Uitgaven

31,04%

€ 19.641

x € 1.000
31,04% Complete

Inkomsten

2,59%

€ 1.641

x € 1.000
2,59% Complete

Saldo

1800000%

€ -18.000

x € 1.000

Sociaal

Uitgaven

31,04%

€ 19.641

x € 1.000
31,04% Complete

Inkomsten

2,59%

€ 1.641

x € 1.000
2,59% Complete

Saldo

1800000%

€ -18.000

x € 1.000

Sociaal

Overzicht lasten per programma (bedragen x € 1.000,=)

 

 

Inleiding

De gemeente is verantwoordelijk voor ondersteuning op het gebied van werk en inkomen (Participatiewet), begeleiding en cliëntenondersteuning (Wmo) en de jeugdzorg (Jeugdwet). In samenwerking met de regio en andere partijen bieden wij voor onze inwoners brede ondersteuning in samenhang aan. Dichtbij de burger, meer ondersteuning op maat en in samenspel met de omgeving zijn daarbij voor ons belangrijke voorwaarden. Het recht op zorg en ondersteuning is op deze manier vervangen door een resultaatverplichting voor gemeenten. Dit betekent dat eigen kracht van cliënten en hun sociale omgeving uitgangspunt is. De gemeente is alleen verplicht een voorziening te treffen en/of ondersteuning te bieden als de burger er zelf niet uitkomt.

Ambitie & Ontwikkelingen 2018

Het sociaal domein is sterk in ontwikkeling. Decentralisaties van verantwoordelijkheden richting gemeenten - en de daarmee gepaarde vermindering van financiële middelen - noodzaakt gemeenten om keuzes te maken bij de invulling van deze taken. Het financieel perspectief voor de komende jaren laat op een aantal terreinen tekorten zien. De afgelopen twee jaren hebben in het teken gestaan van de transities en is er een voorzichtige start gemaakt met de daadwerkelijke transformatie. In 2018 zal meer gestuurd moeten worden op deze transformatie. Meer inzet op vroegsignalering en preventieve ondersteuning om duurdere vormen van zorg te voorkomen is niet alleen beter voor onze inwoners, maar zorgt er ook voor dat het financiële tekort niet verder oploopt.

We willen dit bereiken door optimaal gebruik te maken van de sturingsinstrumenten die wij hebben op de gemeenschappelijke regelingen. Daarnaast zorgen we ervoor dat onze lokale voorzieningen vindbaar en laagdrempelig zijn voor alle inwoners. We zetten in op het inrichten van een toekomstbestendige sociale infrastructuur voor Sliedrecht.

Naast de al geïmplementeerde transities is de gemeente vanaf 1 januari 2017 verantwoordelijk voor inwoners die voor het eerst een beroep doen op beschermde woonplekken. Dit houdt in dat ondersteuning, bescherming en behandeling zoveel mogelijk in de thuissituatie worden ingezet. Het uitgangspunt is dat kwetsbare mensen meer beschermd gaan wonen in de buurt/wijk, in plaats van in regionale instellingen. De mensen die al gebruikmaken van beschermde woonplekken in de regio, stromen geleidelijk uit naar de gemeente in een tempo dat past bij hun mogelijkheden. De huidige hulpverleningsstructuur wordt hierop aangepast. Om dit mogelijk te maken is in 2017 gestart met de pilot 'beschermd thuis', waarin een aantal cliënten nauwlettend gevolgd wordt om te onderzoeken welke ondersteuningsvragen er zijn en op welke wijze hierop kan worden ingespeeld.

Om een toekomstbestendige en effectieve en efficiënte zorgstructuur te realiseren, is het van belang dat de samenleving wordt voorbereid op de nieuwe rollen van de overheid in de toekomst: een signalerende functie en het organiseren en faciliteren van een vangnet. Dit betekent dat wij gefaseerd een proces op gang brengen om -verantwoord- steeds meer aan de samenleving over te laten. Hierdoor wordt het voor de inwoners vanzelfsprekender voor zichzelf en voor elkaar te zorgen. Dit doen wij onder andere door initiatieven uit de samenleving ruimte te bieden en het beleid nog meer samen met de samenleving te ontwikkelen.

In Sliedrecht constateren wij een aantal specifieke gezondheidsvraagstukken (o.a. alcohol, drugs, overgewicht) waaraan, zoals in het in 2017 vastgestelde gezondheidsbeleid is opgenomen, de nodige aandacht wordt gegeven. Ook hebben we extra aandacht voor de Sliedrechtse jeugd door uitvoering van het in 2016 vastgesteld jeugdwelzijnsbeleid. Bij het opstellen van beleidsnota's betrekken we de jongeren op een manier die past bij hun leefwereld.

