Uitgaven

18,98%

€ 12.008

x € 1.000
18,98% Complete

Inkomsten

11,53%

€ 7.295

x € 1.000
11,53% Complete

Saldo

471300%

€ -4.713

x € 1.000

Ruimte

Uitgaven

18,98%

€ 12.008

x € 1.000
18,98% Complete

Inkomsten

11,53%

€ 7.295

x € 1.000
11,53% Complete

Saldo

471300%

€ -4.713

x € 1.000

Ruimte

Overzicht lasten per programma (bedragen x € 1.000,=)

 


 

Inleiding

Ambitie & Ontwikkelingen 2018

Programma 3 omvat alle producten van de gemeente Sliedrecht op het gebied van bouwen, wonen en de daarbij behorende leefomgeving, zoals het maken van bestemmingsplannen en meldingen in de buitenruimte. In dit programma houden we als gemeente zelf de regie, maar we maken veel gebruik van de markt en/of de samenwerking in de Drechtsteden.

Een belangrijk onderwerp in 2018 is het, in vervolg op de regionale Woonvisie, vaststellen van een lokale uitvoeringsparagraaf. Hierin dient een lokale vertaling van de regionale ambities plaats te vinden. Zoals in de Kadernota al is aangegeven is besluitvorming over deze lokale uitvoeringsparagraaf hét moment om keuzes te maken voor de toekomst op het gebied van wonen. De regionale ambitie is onder andere gericht op een schaal– en kwaliteitssprong. Op welke manier kan Sliedrecht hieraan bijdragen? De regionale woonvisie sluit aan bij de ambities van de Drechtsteden om economisch sterker te worden, het gebied aantrekkelijk te maken en zorg te dragen voor zelfredzaamheid van haar inwoners. Dit in relatie tot onder andere de Groeiagenda waarbij de regio inzet op 25.000 extra woningen. Lokaal kunnen we bijdragen aan realisatie van deze ambities door keuzes te maken als: op hoeveel extra woningen gaat Sliedrecht inzetten? Met welk type woonmilieu? En welk type woonsegment is daarbij wenselijk? Waar kan ruimte gecreëerd worden voor woningbouw? Maar ook keuzes rondom levensloopbestendig bouwen en het huisvesten van specifieke doelgroepen mogen hierin niet ontbreken.

Een ander belangrijk onderwerp voor 2018 is duurzaamheid. In de tweede helft van 2017 zijn wij gestart met het betrekken van inwoners, bedrijven en andere partijen bij het ontwikkelen van onze visie op duurzaamheid. Begin 2018 zal er een Duurzaamheidsvisie 2050 en een uitvoeringsprogramma ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad. In de loop van 2018 kan worden gestart met het uitvoeren van maatregelen op het gebied van duurzaamheid.

In 2018 werken wij verder aan de voorbereiding van de invoering van de Omgevingswet. Op 20 juni 2017 is besloten een combinatie van de calculerende en onderscheidende strategie te hanteren bij de invoering van de Omgevingswet. In 2018 wordt een voorstel voor een Omgevingsvisie opgesteld en wordt in een deelgebied een pilot Omgevingsplan gestart. De invoering van de Omgevingswet loopt echter opnieuw vertraging op. Het ministerie heeft bericht dat de inmiddels al uitgestelde invoeringsdatum van 1 januari 2018 naar 2019, ook niet gehaald zal worden. Een nieuwe invoeringsdatum is vooralsnog niet bepaald.

Sinds de uitkoopregeling voor woningen onder een hoogspanningslijn in 2017 van start is gegaan, hebben zeven woningeigenaren aangegeven gebruik te maken van de regeling. In de uitvoering van de regeling onderscheiden wij twee fases. De eerste fase is het aankopen van woningen en het beheren van de aangekochte woningen. De tweede fase bestaat uit het slopen van de woningen die aangekocht zijn. In 2018 zal – in vervolg op de acties die zijn gestart in 2017 – de nadruk liggen op het aankopen en beheren van woningen.

De werkzaamheden aan kleine knelpunten in het wegennetwerk (vastgesteld in het Verkeers- en Mobiliteitsplan) worden ook dit jaar uitgevoerd. Daarnaast wordt samen met de bewoners en bedrijven gewerkt aan het concreet bedenken van oplossingen voor de grotere mobiliteitsknelpunten in het dorp.

Sliedrecht moet er netjes uitzien. Het basisniveau is door de raad vastgesteld. De beheerplannen zijn op orde en er wordt volop mee gewerkt.

Het blijft een uitdaging om altijd de afgesproken beeldkwaliteit in de openbare ruimte te halen voor het groen en het onkruid in verhardingen. Door bij de buitendienst herschikking van taken toe te passen, is een team geformeerd dat ook bij piekbelasting in het groenbeheer adequaat kan ingrijpen. Om daarnaast versleten groen eerder te kunnen vervangen en op sleutelposities het groen zodanig om te vormen dat dit de beeldkwaliteit ten goede komt, is de groenimpuls vastgesteld om in meerdere jaren op locaties zoals de toegangswegen, ontsluitingswegen en bijzondere (verblijf)locaties te kunnen investeren in de leefomgeving.

