Meer
Publicatiedatum: 28-11-2018

Inhoud

Programma 3: Ruimte

Ruimte

Overzicht lasten per programma (bedragen x € 1.000)

 

 

 

Inleiding

Inleiding

Programma 3 omvat alle producten van de gemeente Sliedrecht op het gebied van bouwen, wonen en de daarbij behorende leefomgeving, zoals het maken van bestemmingsplannen en meldingen in de buitenruimte. In dit programma houden we als gemeente zelf de regie, maar we maken veel gebruik van de markt en/of de samenwerking in de Drechtsteden.

Ambitie & Ontwikkelingen 2019

Wonen
Een belangrijk onderwerp in 2019 is het, in vervolg op de regionale Woonvisie, vaststellen van een lokale uitvoeringsparagraaf. In 2018 is het proces om te komen tot een lokale uitvoeringsparagraaf opgestart. In 2019 wordt hier vervolg aan gegeven. In de uitvoeringsparagraaf vindt een lokale vertaling van de regionale ambities plaats. De regionale ambitie is onder andere gericht op een schaal– en kwaliteitssprong en sluit aan bij de ambities van de Drechtsteden om economisch sterker te worden, het gebied aantrekkelijk te maken en zorg te dragen voor zelfredzaamheid van haar inwoners. Dit in relatie tot onder andere de Groeiagenda waarbij de regio inzet op 25.000 extra woningen. Lokaal kunnen we bijdragen aan realisatie van deze ambities door keuzes te maken zoals: op hoeveel extra woningen gaat Sliedrecht inzetten? En welk type woonsegment is daarbij wenselijk? Waar kan ruimte gecreëerd worden voor woningbouw? Naast de kwantitatieve insteek is de kwaliteit van de woonomgeving belangrijk. Er wordt onder andere in navolging op het coalitieakkoord ingezet op levensloopbestendig en duurzaam bouwen, leefbaarheid, voldoende huisvesting voor starters, jongeren en ouderen, en voldoende doorstromingsmogelijkheden.

Een ander aspect dat onder het thema wonen valt is de uitkoopregeling voor woningen onder een hoogspanningslijn. Deze regeling is in 2017 van start gegaan en meerdere woningeigenaren hebben hier ondertussen gebruik van gemaakt. In de uitvoering van de regeling onderscheiden wij twee fases. De eerste fase is het aankopen van woningen en het beheren van de aangekochte woningen. De tweede fase bestaat uit het slopen van de woningen die aangekocht zijn. In 2019 ligt, net als in 2017 en 2018, de nadruk op het aankopen en beheren van woningen.

Verkeer en Mobiliteit
De werkzaamheden aan kleine knelpunten in het wegennetwerk (vastgesteld in het Verkeers- en Mobiliteitsplan) worden dit jaar uitgevoerd. Voorbeeld hiervan zijn de aanpassingen nabij de diverse schoollocaties. Tevens worden diverse onveilige fietsoversteken dit jaar aangepakt. Daarnaast wordt samen met de bewoners en bedrijven gewerkt aan het concreet bedenken van oplossingen voor de grotere mobiliteitsknelpunten in het dorp. Voorbeelden van werken die op korte termijn in uitvoering komen zijn de herinrichting van de kruising Stationspark –Stationsplein, aanleg van een rotonde Thorbeckelaan – Simon Stevinstraat.
 

Herstructurering en revitalisering woon- en werkgebieden
Onderdeel van het reguliere werk is het actualiseren van bestemmingsplannen en het doorlopen van ruimtelijke procedures in geval een inwoner of bedrijf een activiteit op eigen perceel wil uitvoeren die niet binnen het geldende bestemmingsplan past.

Daarnaast valt onder het reguliere werk het beoordelen en afhandelen van vergunningsaanvragen voor bijvoorbeeld het (ver)bouwen van een woning.

Duurzaamheid
Een ander belangrijk onderwerp voor 2019 is duurzaamheid. Duurzaamheid wordt een vast onderdeel van raadsvoorstellen. Daarnaast is begin 2018 de Duurzaamheidsagenda 2018-2022 vastgesteld en zijn verschillende activiteiten gestart op vijf verschillende thema's. In 2019 ligt het zwaartepunt op de thema's Energie en Klimaatbestendig dorp.

