Uitgaven

28,78%

€ 18.209

x € 1.000
28,78% Complete

Inkomsten

17,21%

€ 10.890

x € 1.000
17,21% Complete

Saldo

731900%

€ -7.319

x € 1.000

Economie, onderwijs en arbeidsmarkt

Uitgaven

28,78%

€ 18.209

x € 1.000
28,78% Complete

Inkomsten

17,21%

€ 10.890

x € 1.000
17,21% Complete

Saldo

731900%

€ -7.319

x € 1.000

Economie, onderwijs en arbeidsmarkt

Overzicht lasten per programma (bedragen x € 1.000,=)

 

 

 

 

 

Inleiding

Ambitie & Ontwikkelingen 2018

Economie
De gemeenteraad heeft in mei 2017 de economische agenda Sliedrecht vastgesteld. We vertalen deze agenda naar een 'uitvoeringsprogramma economische agenda 2018' met de volgende hoofdpunten:
• cluster maritieme en industriële bedrijven: samen creëren van een aantrekkelijke en kansrijke locatie in de markt;
• cluster zorg: vooruitstrevend zijn in zorginnovatie;
• retail & leisure: versterking Woonboulevard, waaronder verbetering infrastructuur en versterking ruimtelijke samenhang;
• toerisme & detailhandel: versterking van het centrum samen met ondernemers en andere stakeholders.

Maritieme en industriële bedrijven
We zetten de vestigingsfactoren voor maritieme en industriële bedrijven in Sliedrecht als aantrekkelijke, kansrijke locatie in de markt. We doen dit samen met ons partner DEAL! Ook verkennen we samen met DEAL! hoe we hierin in het bijzonder kunnen acquireren op de duurzame mogelijkheden van dit cluster.

Ook kijken we naar de beschikbaarheid van oeverlocaties voor onze watergebonden industrie en maken we een plan van aanpak gericht op (her-)inrichten van watergebonden en overige bedrijventerreinen met een eigen duurzaam maritiem en industrieel profiel.

Zorg
We werken samen met lokale zorgwerkgevers en met het onderwijs de volgende vragen uit: wat zijn de ambities? – wat kunnen we samen? – hoe sluit het onderwijs hierop aan? – kan product- en diensteninnovatie worden gestimuleerd door verdergaande samenwerking? Deze vragen vertalen we naar een gezamenlijk programma gericht op innovatie van dienstverlening en producten in de zorg.

We organiseren daarvoor een regionale bijeenkomst rondom zorginnovatie; mogelijk leidt dit tot een 'zorginnovatiehuis'.

Retail & leisure
We voeren samen met ondernemers en eigenaren een stappenplan uit, gericht op het organiseren van een betere ruimtelijke samenhang en versterking van de synergie van woongerelateerde winkels. We zoeken hierin samenwerking op met het provinciaal bestuur.

Toerisme & detailhandel
We faciliteren en activeren nieuwe formules, nieuwe vormen van dienstverlening en/of nieuwe horecafaciliteiten in het centrum van ons dorp. We werken een programma 'De Nieuwe Winkelstraat' uit samen met ondernemers, eigenaren en andere stakeholders rondom het Burgemeester Winklerplein en aan de Kerkbuurt.

Arbeidsmarkt
Gemeenten hebben volgens de Participatiewet een taak om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen in het vinden van werk. De uitvoering van deze taak is overgedragen aan de Sociale Dienst Drechtsteden die via Baanbrekend Drechtsteden bemiddelt tussen werkgevers en werknemers. Naast deze regionale inzet willen we lokaal extra inzet plegen op de ondersteuning van deze doelgroep. Hiervoor is in 2017 een netwerksamenwerking opgezet tussen de leerwerkbedrijven in Sliedrecht. Dit gaat voornamelijk om participatieplekken. Ook zetten we in op een samenwerking tussen gemeente en Sliedrechtse ondernemers om meer kansen te bieden voor de doelgroep met een verdienvermogen van hoger dan 50%.

Onderwijs
De visie onderwijs en educatie benoemt speerpunten, zoals een sterkere verbinding tussen (passend) onderwijs en jeugdhulp en inzet op onderwijsachterstandenbeleid.
In gezamenlijkheid wordt ernaar gestreefd om voor ieder kind een passende plek te vinden in het onderwijs. Om dit te bereiken wordt de relatie tussen onderwijs en jeugdhulp verbeterd, bijvoorbeeld door middel van de leertafel en frequente afstemming met het samenwerkingsverband.

Het inzetten op kwaliteit en een groter bereik van voor- en vroegschoolse educatie blijft onverminderd belangrijk. Door de uitvoering van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst VVE wordt het integrale aanbod versterkt en verloopt de doorgaande leerlijn beter. Het VVE-beleid, de afspraken, de uitvoering en de resultaten worden jaarlijks geëvalueerd om een kwalitatief sterk aanbod te blijven garanderen.