Doelstellingen & activiteiten

Wat wil de gemeente bereiken?

Opstellen van een lokale uitvoeringsparagraaf voor de regionale Woonvisie

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

Verbeteren kwaliteit spelen, sporten en ontmoeten in de buurt

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

Keuzes maken in maatregelen voor de middellange termijn op het gebied van mobiliteit

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

Voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

Versterken van de waterhuishouding

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

Verbeteren van kwaliteit groen in de buitenruimte (groenimpuls)

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

We borgen onze belangen bij de revisievergunning en onderzoeksverplichtingen Chemours/DuPont

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

Vaststellen van een duurzaamheidsvisie met uitvoeringsprogramma

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

Indicatoren

Indicatoren

Hieronder treft u indicatoren aan. Indicatoren gebruiken we om in cijfers uit te drukken hoe een situatie nu is, maar ook om aan te geven wat we willen bereiken. Ze zijn nodig om de gemeenteraad in staat te stellen goed te kunnen sturen op beleid en uitvoering.

Indicatoren speerpunten

Indicatoren speerpunten

Nulmeting

2014

2018

Nette openbare ruimte

 

% inwoners dat het eens is dat de wegen, paden, en pleintjes goed onderhouden zijn

Sliedrecht moet er netjes uitzien. We bepalen het basisniveau samen met onze inwoners, zij worden in staat gesteld zelf een hoger niveau te organiseren voor hun buurt of straat

73,7 %

 

75 %

 

 

% inwoners dat het eens is dat de perken, plantsoenen en parken goed onderhouden zijn

 

67,3 %

70 %

Kindvriendelijke wijken

 

% de inwoners dat het eens is met goede speelplekken voor kinderen in de woonomgeving

Speelplaatsen worden onder de loep genomen en waar nodig aangepast

63%

70 %

 

Beleidsindicatoren

Naam indicator Peildatum Meest recente waarden Sliedrecht Meest recente waarden Nederland

Bron: website

waarstaatjegemeente.nl

Omvang huishoudelijk restafval (kg per inwoner) 2015 192 200 CBS
Hernieuwbare elektriciteit 2015 0,9% 11,8% RWS

 

Bijdrage verbonden partijen

Bijdrage verbonden partijen

Drechtsteden (GR)
Drechtsteden behartigt de gemeenschappelijke regionale belangen voor dit programma op de volgende terreinen:
- volkshuisvesting, wonen, ruimtelijke ontwikkeling en ruimtelijk beheer, milieu, water, groen, publieke infrastructuur, economie, grondzaken, bereikbaarheid, recreatie en toerisme

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (GR)

 1. De Omgevingsdienst verricht adviserende, ondersteunende en uitvoerende werkzaamheden op het gebied van de zorg voor het milieu en de leefomgeving en programma's en projecten op het gebied van milieu en de leefomgeving.
 2. De Omgevingsdienst voert voor het college in elk geval de volgende taken en bevoegdheden uit, met inachtneming van het vastgestelde beleid:
  a. de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de in artikel 5.1 van die wet genoemde wetten;
  b. de milieutaken op grond van andere wet- en regelgeving dan genoemd onder a, voor zover een of meer gemeenten besluiten tot mandatering van deze taken en bevoegdheden aan de Omgevingsdienst;
  c. de Algemene wet bestuursrecht en andere relevante regelgeving betreffende de procedures in samenhang met de taken genoemd onder a en b, met inbegrip van het adviseren, ondersteunen
  en vertegenwoordigen van de colleges in bezwaar- en beroepsprocedures;
  d. de Wet op de economische delicten en het coördineren van (opsporings-) overlegverbanden.

ROM-D N.V.
Het versterken van de economische ontwikkeling van de Drechtsteden.

MerwedeLingelijn BV
Het (her)ontwikkelen en onderhouden van treinstations.

GEVUDO/NV Huisvuilcentrale NH (GR)
Het verwerken van het huishoudelijk afval van Sliedrecht en levert daarmee vanuit milieu verantwoord afvalbeheer een bijdrage aan een duurzame leefomgeving. De gemeente zamelt het afval zelf in en transporteert deze naar de HVC opvanglocatie te Dordrecht.

Dienst Gezondheid & Jeugd (GR)
De Dienst Gezondheid & Jeugd voert de taken uit op grond van de Wet Publieke Gezondheid, de Leerplichtwet en de aanpak van Voortijdig Schoolverlaten. Hier is de aansluiting bij de volgende doelstelling van de Dienst Gezondheid & Jeugd:

 • Het realiseren van gezondheidswinst en het verminderen van sociaal economische verschillen.

