Meer
Publicatiedatum: 28-11-2018

Inhoud

Programma 1: Sociaal

Sociaal

Overzicht lasten per programma (bedragen x € 1.000,=)

 

 

 

Inleiding

Wij staan voor een inclusieve samenleving, waarin alle inwoners erbij horen, naar vermogen meedoen en een bijdrage leveren. Om dit te realiseren faciliteren wij dichtbij onze inwoners betaalbare voorzieningen op het gebied van cultuur, sport en sociale activiteiten. Daarnaast zetten we in op preventieve activiteiten om een gezonde leefstijl te stimuleren en een bijdrage aan het welbevinden van onze inwoners te leveren. Om inwoners die (tijdelijk) de regie over hun eigen leven kwijt zijn te ondersteunen, investeren wij in een effectieve en efficiënte zorgstructuur zodat er – indien nodig -  passende ondersteuning geboden kan worden, die aansluit bij de eigen kracht en mogelijkheden van de inwoner en zijn netwerk/omgeving.

Om verder vorm te geven aan de transformatie wordt er geïnvesteerd in (vroeg)signalering en passende voorliggende voorzieningen om kwetsbare inwoners zo vroeg mogelijk te signaleren en passende ondersteuning te bieden. Zo willen we -  daar waar mogelijk - voorkomen dat problemen groter worden en er meer en duurdere ondersteuning ingezet moet worden. Daarnaast blijft bewonersparticipatie een belangrijk uitgangspunt bij de ontwikkeling van beleid en (vraaggerichte) activiteiten voor onze inwoners.

Ambitie & Ontwikkelingen 2019

In het college uitvoeringsprogramma worden de speerpunten voor de komende periode benoemd. In 2019 en 2020 worden alle Sliedrechtse kinderen, die 5 jaar worden, in de gelegenheid gesteld om het zwemdiploma A en B te behalen. In 2019 zal de regeling geëvalueerd worden en zal een voorstel worden voorgelegd voor het al dan niet voortzetten van de regeling. Vooralsnog zijn de financiële middelen niet meegenomen voor de jaren na 2020.

Voor alle inwoners van Sliedrecht is kwalitatief goede zorg en ondersteuning van belang. De zorg en en de ondersteuning moeten dichtbij en snel beschikbaar zijn. Het is van belang dat de huidige dienstverlening door de Stichting Sociaal Teams Sliedrecht op peil blijft. Daarom investeren we in ons Sociaal Team en zorgen we ervoor dat er voldoende menskracht is om aan de vraag te voldoen.

Overzicht baten en lasten per thema: programma Sociaal

  - = nadelig saldo;  + = voordelig saldo;  bedragen x € 1.000