Programma 2: Economie, onderwijs en arbeidsmarkt

Economie, onderwijs en arbeidsmarkt

Overzicht lasten per programma (bedragen x € 1.000,=)

 

 

Inleiding

Inleiding

Sliedrecht staat hoog op de lijst van economisch best presterende gemeenten en wil dit graag behouden en versterken. Het programma Economie, onderwijs en arbeidsmarkt zet in op een nauwe samenwerking tussen gemeente, maatschappelijke organisaties en (lokale) ondernemers.

Ambitie & Ontwikkelingen 2019

Economie

In het kader van de Groeiagenda pakken we onze rol en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van projecten op economisch gebied. We sluiten aan bij (boven)regionale initiatieven die ondernemers faciliteren en stimuleren op het gebied van samenwerking, innovatie, promotie en duurzaamheid.

De gemeentelijke ambitie is in de economische agenda vertaald naar vier economische clusters; 'Maritieme en industriële bedrijven', 'Zorg', 'Retail & Leisure' en 'Toerisme & Detailhandel'. Het perspectief naar 2030 is samengebracht in een uitvoeringsprogramma. In 2019 ligt de nadruk op onder andere  het cluster zorg, waarbij we samen met partners verder uitvoering geven aan de ambities zoals verwoord in de Agenda Zorginnovatie 2018/2019. Hiermee zetten we onder andere  in op (1) innovatie, (2) samenwerking tussen zorgpartners en met bedrijven met zorg gerelateerde producten en (3) faciliteren van de instroom van arbeidskrachten naar de zorg, zodat we in de toekomst over voldoende competente werknemers in de zorg beschikken.

In 2018 is door de raad besloten ondernemersfondsen op te zetten voor Kerkbuurt, Burgemeester Winklerplein en Woonboulevard Sliedrecht. Door middel van ondernemersfondsen op basis van reclamebelasting komen middelen beschikbaar die kunnen worden besteed aan activiteiten en projecten ter economische versterking van de genoemde gebieden. Het geld dat via de reclamebelasting wordt geïnd, wordt doorgezet naar de ondernemersfondsen. Ook in 2019 worden de activiteiten op het gebied van de ondernemersfondsen voortgezet.

 

Bereikbaarheid

Daarnaast blijft in 2019 de bereikbaarheid van het dorp onze aandacht houden. Willen we economisch goed blijven presteren dan moet dit op de best passende manier geregeld zijn. Samen met de regio, de provincie en het Rijk investeren wij in de verbreding van A15 tussen Sliedrecht en Gorinchem (A15 PaS). We blijven de ontwikkeling nauwgezet volgen en zorgen dat de belangen van Sliedrecht geborgd zijn. Deze investering moet er voor zorgen dat Sliedrecht (en Drechtsteden) in de toekomst goed bereikbaar is en aantrekkelijk blijft voor bedrijven.

Onderwijs en arbeidsmarkt

Om kinderen goed voor te bereiden op de arbeidsmarkt investeren wij in goed onderwijs in de gemeente Sliedrecht. Enerzijds door passende huisvesting te faciliteren en anderzijds door de verbindingen onderwijs-zorg en onderwijs-arbeidsmarkt verder te versterken. Op deze manier willen wij ervoor zorgen dat ieder kind maximale kansen krijgt op de arbeidsmarkt.
Voor kwetsbare leerlingen faciliteren wij (vroegtijdig) maximale ondersteuning door – indien nodig - de inzet van voor- en vroegschoolse educatie en leerlingenvervoer.

We vinden het belangrijk dat iedereen met een achterstand tot de arbeidsmarkt, voortijdige schoolverlaters en niet-uitkeringsgerechtigden participeren in onze samenleving. Daarom zetten we in op de doorontwikkeling van het platform Sliedrecht Werkt om deze mensen een passende participatieplek te bieden in een lokaal leerwerkbedrijf. Er is daarbij extra aandacht voor de ontwikkeling van mensen en de samenwerking met vrijwilligerswerk, het sociaal team en andere maatschappelijke partners. Op die manier zijn we tijdig gereed als (naar verwachting) per 1 januari 2019 de verantwoordelijkheid voor de participatieplekken wordt overgeheveld naar de lokale gemeenten.


We zien een verschil tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. De Drechtsteden zijn hoofdzakelijk gericht op de maritieme- en techniek sector. Er is behoefte aan (hoger) geschoolde mensen in de techniek. Continu wordt gezocht naar de mogelijkheden om jongeren (van basisonderwijs tot universitair onderwijs) meer kennis te laten maken met deze sectoren en de bedrijven met het doel om voldoende geschoolde mensen te hebben die weer kunnen doorstromen in de vele Sliedrechtse ondernemingen.

