Uitgaven

34,17%

€ 19.326

x € 1.000
34,17% Complete

Inkomsten

2,89%

€ 1.633

x € 1.000
2,89% Complete

Saldo

884650%

€ -17.693

x € 1.000

Sociaal

Uitgaven

34,17%

€ 19.326

x € 1.000
34,17% Complete

Inkomsten

2,89%

€ 1.633

x € 1.000
2,89% Complete

Saldo

884650%

€ -17.693

x € 1.000

Sociaal

Overzicht lasten per programma (bedragen x € 1.000,=)

Inleiding

De gemeente heeft sinds 2015 nieuwe verantwoordelijkheden op het gebied van werk en inkomen (Participatiewet), begeleiding en cliëntenondersteuning (Wmo) en de jeugdzorg (Jeugdwet). In samenwerking met de regio en andere partijen bieden wij voor onze inwoners brede ondersteuning in samenhang aan. Dichtbij de burger, meer ondersteuning op maat en in samenspel met de omgeving zijn daarbij voor ons belangrijke voorwaarden. Het recht op zorg en ondersteuning is op deze manier vervangen door een resultaatverplichting voor gemeenten. Dit betekent dat de eigen kracht van cliënten en hun sociale omgeving uitgangspunt is. De gemeente is alleen verplicht een voorziening te treffen en/of ondersteuning te bieden als de burger er zelf niet uitkomt. 

Ambitie & Ontwikkelingen 2017

Naast de al geïmplementeerde transities worden gemeenten vanaf 1 januari 2017 verantwoordelijk  voor inwoners die voor het eerst een beroep doen op beschermde woonplekken. Dit houdt in dat ondersteuning, bescherming en behandeling zoveel mogelijk in de thuissituatie worden ingezet. Het uitgangspunt is dat kwetsbare mensen meer beschermd gaan wonen in de buurt/wijk, in plaats van in regionale instellingen. De mensen die al gebruik maken van beschermde woonplekken in de regio, stromen geleidelijk uit naar de gemeente in een tempo dat past bij hun mogelijkheden. De huidige hulpverleningsstructuur wordt hierop ingericht.

Om te kunnen voldoen aan alle nieuwe taken en verantwoordelijkheden zijn in 2016 het jeugdteam en het Sociaal Team Wmo samengevoegd tot één Sociaal Team Sliedrecht (nog niet fysiek) voor alle inwoners van -9 maanden tot 100+ jaar. Als onderdeel van het Integraal Accommodatieplan (IAP) vindt  volgens planning begin 2017 besluitvorming plaats over de realisatie van één toegang. In 2017 bieden we vanuit één team laagdrempelige, efficiënte ondersteuning en hulp op gebied van zorg, jeugd en participatie aan onze inwoners.

Om een toekomstbestendige en effectieve en efficiënte zorgstructuur te realiseren, is het van belang dat de samenleving wordt voorbereid op de nieuwe rollen van de overheid in de toekomst: een signalerende functie en het organiseren en faciliteren van een vangnet. Dit betekent dat wij in 2017 een start maken een proces op gang te brengen om -verantwoord- steeds meer aan de samenleving over te laten. Hierdoor wordt het voor de inwoners vanzelfsprekender voor zichzelf en voor elkaar te zorgen. Dit doen wij onder andere door initiatieven uit de samenleving ruimte te bieden en het beleid nog meer samen met de samenleving te ontwikkelen.

Een ander belangrijk onderwerp binnen Sliedrecht is het gezondheidsbeleid. De dienst Gezondheid & Jeugd voert het regionale gezondheidsbeleid uit. In Sliedrecht constateren wij een aantal specifieke gezondheidsvraagstukken (o.a. alcohol, drugs, overgewicht) waaraan lokaal de nodige aandacht  wordt gegeven. Te denken valt aan voorlichting, preventie en stimuleringsmaatregelen. Het plan is opgevat niet alleen kinderen, maar ook ouderen de mogelijkheid te bieden te sporten en te ontmoeten in de buitenruimte. Hiervoor wordt na besluitvorming en op initiatief van de raad in 2017 een Fitnessparcours gerealiseerd.

Wat wil de gemeente bereiken?

