Programma 1: Sociaal

Sociaal

Overzicht lasten en baten per programma (bedragen x € 1.000,=)

Inleiding

Samen met inwoners, vrijwilligers en maatschappelijke partners zorgen we ervoor dat alle inwoners – ongeacht hun psychische, sociale en/of fysieke beperking - naar vermogen mee kunnen doen en regie over hun eigen leven kunnen nemen. We stimuleren een gezonde leefstijl en faciliteren participatie in sociale, culturele en sportieve voorzieningen. Daarnaast erkennen en waarderen we de inzet van vrijwilligers en mantelzorgers en ondersteunen hen waar nodig. Ten slotte blijven we investeren in de slagkracht van het Sociaal team Sliedrecht, zodat onze inwoners – indien nodig – ondersteuning krijgen die betekenisvol is en van toegevoegde waarde: duurzaam en aansluitend bij de richting die inwoners aan hun leven geven. Om dit te realiseren blijven we inzetten op de transformatie van het sociaal domein, waarbij we onze inwoners centraal zetten en de structuren hier zo op aanpassen dat ze faciliterend zijn in plaats van beperkend.

Financieel staan we echter regionaal en lokaal voor een grote opgave. De middelen die we van het Rijk krijgen, zijn onvoldoende om de (toenemende) vraag naar ondersteuning te bekostigen. De urgentie is hoog om op korte en lange termijn oplossingen te vinden om deze tekorten op te vangen en weg te werken, zowel regionaal (Sociale Dienst Drechtsteden en de Serviceorganisatie Jeugd) als lokaal.

In de regio Drechtsteden is een Taskforce ingesteld, die vanuit de eigenarenrol, gemeenten en de Gemeenschappelijke Regeling ondersteunen om ambitie, inhoud en geld te verbinden. We hebben actief ingezet op de participatie in de Taskforce met als doel een constructieve bijdrage te leveren aan een goed afwegingskader, waarbij niet alleen vanuit financiën wordt gestuurd, maar ook naar duurzame beleidsaanpassingen wordt gezocht om onze inwoners kwalitatief goede en effectieve ondersteuning en hulp te kunnen blijven bieden, nu en in de toekomst. 

Ook lokaal blijven we inzetten op enerzijds het 'ontzorgen, demedicaliseren en normaliseren' van de  problemen van onze inwoners en anderzijds innovatie om onze ondersteuning en hulp sneller, beter en effectiever in te zetten. Dit doen we door ruimte te bieden voor pilots en nieuwe werkwijzen, die we samen met professionals opzetten. In de eerste plaats willen we hiermee de ondersteuning aan onze inwoners verbeteren, maar daarnaast hopen we hiermee ook de noodzakelijke grip op de kosten te krijgen.

Tot slot blijven we – samen met andere gemeenten – actief inzetten op de politieke (landelijke) lobby richting het Rijk om compensatie voor de tekorten af te dwingen.

Ambitie & Ontwikkelingen 2020

Ondanks de financiële uitdaging blijft kwalitatief goede en effectieve ondersteuning en hulp voor onze inwoners onze belangrijkste focus. Er moet voldoende lichte en toegankelijke ondersteuning beschikbaar zijn. Daarom is het belangrijk dat de huidige dienstverlening van het Sociaal team Sliedrecht op peil blijft en de samenwerking met het voorveld verder verstevigd wordt. Tevens zorgen we voor toegang tot passende specialistische ondersteuning, zo zwaar als nodig, maar zo kort als mogelijk. Tot slot willen we klaar zijn voor onze nieuwe verantwoordelijkheden in het kader van beschermd wonen en opvang en inburgering per 2021.

Doelstellingen & activiteiten

Reguliere taken

  • Bevorderen van een gezonde leefstijl.
  • Behouden van toegankelijke en betaalbare voorzieningen op het gebied van sport, cultuur en sociaal.
  • Organiseren van ondersteuning en zorg voor kwetsbare mensen in de samenleving.
  • Het voeren van helder en transparant subsidiebeleid met duidelijke resultaatafspraken.

Speerpunten

Hier zijn de speerpunten opgenomen voor programma 1 uit het College Uitvoeringsprogramma (CUP).

