Uitgaven

18,62%

€ 11.780

x € 1.000
18,62% Complete

Inkomsten

2,47%

€ 1.566

x € 1.000
2,47% Complete

Saldo

1021400%

€ -10.214

x € 1.000

Bestuur, organisatie en veiligheid

Uitgaven

18,62%

€ 11.780

x € 1.000
18,62% Complete

Inkomsten

2,47%

€ 1.566

x € 1.000
2,47% Complete

Saldo

1021400%

€ -10.214

x € 1.000

Bestuur, organisatie en veiligheid

Overzicht lasten per programma (bedragen x € 1.000,=)

 

 

 

Inleiding

Programma 4 Bestuur, Organisatie en Veiligheid omvat alle producten van de gemeente Sliedrecht op het gebied van de fysieke veiligheid, de organisatie en bestuur.

De gemeente Sliedrecht neemt deel aan de regio Drechtsteden vanuit een zelfbewuste houding en vanuit de overtuiging dat samenwerking in het belang van de inwoners én van de bedrijven binnen de gemeente is. De positie van Sliedrecht als zelfstandige gemeente staat hierbij niet ter discussie. Sliedrecht is echter onlosmakelijk verbonden met de regio Drechtsteden, want economische en maatschappelijke ontwikkelingen houden geen rekening met grenzen.

Ambitie & Ontwikkelingen 2018

We bouwen door op het bereikte niveau van vernieuwing en modernisering van communicatie. Dat betekent nog meer communicatie met beeld en video en een verdere verschuiving van offline naar online adverteren. We houden daarbij rekening met groepen in de samenleving die niet online zijn aangesloten. Als gemeente zijn we daar waar onze inwoners en andere doelgroepen zijn. De in te zetten kanalen passen we hierop aan.
In 2018 zetten we Sliedrecht verder op de kaart door inzet van Sliedrecht Marketing met het concept 'SLDRCHT Groot in doen!', dat in juni 2017 van start is gegaan. In de eerste fase ligt de nadruk op het zichtbaar maken van de kernkwaliteiten van Sliedrecht binnen én buiten de gemeente. Daarbij wordt steeds meer de koppeling gemaakt met de uitwerking van de economische agenda. Sliedrecht Marketing dient dan als middel om de economische doelen van de gemeente te bereiken.
Met het oog op burgerparticipatie geven wij ruimte aan initiatieven uit de samenleving. Door het wegnemen van belemmeringen en het geven van ondersteuning aan belangrijke initiatieven, stimuleren wij burgerparticipatie. We gaan doorlopend meer bekendheid geven aan de mogelijkheden voor inwoners, ondernemers en verenigingen om zelf met initiatieven te komen.

Kinderen en jongeren hebben een eigen, frisse kijk op zaken. Daarom betrekken we ze actief bij de gemeente door middel van de kinderraad en de jeugdburgemeester. De eerste cyclus van de kinderraad was een succes. Enkele leerpunten nemen we mee in de nieuwe cyclus. Dat geldt ook voor de jeugdburgemeester.

Ondermijning, het verkrijgen van invloed door de onderwereld in de bovenwereld, is een thema wat steeds belangrijker wordt. Deze vorm van criminaliteit ondermijnt het lokale gezag en heeft een slechte invloed op de veiligheid en leefbaarheid, doordat de onderwereld gebruik maakt van legale voorzieningen. Beleid hiervoor is in de maak en zal naar verwachting in 2017 door de burgemeester en door het college vastgesteld worden.
Voor de reguliere taken rondom bedrijfsvoering verwijzen wij u naar de paragraaf bedrijfsvoering.

Doelstellingen & activiteiten

Wat wil de gemeente bereiken?