Alle inwoners van Sliedrecht met een motorische, zintuiglijke en/of cognitieve beperking kunnen meedoen in onze samenleving

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

Betaalbaar houden van voorzieningen op het gebied van cultuur, sport en sociale activiteiten en dichtbij de inwoners. Door te combineren kunnen gebruikers elkaar versterken en worden voorzieningen efficiënter gebruikt

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

Inwoners van Sliedrecht hebben regie over hun eigen leven. Wij voorkomen dat mensen of groepen tussen wal en schip raken

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

Inwoners van Sliedrecht leveren naar vermogen een bijdrage aan de samenleving

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

Positioneren van de bibliotheek als het plein van ontmoeting, kennis en beleving

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

Stimuleren van een gezonde leefstijl

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

Indicatoren speerpunten

 

Nulmeting

2014

Gem.

Drechtsteden

Score t.o.v. Drecht-steden

2016

2017

2018

2019

Bron

Oordeel burgers over sport, cultuur en recreatie

6,8

6,5

+0,3

>6,8

>7,0

>7,0

>7,0

OCD monitor

Toelichting: Algemene oordelen van burgers bieden een belangrijk inzicht in het functioneren van een gemeentelijk beleidsprogramma als geheel.

Percentage inwoners dat vrijwilliger is

41%

43%

-2%

41%

41%

41%

41%

OCD

Toelichting: Ons beleid richt zich op het betrekken van mensen bij hun omgeving, in een samenleving met actieve verenigingen. Vrijwilligers zijn daarin een onmisbare schakel en een teken van de vitaliteit van onze samenleving.

 

 

Beleidsindicatoren

Naam indicator

Peildatum

Meest

Recente

Waarde

Sliedrecht

Bron

website

waarstaatjegemeente.nl

Percentage niet sporter

2014

56,8%

RIVM

Jongeren met een delict voor de rechter

2014

1,88%

Verweij Jonker Instituut/ Kinderen in Tel

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp

2015

10,2%

CBS

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdbescherming

2015

1,1%

CBS

Jongeren (t/m 23 jaar) met jeugdreclassering

2015

0,3%

CBS

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO, per 10.000 inwoners

2015

335

GMSD

 

Bijdrage verbonden partijen

Dienst Gezondheid & Jeugd

De Dienst Gezondheid en Jeugd (onderdelen GGD en BLVS) voert de taken uit op grond van de Wet Publieke Gezondheid, de Leerplichtwet en de aanpak van Voortijdig Schoolverlaten. Hierbij is aansluiting bij de volgende doelstellingen van de Dienst Gezondheid & Jeugd:

  1. Het realiseren van gezondheidswinst en het verminderen van sociaal-economische gezondheidsverschillen.
  2. Het bevorderen van ontwikkelingskansen voor, en participatie van inwoners (jeugd en ouderen in het bijzonder).
  3. Het zorgen voor bescherming bij huiselijk geweld, het voorkomen en verminderen van sociale uitsluiting en het verbeteren van de kwaliteit van leven van kwetsbare groepen in de samenleving.

 

Serviceorganisatie Jeugd Zuid Holland Zuid (SOJ ZHZ)

De serviceorganisatie Jeugd is onderdeel van de Dienst Gezondheid en Jeugd en verantwoordelijk voor de inkoop en het contracteren van jeugdhulp dat onder de noemer van de Jeugdwet valt.

 

Drechtsteden (GR)-Sociale Dienst Drechtsteden

De Sociale Dienst Drechtsteden voert namens de Drechtsteden gemeentelijke taken uit op het terrein

van arbeidsparticipatie, maatschappelijke ondersteuning, minimabeleid, budgetadvies en schuldbemiddeling.

 

Sociale werkvoorziening Drechtwerk 

Sociale werkvoorziening Drechtwerk is het samenwerkingsverband van de zes Drechtsteden en als organisatie actief op het gebied van participatie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en relatief lage loonwaarden. Drechtwerk bevordert het zo veel mogelijk plaatsen van mensen in reguliere bedrijven en sociale ondernemingen. Deels (nog) met haar eigen Bv's. Daarbij is zoveel mogelijk sprake  van een gewoon bedrijf. Er wordt samengewerkt met Baanbrekend Drechtsteden, de 1-werkgeversbenadering van de Drechtsteden bij de Sociale Dienst Drechtsteden en de verschillende initiatieven in de regio rond werk, participatie en zorg.

