Programma 4: Bestuur, organisatie en veiligheid

Bestuur, organisatie en veiligheid

Overzicht lasten per programma (bedragen x € 1.000)

 

 

 

Inleiding

Inleiding

Programma 4 Bestuur, Organisatie en Veiligheid omvat alle producten van de gemeente Sliedrecht op het gebied van de fysieke veiligheid, de organisatie en bestuur.

Samen krijgen wij meer voor elkaar. Dit is een van de uitgangspunten van waaruit onze gemeente werkt. Naast het feit dat onze gemeente deel neemt aan regio Drechtsteden zoeken wij proactief de samenwerking met onze inwoners en lokale partners. Dit omdat wij de 'couleur lokale' willen koesteren.


Ambitie & Ontwikkelingen 2019

Het College Uitvoeringsprogramma zal een weergave geven van de thema´s en acties waar de ambtelijke organisatie in 2019 invulling aan zal geven. Op het gebied van communicatie is er een ambitie uitgesproken, wij willen de inwoners beter bereiken en beantwoorden. Er wordt geïnvesteerd in samenhangende, professionele, assertieve communicatie waarbij gebruik gemaakt wordt van alle relevante media. Bij onze communicatie houden we rekening met verschillende doelgroepen.

Wij gaan in 2019 proactief met de ondernemers communiceren. Onderwerpen waar wij de lokale ondernemers over gaan informeren zijn de beleidskaders die ontwikkeld zijn om Sliedrecht gezellig en aantrekkelijk te houden. Ook over de mogelijkheden die ons evenementenbeleid bieden zullen wij onze lokale ondernemers informeren.

Gemeente Sliedrecht is omgeven door water. Waterveiligheid is dan ook een thema dat niet mag ontbreken. Inwoners worden actief geïnformeerd over de voortgang van het onderzoek naar waterveiligheid waarbij gekeken wordt of (en zo ja, waar) Sliedrechtse dijken verhoogd en verzwaard moeten worden om in 2050 aan de normen voor waterveiligheid te kunnen voldoen. Inwoners en bedrijven worden actief benaderd om kansen bij dijkversterking of -verzwaring optimaal te benutten. Daarnaast is klimaatadaptatie een thema, waarbij het waterschap en de provincie momenteel al voorsorteren. Waar mogelijk bewegen wij mee.

De gemeenteraad heeft in het Integraal Veiligheids Plan 'de ervaren sociale overlast' opgenomen als een indicator en de ambitie gesteld dat deze score stabiel blijft. Uit de veiligheidsmonitor van 2015 komt naar voren dat de sociale overlast in Sliedrecht is gestegen naar 17% en hoog afsteekt ten opzichte van andere gemeenten in de Drechtsteden. Uit de verfijning van de score blijkt met name het onderdeel "buurtbewoners" te zijn verdubbeld van 4 naar 8. Veel meer mensen geven aan overlast te hebben van hun buren. Ook in de praktijk komen wij vaker in aanraking met burenconflicten. Buurtbemiddeling is een goed middel om de onderlinge solidariteit (sociale cohesie) en de leefbaarheid te verbeteren en de gestelde ambitie van de gemeenteraad waar te kunnen maken.

Begin 2018 zijn de voorbereidingen voor de inzet van buurtbemiddeling gestart. Via advertenties en social media zijn vrijwilligers uit Sliedrecht geworven. Een aantal inwoners heeft zich aangemeld en zij zijn inmiddels opgeleid. In 2019 werken we aan de bekendheid van buurtbemiddeling bij professionals en bouwen we buurtbemiddeling verder uit.

De opvang van zwerfdieren is in samenwerking met een aantal regiogemeenten ondergebracht bij Dierenasiel Louterbloemen. Hiermee is onze wettelijke taak met betrekking tot de opvang van zwerfdieren geborgd.

 

Doelstellingen & activiteiten

Speerpunten

Hiervoor wordt verwezen naar het College Uitvoeringsprogramma.

Reguliere taken

  • Dienstverlening voor inwoners.
  • Risicobeperking en rampenbestrijding.
  • Bevorderen van een veilige woon- en leefomgeving.
  • Beoordelen en afhandelen vergunningsaanvragen (deels programma Ruimte).
  • Handhaving WABO en APV (deels programma Ruimte).
  • Efficiënte bedrijfsvoering.
  • Volledig, tijdig en zorgvuldig informeren én betrekken van inwoners, verenigingen, bedrijven en instellingen.