1.    Sociaal domein
Wat willen we bereiken? 
Het ondersteunings- en voorzieningenniveau dat we in Sliedrecht hebben opgebouwd ontwikkelen we door zodat we mensen met een hulpvraag nog beter van dienst zijn. 
Resultaten in 2020 Wat gaan we ervoor doen in 2020? Wat is de planning? CUP gelden 2020
Activiteiten en voorzieningen voor onze inwoners, waaronder het Vrijwilligerspunt, zijn minimaal tweemaal per jaar door ons gepromoot.
Planning 2020
·   We promoten in 2020 voorzieningen (o.a. Vrijwilligerspunt, Mantelzorgpunt) door middel van krantenberichten en inzet van  social media. ·   Q1 en Q3  
Er zijn verbindingen gelegd tussen onze verenigingen, organisaties en lokale ondernemers. ·   In de concept sportnota is opgenomen dat in 2020 een Lokaal Sportakkoord opgesteld wordt om de samenwerking tussen lokale partijen op het gebied van sport en bewegen te bevorderen en versterken. Na vaststelling van de sportnota (Q3/Q4 2019) wordt in 2020 een subsidie aangevraagd ten behoeve van de uitvoering van het lokaal sportakkoord. Bij goedkeuring van deze subsidieaanvraag kan een sportformateur worden aangesteld die deze opdracht uitvoert.  ·   Q3  
  ·   De combinatiefunctionaris heeft in Sliedrecht een verbindende rol tussen sportaanbieders en maatschappelijke organisaties. Hij versterkt de samenwerking, en ondersteunt ze waar nodig is.  ·   Q1-Q4  
Medewerkers van bedrijven en organisaties in Sliedrecht is een Mental Health First Aid training aangeboden.
Planning 2020
·   De eerste helft van 2020 worden voorbereidingen getroffen ten behoeve van het aanbieden van de training. ·   Q1-Q2  
  ·   Uitvoeren training ·   Q3  
De Sliedrechtse Route, waarmee complexe problematiek wordt opgelost, is geïmplementeerd.
Planning 2020
·   De ervaringen van de inzet van de Sliedrechtse Route worden binnen het Sociaal Team geëvalueerd en geborgd in de werkwijze van het Sociaal team Sliedrecht. ·   Q4  
In Sliedrecht is een crisisplaats beschikbaar voor kwetsbare inwoners in crisissituaties.
Planning 2022
·   In 2019 zijn met lokale organisaties afspraken gemaakt over de inzet van crisisplekken.  ·   Q4 € 25.000
De slagkracht en het takenpakket van het Sociaal team Sliedrecht is aangepast aan de zorgvraag
(doorlopend naar 2022).
·   Het Sociaal Team is uitgebreid met 0,6 FTE voor de vroegsignalering van schulden. Doel is om schulden in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren en aan te pakken. Hiermee worden hogere schulden voorkomen. Deze aanpak is doorlopend naar 2022.  ·   Q1-Q4  € 30.000
Er is, op basis van een startnotitie, een vastgestelde senioren beleidsnota. ·   Opstellen startnotitie.  ·   Q4 € 25.000
 
2. Kwetsbare inwoners
Wat willen we bereiken? 
We ondersteunen de meer kwetsbare inwoners van Sliedrecht. 
Resultaten in 2020 Wat gaan we ervoor doen in 2020? Wat is de planning? CUP gelden 2020 
Er is in 2020, als de gemeente hierin een belangrijke rol van het Rijk overneemt, passende lokale ondersteuning om de integratie van statushouders in de Sliedrechtse samenleving te bevorderen en te versnellen.
Planning 2021
·   De ingangsdatum van de beoogde wetswijziging is voorlopig uitgesteld naar 1 januari 2021. In de aanloop naar deze wijziging worden in 2020 de benodigde voorbereidingen getroffen. ·   Start voorbereidingen invoering nieuwe wet: Q1 2020  
Er zijn extra taalfaciliteiten voor statushouders en hun kinderen beschikbaar.
Planning 2020
·   In 2020 wordt in samenspraak met de (lokale) aanbieders een aanbod aan extra faciliteiten opgesteld.  ·   Q2  
  ·   Start inzet extra faciliteiten ·   Q4  
 
3. Jeugd
Wat willen we bereiken? 
Alle kinderen kunnen veilig en gezond opgroeien. 
Resultaten in 2020 Wat gaan we ervoor doen in 2020? Wat is de planning? CUP gelden 2020 
In Sliedrecht is een pilot opgestart voor een kostenverdeelsystematiek Jeugdzorg naar Zweeds model. ·   De eerste verkennende gesprekken in regionaal verband zijn in 2019 opgestart en worden in 2020 verder gevoerd. ·   Q1-Q4   
  ·   Vooruitlopend hierop worden de voordelen van een lokale financiële ontschotting bekeken.  ·   Q1  
 