Stevige positie in de regio voor een zelfstandig Sliedrecht

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

We blijven onze communicatie vernieuwen; we zijn dáár waar onze doelgroepen zijn

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

We bieden ruimte aan initiatieven uit de samenleving

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

Voortzetten van kinderraad en jeugdburgemeester

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

Veiligheid en leefbaarheid in de wijk

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

Verminderen regeldruk

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

Voorkomen en bestrijden ondermijning

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

Indicatoren

Indicatoren

Hieronder treft u indicatoren aan. Indicatoren gebruiken we om in cijfers uit te drukken hoe een situatie nu is, maar ook om aan te geven wat we willen bereiken. Ze zijn nodig om de gemeenteraad in staat te stellen goed te kunnen sturen op beleid en uitvoering.

Indicatoren speerpunten

  Gem. Drechtsteden 2017 Nulmeting Sliedrecht 2015 2017 Doel 2019 Bron
Waardering voor de gemeentelijke informatievoorziening 6,6 6,8 6,9 6,9 7 OCD monitor
Hoe denkt de burger over het bestuur 6,0 5,8 6,7 6,7 .>6 OCD monitor

Beleidsindicatoren

Naam indicator

Peildatum

 

Meest recente

waarde Sliedrecht

Meest recente

waarde Nederland

Bron website

waarstaatjegemeente.nl

Formatie gemeente Sliedrecht per 1.000 inwoners

2018

4,52

 n.b.

eigen cijfers, landelijk niet beschikbaar

Bezetting gemeente Sliedrecht per 1.000 inwoners

2017

4,25

  n.b.

eigen cijfers, landelijk niet beschikbaar

Apparaatskosten gemeente Sliedrecht per inwoner

2018

€ 456

  n.b.

eigen cijfers, landelijk niet beschikbaar

Externe inhuur gemeente Sliedrecht (% van totale loonsom + totale kosten inhuur externen)

2018

4,5%

  n.b.

eigen cijfers, landelijk niet beschikbaar

Overhead gemeente Sliedrecht (% van totale lasten)

2018

10%

  n.b.

eigen cijfers, landelijk niet beschikbaar

Verwijzingen HALT per 10.000 inwoners

12 t/m 17 jr

2016

193

 137,4

Bureau Halt

Harde kern jongeren per 10.000 inwoners

2014

3,1

 1,3

KLPD

Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners

2016

2,0

 2,3

CBS

Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

2016

3,6

 5,3

CBS

Diefstal uit woning per 1.000 inwoners

2016

1,0

 3,3

CBS

Vernieling en beschadiging (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners

2016

4,6

 6,8

CBS

Demografische druk

2017

77,2%

 64,0%

CBS

 

Bijdrage verbonden partijen

Bijdrage verbonden partijen

Veiligheidsregio ZHZ (GR)
Een deel van de veiligheidstaken zijn ondergebracht bij de GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. De Veiligheidsregio zorgt voor het beheersen van risico's, het bestrijden van incidenten en herstel uit ontwrichte situaties.

Drechtsteden (GR)
Het onderzoekscentrum Drechtsteden voert onderzoek uit voor de gemeente Sliedrecht.

Het Servicecentrum Drechtsteden voert veel ondersteunende taken uit voor de gemeente, o.a. op het gebied van communicatie, financiën, juridische zaken, personeel en organisatie en juridische zaken.

Dienst Gezondheid & Jeugd (GR)
De Dienst Gezondheid & Jeugd voert de taken uit op grond van de Wet Publieke Gezondheid, de Leerplichtwet en de aanpak van Voortijdig Schoolverlaten. Hier is aansluiting bij de volgende doelstelling van de Dienst Gezondheid & Jeugd:

  • Op een vertrouwenwekkende en adequate manier optreden tijdens rampen en crisis waarin de publieke gezondheid wordt bedreigd en het voorkomen van maatschappelijke onrust bij kleinschalige incidenten.

