Programma 1: Sociaal

Sociaal

Overzicht lasten per programma (bedragen x € 1.000,=)

 

 

 

Inleiding

Wij staan voor een inclusieve samenleving, waarin alle inwoners erbij horen, naar vermogen meedoen en een bijdrage leveren. Om dit te realiseren faciliteren wij dichtbij onze inwoners betaalbare voorzieningen op het gebied van cultuur, sport en sociale activiteiten. Daarnaast zetten we in op preventieve activiteiten om een gezonde leefstijl te stimuleren en een bijdrage aan het welbevinden van onze inwoners te leveren. Om inwoners die (tijdelijk) de regie over hun eigen leven kwijt zijn te ondersteunen, investeren wij in een effectieve en efficiënte zorgstructuur zodat er – indien nodig -  passende ondersteuning geboden kan worden, die aansluit bij de eigen kracht en mogelijkheden van de inwoner en zijn netwerk/omgeving.

Om verder vorm te geven aan de transformatie wordt er geïnvesteerd in (vroeg)signalering en passende voorliggende voorzieningen om kwetsbare inwoners zo vroeg mogelijk te signaleren en passende ondersteuning te bieden. Zo willen we -  daar waar mogelijk - voorkomen dat problemen groter worden en er meer en duurdere ondersteuning ingezet moet worden. Daarnaast blijft bewonersparticipatie een belangrijk uitgangspunt bij de ontwikkeling van beleid en (vraaggerichte) activiteiten voor onze inwoners.

Ambitie & Ontwikkelingen 2019

In het college uitvoeringsprogramma worden de speerpunten voor de komende periode benoemd. In 2019 en 2020 worden alle Sliedrechtse kinderen, die 5 jaar worden, in de gelegenheid gesteld om het zwemdiploma A en B te behalen. In 2019 zal de regeling geëvalueerd worden en zal een voorstel worden voorgelegd voor het al dan niet voortzetten van de regeling. Vooralsnog zijn de financiële middelen niet meegenomen voor de jaren na 2020.

Voor alle inwoners van Sliedrecht is kwalitatief goede zorg en ondersteuning van belang. De zorg en en de ondersteuning moeten dichtbij en snel beschikbaar zijn. Het is van belang dat de huidige dienstverlening door de Stichting Sociaal Teams Sliedrecht op peil blijft. Daarom investeren we in ons Sociaal Team en zorgen we ervoor dat er voldoende menskracht is om aan de vraag te voldoen.

Doelstellingen & activiteiten

Speerpunten

Hiervoor wordt verwezen naar het College Uitvoeringsprogramma.

Reguliere taken

  • Organiseren van ondersteuning en zorg voor kwetsbare mensen in de samenleving.
  • Bevorderen van een gezonde leefstijl.
  • Het voeren van helder en transparant subsidiebeleid met duidelijke resultaatafspraken.
  • Behouden van toegankelijke en betaalbare voorzieningen op het gebied van sport, cultuur en sociaal.

Indicatoren

Indicatoren

Hieronder treft u indicatoren aan die behoren tot het programma Sociaal.

Beleidsindicatoren

Naam indicator

Peildatum

Meest

Recente

Waarde

Sliedrecht

Meest

Recente

Waarde

Nederland

Bron

website

waarstaatjegemeente.nl

Percentage niet sporter

2016

61,0%

 48,7%

RIVM

Jongeren met een delict voor de rechter

2015

1,83%

 1,45%

Verweij Jonker Instituut/ Kinderen in Tel

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp

2e helft 2017

12,6%

 9,7%

CBS

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdbescherming

2e helft 2017

1,5%

 1,0%

CBS

Jongeren (t/m 23 jaar) met jeugdreclassering

2e helft 2017

0,3%

 0,4%

CBS

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO, per 10.000 inwoners

2016

35

 58

GMSD

 

 

 

