Uitgaven

19,52%

€ 11.043

x € 1.000
19,52% Complete

Inkomsten

12,28%

€ 6.943

x € 1.000
12,28% Complete

Saldo

205000%

€ -4.100

x € 1.000

Ruimte

Uitgaven

19,52%

€ 11.043

x € 1.000
19,52% Complete

Inkomsten

12,28%

€ 6.943

x € 1.000
12,28% Complete

Saldo

205000%

€ -4.100

x € 1.000

Ruimte

Overzicht lasten per programma (bedragen x € 1.000,=)

Inleiding

Programma 3 omvat alle producten van de gemeente Sliedrecht op het gebied van bouwen, wonen en de daarbij behorende leefomgeving, zoals het maken van bestemmingsplannen tot meldingen in de buitenruimte. In dit programma houden we als gemeente zelf de regie, maar we maken veel gebruik van de markt en/of de samenwerking in de Drechtsteden. Een heel breed en divers programma waarbij een aantal speerpunten de komende tijd de agenda domineert.

Samen met de regio Drechtsteden anticiperen wij op de nieuwe Omgevingswet. Deze wet heeft vergaande gevolgen voor de gemeente als het gaat om de gevraagde werk- en denkwijze, het verplicht opstellen van een omgevingsvisie en omgevingsplannen en een verschuiving van toetsing vooraf (vergunningverlening) naar toetsing achteraf (handhaving). De wet gaat gepaard met een vergaand digitaliseringsproces.

Binnen het programma werken wij aan de ruimtelijke kwaliteit. Belangrijk onderdeel van Sliedrecht is het dijklint waar we de cultuurhistorische waarde gaan accentueren en daarmee een meer herkenbaar beeld van Sliedrecht creëren.

Een ander project is het verbeteren van de sport- en speelplekken in de gemeente Sliedrecht. In de komende jaren ligt de nadruk op het "boeien en binden" van kinderen. We zien deze ontwikkeling ook als een grote kans om van deze centrale plekken een ontmoetingsplaats te maken voor jong en oud. Dit doen we door vooral in te zetten op kwaliteit in plaats van kwantiteit.

Extra aandacht is er voor de waterhuishouding. Vanwege de klimaatverandering een steeds actueler onderwerp, waarbij waterveiligheid een belangrijk thema blijft. Bij dit onderwerp zoeken we altijd de verbinding met bestaande opgaven voor ruimte en economie. Zo wordt er bij het onderhoud aan wegen minder opgehoogd dan voorheen om meer berging van regenwater te realiseren.

Duurzaamheid en milieubewustzijn zijn een belangrijk onderwerp dat wij samen met de bewoners en bedrijven gaan vormgeven. We hebben hiervoor de Duurzaamheidsagenda 2014-2018. Als gemeente willen we geen onnodige regels bij milieuvriendelijke en duurzame initiatieven. Wij streven naar 100% duurzame inkoop en gemeentelijk vastgoed krijgt waar mogelijk zonnepanelen. Het jaar 2017 gebruiken we om een impuls te geven aan het aspect duurzaamheid door de koers voor de langere termijn uit te zetten. Over de concrete invulling van dit voornemen zullen wij de raad in de loop van 2017 nader informeren. 

Ambitie & Ontwikkelingen 2017

Belangrijke taak van de gemeente is te zorgen voor een passende woningvoorraad voor alle doelgroepen in Sliedrecht. Het is belangrijk dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen en dat er voor kwetsbare inwonersgroepen voldoende woonruimte aanwezig is. In 2017 stellen we samen met de andere Drechtsteden een regionale woonvisie op. Wij zetten ons in om in deze regionale visie de Sliedrechtse belangen op een goede wijze te borgen. 

De verwachting is dat vanaf 1 januari 2017 de uitkoopregeling voor woningen onder de hoogspanningslijnen van start gaat. De uitvoering van deze regeling komt voor rekening van de gemeente. Wij maken ons sterk dat de gemaakte kosten door de Rijksoverheid worden  vergoed. Er komen 24 woningen in aanmerking voor uitkoop. 

