Samenvatting

Samenvatting

Voor u ligt de Begroting voor het jaar 2018; de laatste Begroting van deze collegeperiode. Hierin werken we de kaders die de gemeenteraad in de Kadernota heeft vastgesteld, verder uit. Hoewel het College Uitvoeringsprogramma 2014-2018 voor het grootste deel is uitgevoerd, zijn er binnen de programma's nog voldoende speerpunten voor het jaar 2018. Daarbij is de financiële positie van de gemeente onveranderd goed.

De begroting 2018 sluit met een positief saldo van € 682.000,-. In de kadernota werd rekening gehouden met een positief saldo van €12.000,-, maar na ontvangst van de meicirculaire is het financiële beeld verder verbeterd. Inwoners plukken hier de vruchten van: net als voorgaande jaren stijgt de Onroerendezaakbelasting (OZB) alleen met het inflatiepercentage. Daarnaast blijven de afvalstoffenheffing en rioolheffing in 2018 gelijk. Daarmee zal Sliedrecht zijn positie bij de goedkoopste gemeenten van Nederland behouden.

Wat hebben we opgenomen in onze begroting voor 2018?

Sociaal

Binnen het programma Sociaal staat 2018 vooral in het teken van transformatie; de afgelopen jaren heeft de decentralisatie van zorg- en ondersteuningstaken naar gemeenten plaatsgevonden. Transformatie betekent dat er ook echt op een andere manier gewerkt gaat worden: meer inzet op preventie en vroegtijdig signaleren, om daarmee duurdere vormen van zorg te voorkomen. Daarnaast zijn we als gemeente verantwoordelijk geworden voor inwoners die voor het eerst een beroep doen op beschermde woonplekken. Mensen die al gebruikmaken van beschermde woonplekken in de regio, stromen geleidelijk uit naar de gemeente. Verder zorgen we ervoor dat inwoners met een beperking beter mee kunnen doen in onze samenleving, zoals het VN-verdrag dat van ons vraagt.

Economie, onderwijs en arbeidsmarkt

Nu de gemeenteraad in mei 2017 de economische agenda voor Sliedrecht heeft vastgesteld, is het zaak om in 2018 aan de slag te gaan met de uitvoeringsagenda. Hiervoor zijn vier clusters bepaald: maritieme en industriële bedrijven, zorg, retail & leisure en toerisme & detailhandel. Om binnen deze clusters vooruitgang te boeken, is het noodzakelijk om Sliedrecht beter op de kaart te zetten. De Sliedrecht Marketing onder de slogan 'SLDRCHT: Groot in doen!' gaat daar aan bijdragen. Verder borduren we voort op de samenwerking die in 2017 is ontstaan tussen gemeente en verschillende Sliedrechtse (sociaal) ondernemers. Hiermee willen we inwoners met achterstand tot de arbeidsmarkt, voortijdig schoolverlaters en niet-uitkeringsgerechtigden aan het werk te helpen.

Ruimte

Binnen het programma Ruimte staan er in 2018 veel activiteiten op de planning. Dit hangt samen met belangrijke thema's als wonen, duurzaamheid en mobiliteit. In vervolg op de regionale Woonvisie zal de lokale uitvoeringsparagraaf voor Sliedrecht worden vastgesteld; een belangrijk moment om keuzes te maken voor de toekomst op gebied van wonen. Begin 2018 zal de Duurzaamheidsvisie 2050 worden vastgesteld, met daarbij een uitvoeringsprogramma. Daarnaast krijgt het vastgestelde Verkeers- en Mobiliteitsplan vervolg in 2018, met het oplossen van verkeersknelpunten en onderzoeken van grotere knelpunten voor de middellange termijn tot 2030.
Ten slotte worden in Buitenuitbreiding-West en Vogelbuurt-Zuid alle speelplekken omgevormd tot nieuwe sport-, speel- en ontmoetingsplekken en blijven we kritisch op de uitstoot van schadelijke stoffen door het Dordtse bedrijf DuPont/Chemours.

Bestuur, organisatie en veiligheid

Ook in 2018 blijven we vernieuwen op gebied van communicatie en dienstverlening naar onze inwoners. We nemen belemmeringen voor initiatieven uit de samenleving weg en geven doorlopend aandacht aan de mogelijkheden voor burger- en overheidsparticipatie. Volgend jaar doorlopen we een nieuwe cyclus met de kinderraad en jeugdburgemeester, na de succesvolle introductie in 2017.
Samen blijven we werken aan een nog veiliger Sliedrecht.

Grote projecten

Het college heeft deze periode doorgepakt om duidelijkheid te geven over een aantal grote projecten in Sliedrecht. Dat heeft geleid tot besluiten over het Burgemeester Winklerplein, Rivierdijk-West ('locatie Lanser'), Kerkbuurt en het Recreatief Knooppunt in combinatie met de ontwikkeling van Stationspark 3. Sporthal 'De Basis' is inmiddels officieel geopend. De andere grote projecten bevinden zich in verschillende stadia. In 2018 worden de resultaten hiervan verder zichtbaar.

Het jaar 2018 wordt een bijzonder jaar, met gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart en daarna een nieuwe gemeenteraad en een nieuw college. Dat betekent absoluut niet dat we gaan afbouwen; we blijven iedere dag werken aan de toekomst van #mooisliedrecht.