4. Recreatie
Wat willen we bereiken? 
Watergebonden recreatie in Sliedrecht wordt versterkt. Een betere toegankelijkheid van het groene hart via Sliedrecht. 
Resultaten in 2020 Wat gaan we ervoor doen in 2020? Wat is de planning? CUP gelden 2020
Mogelijkheden voor recreatie aan het water zijn gestimuleerd door hierover met partners (bijv. initiatiefnemers of andere overheden) in gesprek te gaan.
Planning 2020-2021
·   Recreatie vormt een onderdeel van de omgevingsvisie. Voor het opstellen van de omgevingsvisie zullen we breed het gesprek met de samenleving voeren.  ·   Q1- Q2 € 15.000
Er is een nieuwe visie op recreatie ontwikkeld.
Planning 2021
·   We nemen recreatie als integraal onderdeel op in de omgevingsvisie. ·   Q4 € 15.000
Sliedrecht Buiten is groen en duurzaam gerealiseerd inclusief twee nieuwe mogelijkheden tot recreatie zoals bijvoorbeeld een Toeristisch Overstappunt, een mountainbikeroute, een fiets/voetpad langs de Middenwetering en een wandelroute door de weilanden.
Planning: 2022 
·   Na het doorlopen van de procedure  met betrekking tot vaststelling bestemmingsplan 'Sliedrecht Buiten/Stationpark3', wordt gestart met de voorbelasting en het bouwrijp maken van het terrein. ·   Q1-Q4  
  ·    In het bestemmingsplan wordt rekening gehouden met verschillende recreatieve functies.    
 
6. Cultuur
Wat willen we bereiken? 
Wij ondersteunen culturele activiteiten van harte om de levendigheid in de Sliedrechtse samenleving te vergroten en al onze inwoners mee te laten doen. 
Resultaten in 2020 Wat gaan we ervoor doen in 2020? Wat is de planning? CUP gelden 2020
De positie van de twee musea in ons dorp is in samenwerking met hen versterkt.
Planning: 2022
·   In samenspraak met het Nationaal Baggermuseum is in 2019 een onderzoek uitgevoerd naar het behoud en de doorontwikkeling van het museum in Sliedrecht. Naar aanleiding van de bestuurlijke keuze van het museum zullen in 2020 mogelijke vervolgstappen worden gezet. ·   Q1-Q4  

 

CUP gelden

Programma

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

1. Sociaal

 175.000

 260.000

 260.000

 260.000

Indicatoren

Indicatoren

Hieronder treft u indicatoren aan die behoren tot het programma Sociaal.

Beleidsindicatoren

Naam indicator

Meest

Recente

Waarde

Sliedrecht

Streefwaarde

1a. % van de inwoners doet mee (sociaal)

-

 95%

1b. % van de inwoners wil meedoen, maar kan dit niet (sociaal)

-

    5%

1c. % van de inwoners weet ondersteuning te vinden als ze deze nodig hebben (sociaal)

-

95%

1d. % van de inwoners dat ondersteuning krijgt (sociaal)

-

15%

1e. % van de inwoners dat geen ondersteuning krijgt, maar dit wel zou willen (sociaal)

-

   5%

 1a t/m 1b
Meedoen betekent voor Sliedrecht: participeren en mensen ontmoeten door middel van het gebruik van algemene, sociale en sportvoorzieningen. In de P&C documenten is het belangrijk te weten in hoeverre de inwoners van Sliedrecht meedoen en zicht op het aantal personen dat mee wil doen, maar dit niet kan. Dit percentage van 'mee doen' is opgebouwd op basis van deelname aan sportverenigingen, sociale activiteiten, vrijwilligerswerk etc.  Arbeidsparticipatie is hierbuiten gelaten omdat deze al bij de verplichte indicatoren is opgenomen.

1c t/m 1e
In Sliedrecht hebben we een breed ondersteuningsaanbod voor alle inwoners van -9 maanden tot 100+ jaar. Dit ondersteuningsaanbod bestaat onder andere uit voorliggende voorzieningen, maatwerkvoorzieningen, specialistische ondersteuning en hulp. En er zijn diverse manieren om toegang tot deze ondersteuning te krijgen. Belangrijk is dat inwoners de weg weten te vinden naar de juiste passende ondersteuning (bekendheid en toegang) en dat elke inwoner - indien nodig - passende ondersteuning krijgt. Om te voorkomen dat inwoners die ondersteuning nodig hebben niet bereikt worden of tussen 'wal en schip' vallen is het belangrijk zicht te hebben op die inwoners die geen ondersteuning krijgen, maar dit wel graag zou willen.

 

 

Bijdrage verbonden partijen

Bijdrage verbonden partijen

Dienst Gezondheid & Jeugd
De Dienst Gezondheid en Jeugd (onderdelen GGD, veilig thuis en BLVS) voert de taken uit op grond van de Wet Publieke Gezondheid, de Leerplichtwet en de aanpak van Voortijdig Schoolverlaten. Hierbij is aansluiting bij de volgende doelstellingen van de Dienst Gezondheid & Jeugd:

  1. Het realiseren van gezondheidswinst en het verminderen van sociaal-economische gezondheidsverschillen.
  2. Het bevorderen van ontwikkelingskansen voor, en participatie van inwoners (jeugd en ouderen in het bijzonder).
  3. Het zorgen voor bescherming bij huiselijk geweld, het voorkomen en verminderen van sociale uitsluiting en het verbeteren van de kwaliteit van leven van kwetsbare groepen in de samenleving.