 

Parkschap Nationaal Park de Biesbosch (GR)

Het Parkschap geeft invulling aan activiteiten die bijdragen aan 'beleefbare topnatuur', biedt recreatiemogelijkheden, natuurbescherming en behoud van landschapsschoon. In 2016 heeft het college aan het bestuur gevraagd voor het eind van het jaar een uittredingsvoorstel te doen. Streven is erop gericht in 2016 een voorstel aan de raad aan te bieden.

Reguliere taken programma Sociaal

Kaders waarbinnen het college werkt 

Vigerend beleidskader

Vastgesteld

Algemene subsidieverordening Sliedrecht

Raad, 2016 (verwacht)

Beleidsrijkregionaal transitie arrangement

Raad, 2014

Discussienota ‘hoe vullen we in Sliedrecht harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in?'

Raad, 2013

Beleidsnota ‘Peuterspeelzalen in Sliedrecht’

Raad, 2009

Beleidsnota CJG Sliedrecht

Raad, 2010

Jeugdwelzijnsbeleid

Raad, 2015

WMO-Beleidsplan

Raad, 2014

Lokaal gezondheidsbeleidsplan 2016-2019

Raad, 2016 (verwacht)

Integrale beleidsnota Sport 2006-2010

Raad, 2005

Sociale Visie

Raad, 2016 (verwacht)

Bibliotheekvisie

Raad, 2016

Kengetallen reguliere taken programma sociaal

Voorgenoemde speerpunten laten zien waar wij in 2017 extra aandacht aan gaan besteden. De gemeente doet veel meer voor haar inwoners. Met de middelen die zijn opgenomen in dit programma doen wij onder andere het volgende:

We geven subsidie aan verenigingen en instellingen, waardoor 2.157 jeugdleden kunnen deelnemen aan o.a. sportactiviteiten. De Sliedrechtse bibliotheek heeft 2.979 jeugdleden. We zorgen voor 317 rolstoelvoorzieningen doordat we de WMO middelen beheren, en voorzien momenteel 117 SW-ers van  werk. Daarnaast ondersteunen wij 453 uitkeringsgerechtigden via uitvoeringsorganisatie Sociale Dienst Drechtsteden bij het vinden van werk. Wij zorgen er door het organiseren van leerlingenvervoer voor dat 150 Sliedrechtse leerlingen naar diverse scholen voor speciaal onderwijs kunnen. Door het beschikbaar stellen van WMO-middelen verzorgen wij 1.306 vervoersvoorzieningen, zorgen wij voor 693 voorzieningen huishoudelijke hulp en verzorgen wij 119 woonvoorzieningen.

Overzicht baten en lasten per thema programma sociaal

Overzicht baten en lasten per thema programma sociaal

 Programma 1: Sociaal             
 - = nadelig saldo;  + = voordelig saldo;  bedragen x € 1.000          
 Thema    Rekening 2015     Begroting 2016     Begroting 2017     Meerjarenraming  
  Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 2018 2019 2020
                         
 Cultuurvoorzieningen  1.623 581 -1.041 1.468 571 -897 1.244 579 -664 -657 -662 -663
 Integraal jeugdbeleid  286 -286 278 -278 274 -274 -274 -274 -274
 Sport-en recreatievoorzieningen  2.564 912 -1.652 2.490 910 -1.580 2.282 940 -1.342 -1.311 -1.308 -1.274
 Zorg  13.295 333 -12.962 15.440 10 -15.430 15.503 10 -15.493 -15.668 -15.675 -15.717
 Geraamd totaal saldo van baten en lasten  17.766 1.826 -15.941 19.677 1.491 -18.185 19.303 1.530 -17.773 -17.910 -17.918 -17.928
 Verrekening met reserves  72 360 289 70 147 77 23 103 80 81 82 83
 Geraamd programma resultaat  17.838 2.186 -15.652 19.747 1.638 -18.109 19.326 1.633 -17.693 -17.828 -17.836 -17.845