Uitgaven

24,09%

€ 13.623

x € 1.000
24,09% Complete

Inkomsten

12,2%

€ 6.900

x € 1.000
12,2% Complete

Saldo

336150%

€ -6.723

x € 1.000

Economie, onderwijs en arbeidsmarkt

Uitgaven

24,09%

€ 13.623

x € 1.000
24,09% Complete

Inkomsten

12,2%

€ 6.900

x € 1.000
12,2% Complete

Saldo

336150%

€ -6.723

x € 1.000

Economie, onderwijs en arbeidsmarkt

Overzicht lasten per programma (bedragen x € 1.000,=)

Inleiding

Sliedrecht staat hoog op de lijst van economisch best presterende gemeenten. Een topprioriteit van het college is het ook voor 2017 behouden en versterken van deze positie. Samen met ondernemers, onderwijs, zorgsector en de regio werken we hier het komende jaar hard aan. Lokale speerpunten zijn het uitvoeren van projecten uit de Economische Strategische Agenda (Q4 2016), het aantrekkelijker maken van het dorp, de promotie van Sliedrecht en de verbinding van arbeidsmarkt en onderwijs. Samenwerking is hierbij van groot belang. We organiseren gesprekken om ideeën op te halen, samen plannen te maken en vooral om ze samen uit te voeren.

Regionaal nemen we onze rol en verantwoordelijkheid bij de uitvoering van projecten op economisch gebied van het Regionaal Meerjarenprogramma. We sluiten aan bij (boven)regionale initiatieven die ondernemers faciliteren en stimuleren op het gebied van samenwerking, innovatie, promotie en duurzaamheid. Daarbij leggen we een directe lijn met Sliedrecht en de lokale belangen van zowel het bestuur als de ondernemers.

Ambitie & Ontwikkelingen 2017

In 2017 zetten we met behulp van citymarketing Sliedrecht nog beter op de kaart. Samen met het bedrijfsleven en de regio zetten we in op de promotie van het dorp.  We maken duidelijk waarom het prettig ondernemen, werken, wonen en leren is in Sliedrecht. Ook zetten we in op het aantrekkelijk houden voor de mensen die dit al doen in ons dorp. Dit doen we door het beter bekend maken van voorzieningen of cultuur, het ondersteunen en stimuleren van evenementen, het opzetten van een marketingcampagne en het gebruik maken van diverse offline en online kanalen. We willen een overkoepelende stichting met enthousiaste mensen uit het maatschappelijk middenveld die verantwoordelijk is voor het opzetten van een citymarketing.

Voor het beter op de kaart zetten van Sliedrecht is een goede basis nodig. Dit komt duidelijk naar voren in het rapport over de regio: 'Zichtbaar samen Maritiem'. Een herkenbaar en aantrekkelijk dorp waar het prettig wonen is. Dit bereiken we door in te zetten op kunst en het opknappen van verschillende slecht ogende plekken in de openbare ruimte. Samen met een aantal deskundige kunstenaars en input uit het dorp komen we tot concrete locaties en ideeën. Bedrijven, scholen en inwoners helpen bij het maken van concrete plannen. Vervolgens schakelen we een projectleider in om tot uitvoering over te gaan. We zetten de middelen van het project voor de entrees van Sliedrecht en het beschikbare budget voor het verbeteren van de zichtbaarheid vanaf de snelweg in om een start te maken.

We betrekken mensen die niet participeren op de arbeidsmarkt meer bij de maatschappij. Hier ligt een wettelijke taak voor de gemeente, maar tegelijk ook een ambitie van het bestuur. In 2016 is  een onderzoek uitgevoerd naar de doelgroep binnen Sliedrecht. Er liggen kansen om meer mensen beter te laten participeren in de samenleving. De gemeente neemt hierin een faciliterende en ondersteunende rol richting het maatschappelijk middenveld. Samen gaan we aan de slag om mensen lokaal intensiever te begeleiden om hen duurzaam op participatieplekken in te zetten die aansluiten bij hun talenten en ambities.

Steeds vaker weten ondernemers en gemeente elkaar te vinden als het gaat om investeringen in bedrijventerreinen. Een goed voorbeeld hiervan is het Keurmerk Veilig Ondernemen. We zetten een fonds op om deze investeringen op specifieke locaties samen te kunnen doen.