Bijdrage verbonden partijen

Bijdrage verbonden partijen

Dienst Gezondheid & Jeugd
De Dienst Gezondheid en Jeugd (onderdelen GGD en BLVS) voert de taken uit op grond van de Wet Publieke Gezondheid, de Leerplichtwet en de aanpak van Voortijdig Schoolverlaten. Hierbij is aansluiting bij de volgende doelstellingen van de Dienst Gezondheid & Jeugd:

  1. Het realiseren van gezondheidswinst en het verminderen van sociaal-economische gezondheidsverschillen.
  2. Het bevorderen van ontwikkelingskansen voor, en participatie van inwoners (jeugd en ouderen in het bijzonder).
  3. Het zorgen voor bescherming bij huiselijk geweld, het voorkomen en verminderen van sociale uitsluiting en het verbeteren van de kwaliteit van leven van kwetsbare groepen in de samenleving.

Serviceorganisatie Jeugd Zuid Holland Zuid (SOJ ZHZ)
De serviceorganisatie Jeugd is onderdeel van de Dienst Gezondheid en Jeugd en verantwoordelijk voor de inkoop en het contracteren van jeugdhulp dat onder de noemer van de Jeugdwet valt.

Drechtsteden (GR)-Sociale Dienst Drechtsteden
De Sociale Dienst Drechtsteden voert namens de Drechtsteden gemeentelijke taken uit op het terrein
van arbeidsparticipatie, maatschappelijke ondersteuning, minimabeleid, budgetadvies en schuldbemiddeling.

Sociale werkvoorziening Drechtwerk
Sociale werkvoorziening Drechtwerk is het samenwerkingsverband van de zes Drechtsteden en als organisatie actief op het gebied van participatie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en relatief lage loonwaarden. Drechtwerk bevordert het zo veel mogelijk plaatsen van mensen in reguliere bedrijven en sociale ondernemingen. Deels (nog) met haar eigen BV's. Daarbij is zoveel mogelijk sprake van een gewoon bedrijf. Er wordt samengewerkt met Baanbrekend Drechtsteden, de 1-werkgeversbenadering van de Drechtsteden bij de Sociale Dienst Drechtsteden en de verschillende initiatieven in de regio rond werk, participatie en zorg.

Kaders

Kaders

Voor het uitvoeren van onze vaste taken heeft de gemeenteraad een aantal kaders vastgesteld. De volgende kaders zijn van toepassing op het programma Sociaal:

Kaders waarbinnen het college werkt 

Vigerend beleidskader

Vastgesteld

Strategische Agenda Sociaal Domein

Raad, 2018 (verwacht)

Groeiagenda 2018

Raad, 2018

Ondersteuningsprogramma mantelzorg 2018

Raad, 2018

Transformatieagenda beschermd wonen en opvang 2017-2020

Raad, 2018

Lokaal Armoedebeleid Sliedrecht 2018-2021

Raad, 2018

Subsidiebeleid Sociaal

Raad, 2017

Lokaal gezondheidsbeleidsplan 2016-2019

Raad, 2017

Preventie en Handhavingsplan alcohol 2017-2020

Raad, 2017

Preventie en Handhavingsplan drugs 2017-2020

Raad, 2017

Subsidiebeleid Sociaal Gemeente Sliedrecht 2017

Raad, 2017

Algemene subsidieverordening Sliedrecht

Raad, 2016 

Sociale Visie gemeente Sliedrecht 2016-2020

Raad, 2016

Bibliotheekvisie

Raad, 2016

Jeugdwelzijnsbeleid

Raad, 2015

Beleidsrijkregionaal transitie arrangement

Raad, 2014

WMO-Beleidsplan

Raad, 2014

Beleidsnota CJG Sliedrecht

Raad, 2010

Integrale beleidsnota Sport 2006-2010

Raad, 2005

Overzicht baten en lasten per thema: programma Sociaal

  - = nadelig saldo;  + = voordelig saldo;  bedragen x € 1.000