Samenvatting

Samenvatting

We zetten Sliedrecht op de kaart! Op een verfrissende manier laten we aan Sliedrecht én de omgeving zien dat we een gemeente zijn waar het prettig wonen, werken, ondernemen, leren en recreëren is. In 2016 zijn daarvan de eerste resultaten zichtbaar, maar 2017 wordt écht een jaar om naar uit te kijken.

De eerste opgeknapte speelplekken worden in gebruik genomen door kinderen, jongeren én hun ouders die elkaar daar kunnen ontmoeten. Het eerste stuk van ons historische dijklint wordt opgeknapt volgens de dijkvisie die we samen met bewoners van de dijk opstellen. We realiseren een openbaar toegankelijk fitnessparcours, op initiatief van de gemeenteraad en met steun van inwoners die meededen aan de peiling. We ontmoeten elkaar weer op het Baggerfestival, waarbij de rol van de gemeente steeds kleiner en de rol van de gemeenschap steeds groter wordt. Ten slotte bieden we in 2017 vanuit één team laagdrempelige, efficiënte ondersteuning en hulp op gebied van zorg, jeugd en participatie aan alle inwoners van de gemeente.

Economie
Ondertussen blijft de financieel-economische positie van de gemeente Sliedrecht goed. We zijn goed uit de economische crisis gekomen. We investeren in de leefbaarheid en uitstraling van ons dorp. We nodigen inwoners, verenigingen en bedrijven nadrukkelijk uit zelf initiatieven te nemen. Participatie blijft een belangrijk thema voor de komende jaren. Als gemeente vervullen wij hierin een faciliterende en ondersteunende rol. We geven het goede voorbeeld door een stichting participatieplekken op te richten en zelf participatieplekken aan te bieden voor inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt.

Sliedrecht scoort hoog op de lijst van economisch best presterende gemeenten. Intensieve samenwerking met ondernemers voor een goed ondernemings- en vestigingsklimaat is essentieel en belangrijk voor de toekomst van Sliedrecht. Door actief samen te werken met onze partners binnen de Drechtsteden vergroten we de economische slagkracht van de regio en de gemeente. Vanuit dat samenwerkingsverband voeren wij ook een effectieve lobby bij het Rijk voor het verbreden van de snelweg A15. Een goede bereikbaarheid is noodzakelijk om ook in de toekomst aantrekkelijk te blijven als woon- en werkgemeente en vestigingsplaats voor bedrijven. Daarom kijken we met de mobiliteitsvisie vooruit en werken we toe naar een bereikbaar Sliedrecht in de komende decennia.

Gemeentelijke lasten
Ook in 2017 blijven de gemeentelijke lasten voor onze inwoners en bedrijven laag ten opzichte van andere gemeenten in de regio en in het land. Deze lasten zijn gedurende de gehele collegeperiode  alleen gestegen met het inflatiepercentage. Tegelijkertijd hebben we kunnen investeren in ons dorp en zijn er nog steeds financiële mogelijkheden om de leefbaarheid en uitstraling verder te kunnen verbeteren. Daarmee is er een uitstekende financiële basis gecreëerd, waarmee de toekomst er ook na 2017 rooskleurig uitziet.

Grote Projecten
Met de uitvoering van een aantal grote projecten is in 2016 al een begin gemaakt. Hier is extra capaciteit voor vrijgemaakt en er wordt met veel enthousiasme aan gewerkt. In 2017 wordt de nieuwe sportaccommodatie Benedenveer in gebruik genomen. De locatie Lanser aan de Rivierdijk-West krijgt elf eengezinswoningen die passen bij het karakter van de Rivierdijk. De Kerkbuurt maken we aantrekkelijker, zodat Sliedrecht weer een toekomstbestendig winkelhart heeft. We bepalen op basis van de mening van omwonenden, winkeliers en gemeenteraad hoe de openbare ruimte van het nieuwe Burgemeester Winklerplein eruit komt te zien. Met een aangepast bestemmingsplan maken we de eerder gepresenteerde plannen écht mogelijk. Uiterlijk medio 2017 bepaalt de gemeenteraad of het Recreatief Knooppunt daadwerkelijk wordt gerealiseerd, als recreatieve achtertuin van Sliedrecht en startpunt voor een recreatief bezoek aan de Alblasserwaard.

Gezondheid
Sliedrecht zal in 2017 weer een stuk mooier zijn dan in 2016. Maar hoe mooi we het ook maken, zonder gezonde inwoners is het allemaal een stuk minder waard. Onze inwoners moeten in een gezonde omgeving kunnen wonen en werken, nu en in de toekomst. De uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen door bedrijven aan de overkant blijven we zeer kritisch volgen. We zetten daarbij alle mogelijke middelen in om deze uitstoot tot een minimum te beperken en niet-schadelijke alternatieven aan te moedigen. Verder dringen we het gebruik van alcohol- en drugsgebruik verder terug, met name onder jongeren. We maken het thema drugs bespreekbaar en vergroten de bewustwording van mogelijke risico's.

Het jaar 2017 wordt het laatste volledige begrotingsjaar van deze collegeperiode. Een jaar waarin we laten zien dat alle inspanningen van de afgelopen jaren leiden tot een mooier Sliedrecht dat prominent op de kaart staat!