Er zijn verschillende bedrijfslocaties aan het water in Sliedrecht. Uit regionale analyses blijkt dat er behoefte is aan meer bedrijventerrein met kadefaciliteiten. Niet iedere gebruiker die nu op een locatie met kadefaciliteiten zit, heeft een relatie met het water en de behoefte aan deze faciliteiten. We analyseren vraag en aanbod binnen Sliedrecht op de specifieke behoefte. Het resultaat geeft een helder beeld van de kansen voor nieuw te vestigen bedrijven.

Met Nijverwaard, de Kerkbuurt en het Burgemeester Winklerplein hebben we drie grotere concentraties van detailhandel in het dorp. Daarnaast zijn er nog verschillende locaties waar één of enkele detaillisten gevestigd zijn. De ontwikkelingen in de markt, met name de crisis en de opkomst van internet, hebben de afgelopen jaren grote invloed gehad op de sector. Samen met ondernemers denken we na over de toekomstbestendigheid van de verschillende detailhandelslocaties.

We zien een verschil tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. De Drechtsteden is hoofdzakelijk gericht op de maritieme- en techniek sector. Er is behoefte aan (hoger) geschoolde mensen in de techniek. Sliedrecht heeft een historie in het baggeren en veel bedrijven en kennis in de maritieme- en technische sector. We zoeken naar de mogelijkheden om jongeren (van basisonderwijs tot universitair onderwijs) meer kennis te laten maken met deze sectoren en de bedrijven. Hierbij denken we aan een combinatie met baggerbedrijven, toeleveranciers en het baggermuseum in de vorm van een baggercampus. In de loop van 2017 hebben we helder in beeld in welke vorm dit gerealiseerd kan worden.

In de onderwijsvisie is een aantal speerpunten benoemd zoals een sterkere verbinding (passend) onderwijs en jeugdhulp, doorontwikkeling Brede school en inzetten onderwijsachterstandenbeleid. We gaan in 2017 door met het inzetten op betere kwaliteit en een groter bereik van voor-en vroegschoolse educatie. Door de inhuizing van de peuterspeelzalen en kinderopvang binnen het basisonderwijs zijn de lijnen korter geworden en verloopt de doorgaande leerlijn van de peuterspeelzaal/kinderopvang naar het basisonderwijs al soepeler. In 2017 ontwikkelen we de Brede school verder en koppelen onderwijs en gerelateerde initiatieven zoveel mogelijk aan elkaar om een zo integraal aanbod aan kinderen te bieden.  

We zetten nog sterker in op een betere aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt door jongeren te faciliteren in het oriënteren op hun toekomstige loopbaan. Dit doen we onder andere door het organiseren van de onderwijsroute en Grienden On Stage. Op deze manier krijgen leerlingen de kans kennis te maken met bedrijven en instellingen.

Ook blijven we actief inzetten op de aansluiting bij het regionale arbeidsmarktprogramma om meer slagkracht te realiseren in ons lokale beleid.

Sliedrecht heeft een directe relatie met het water. Deze relatie is van oorsprong met name gericht op bedrijvigheid. Er zijn naast bedrijven ook woningen langs het water te vinden. Van bewoners krijgen we regelmatig te horen dat er behoefte is aan mogelijkheden voor recreatie aan het water. In 2017 gaan we de mogelijkheden hiervoor onderzoeken.

Wat wil de gemeente bereiken?

Aandacht voor bereikbaarheid Sliedrecht

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

Kinderen talenten optimaal laten benutten

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

Opstellen plan voor toekomstbestendige detailhandelslocaties

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

Opzetten ondernemers investeringsfonds

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

Promotie van Sliedrecht

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

Vergroten kansen voor jongeren op de arbeidsmarkt

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

Versterken participatie op de arbeidsmarkt

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

Indicatoren speerpunten

 

Nulmeting

2014

Gem.

Drechtsteden

Score t.o.v. Drecht-steden

2016

2017

2018

2019

Bron

 

Rapportcijfer voor ondernemers-klimaat

7,1

6,8

+0,3

7,4

7,6

7,8

7,8

OCD monitor

 

Toelichting: Het meten van het ondernemersklimaat heeft betrekking op de tevredenheid van ondernemers over het functioneren van de gemeente. Het gaat dan onder andere over de dienstverlening en de bereikbaarheid

 