Kaders

Kaders

Voor het uitvoeren van onze vaste taken heeft de gemeenteraad een aantal kaders vastgesteld. De volgende kaders zijn van toepassing op het programma Ruimte:

Kaders waarbinnen het college werkt

Vigerend beleidskader

Vastgesteld

Structuurvisie Sliedrecht 2020

Raad, 2013

Bestemmingsplannen

Diversen

Nota Grondbeleid Sliedrecht 2015( Inclusief Kostenverhaal)

Raad, 2015

Nota Prijsbeleid Vastgoed en Gronden Sliedrecht 2015

Raad, 2015

Groenbeleidsplan Sliedrecht 2015

Raad, 2015

Huisvestingsverordening gemeente Sliedrecht 2015

Raad, 2015

Huisvestingsverordening voor woonwagenstandplaatsen

Raad, 1999

Verordening op de Monumentencommissie Sliedrecht 2007

Raad, 2007

Verordening Startersleningen 2015

Raad, 2015

Verordening Duurzaamheidslening Sliedrecht 2010

Raad, 2010

Duurzaamheidsagenda 2014-2018

Raad, 2014

Beleidsvisie externe veiligheid gemeente Sliedrecht

Raad, 2015

Besluit Routering Gevaarlijke Stoffen Sliedrecht

Raad, 2015

Afvalstoffenverordening Sliedrecht 2015

Raad, 2014

Afvalbeleidsplan

Raad, 2014

Gemeentelijk rioleringsplan 2012-2018

Raad, 2011

Beleidsplan onderhoud wegen

Raad, 2014

Beleidsplan onderhoud bruggen

Raad, 2014

Beleidsplan onderhoud verlichting

Raad, 2014

Woonvisie Drechtsteden 2010-2020

Drechtraad 2009

Woonvisie Sliedrecht

Raad, 2008

Speelplekkenplan

 Raad, 2016

Kengetallen

Kengetallen

Naast invulling te geven aan de voornoemde speerpunten doet de gemeente meer voor haar inwoners. Met de middelen die zijn opgenomen in dit programma doen wij onder andere het volgende:

De gemeente verleent jaarlijks ongeveer 170 omgevingsvergunningen. De gemeente zorgt voor de instandhouding van de 45 gemeentelijke monumenten en 8 rijksmonumenten, en ontvangt daar jaarlijks advies over van de monumentencommissie. De gemeente heeft ongeveer 9.000 bomen, 227.339 m² planten en 538.006 m² gras in beheer en onderhoud. Naast de groenvoorziening zorgt de gemeente voor de plaatsing, het beheer en het onderhoud van 58 civieltechnische kunstwerken, zoals bruggen en viaducten, en 245.742 m² asfaltwegen en 867.187 m² elementverhardingen. In totaal worden 126 gemalen, 7.768 kolken, 5.000 inspectieputten, en 140 kilometer gemengd riool en 50 kilometer HWA riolering beheerd en onderhouden door de gemeente, en gezamenlijk met het Waterschap worden 163 duikers onderhouden. Deze voorzieningen zorgen voor de afvoer van (afval-)water. Voor de afvoer van hemelwater zorgen wij, samen met het waterschap Rivierenland, voor het beheer van 207.688 m² watergangen. De Sliedrechtse wegen worden verlicht door 4.418 lantarenpalen en op de openbare weg zorgen wij voor 3.180 verkeersborden en 625 straatnaamborden. We krijgen jaarlijks ruim 300 meldingen van inwoners van de gemeente over de openbare verlichting. Overige meldingen in de openbare ruimte, jaarlijks ongeveer 1.400 stuks, worden door de gemeente behandeld en leiden tot dagelijks beheer en onderhoud. We handhaven op de meldingen van inwoners en bedrijven op het gebied van milieu, jaarlijks ongeveer 55 stuks. Wij zien toe op het scheiden van afval, en proberen het huidige scheidingspercentage (60%) te verhogen.

Overzicht baten en lasten per thema programma Ruimte

Overzicht baten en lasten per thema: programma Ruimte

 Programma 3: Ruimte 
 - = nadelig saldo;  + = voordelig saldo;  bedragen x € 1.000 
 Thema    Rekening 2016     Begroting 2017     Begroting 2018     Meerjarenraming  
  Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 2019 2020 2021
 Woonruimte zaken  558 402 -156 188 58 -130 139 44 -95 -95 -95 -95
 Afvalinzameling en verwerking  2.907 2.685 -223 2.388 2.667 279 2.425 2.692 268 263 275 266
 Beheer openbare ruimte  3.031 870 -2.160 2.284 528 -1.756 2.296 514 -1.783 -1.745 -1.762 -1.779
 Milieu  766 2 -764 651 -651 600 -600 -600 -600 -600
 Ruimtelijke ordening  1.588 600 -988 1.074 633 -441 958 507 -451 -427 -408 -388
 Wegen, bruggen en riolen  6.440 4.292 -2.148 4.589 2.799 -1.790 4.100 2.812 -1.288 -1.336 -1.364 -1.375
 Geraamd totaal saldo van baten en lasten  15.290 8.852 -6.439 11.174 6.684 -4.489 10.518 6.569 -3.949 -3.940 -3.954 -3.971
 Verrekening met reserves  478 848 370 531 771 240 1.490 726 -764 -726 -703 -674
 Geraamd programma resultaat  15.768 9.700 -6.068 11.705 7.456 -4.249 12.008 7.295 -4.713 -4.666 -4.657 -4.645