Vanaf 2024 geldt er een landelijk verbod op asbestdaken. Met huiseigenaren maken we afspraken hoe de sanering van asbestdaken het beste uitgevoerd kan worden. In 2017 zetten we in op inventarisatie van asbestdaken in Sliedrecht en communiceren hierover naar de eigenaren.

Een belangrijke uitdaging ligt in het verhogen van de verkeersveiligheid. In het Mobiliteitsplan leggen we de relatie tussen de toekomst en het heden, waarbij knelpunten in de komende jaren de nodige aandacht krijgen.

Sliedrecht moet er netjes uitzien. We hebben het basisniveau samen met onze inwoners vastgesteld. Zij worden in staat gesteld zelf een hoger niveau te organiseren voor hun buurt of straat. De beheerplannen zijn recent vernieuwd en er wordt volop mee gewerkt.

Omdat dit deel van het programma mede bepalend is voor de leefomgeving wordt er altijd gewerkt aan de bijzondere aandachtspunten. Het blijft een uitdaging om altijd de afgesproken beeldkwaliteit te halen voor het groen en het onkruid in verhardingen. Door bij het groen herschikking van taken toe te passen, creëren we binnen de exploitatie ruimte om ook bij piekbelasting in het groenbeheer adequaat in te kunnen grijpen. Om versleten groen eerder te kunnen vervangen en op sleutelposities het groen zodanig om te vormen dat dit de beeldkwaliteit ten goede komt, is een verbeterplan opgesteld om in meerdere jaren op locaties zoals de toegangswegen, ontsluitingswegen en bijzondere (verblijf)locaties te kunnen investeren (motie onderhoud groen en onderhoud wegen).

In de integrale meerjaren programmering (MJOP) van het groot onderhoud in de buitenruimte is voorzien dat de Sportlaan (opgang naar provinciale weg) en het kruispunt met Stationspark I in 2018 onderhoud nodig heeft. Door met de planning te schuiven is het mogelijk deze werkzaamheden naar 2017 te halen. Gelijk met deze werkzaamheden nemen we een goede fietsverbinding met passende verlichting van en naar de Lockhorst mee. Randvoorwaarde hierbij is dat de verwachte subsidie voor fietsverbinding en de knelpunten uit het mobiliteitsplan toegekend zijn (motie een steentje bijdragen).

Wat wil de gemeente bereiken?

Adequate invoering van de Omgevingswet

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

Een impuls geven aan het aspect duurzaamheid

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

Verbeteren kwaliteit spelen, sporten en ontmoeten in de buurt

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

Versterken van de uitstraling van het historische dijklint

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

Versterken van de waterhuishouding

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

Zorgen dat de gezondheid van de Sliedrechtse bevolking niet verder in gevaar komt door de uitstoot van bedrijven

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

Indicator speerpunten

Indicatoren speerpunten

Nulmeting

2014

2017

 

Woningvoorraad

 

Het aantal (potentieel) toegankelijke woningen aan te passen c.q. geschikt te maken voor deze doelgroep

Het regeringsbeleid zet in op langer thuiswonen.

Uit de gebiedsscan 'Langer zelfstandig thuis wonen in Sliedrecht' blijkt dat de bestaande woningvoorraad voor de toenemende vraag van zorgbehoevenden naar een passende woning in kwantitatieve zin voldoende ruimte biedt, maar hiervoor in kwalitatieve zin nog wel aanpassing vereist

In 2014 waren er 2172 (potentieel) toegankelijke woningen

In de lokale PALT afspraken 2017 worden proces-afspraken gemaakt om te komen tot realisatie van aanbieding van voldoende kwalitatieve huisvesting voor langer zelfstandig thuiswonen. Afspraken hebben betrekking op nultredewoningen, beschut wonen en beschermd wonen

 

Nette openbare ruimte

 

% inwoners dat het eens is dat de wegen, paden, en pleintjes goed onderhouden zijn

Sliedrecht moet er netjes uitzien. We bepalen het basisniveau samen met onze inwoners, zij worden in staat gesteld zelf een hoger niveau te organiseren voor hun buurt of straat

73,7 %

 

75 %

 

 

% inwoners dat het eens is dat de perken, plantsoenen en parken goed onderhouden zijn

 

67,3 %

70 %

Kindvriendelijke wijken

 

% de inwoners dat het eens is met goede speelplekken voor kinderen in de woonomgeving

