Algemeen

Inleiding

Het financieel perspectief van de gemeente Sliedrecht is positief. De begroting 2019 sluit met een positief saldo van € 325.108. Het perspectief op de langere termijn is ook gunstig. De risico’s zijn voldoende afgedekt in de gevormde risicoreserve. Daarnaast is er nog vrije ruimte in de reservepositie.

Hoofdlijnen financiële gevolgen

In de Kadernota 2019 is een positief saldo gepresenteerd voor de begroting 2019 van € 344.422.

Deze begroting is in verband met het apart verschijnen van het Coalitieakkoord en het bijbehorende College Uitvoeringsprogramma beleidsarm. Beleidsmatige wensen en oplossingen voor knelpunten zijn in de Kadernota 2019 opgenomen en in deze begroting verwerkt.

In de Kadernota 2019 is een drietal scenario's gepresenteerd om de gevolgen van het vervallen van de precariobelasting met ingang van 2022 op te vangen. Uw raad heeft op 10 juli 2018 kennisgenomen van de scenario's en het college verzocht een vierde scenario uit te werken. Daarnaast heeft uw raad te kennen gegeven een debat te willen voeren over de "stille reserves" c.q. de reservepositie. Daarnaast gaan we, op verzoek van uw raad, een analyse maken om inzicht te verschaffen in het rekeningresultaat van de afgelopen jaren.

De vier scenario's en een nota over de "stille reserves" zullen, na bespreking in de auditcommissie, aan uw raad aangeboden worden in het eerste kwartaal 2019. Tegelijkertijd zal in het eerste kwartaal, eveneens na bespreking in de auditcommissie, een voorstel tot aanpassing van de financiële verordening aan uw raad worden aangeboden.

Provinciaal toezicht

De door de raad vastgestelde begroting 2019 dient vóór 15 november 2018 aan de provincie te worden toegestuurd ter goedkeuring. De provincie toetst of de gemeentebegroting voldoet aan de gestelde wettelijke eisen en provinciale regelgeving. De minste vorm van provinciaal toezicht is het zogenoemde repressief toezicht. Dit betekent dat een gemeente zonder voorafgaande goedkeuring van de provincie de begroting en begrotingswijzigingen kan uitvoeren. Daarbij is leidend dat de structurele lasten gedekt moeten zijn door structurele baten (materieel begrotingsevenwicht). Om in beeld te brengen of de begroting materieel in evenwicht is, moet het begrotingssaldo gecorrigeerd worden met het saldo van incidentele baten en lasten. Het effect daarvan voor de gemeente Sliedrecht is opgenomen in onderstaande tabel.

Als de begroting niet materieel in evenwicht is, wordt de gemeente onder preventief provinciaal toezicht geplaatst. Dit betekent dat een gemeente de begroting en begrotingswijzigingen pas mag uitvoeren na voorafgaande goedkeuring van de provincie. Op basis van bovenstaande is de verwachting dat voor de gemeente Sliedrecht repressief provinciaal toezicht van toepassing blijft. Een overzicht van de incidentele baten en lasten is terug te vinden in de financiële begroting.