We zetten in op een goede aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt. Het Griendencollege draagt hieraan bij door het leveren van basisvaardigheden, in toenemende mate ook voor jongeren die deze aansluiting dreigen te missen. We verkennen of, en zo ja hoe, we het Griendencollege kunnen faciliteren bij deze (onderwijskundige) doorontwikkeling.

Samen met het Griendencollege willen we leerlingen ook de kans geven om kennis te maken met bedrijven en instellingen in Sliedrecht. Dit doen we onder andere door het (mede) organiseren van de techniekroute en het faciliteren van de onderwijsroute en Grienden on Stage. Op deze manier kunnen jongeren zich oriënteren op hun toekomstige loopbaan.

In 2018 wordt in coproductie met het onderwijs gewerkt aan de uitvoering van het actieprogramma onderwijs 2017-2020, uitgesplitst in veiliger onderwijs (o.a. sociale veiligheid, mediawijsheid, verkeersveiligheid) en vaardiger onderwijs (o.a. techniek/ICT/wetenschap, 21e eeuwse vaardigheden).

Doelstellingen & activiteiten

Wat wil de gemeente bereiken?

Realiseren van de vier clusters uit het uitvoeringsprogramma van de economische agenda voor 2018

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

Met de inzet van Sliedrecht Marketing laten we Sliedrecht economisch beter presteren

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

Kansen voor jongeren op de arbeidsmarkt worden vergroot

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

We laten kinderen hun talenten optimaal benutten

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

De bereikbaarheid van Sliedrecht optimaliseren

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

Indicatoren

Indicatoren

Hieronder treft u indicatoren aan. Indicatoren gebruiken we om in cijfers uit te drukken hoe een situatie nu is, maar ook om aan te geven wat we willen bereiken. Ze zijn nodig om de gemeenteraad in staat te stellen goed te kunnen sturen op beleid en uitvoering.

Indicatoren speerpunten

 

Nulmeting

2014

Gem.

Drechtsteden

Score t.o.v. Drecht-steden

2017

2018

2019

2020

Bron

 

Rapportcijfer voor ondernemers-klimaat

7,1

6,8

+0,3

7,6

7,8

7,8

7,8

OCD monitor

 

Toelichting: Het meten van het ondernemersklimaat heeft betrekking op de tevredenheid van ondernemers over het functioneren van de gemeente. Het gaat dan onder andere over de dienstverlening en de bereikbaarheid

Beleidsindicatoren

Naam indicator

Peildatum

Meest recente waarde

Sliedrecht

Meest recente waarde

Nederland

Bron

website

waarstaatjegemeente.nl

Functiemenging¹

2016

58,5%

 52,1%

LISA

Bruto gemeentelijk product²

2013

105

 100

Atlas voor gemeenten

Vestigingen (van bedrijven)

per 1.000 inwoners

2016

103,7

 134

LISA

Absoluut verzuim per

1000 leerlingen

2016

1,01

2,01 

DUO

Relatief verzuim per 1.000 leerlingen

2016

21,44

 26,88

DUO

Voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie

2014

1,7%

2,0%

DUO

Banen per 1.000 inwoners

2015

954,9

744,0

LISA

Netto arbeidsparticipatie 2015 68,5 65,8 CBS
Achterstandsleerlingen 2012 13,46% 11,61% Verweij Jonker Instituut/ Kinderen in Tel
Werkloze jongeren 2012 0,49% 1,52% Verweij Jonker Instituut/ Kinderen in Tel
Kinderen in uitkeringsgezinnen 2012 5,86% 6,58% Verweij Jonker Instituut/ Kinderen in Tel
Personen met een bijstandsuitkering per 1.000 inwoners 2015 31,9 41,3 CBS
Personen met een lopend re-integratietraject per 1.000 inwoners 2015 7,0 15,0 CBS
Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen 2013 20,6 6,0 Basisregistratie adressen en gebouwen
Ziekenhuisopname na verkeersongeval met motorvoertuig* 2014 5% 8% VeiligheidNL
Overige verkeersongevallen met een gewonde fietser* 2014 14% 9% VeiligheidNL

* Verkeers- en vervoersbeleid is onderdeel van het programma economie, arbeidsmarkt en onderwijs

Toelichting Indicatoren:

¹Functiemenging: De functiemengingsindex weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen,  en varieert tusen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

²Bruto gemeentelijk product: is het aantal banen per inwoner vermenigvuldigd met de gemiddelde toegevoegde waarde (oftewel productiviteit per baan) van die banen. Hierbij wordt rekening gehouden met lokale verschillen in productiviteit als gevolg van de bedrijfsomvang en de aard van de bedrijfsactiviteiten. Het verschil in activiteiten en bedrijfsomvang bepaalt of gemeenten een hogere of lagere gemiddelde productiviteit per baan, werknemer of inwoner hebben.