Speelplaatsen worden onder de loep genomen en waar nodig aangepast

63%

70 %

 

Beleidsindicatoren

Naam indicator

Peildatum

Meest recente waarden Sliedrecht

Bron

website

waarstaatjegemeente.nl

 

Omvang huishoudelijk restafval kg per inwoner

2014

215 ¹

CBS

Hernieuwbare elektriciteit

2014

0,6%

RWS

1) Dankzij het in 2014 ingezette beleid om gescheiden in te zamelen is in 2015 de omvang van het huishoudelijk afval gedaald naar 186 kg per inwoner. Ook in 2017 verwachten we hiermee onder het landelijk gemiddelde uit te komen.

Bijdrage verbonden partijen

Drechtsteden (GR)
Drechtsteden behartigt de gemeenschappelijke regionale belangen voor dit programma op de volgende terreinen:

 • volkshuisvesting, wonen, ruimtelijke ontwikkeling en ruimtelijk beheer, milieu, water, groen, publieke infrastructuur, economie, grondzaken, bereikbaarheid, recreatie en toerisme

 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (GR) 

 1. De Omgevingsdienst verricht adviserende, ondersteunende en uitvoerende werkzaamheden op het gebied van de zorg voor het milieu en de leefomgeving en programma's en projecten op het gebied van milieu en de leefomgeving.
 2. De Omgevingsdienst voert voor het college in elk geval de volgende taken en bevoegdheden uit, met inachtneming van het vastgestelde beleid:
  a) de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de in artikel 5.1 van die wet genoemde wetten;
  b) de milieutaken op grond van andere wet- en regelgeving dan genoemd onder a, voor zover een of meer gemeenten besluiten tot mandatering van deze taken en bevoegdheden aan de       
  Omgevingsdienst;
  c) de Algemene wet bestuursrecht en andere relevante regelgeving betreffende de procedures in samenhang met de taken genoemd onder a en b, met inbegrip van het adviseren, ondersteunen en vertegenwoordigen van de colleges in bezwaar- en beroepsprocedures;
  d) de Wet op de economische delicten en het coördineren van (opsporings-) overlegverbanden.

ROM-D N.V.
Het versterken van de economische ontwikkeling van de Drechtsteden.

MerwedeLingelijn BV
Het (her)ontwikkelen en onderhouden van treinstations.

GEVUDO/NV Huisvuilcentrale NH (GR)
Het verwerken van het huishoudelijk afval van Sliedrecht en levert daarmee vanuit milieu verantwoord afvalbeheer een bijdrage aan een duurzame leefomgeving. De gemeente zamelt het afval zelf in en transporteert deze naar de HVC opvanglocatie te Dordrecht.

Dienst Gezondheid & Jeugd (GR)
De Dienst Gezondheid & Jeugd voert de taken uit op grond van de Wet Publieke Gezondheid, de Leerplichtwet en de aanpak van Voortijdig Schoolverlaten. Hier is de aansluiting bij de volgende doelstelling van de Dienst Gezondheid & Jeugd:

 • Het bevorderen van ontwikkelingskansen voor, en participatie van inwoners (jeugd en ouderen in het bijzonder). Denk aan de leerplicht en vroegtijdige schoolverlaters.

Reguliere taken programma Ruimte

Kaders waarbinnen het college werkt

Vigerend beleidskader

Vastgesteld

Structuurvisie Sliedrecht 2020

Raad, juni 2013

Bestemmingsplannen

Diversen

Nota Grondbeleid Sliedrecht 2015( Inclusief Kostenverhaal)