Doelstellingen & activiteiten

Wat wil de gemeente bereiken?

Alle inwoners van Sliedrecht met een motorische, zintuiglijke en/of cognitieve beperking kunnen meedoen in onze samenleving

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

Inwoners van Sliedrecht leveren naar vermogen een bijdrage aan de samenleving

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

Inwoners van Sliedrecht hebben regie over hun eigen leven. Wij voorkomen sociale uitsluiting

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

Inwoners van Sliedrecht worden ondersteund in financiële zelfredzaamheid

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

Het sociaal domein wordt verder doorontwikkeld volgens de principes van de transformaties

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

Er is passende ondersteuning beschikbaar voor alle mantelzorgers

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

De sociale structuur is zo ingericht dat voor de kwetsbare inwoners van de gemeente Sliedrecht de juiste huisvesting met begeleiding beschikbaar is

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

Betaalbaar houden van voorzieningen op het gebied van cultuur, sport en sociale activiteiten en dichtbij de inwoners. Door te combineren kunnen gebruikers elkaar versterken en worden voorzieningen efficiënter gebruikt

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

We positioneren de bibliotheek als het plein van ontmoeting, kennis en beleving

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

We stimuleren een gezonde leefstijl

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

Indicatoren

Indicatoren

Hieronder treft u indicatoren aan. Indicatoren gebruiken we om in cijfers uit te drukken hoe een situatie nu is, maar ook om aan te geven wat we willen bereiken. Ze zijn nodig om de gemeenteraad in staat te stellen goed te kunnen sturen op beleid en uitvoering.

Indicatoren speerpunten

 

Nulmeting

2014

Gem.

Drechtsteden

Score t.o.v. Drecht-steden

2017

2018

2019

2020

Bron

Oordeel burgers over sport, cultuur en recreatie

6,8

6,5

+0,3

>7,0

>7,0

>7,0

>7,0

OCD monitor

Toelichting: Algemene oordelen van burgers bieden een belangrijk inzicht in het functioneren van een gemeentelijk beleidsprogramma als geheel.

Percentage inwoners dat vrijwilliger is

41%

43%

-2%

41%

41%

41%

41%

OCD

Toelichting: Ons beleid richt zich op het betrekken van mensen bij hun omgeving, in een samenleving met actieve verenigingen. Vrijwilligers zijn daarin een onmisbare schakel en een teken van de vitaliteit van onze samenleving.

 

Beleidsindicatoren

Naam indicator

Peildatum

Meest

Recente

Waarde

Sliedrecht

Meest

Recente

Waarde

Nederland

Bron

website

waarstaatjegemeente.nl

Percentage niet sporter

2014

56,8%

 49,9%

RIVM

Jongeren met een delict voor de rechter

2015

1,83%

 1,45%

Verweij Jonker Instituut/ Kinderen in Tel

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp

2016

12,9%

 10,7%

CBS

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdbescherming

2015

1,1%

 1,2%

CBS

Jongeren (t/m 23 jaar) met jeugdreclassering

2016

0,4%

 0,5%

CBS

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO, per 10.000 inwoners

2015

35

 58

GMSD

 

 

 

Bijdrage verbonden partijen

Bijdrage verbonden partijen

Dienst Gezondheid & Jeugd
De Dienst Gezondheid en Jeugd (onderdelen GGD en BLVS) voert de taken uit op grond van de Wet Publieke Gezondheid, de Leerplichtwet en de aanpak van Voortijdig Schoolverlaten. Hierbij is aansluiting bij de volgende doelstellingen van de Dienst Gezondheid & Jeugd:

  1. Het realiseren van gezondheidswinst en het verminderen van sociaal-economische gezondheidsverschillen.
  2. Het bevorderen van ontwikkelingskansen voor, en participatie van inwoners (jeugd en ouderen in het bijzonder).
  3. Het zorgen voor bescherming bij huiselijk geweld, het voorkomen en verminderen van sociale uitsluiting en het verbeteren van de kwaliteit van leven van kwetsbare groepen in de samenleving.

Serviceorganisatie Jeugd Zuid Holland Zuid (SOJ ZHZ)
De serviceorganisatie Jeugd is onderdeel van de Dienst Gezondheid en Jeugd en verantwoordelijk voor de inkoop en het contracteren van jeugdhulp dat onder de noemer van de Jeugdwet valt.

Drechtsteden (GR)-Sociale Dienst Drechtsteden
De Sociale Dienst Drechtsteden voert namens de Drechtsteden gemeentelijke taken uit op het terrein
van arbeidsparticipatie, maatschappelijke ondersteuning, minimabeleid, budgetadvies en schuldbemiddeling.

