Meer
Publicatiedatum: 28-11-2018

Inhoud

Programma 4: Bestuur, organisatie en veiligheid

Bestuur, organisatie en veiligheid

Overzicht lasten per programma (bedragen x € 1.000)

 

 

 

Inleiding

Inleiding

Programma 4 Bestuur, Organisatie en Veiligheid omvat alle producten van de gemeente Sliedrecht op het gebied van de fysieke veiligheid, de organisatie en bestuur.

Samen krijgen wij meer voor elkaar. Dit is een van de uitgangspunten van waaruit onze gemeente werkt. Naast het feit dat onze gemeente deel neemt aan regio Drechtsteden zoeken wij proactief de samenwerking met onze inwoners en lokale partners. Dit omdat wij de 'couleur lokale' willen koesteren.


Ambitie & Ontwikkelingen 2019

Het College Uitvoeringsprogramma zal een weergave geven van de thema´s en acties waar de ambtelijke organisatie in 2019 invulling aan zal geven. Op het gebied van communicatie is er een ambitie uitgesproken, wij willen de inwoners beter bereiken en beantwoorden. Er wordt geïnvesteerd in samenhangende, professionele, assertieve communicatie waarbij gebruik gemaakt wordt van alle relevante media. Bij onze communicatie houden we rekening met verschillende doelgroepen.

Wij gaan in 2019 proactief met de ondernemers communiceren. Onderwerpen waar wij de lokale ondernemers over gaan informeren zijn de beleidskaders die ontwikkeld zijn om Sliedrecht gezellig en aantrekkelijk te houden. Ook over de mogelijkheden die ons evenementenbeleid bieden zullen wij onze lokale ondernemers informeren.

Gemeente Sliedrecht is omgeven door water. Waterveiligheid is dan ook een thema dat niet mag ontbreken. Inwoners worden actief geïnformeerd over de voortgang van het onderzoek naar waterveiligheid waarbij gekeken wordt of (en zo ja, waar) Sliedrechtse dijken verhoogd en verzwaard moeten worden om in 2050 aan de normen voor waterveiligheid te kunnen voldoen. Inwoners en bedrijven worden actief benaderd om kansen bij dijkversterking of -verzwaring optimaal te benutten. Daarnaast is klimaatadaptatie een thema, waarbij het waterschap en de provincie momenteel al voorsorteren. Waar mogelijk bewegen wij mee.

De gemeenteraad heeft in het Integraal Veiligheids Plan 'de ervaren sociale overlast' opgenomen als een indicator en de ambitie gesteld dat deze score stabiel blijft. Uit de veiligheidsmonitor van 2015 komt naar voren dat de sociale overlast in Sliedrecht is gestegen naar 17% en hoog afsteekt ten opzichte van andere gemeenten in de Drechtsteden. Uit de verfijning van de score blijkt met name het onderdeel "buurtbewoners" te zijn verdubbeld van 4 naar 8. Veel meer mensen geven aan overlast te hebben van hun buren. Ook in de praktijk komen wij vaker in aanraking met burenconflicten. Buurtbemiddeling is een goed middel om de onderlinge solidariteit (sociale cohesie) en de leefbaarheid te verbeteren en de gestelde ambitie van de gemeenteraad waar te kunnen maken.

Begin 2018 zijn de voorbereidingen voor de inzet van buurtbemiddeling gestart. Via advertenties en social media zijn vrijwilligers uit Sliedrecht geworven. Een aantal inwoners heeft zich aangemeld en zij zijn inmiddels opgeleid. In 2019 werken we aan de bekendheid van buurtbemiddeling bij professionals en bouwen we buurtbemiddeling verder uit.

De opvang van zwerfdieren is in samenwerking met een aantal regiogemeenten ondergebracht bij Dierenasiel Louterbloemen. Hiermee is onze wettelijke taak met betrekking tot de opvang van zwerfdieren geborgd.

 

Overzicht baten en lasten per thema programma: Bestuur, organisatie en veiligheid

- = nadelig saldo;  + = voordelig saldo;  bedragen x € 1.000

[2] Een specificatie van de overheadkosten is opgenomen in de financiële begroting.