Indicatoren

Indicatoren

Hieronder treft u indicatoren aan behorende bij het programma bestuur, organisatie en veiligheid.

Beleidsindicatoren

Naam indicator

Peildatum

 

Meest recente

waarde Sliedrecht

Meest recente

waarde Nederland

Bron website

waarstaatjegemeente.nl

Formatie gemeente Sliedrecht per 1.000 inwoners

2e  helft 2018

4,47

 n.b.

eigen cijfers, landelijk niet beschikbaar

Bezetting gemeente Sliedrecht per 1.000 inwoners

2e helft 2018

3,62

  n.b.

eigen cijfers, landelijk niet beschikbaar

Apparaatskosten gemeente Sliedrecht per inwoner

2e helft 2018

€ 450

  n.b.

eigen cijfers, landelijk niet beschikbaar

Externe inhuur gemeente Sliedrecht (% van totale loonsom + totale kosten inhuur externen)

2e helft 2018

4,5%

  n.b.

eigen cijfers, landelijk niet beschikbaar

Overhead gemeente Sliedrecht (% van totale lasten)

2e helft 2018

8,3%

  n.b.

eigen cijfers, landelijk niet beschikbaar

Verwijzingen HALT per 10.000 inwoners

12 t/m 17 jr

2017

205

 131

Bureau Halt

Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners

2017

1,4

 2,2

CBS

Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

2017

4,2

 5,0

CBS

Diefstal uit woning per 1.000 inwoners

2017

1,4

 2,9

CBS

Vernieling en beschadiging (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners

2017

3,6

 4,8

CBS

Demografische druk

2018

78,5%

 69,6%

CBS

 

Bijdrage verbonden partijen

Bijdrage verbonden partijen

Veiligheidsregio ZHZ (GR)
Een deel van de veiligheidstaken zijn ondergebracht bij de GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. De Veiligheidsregio zorgt voor het beheersen van risico's, het bestrijden van incidenten en herstel uit ontwrichte situaties.

Drechtsteden (GR)
Het onderzoekscentrum Drechtsteden voert onderzoek uit voor de gemeente Sliedrecht.

Het Servicecentrum Drechtsteden voert veel ondersteunende taken uit voor de gemeente, o.a. op het gebied van communicatie, financiën, juridische zaken, personeel en organisatie en juridische zaken.

Dienst Gezondheid & Jeugd (GR)
De Dienst Gezondheid & Jeugd voert de taken uit op grond van de Wet Publieke Gezondheid, de Leerplichtwet en de aanpak van Voortijdig Schoolverlaten. Hier is aansluiting bij de volgende doelstelling van de Dienst Gezondheid & Jeugd:

  • Op een vertrouwenwekkende en adequate manier optreden tijdens rampen en crisis waarin de publieke gezondheid wordt bedreigd en het voorkomen van maatschappelijke onrust bij kleinschalige incidenten.

Kaders

Kaders

Voor het uitvoeren van onze vaste taken heeft de gemeenteraad een aantal kaders vastgesteld. De volgende kaders zijn van toepassing op het programma Bestuur, organisatie en veiligheid:

Kaders waarbinnen het college werkt

Vigerend beleidskader

Vastgesteld

APV

Raad, 2016

Ruimte voor inwoners! 'Her(r)ijkt Beleid Burger- en Overheidsparticipatie

Raad, 2015

Drank- en horecavergunning

Raad, 2015

Evenementenbeleid

Raad, 2015

Integraal Veiligheidsplan

Raad, 2014

Welstandsnota

Raad, 2014

Reclamebeleid

Raad, 2014

Nota Verbonden Partijen

Raad, 2013

Gemeentelijke bouwverordening

Raad, 2012

Bouwbesluit

Rijk, 2012

 

Overzicht baten en lasten per thema programma: Bestuur, organisatie en veiligheid

- = nadelig saldo;  + = voordelig saldo;  bedragen x € 1.000

[2] Een specificatie van de overheadkosten is opgenomen in de financiële begroting.