Kaders

Kaders

Voor het uitvoeren van onze vaste taken heeft de gemeenteraad een aantal kaders vastgesteld. De volgende kaders zijn van toepassing op het programma Bestuur, organisatie en veiligheid:

Kaders waarbinnen het college werkt

Vigerend beleidskader

Vastgesteld

APV

Raad, 2016

Ruimte voor inwoners! 'Her(r)ijkt Beleid

Burger- en Overheidsparticipatie

Raad, 2015

Nota Verbonden Partijen

Raad, 2013

Integraal Veiligheidsplan

Raad, 2014

Bouwbesluit

Rijk, 2012

Gemeentelijke bouwverordening

Raad, 2012

Welstandsnota

Raad, 2014

Reclamebeleid

Raad, 2014

Drank- en horecavergunning

Raad, 2015

Evenementenbeleid

Raad, 2015

 

Kengetallen

Kengetallen

Naast invulling te geven aan de voornoemde speerpunten doet de gemeente meer voor haar inwoners. Met de middelen die zijn opgenomen in dit programma doen wij onder andere het volgende:

De gemeente Sliedrecht geeft jaarlijks via Dienstverlening Drechtsteden 2.600 paspoorten, 2.900 ID-kaarten en 3.600 rijbewijzen uit aan haar inwoners. De gemeente verwerkt jaarlijks 2.600 adreswijzigingen en verstrekt, op verzoek van haar inwoners, 450 akten burgerlijke stand en 650 uittreksels vanuit de basisregistratie persoonsgegevens. De gemeente behandelt jaarlijks enkele meldingen inzake woonoverlast. Daarom is in 2017 vooralsnog zes keer buurtbemiddeling ingezet. In 2017 is tot op heden 4 keer een huisverbod opgelegd. De gemeente kan op basis van de wet Bibob bij een vermoeden van mogelijk misbruik van een vergunning nader onderzoek doen. Bij aanvragen voor een Drank- en Horecavergunning wordt standaard gebruik gemaakt van een onderzoek in het kader van de wet Bibob. In 2016 vond dit tot nu toe zes keer plaats.

Overzicht baten en lasten per thema programma Bestuur, organisatie en veiligheid

Overzicht baten en lasten per thema programma: Bestuur, organisatie en veiligheid

 Programma 4: Bestuur, veiligheid en organisatie 
 - = nadelig saldo;  + = voordelig saldo;  bedragen x € 1.000 
 Thema    Rekening 2016     Begroting 2017     Begroting 2018     Meerjarenraming  
  Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 2019 2020 2021
 Bedrijfsvoering  1.052 -145 -1.197 676 -676 606 -606 -713 -562 -609
 Begroten en verantwoorden  314 -314 46 -46 47 -47 -47 -47 -47
 Bestuur  3.454 3 -3.451 2.293 130 -2.163 2.158 -2.158 -2.148 -2.148 -2.148
 Communicatie en voorlichting  42 -42 20 -20 20 -20 -20 -20 -20
 Dienstverlening  1.105 633 -472 1.065 637 -428 1.084 637 -447 -447 -447 -447
 Fysieke veiligheid  1.590 145 -1.445 1.413 146 -1.267 1.319 16 -1.303 -1.367 -1.367 -1.367
 Sociale cohesie  638 6 -632 385 -385 414 -414 -394 -404 -389
 Overhead *)  6.049 173 -5.875 5.969 273 -5.695 -5.811 -5.802 -5.791
 Geraamd totaal saldo van baten en lasten  8.195 643 -7.553 11.947 1.086 -10.861 11.617 926 -10.691 -10.947 -10.796 -10.818
 Verrekening met reserves  1.379 2.651 1.273 371 1.802 1.431 163 639 476 496 469 512
 Geraamd programma resultaat  9.574 3.294 -6.280 12.318 2.888 -9.430 11.780 1.566 -10.215 -10.450 -10.327 -10.307
                         
 *) Opmerking: ingaande 2017 wordt Overhead cf BBV voorschrift apart opgenomen in de begroting. Vergelijkende cijfers 2016 ontbreken.