Uitgaven

2,59%

€ 1.641

x € 1.000
2,59% Complete

Inkomsten

66,19%

€ 41.886

x € 1.000
66,19% Complete

Saldo

4024500%

€ 40.245

x € 1.000

Financiën

Uitgaven

2,59%

€ 1.641

x € 1.000
2,59% Complete

Inkomsten

66,19%

€ 41.886

x € 1.000
66,19% Complete

Saldo

4024500%

€ 40.245

x € 1.000

Financiën

 Overzicht lasten per programma (bedragen x € 1.000,=)

 

 

 

Inleiding

Ambitie & Ontwikkelingen 2018

De algemene inkomsten van de begroting verantwoorden wij in het ondersteunend programma Financiën & Belastingen. De hoofddoelstelling is om een sluitende begroting te presenteren. Daarnaast bewaken we binnen dit programma de (financiële) soliditeit op langere termijn van de gemeente Sliedrecht. Belangrijk hierbij is tijdig in te spelen op financiële ontwikkelingen in relatie tot de noodzaak voor het creëren van financiële ruimte voor inhoudelijke ontwikkelingen.

Aan de basis van de solide financiële positie staat een gedegen beheer binnen de gemeente Sliedrecht. Om dit beheer nog beter vorm te geven zijn er enerzijds de tussentijdse rapportages, waardoor we op de begrotingsuitvoering beter (tijdiger) kunnen bijsturen. Anderzijds zijn er de verordeningen. De verordeningen zijn belangrijke kaders voor het administratief beheer. Wij zorgen er dan ook voor dat de verordeningen op orde zijn.

Extra aandacht verdient het beheer van de verbonden partijen. Aan de ene kant is het risico voor de gemeente Sliedrecht, gezien vanuit het bedrag waarvoor Sliedrecht garant staat, substantieel. Aan de andere kant zorgen de Gemeenschappelijke Regelingen voor een groot deel voor de begrotingsuitvoering. Beheersmatig geven wij het beheer van de verbonden partijen een prominente plaats in de P&C cyclus. Daarmee lichten wij jaarlijks de partijen waarvoor wij garant staan door. Voor het beheer van de Gemeenschappelijke Regelingen zoeken wij samen met de andere eigenaren naar een versterking van de Governance.

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Hieronder treft u indicatoren aan. Indicatoren gebruiken we om in cijfers uit te drukken hoe een situatie nu is, maar ook om aan te geven wat we willen bereiken. Ze zijn nodig om de gemeenteraad in staat te stellen goed te kunnen sturen op beleid en uitvoering. 

Naam indicator

Peildatum

Meest

recente

waarde

Sliedrecht

Meest

recente

waarde

Nederland

Bron

website

waarstaatjegemeente.nl

Gemiddelde WOZ waarde

2016

174

 209

CBS

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishoudens

2017

552

644 

COELO

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens

2017

608

723 

COELO

 

Bijdrage verbonden partijen

Bijdrage verbonden partijen

Drechtsteden (GR)-Gemeentelijke Belastingdienst
GRD behartigt de gemeenschappelijke regionale belangen op het gebied van staf- en ondersteunende diensten en bedrijfsvoering.

Daarnaast draagt Drechtsteden zorg voor:

  1. de efficiënte en effectieve heffing en invordering van belastingen, voor de heffing en invordering waarvan de gemeenteraden van de gemeenten belastingverordeningen en kwijtscheldingsregels hebben vastgelegd, elk voor zover het hun gebied betreft;
  2. de uitvoering van de WOZ waaronder tevens wordt begrepen de administratie van vastgoedgegevens en het verstrekken van vastgoedgegevens aan de deelnemers en derden, elk voor zover het hun gebied betreft.

Kaders

Kaders

Voor het uitvoeren van onze vaste taken heeft de gemeenteraad een aantal kaders vastgesteld. De volgende kaders zijn van toepassing op het programma Financiën:

Kaders waarbinnen het college werkt

 Vastgesteld

Verordening 212

Raad, 2016

Verordening 213a

Raad, 2004

Treasurystatuut

Raad, 2016

Nota activabeleid

Raad, 2016

Nota reserves en voorzieningen

Raad, 2016

Nota weerstandsvermogen en risicomanagement

Raad, 2014

Rapportage Financiële Strategie

Raad, 2013

Overzicht baten en lasten per thema programma Financiën

Overzicht baten en lasten per thema: ondersteunend programma Financiën en belastingen

 Programma 5: Financiën 
 - = nadelig saldo;  + = voordelig saldo;  bedragen x € 1.000 
 Thema   Rekening 2016    Begroting 2017     Begroting 2018    Meerjarenraming 
  Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 2019 2020 2021
 Algemene heffingen  1.091 40.957 39.867 1.845 39.799 37.954 821 41.886 41.065 41.427 41.644 41.649
 Geraamd totaal saldo van baten en lasten  1.091 40.957 39.867 1.845 39.799 37.954 821 41.886 41.065 41.427 41.644 41.649
 Verrekening met reserves  6.628 3.281 -3.347 550 175 -375 819 -819 -1.250 -1.725 -1.856
 Geraamd programma resultaat  7.719 44.238 36.520 2.395 39.974 37.579 1.641 41.886 40.246 40.177 39.919 39.792