De energietransitie en het uitfaseren van aardgas hebben de komende jaren een prominente rol in de maatschappij. Alternatieve warmtevoorzieningen komen alleen tot stand in goede samenwerking met regionale en lokale partijen én wanneer bewoners weten voor wat voor uitdagingen we staan. In 2020 gaan we gerichte wijkcommunicatie opstarten om bewoners bewust te maken, en om ze tegelijkertijd te helpen hun woning te verduurzamen. Daarnaast zijn er voor een groot deel van Sliedrecht  goede kansen voor de ontwikkeling van een warmtenet. We ondersteunen en faciliteren de aanleg van dit warmtenet, te beginnen in Sliedrecht-Oost.  

In het kader van klimaatadaptatie (thema Klimaatbestendig dorp ) geven wij komend jaar vervolg aan Operatie Steenbreek, waarbij we bewoners enthousiasmeren hun particuliere grond te vergroenen. Daarnaast voeren we in 2019 een stresstest uit om knelpunten op het gebied van wateroverlast, droogte en hitte in kaart te brengen. Daaruit volgt een adaptatiestrategie die ons helpt om de komende jaren de juiste maatregelen te nemen om de knelpunten op te heffen.

Buitenruimte
Het groen is zeer bepalend voor de kwaliteit van wonen, werken en recreëren in Sliedrecht. In de beleving vormt groen een onmiskenbaar element. Sliedrecht moet er netjes uitzien. Het basisniveau is samen met onze inwoners vastgesteld. De beheerplannen zijn op orde en er wordt volop mee gewerkt. In het kader van een gedoseerde en kwalitatieve groenimpuls in het openbaar groen wordt in 2019 een vervolg gegeven aan de kwaliteitsinjectie van het groen in Sliedrecht.

Ook in 2019 staan we weer voor de uitdaging om de afgesproken beeldkwaliteit in de openbare ruimte te halen voor het groen en de straatreiniging. Gebleken is dat de veranderde klimatologische omstandigheden en het verbod op toepassing van chemische bestrijdingsmiddelen een grote impact hierop hebben. Door areaaluitbreiding in Baanhoek-west zijn de kosten voor het onderhoud van de daar gelegen waterpasserende bestrating gestegen. Om te kunnen voldoen aan de gestelde criteria is een grotere inspanning vereist.

Ingevolge het besluit van 10 mei 2016 van de gemeenteraad wordt ook het komende jaar weer een aantal speelplekken opgeknapt en omgevormd tot uitdagende speel-, sport- en ontmoetingsplekken. Voor 2019 is de planning om de volgende buurten aan te pakken:

  • Rivierdijk-West
  • Molendijk
  • Staatsliedenbuurt
  • Baanhoek-Oost

De gemeenteraad heeft via een motie (M4.1) in de raadsvergadering van 10 juli 2018 het college opgeroepen om bij het raadsvoorstel begroting 2019 gelden te reserveren zodat de wens dat uiterlijk in 2021, in navolging van de middenberm Rembrandtlaan-west, de middenbermen en/of zijbermen van de Deltalaan en Thorbeckelaan zijn voorzien van laag groeiend groen. Vergroening van deze middenbermen geeft verfraaiing aan ons dorp en een vergroting van de biodiversiteit. Om deze vergroening mogelijk te maken zijn ter dekking van de kosten verspreid over de periode 2019 t/m 2021, extra financiële middelen nodig. Dit wordt meegenomen in het College Uitvoeringsprogramma.

Omgevingswet
Ook in 2019 werken wij verder aan de voorbereiding van de invoering van de Omgevingswet. De wet gaat op 1 januari 2021 van kracht. In 2019 gaan we, op basis van de evaluatie van de vigerende structuurvisie, voorbereidingen treffen met als doel een omgevingsvisie op te stellen. 

Milieu
Op het gebied van milieu lopen er verschillende zaken. Het dossier Chemours/Dupont (PFOA/GenX) is het grootste dossier. Daarnaast worden werkzaamheden verricht rondom asbestdaken, geluid en luchtkwaliteit.

Overzicht baten en lasten per thema: programma Ruimte

- = nadelig saldo;  + = voordelig saldo;  bedragen x € 1.000