 

Bijdrage verbonden partijen

Bijdrage verbonden partijen

Drechtsteden (GR)
Drechtsteden behartigt de gemeenschappelijke regionale belangen voor dit programma op de volgende terreinen:

  • fysieke thema's die gekoppeld zijn aan economie, grondzaken, bereikbaarheid, recreatie en toerisme en
  • sociale thema's die gekoppeld zijn aan onderwijs, kennisinfrastructuur en arbeidsmarkt (participatie)

Dienst Gezondheid & Jeugd (GR)
De Dienst Gezondheid & Jeugd voert de taken uit op grond van de Wet Publieke Gezondheid, de Leerplichtwet en de aanpak van Voortijdig Schoolverlaten. Hier is aansluiting bij de volgende doelstelling van de Dienst Gezondheid & Jeugd:

  • Het bevorderen van ontwikkelingskansen voor, en participatie van inwoners (jeugd en ouderen in het bijzonder). Denk aan de leerplicht en voortijdige schoolverlaters.

Kaders

Kaders

Voor het uitvoeren van onze vaste taken heeft de gemeenteraad een aantal kaders vastgesteld. De volgende kaders zijn van toepassing op het programma Economie, onderwijs en arbeidsmarkt:

Kaders waarbinnen het college werkt

Vigerend beleidskader

Vastgesteld

Economische Agenda Sliedrecht

Raad, 2017

Visie Kerkbuurt

Raad, 2011

Regionale bedrijventerreinenstrategie

Drechtraad, 2016

Regionale kantorenstrategie

Drechtraad, 2013

Regionaal detailhandelsbeleid

Drechtraad, 2014

Visie onderwijs en educatie Sliedrecht 2012-2020

Raad, 2012

Verordening leerlingenvervoer

Raad, 2014

1e Wijziging Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs

Raad, 2017

Integraal huisvestingsplan

Raad, 2013

Visie Brede Scholen Sliedrecht

Raad, 2013

Verkeers- en  mobiliteitsplan Sliedrecht

Raad, 2017

Fietsbeleidsplan Sliedrecht

Raad, 2011

Mobiliteitsplan Drechtsteden

Drechtraad 2011

Parkeernota

Raad 2009

Beleid en uitvoering voor uitkeringen, minimabeleid, etc. zijn overgedragen aan de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden en daarom niet in dit overzicht opgenomen.

 

Kengetallen

Kengetallen

Een groot deel van onze taken is regulier en komt daarom elk jaar terug. Met de middelen die zijn opgenomen in dit programma doen wij onder andere het volgende:

De gemeente Sliedrecht kent 4 bijzondere scholen, 3 openbare scholen, 4 scholen voor speciaal onderwijs en 1 school voor voortgezet onderwijs. In totaal heeft het basisonderwijs in Sliedrecht 2.249 leerlingen. De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. De gemeente Sliedrecht zorgt verder onder andere voor 38 standplaatsvergunningen, zodat er in de gemeente Sliedrecht een markt kan plaatsvinden.

Overzicht baten en lasten per thema programma Economie, onderwijs en arbeidsmarkt

Overzicht baten en lasten per thema: programma: Economie, arbeidsmarkt en onderwijs

 Programma 2: Economie, arbeidsmarkt en onderwijs 
 - = nadelig saldo;  + = voordelig saldo;  bedragen x € 1.000 
 Thema    Rekening 2016     Begroting 2017     Begroting 2018     Meerjarenraming  
  Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 2019 2020 2021
 Opgroeien en onderwijs  2.987 427 -2.560 2.360 334 -2.026 2.296 334 -1.963 -1.939 -1.916 -1.912
 Verkeer- en vervoersbeleid  3.190 2.466 -724 1.116 688 -428 412 89 -322 -481 -500 -497
 Inkomen  6.395 5.523 -872 6.552 5.593 -959 7.079 6.058 -1.021 -910 -831 -756
 Werk en ondernemerschap  4.482 156 -4.326 6.028 183 -5.846 4.111 85 -4.026 -3.769 -3.568 -3.456
 Expl. Bouwgronden woonwijken  2.749 1.710 -1.040 2.494 1.911 -583 4.003 4.068 65 70 76 82
 Geraamd totaal saldo van baten en lasten  19.804 10.282 -9.522 18.550 8.709 -9.841 17.901 10.634 -7.267 -7.028 -6.739 -6.540
 Verrekening met reserves  115 1.098 983 403 2.983 2.579 307 256 -51 -14 -50 -59
 Geraamd programma resultaat  19.919 11.380 -8.539 18.953 11.691 -7.262 18.209 10.890 -7.318 -7.042 -6.789 -6.598