Raad, maart 2015

Nota Prijsbeleid Vastgoed en Gronden Sliedrecht 2015

Raad, maart 2015

Groenbeleidsplan Sliedrecht 2015

Raad, maart 2015

Huisvestingsverordening gemeente Sliedrecht 2015

Raad, juni 2015

Huisvestingsverordening voor woonwagenstandplaatsen

Raad, 1999

Verordening op de Monumentencommissie Sliedrecht 2007

Raad, september 2007

Verordening Gemeenterekening VROM Startersleningen

Raad, december 2007

Verordening Duurzaamheidslening Sliedrecht 2010

Raad, september 2010

Duurzaamheidsagenda 2014-2018

Raad, 2014

Beleidsvisie externe veiligheid gemeente Sliedrecht

Raad, april 2015

Besluit Routering Gevaarlijke Stoffen Sliedrecht

Raad, april 2015

Afvalstoffenverordening Sliedrecht 2015

Raad, december 2014

Afvalbeleidsplan

Raad, december 2014

Gemeentelijk rioleringsplan 2012-2018

Raad, 2011

Beleidsplan onderhoud wegen

Raad, 2014

Beleidsplan onderhoud bruggen

Raad, 2014

Beleidsplan onderhoud verlichting

Raad, 2014

Woonvisie Drechtsteden 2010-2020

Drechtraad 2009

Woonvisie Sliedrecht

Raad, mei 2008

Kengetallen reguliere taken programma Ruimte
Voorgenoemde speerpunten laten zien waar wij in 2017 extra aandacht aan gaan besteden. De gemeente doet veel meer voor haar inwoners. Met de middelen die zijn opgenomen in dit programma doen wij onder andere het volgende:

De gemeente verleent jaarlijks ongeveer 150 omgevingsvergunningen. De gemeente zorgt voor de instandhouding van de 45 gemeentelijke monumenten en 8 rijksmonumenten, en ontvangt daar jaarlijks advies over van de monumentencommissie. De gemeente heeft ongeveer 9.011 bomen, 230.785 m² planten en 535.784 m² gras in beheer en onderhoud. Naast de groenvoorziening zorgt de gemeente voor de plaatsing, het beheer en het onderhoud van 58 civieltechnische kunstwerken, zoals bruggen en viaducten, en 227.285 m² asfaltwegen en 859.571 m² elementverhardingen. In totaal worden 126 gemalen, 7.768 kolken en 130 kilometer riool beheerd en onderhouden door de gemeente. Deze voorzieningen zorgen voor de afvoer van (afval-)water. Voor de afvoer van hemelwater zorgen wij, samen met het waterschap Rivierenland, voor het beheer van 206.532 m² watergangen. De Sliedrechtse wegen worden verlicht door 4.418 lantarenpalen en op de openbare weg zorgen wij voor 3.190 verkeersborden en 608 straatnaamborden. We krijgen jaarlijks ruim 100 meldingen van inwoners van de gemeente over de openbare verlichting. Overige meldingen in de openbare ruimte, jaarlijks ongeveer 360 stuks, worden door de gemeente behandeld en leiden tot dagelijks beheer en onderhoud. We handhaven op de meldingen van inwoners en bedrijven op het gebied van milieu, jaarlijks ongeveer 75 stuks. Wij zien toe op het scheiden van afval, en proberen het huidige scheidingspercentage (60%) te verhogen.

Overzicht baten en lasten per thema programma Ruimte

Overzicht baten en lasten per thema programma ruimte

Programma 3: Ruimte
- = nadelig saldo;  + = voordelig saldo;  bedragen x € 1.000        
Thema Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Meerjarenraming
  Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 2018 2019 2020
                         
 Woonruimte zaken 337 556 219 442 60 -382 166 58 -108 -108 -108 -108
 Afvalinzameling en verwerking 2.595 2.707 112 2.869 2.586 -283 2.388 2.767 379 392 401 423
 Beheer openbare ruimte 2.639 835 -1.803 2.979 675 -2.304 2.045 488 -1.558 -1.564 -1.596 -1.594
 Milieu 639 -   -639 703 -   -703 600 -   -600 -600 -615 -600
 Ruimtelijke ordening 1.345 509 -836 1.449 517 -932 884 633 -251 -235 -230 -222
 Wegen, bruggen en riolen 5.552 3.568 -1.985 4.954 2.804 -2.150 4.564 2.799 -1.765 -1.804 -1.819 -1.797
 Geraamd totaal saldo van baten en lasten 13.107 8.175 -4.932 13.396 6.643 -6.754 10.647 6.744 -3.903 -3.918 -3.968 -3.898
 Verrekening met reserves 590 455 -135 449 1 551 396 198 -198 -208 -217 -246
 Geraamd programma resultaat 13.697 8.629 -5.067 13.845 7.643 -6.202 11.043 6.943 -4.101 -4.126 -4.185 -4.144