 Serviceorganisatie Jeugd Zuid Holland Zuid (SOJ ZHZ)
De serviceorganisatie Jeugd is onderdeel van de Dienst Gezondheid en Jeugd en is verantwoordelijk voor de inkoop en het contracteren van jeugdhulp dat onder de noemer van de Jeugdwet valt.

Drechtsteden (GR)-Sociale Dienst Drechtsteden
De Sociale Dienst Drechtsteden voert namens de Drechtsteden gedelegeerde gemeentelijke taken uit op het terrein van arbeidsparticipatie, maatschappelijke ondersteuning, minimabeleid, budgetadvies en schuldbemiddeling.

Sociale werkvoorziening Drechtwerk 
Sociale werkvoorziening Drechtwerk is het samenwerkingsverband van zes Drechtsteden en als organisatie actief op het gebied van participatie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en relatief lage loonwaarden. Drechtwerk bevordert het zo veel mogelijk plaatsen van mensen in reguliere bedrijven en sociale ondernemingen. Deels (nog) met haar eigen BV's. Daarbij is zoveel mogelijk sprake van een gewoon bedrijf. Er wordt samengewerkt met Baanbrekend Drechtsteden, de 1-werkgeversbenadering van de Drechtsteden bij de Sociale Dienst Drechtsteden en de verschillende initiatieven in de regio rond werk, participatie en zorg.

Kaders

Kaders

Voor het uitvoeren van onze vaste taken heeft de gemeenteraad een aantal kaders vastgesteld. De volgende kaders zijn van toepassing op het programma Sociaal:

Kaders waarbinnen het college werkt 

Vigerend beleidskader

Vastgesteld

Lokaal gezondheidsbeleid

Raad, 2019 (verwacht)

Sliedrecht Regenboog dorp

Raad, 2019

Sportnota 2019 e.v.

Raad, 2019 (verwacht)

Samen Sliedrecht cultuurnotitie 2019-2022

Raad, 2019 (verwacht)

Integratienota 2019-2021

Raad, 2019

Ondersteuningsprogramma Mantelzorg 2019-2021

Raad, 2019

Uitvoeringsprogramma vrijwilligersbeleid 2018-2020

Raad, 2018

Strategische Agenda Sociaal Domein

Raad, 2018

Groeiagenda 2018

Raad, 2018

Transformatieagenda beschermd wonen en opvang 2017-2020

Raad, 2018

Lokaal Armoedebeleid Sliedrecht 2018 – 2021

Raad, 2018

Subsidiebeleid Sociaal

Raad, 2017

Lokaal gezondheidsbeleidsplan 2016-2020

Raad, 2017

Preventie en Handhavingsplan alcohol 2017-2020

Raad, 2017

Preventie en Handhavingsplan drugs 2017-2020

Raad, 2017

Subsidiebeleid Sociaal Gemeente Sliedrecht 2017

Raad, 2017

Sociale Visie gemeente Sliedrecht 2016-2020

Raad, 2016

WMO- beleidsplan lokaal

Raad, 2016

Bibliotheekvisie

Raad, 2016

Jeugdwelzijnsbeleid

Raad, 2015

Beleidsrijkregionaal transitie arrangement

Raad, 2014

Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Raad, 2014

WMO- beleidsplan regionaal

Raad, 2014

Overzicht baten en lasten per thema: programma Sociaal

Bedragen x €1.000
Thema Werkelijk 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
Cultuurvoorzieningen N1.518 N1.378 N1.335 N1.347 N1.363 N1.372
Integraal jeugdbeleid N350 N408 N483 N483 N483 N483
Sport-en recreatievoorzieningen N2.155 N2.419 N2.060 N1.883 N1.878 N1.884
Zorg N16.772 N16.568 N19.337 N19.508 N19.690 N20.005
Totaal Lasten N20.794 N20.773 N23.214 N23.222 N23.415 N23.744
Baten
Cultuurvoorzieningen V678 V586 V644 V647 V650 V654
Sport-en recreatievoorzieningen V811 V941 V860 V860 V860 V860
Zorg V998 V526 V1.041 V526 V268 V268
Totaal Baten V2.487 V2.053 V2.545 V2.034 V1.779 V1.782
Geraamd totaal saldo van baten en lasten N18.307 N18.719 N20.669 N21.188 N21.636 N21.962
Stortingen
P1 Storting in reserve N1.480 N166 N165 N21 N21 N20
Onttrekkingen
P1 Onttrekking aan reserve V1.486 V451 V319 V263 V232 V228
Mutaties reserves V7 V285 V154 V242 V212 V208