Programma 5: Financiën

Financiën

 Overzicht lasten per programma (bedragen x € 1.000)

 

 

 

Inleiding

Inleiding

De algemene inkomsten van de begroting verantwoorden wij in het programma Financiën & Belastingen. De hoofddoelstelling is om een sluitende begroting te presenteren. Daarnaast bewaken wij binnen dit programma de (financiële) soliditeit op langere termijn. Belangrijk hierbij is tijdig in te spelen op financiële ontwikkelingen in relatie tot de noodzaak voor het creëren van financiële ruimte voor inhoudelijke ontwikkelingen.

Ambitie & Ontwikkelingen 2019

Aan de basis van de solide financiële positie staat een gedegen beheer binnen de gemeente Sliedrecht. Om dit beheer nog beter vorm te geven zijn er enerzijds de tussentijdse rapportages, waardoor we op de begrotingsuitvoering tijdig kunnen bijsturen. Anderzijds zijn er de verordeningen. De verordeningen zijn belangrijke kaders voor het administratief beheer. Wij zorgen er dan ook voor dat de verordeningen actueel zijn.

Het beheer van de verbonden partijen krijgt de nodige aandacht. Aan de ene kant is het risico voor de gemeente Sliedrecht, gezien vanuit het bedrag waarvoor Sliedrecht garant staat, substantieel. Aan de andere kant zorgen de Gemeenschappelijke Regelingen voor een groot deel voor de begrotingsuitvoering. Beheersmatig geven wij het beheer van de verbonden partijen een prominente plaats in de P&C cyclus. Daarmee lichten wij jaarlijks de partijen waarvoor wij garant staan door. Voor het beheer van de Gemeenschappelijke Regelingen zoeken wij samen met de andere eigenaren naar een versterking van de Governance.

 

Doelstellingen & Activiteiten

Reguliere taken

  • Beheer van de gemeentefinanciën conform (wettelijke) kaders
  • Belastingheffing en –invordering
  • Tijdig bijwerken van beheer verordeningen

Indicatoren

Beleidsindicatoren

Hieronder treft u indicatoren aan behorende bij het programma Financiën en belastingen.

Naam indicator

Peildatum

Meest

recente

waarde

Sliedrecht

Meest

recente

waarde

Nederland

Bron

website

waarstaatjegemeente.nl

Gemiddelde WOZ waarde

2018

187

 230

CBS

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishoudens

2018

550

649

COELO

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens

2018

606

721 

COELO

 

Bijdrage verbonden partijen

Bijdrage verbonden partijen

Drechtsteden (GR)-Gemeentelijke Belastingdienst
GRD behartigt de gemeenschappelijke regionale belangen op het gebied van staf- en ondersteunende diensten en bedrijfsvoering.

Daarnaast draagt Drechtsteden zorg voor:

  1. de efficiënte en effectieve heffing en invordering van belastingen, voor de heffing en invordering waarvan de gemeenteraden van de gemeenten belastingverordeningen en kwijtscheldingsregels hebben vastgelegd, elk voor zover het hun gebied betreft;
  2. de uitvoering van de WOZ waaronder tevens wordt begrepen de administratie van vastgoedgegevens en het verstrekken van vastgoedgegevens aan de deelnemers en derden, elk voor zover het hun gebied betreft.

Kaders

Kaders

Voor het uitvoeren van onze vaste taken heeft de gemeenteraad een aantal kaders vastgesteld. De volgende kaders zijn van toepassing op het programma Financiën:

Kaders waarbinnen het college werkt

 Vastgesteld

Verordening 212

Raad, 2016

Financieringsstatuut

Raad, 2016

Nota activabeleid

Raad, 2016

Nota reserves en voorzieningen

Raad, 2016

Nota weerstandsvermogen en risicomanagement

Raad, 2014

Rapportage Financiële Strategie

Raad, 2013

Verordening 213a

Raad, 2004

Overzicht baten en lasten per thema: programma Financiën en belastingen

- = nadelig saldo;  + = voordelig saldo;  bedragen x € 1.000