Uitgaven

1,99%

€ 1.126

x € 1.000
1,99% Complete

Inkomsten

70,97%

€ 40.141

x € 1.000
70,97% Complete

Saldo

1950750%

€ 39.015

x € 1.000

Financiën

Uitgaven

1,99%

€ 1.126

x € 1.000
1,99% Complete

Inkomsten

70,97%

€ 40.141

x € 1.000
70,97% Complete

Saldo

1950750%

€ 39.015

x € 1.000

Financiën

 Overzicht lasten per programma (bedragen x € 1.000,=)


 

Inleiding

De algemene inkomsten van de begroting verantwoorden wij in het ondersteunend programma Financiën & Belastingen. De hoofddoelstelling is om een sluitende begroting te presenteren. Daarnaast bewaken we binnen dit programma de (financiële) soliditeit op langere termijn van de gemeente Sliedrecht. Belangrijk hierbij is tijdig in te spelen op financiële ontwikkelingen in relatie tot de noodzaak voor het creëren van financiële ruimte voor inhoudelijke ontwikkelingen.

Aan de basis van de solide financiële positie staat een gedegen beheer binnen de gemeente Sliedrecht. Om dit beheer nog beter vorm te geven is er enerzijds de invoering van de tussentijdse rapportages, waardoor we op de begrotingsuitvoering beter (tijdiger) kunnen bijsturen. Anderzijds zijn er de verordeningen. De verordeningen zijn belangrijke kaders voor het administratief beheer. Wij zorgen er dan ook voor dat de verordeningen op orde zijn. Belangrijk voor de financiële stabiliteit is het uitvoeren en realiseren van bezuinigingsdoelstellingen. We sturen hier strak op.

Extra aandacht verdient het beheer van de verbonden partijen. Aan de ene kant is het risico voor de gemeente Sliedrecht, gezien vanuit het bedrag waarvoor Sliedrecht garant staat, substantieel. Aan de andere kant zorgen de Gemeenschappelijke Regelingen voor een groot deel voor de begrotingsuitvoering. Beheersmatig geven wij het beheer van de verbonden partijen een prominente plaats in de P&C cyclus. Daarmee lichten wij jaarlijks de partijen waarvoor wij garant staan door. Voor het beheer van de Gemeenschappelijke Regelingen zoeken wij samen met de andere eigenaren naar een versterking van de Governance.

Voor 2017 is het verder omvormen van de financiële administratie met betrekking tot de nieuwe BBV wetswijzigingen, een grote administratieve opgave. Samen met onze uitvoeringsorganisatie voeren wij dit uit.

Precario
De financiële impact en mogelijke risico's van door het Rijk voorgestelde afschaffing van precariorechten lichten wij toe in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Beleidsindicatoren

Naam indicator

Peildatum

Meest

recente

Sliedrecht

Bron

website

waarstaatjegemeente.nl

Gemiddelde WOZ waarde

2015

169

CBS

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishoudens

2016

551

COELO

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens

2016

608

COELO

Bijdrage verbonden partijen

Drechtsteden (GR)-Gemeentelijke Belastingdienst
GRD behartigt de gemeenschappelijke regionale belangen op het gebied van staf- en ondersteunende diensten en bedrijfsvoering.

Daarnaast draagt Drechtsteden zorg voor:

  1. de efficiënte en effectieve heffing en invordering van belastingen, voor de heffing en invordering waarvan de gemeenteraden van de gemeenten belastingverordeningen en kwijtscheldingsregels hebben vastgelegd, elk voor zover het hun gebied betreft;
  2. de uitvoering van de WOZ waaronder tevens wordt begrepen de administratie van vastgoedgegevens en het verstrekken van vastgoedgegevens aan de deelnemers en derden, elk voor zover het hun gebied betreft.

Overzicht baten en lasten per thema programma Financiën

Overzicht baten en lasten per thema ondersteunend programma financiën en belastingen

Programma 5: Financiën
- = nadelig saldo;  + = voordelig saldo;  bedragen x € 1.000        
Thema Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Meerjarenraming
  Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 2018 2019 2020
                         
 Algemene heffingen 539 38.345 37.807 1.448 40.675 39.226 994 40.141 39.146 39.133 39.028 38.814
 Geraamd totaal saldo van baten en lasten 539 38.345 37.807 1.448 40.675 39.226 994 40.141 39.146 39.133 39.028 38.814
 Verrekening met reserves 3.351 200 -3.151 2.884 2.500 -384 132 -   -132 -126 -121 -115
 Geraamd programma resultaat 3.889 38.545 34.656 4.332 43.175 38.843 1.126 40.141 39.015 39.007 38.908 38.699