Doelstellingen & activiteiten

Speerpunten

Hiervoor wordt verwezen naar het College Uitvoeringsprogramma.

Reguliere taken

Economie

  • Bedrijfsbezoeken en accountmanagement
  • Faciliteren bedrijfsleven

Bereikbaarheid

  • Blijven(d) investeren in een goed bereikbaar dorp

Onderwijs en arbeidsmarkt

  • Zoveel mogelijk mensen aan het werk helpen
  • Faciliteren van goed onderwijs voor alle kinderen
  • Bestrijden van onderwijsachterstanden
  • Organiseren leerlingenvervoer

Indicatoren

Indicatoren

Hieronder treft u indicatoren aan behorende bij programma Economie, onderwijs en arbeidsmarkt.

Beleidsindicatoren

Naam indicator

Peildatum

Meest recente waarde

Sliedrecht

Meest recente waarde

Nederland

Bron

website

waarstaatjegemeente.nl

Functiemenging¹

2017

57,8%

 52,4%

LISA

Vestigingen (van bedrijven)

per 1.000 inwoners

2017

106,0

 139,7

LISA

Absoluut verzuim per

1000 leerlingen

2017

1,01

1,82 

DUO

Relatief verzuim per 1.000 leerlingen

2017

29,64

 26,58

DUO

Voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie

2017

1,8%

1,7%

DUO

Banen per 1.000 inwoners

2017

954,3

758,2

LISA

Netto arbeidsparticipatie 2017 67,8 66,7 CBS
Werkloze jongeren 2015 0,49% 1,52% VJI
Kinderen in uitkeringsgezinnen 2015 5,86% 6,58% VJI
Personen met een bijstandsuitkering per 1.000 inwoners 2e helft 2017 32,3 41,1 CBS Participatiewet
Personen met een lopend re-integratietraject per 1.000 inwoners 2e helft 2017 16,0 15,0 CBS Participatiewet
Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen 2016 7,7 7,2 ABF
Overige verkeersongevallen met een gewonde fietser* 2015 14% 9% VeiligheidNL

* Verkeers- en vervoersbeleid is onderdeel van het programma economie, arbeidsmarkt en onderwijs

Toelichting Indicatoren:

¹Functiemenging: De functiemengingsindex weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen,  en varieert tusen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

 

Bijdrage verbonden partijen

Bijdrage verbonden partijen

Drechtsteden (GR)
Drechtsteden behartigt de gemeenschappelijke regionale belangen voor dit programma op de volgende terreinen:

  • fysieke thema's die gekoppeld zijn aan economie, grondzaken, bereikbaarheid, recreatie en toerisme en
  • sociale thema's die gekoppeld zijn aan onderwijs, kennisinfrastructuur en arbeidsmarkt (participatie)

Dienst Gezondheid & Jeugd (GR)
De Dienst Gezondheid & Jeugd voert de taken uit op grond van de Wet Publieke Gezondheid, de Leerplichtwet en de aanpak van Voortijdig Schoolverlaten. Hier is aansluiting bij de volgende doelstelling van de Dienst Gezondheid & Jeugd:

  • Het bevorderen van ontwikkelingskansen voor, en participatie van inwoners (jeugd en ouderen in het bijzonder). Denk aan de leerplicht en voortijdige schoolverlaters.

Kaders

Kaders

Voor het uitvoeren van onze vaste taken heeft de gemeenteraad een aantal kaders vastgesteld. De volgende kaders zijn van toepassing op het programma Economie, onderwijs en arbeidsmarkt:

Kaders waarbinnen het college werkt

Vigerend beleidskader

Vastgesteld

Economische Agenda Sliedrecht

Raad, 2017

Verkeers- en mobiliteitsplan 2017-2040

Raad, 2017

1e Wijziging Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs

Raad, 2017

Groeiagenda Drechtsteden 2030

Drechtraad, 2017

Parkeernormennota 2016

Raad, 2016

Regionale bedrijventerreinenstrategie

Drechtraad, 2016

Verordening leerlingenvervoer

Raad, 2014

Regionaal detailhandelsbeleid

Drechtraad, 2014

Integraal huisvestingsplan

Raad, 2013

Visie Brede Scholen Sliedrecht

Raad, 2013

Regionale kantorenstrategie

Drechtraad, 2013

Visie onderwijs en educatie Sliedrecht 2012-2020

Raad, 2012

Visie Kerkbuurt

Raad, 2011

Beleid en uitvoering voor uitkeringen, minimabeleid, etc. zijn overgedragen aan de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden en daarom niet in dit overzicht opgenomen.

 

Overzicht baten en lasten per thema: programma: Economie, arbeidsmarkt en onderwijs

- = nadelig saldo;  + = voordelig saldo;  bedragen x € 1.000