  ·         In overleg met omwonenden ontwikkelen wij een plan.    ·   Q3  
  ·         Aanbesteding. ·   Q4  
Er is geïnvesteerd in het pand Elektra zodat het pand meervoudig gebruikt en multifunctioneel ingezet kan worden.
Planning: 2020
·         Samen met de huidige huurder en beoogde gebruikers zal een programma van eisen worden opgesteld. ·   Q1  
  ·         De accommodatie zal conform het programma van eisen worden aangepast om het multifunctioneel gebruik mogelijk te maken.    

 

CUP gelden

Programma

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

2. Economie, arbeidsmarkt en onderwijs

 157.000

 240.000

 190.000

 190.000

Indicatoren

Indicatoren

Hieronder treft u indicatoren aan behorende bij programma Economie, onderwijs en arbeidsmarkt.

Beleidsindicatoren

Naam indicator

Meest recente waarde

Sliedrecht

Streefwaarde

2a. Leegstand in % van winkelvloeroppervlakte (economie)

7 (2018)

 < 7 in 2020

2b. Leegstand in % van het aantal verkooppunten (economie)

11 (2018)

 < 10 in 2020

2c. % van de inwoners dat een startkwalificatie heeft (onderwijs en arbeidsmarkt)

-

60%

2d. % van de inwoners dat zich inzet om zichzelf te ontwikkelen (onderwijs en arbeidsmarkt)

-

 40%

2a t/m 2b
Sterke winkelgebieden worden gemeten aan de hand van de leegstand als percentage van het winkelvloeroppervlakte en als percentage van het aantal verkooppunten. Beide cijfers hebben verband met elkaar, daarom zijn hier twee indicatoren gepresenteerd. Het streven is om de leegstand te maximeren op 7% in 2020 en minder dan 10% leegstand te hebben in het aantal verkooppunten.

2c t/m 2d
Jeugd & onderwijs zijn beleidsvelden die zich (groten)deels richten op de ontwikkeling van jeugdigen. Daarnaast zijn er ook diverse (Rijks)regelingen voor de taalontwikkeling van bijvoorbeeld statushouders, werkzoekenden en laaggeletterden.  Door bovenstaande indicatoren op te nemen, wordt inzicht verkregen in hoeverre inwoners zich ontwikkelen. Daarnaast geeft het percentage startkwalificatie inzicht in het perspectief van onze inwoners op (arbeids)participatie in de samenleving.

 

Bijdrage verbonden partijen

Bijdrage verbonden partijen

Drechtsteden (GR)
Drechtsteden behartigt de gemeenschappelijke regionale belangen voor dit programma op de volgende terreinen:

  • fysieke thema's die gekoppeld zijn aan economie, grondzaken, bereikbaarheid, recreatie en toerisme, en;
  • sociale thema's die gekoppeld zijn aan onderwijs, kennisinfrastructuur en arbeidsmarkt (participatie).            

Dienst Gezondheid & Jeugd (GR)
De Dienst Gezondheid & Jeugd voert de taken uit op grond van de Wet Publieke Gezondheid, de Leerplichtwet en de aanpak van Voortijdig Schoolverlaten. Hier is aansluiting bij de volgende doelstelling van de Dienst Gezondheid & Jeugd:

  • Het bevorderen van ontwikkelingskansen voor, en participatie van inwoners (jeugd en ouderen in het bijzonder). Denk aan de leerplicht en voortijdige schoolverlaters.

Kaders

Kaders

Voor het uitvoeren van onze vaste taken heeft de gemeenteraad een aantal kaders vastgesteld. De volgende kaders zijn van toepassing op het programma Economie, onderwijs en arbeidsmarkt:

Kaders waarbinnen het college werkt

Vigerend beleidskader

Vastgesteld

Integraal huisvestingsplan (onderwijs)

Raad, 2019

Economische agenda Sliedrecht

Raad, 2017

Verkeers- en mobiliteitsplan 2017-2040

Raad, 2017

1e Wijziging Verordening voorzieningen Huisvesting onderwijs

Raad, 2017

Groeiagenda Drechtsteden 2030

Drechtraad, 2017

Parkeernormennota 2016

Raad, 2016

Regionale bedrijventerreinenstrategie

Drechtraad, 2016

Verordening leerlingenvervoer

Raad, 2014

Regionaal detailhandelsbeleid

Drechtraad, 2014

Integraal huisvestingsplan

Raad, 2013

Visie Brede Scholen Sliedrecht

Raad, 2013

Regionale kantorenstrategie

Drechtraad, 2013

Visie onderwijs en educatie Sliedrecht 2012-2020

Raad, 2012

Visie Kerkbuurt

Raad, 2011


NB: Beleid en uitvoering voor uitkeringen, minimabeleid, etc. zijn overgedragen aan de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden en daarom niet in dit overzicht opgenomen.

Overzicht baten en lasten per thema: programma: Economie, arbeidsmarkt en onderwijs

Bedragen x €1.000
Thema Werkelijk 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
Opgroeien en onderwijs N2.509 N2.427 N2.328 N2.357 N2.356 N2.357
Verkeer- en vervoersbeleid N449 N601 N481 N550 N548 N547
Inkomen N8.360 N7.650 N7.640 N7.624 N7.633 N7.750
Werk en ondernemerschap N4.573 N4.098 N4.288 N4.424 N4.573 N4.684
Expl. Bouwgronden woonwijken N963 N6.640 N3.580 N4.573 N7.010 N3.265
Totaal Lasten N16.853 N21.416 N18.317 N19.528 N22.120 N18.602
Baten
Opgroeien en onderwijs V431 V334 V334 V334 V334 V334
Verkeer- en vervoersbeleid V84 V91 V91 V91 V91 V91
Inkomen V7.428 V6.751 V6.739 V6.739 V6.739 V6.739
Werk en ondernemerschap V263 V208 V425 V409 V409 V409
Expl. Bouwgronden woonwijken V663 V6.744 V3.339 V4.894 V7.264 V3.488
Totaal Baten V8.869 V14.128 V10.928 V12.467 V14.838 V11.061
Geraamd totaal saldo van baten en lasten N7.984 N7.288 N7.389 N7.061 N7.282 N7.541
Stortingen
P2 Storting in reserve N2.364 N619 N445 N452 N452 N452
Onttrekkingen
P2 Onttrekking aan reserve V2.777 V640 V886 V352 V355 V403
Mutaties reserves V413 V21 V441 N100 N97 N49