Voorwoord Begroting 2020

Voor u ligt de begroting voor het jaar 2020. De primaire begroting sluit met een negatief saldo van € 212.000.

Hierin werken we de kaders die de gemeenteraad in de Kadernota heeft vastgesteld, verder uit. Het financieel perspectief geeft voor de komende jaren vooralsnog een negatief beeld. Dit is voornamelijk te wijten aan negatieve financiële ontwikkelingen op het gebied van het sociaal domein en het wegvallen van de inkomsten precariobelasting vanaf 2022. Tegelijkertijd met deze begroting wordt aan uw raad de uitwerking van een aantal denkrichtingen aangeboden om te komen tot een meerjarige sluitende begroting.

Ook in 2020 blijven we elke dag werken aan Sliedrecht, zodat het een dorp is en blijft om trots op te zijn.


Sliedrecht, 15 oktober 2019


Burgemeester en wethouders van Sliedrecht,
De secretaris,                   De burgemeester,


N.H. Kuiper mca mcm       drs. A.P.J. van Hemmen