Sociale werkvoorziening Drechtwerk
Sociale werkvoorziening Drechtwerk is het samenwerkingsverband van de zes Drechtsteden en als organisatie actief op het gebied van participatie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en relatief lage loonwaarden. Drechtwerk bevordert het zo veel mogelijk plaatsen van mensen in reguliere bedrijven en sociale ondernemingen. Deels (nog) met haar eigen BV's. Daarbij is zoveel mogelijk sprake van een gewoon bedrijf. Er wordt samengewerkt met Baanbrekend Drechtsteden, de 1-werkgeversbenadering van de Drechtsteden bij de Sociale Dienst Drechtsteden en de verschillende initiatieven in de regio rond werk, participatie en zorg.

Parkschap Nationaal Park de Biesbosch (GR)
Het Parkschap geeft invulling aan activiteiten die bijdragen aan recreatiemogelijkheden, natuurbescherming en behoud van landschapsschoon. In augustus 2017 is een voorstel aan de raad aangeboden om per 1 januari 2018 uit te treden uit deze GR.

Kaders

Kaders

Voor het uitvoeren van onze vaste taken heeft de gemeenteraad een aantal kaders vastgesteld. De volgende kaders zijn van toepassing op het programma Sociaal:

Kaders waarbinnen het college werkt 

Vigerend beleidskader

Vastgesteld

Algemene subsidieverordening Sliedrecht

Raad, 2016 

Subsidiebeleid Sociaal

Raad 2017

Beleidsrijkregionaal transitie arrangement

Raad, 2014

Beleidsnota ‘Peuterspeelzalen in Sliedrecht’

Raad, 2009

Beleidsnota CJG Sliedrecht

Raad, 2010

Jeugdwelzijnsbeleid

Raad, 2015

WMO-Beleidsplan

Raad, 2014

Lokaal gezondheidsbeleidsplan 2016-2019

Raad, 2017

Integrale beleidsnota Sport 2006-2010

Raad, 2005

Sociale Visie

Raad, 2016 

Bibliotheekvisie

Raad, 2016

Vrijwilligersbeleid

Raad 2018 (verwacht)

Lokaal armoedebeleid

Raad 2017 (verwacht)

Mantelzorgbeleid

Raad 2017 (verwacht)

Nota Drugsbeleid

Raad 2017 (verwacht)

Kengetallen

Kengetallen

Een groot deel van onze taken is regulier en komt daarom elk jaar terug. Met de middelen die zijn opgenomen in dit programma doen wij onder andere het volgende:

We geven subsidie aan verenigingen en instellingen, waardoor 2.074 jeugdleden kunnen deelnemen aan o.a. sportactiviteiten. De Sliedrechtse bibliotheek heeft 3.317 jeugdleden. We zorgen voor 313 rolstoelvoorzieningen doordat we de WMO middelen beheren, en voorzien momenteel 104 SW-ers van werk. Daarnaast ondersteunen wij 479 uitkeringsgerechtigden via uitvoeringsorganisatie Sociale Dienst Drechtsteden bij het vinden van werk. Wij zorgen er door het organiseren van leerlingenvervoer voor dat 158 Sliedrechtse leerlingen naar diverse scholen voor speciaal onderwijs kunnen. Door het beschikbaar stellen van WMO-middelen verzorgen wij 1.584 vervoersvoorzieningen, zorgen wij voor 552 voorzieningen huishoudelijke hulp en verzorgen wij 50 woonvoorzieningen.

Overzicht baten en lasten per thema programma sociaal

Overzicht baten en lasten per thema: programma Sociaal

 Programma 1: Sociaal 
 - = nadelig saldo;  + = voordelig saldo;  bedragen x € 1.000 
 Thema   Rekening 2016   Begroting 2017   Begroting 2018   Meerjarenraming 
  Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 2019 2020 2021
 Cultuurvoorzieningen  1.795 746 -1.048 1.270 579 -691 1.268 586 -682 -685 -688 -647
 Integraal jeugdbeleid  276 -276 273 -273 276 -276 -276 -276 -276
 Sport-en recreatievoorzieningen  2.411 896 -1.515 2.360 921 -1.439 2.290 941 -1.349 -1.363 -1.356 -1.473
 Zorg  14.840 1.713 -13.127 15.162 621 -14.541 15.784 10 -15.774 -15.777 -15.908 -15.930
 Geraamd totaal saldo van baten en lasten  19.322 3.355 -15.967 19.064 2.120 -16.944 19.618 1.537 -18.081 -18.101 -18.229 -18.326
 Verrekening met reserves  70 405 335 23 328 305 23 104 81 82 83 84
 Geraamd programma resultaat  19.393 3.761 -15.632 19.087 2.449 -16.639 19.641 1.641 -18.000 -18.019 -18.146 -18.243