Beleidsindicatoren

Naam indicator

Peildatum

Meest recente waarde

Sliedrecht

Bron

website

waarstaatjegemeente.nl

Functiemenging¹

2015

55,9%

LISA

Bruto gemeentelijk product²

2013

105

Atlas voor gemeenten

Vestigingen (van bedrijven)

per 1.000 inwoners

2015

67,5

LISA

Absoluut verzuim per

1000 leerlingen

2014

8

DUO

Relatief verzuim per 1.000 leerlingen

2014

36

DUO

Naam indicator

Peildatum

Meest recente waarde

Sliedrecht

Bron

website

waarstaatjegemeente.nl

Voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie

2012

2,8%

DUO

Banen per 1.000 inwoners

2015

864,1

LISA

Netto arbeidsparticipatie

2015

67,7%

CBS

Achterstandsleerlingen

2012

13,46%

Verweij Jonker Instituut/ Kinderen in Tel

Werkloze jongeren

2012

0,49%

Verweij Jonker Instituut/ Kinderen in Tel

Kinderen in uitkeringsgezinnen

2012

3,19%

Verweij Jonker Instituut/ Kinderen in Tel

Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners

2015

295,3

CBS

Personen met een lopend re-integratietraject per 10.000 inwoners

2015

83,6

CBS

Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen

2013

7,1

Basisregistratie adressen en gebouwen

Ziekenhuisopname na verkeersongeval met motorvoertuig*

2014

5%

VeiligheidNL

Overige verkeersongevallen met een gewonde fietser*

2014

8%

VeiligheidNL

* Verkeers- en vervoersbeleid is onderdeel van het programma economie, arbeidsmarkt en onderwijs


Toelichting Indicatoren:

¹Functiemenging: De functiemengingsindex weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen,  en varieert tusen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

²Bruto gemeentelijk product: is het aantal banen per inwoner vermenigvuldigd met de gemiddelde toegevoegde waarde (oftewel productiviteit per baan) van die banen. Hierbij wordt rekening gehouden met lokale verschillen in productiviteit als gevolg van de bedrijfsomvang en de aard van de bedrijfsactiviteiten. Het verschil in activiteiten en bedrijfsomvang bepaalt of gemeenten een hogere of lagere gemiddelde productiviteit per baan, werknemer of inwoner hebben.

Bijdrage verbonden partijen

Drechtsteden (GR)

Drechtsteden behartigt de gemeenschappelijke regionale belangen voor dit programma op de volgende terreinen:

  • fysieke thema's die gekoppeld zijn aan economie, grondzaken, bereikbaarheid, recreatie en toerisme  en
  • sociale thema's die gekoppeld zijn aan onderwijs, kennisinfrastructuur en arbeidsmarkt (participatie)            

Dienst Gezondheid & Jeugd (GR)

De Dienst Gezondheid & Jeugd voert de taken uit op grond van de Wet Publieke Gezondheid, de Leerplichtwet en de aanpak van Voortijdig Schoolverlaten. Hier is aansluiting bij de volgende doelstelling van de Dienst Gezondheid & Jeugd:

  • Het bevorderen van ontwikkelingskansen voor, en participatie van inwoners (jeugd en ouderen in het bijzonder). Denk aan de leerplicht en voortijdige schoolverlaters

Reguliere taken programma Economie, arbeidsmarkt en onderwijs

Kaders waarbinnen het college werkt

Vigerend beleidskader

Vastgesteld

Economische visie Sliedrecht

Raad, 2011

Visie Kerkbuurt

Raad, 2011

Regionale bedrijventerreinenstrategie

Drechtraad, 2016

Regionale kantorenstrategie

Drechtraad, 2013

Regionaal detailhandelsbeleid

Drechtraad, 2014

Visie onderwijs en educatie Sliedrecht 2012-2020

Raad, 2012

Verordening leerlingenvervoer

Raad, 2014

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs

Raad, 2015

Integraal huisvestingsplan

Raad, 2013

Visie Brede Scholen Sliedrecht

Raad, 2013

Verkeersbeleidsplan

Raad, 2010

Fietsbeleidsplan Sliedrecht

Raad, 2011

Mobiliteitsplan Drechtsteden

Drechtraad 2011

Parkeernota

Raad 2009

Uitvoeringsprogramma Verkeersbeleidsplan

Raad 2011

Beleid en uitvoering voor uitkeringen, minimabeleid, etc. zijn opgedragen aan de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden en daarom niet in dit overzicht opgenomen.

Kengetallen reguliere taken programma sociaal
Voorgenoemde speerpunten laten zien waar wij in 2017 extra aandacht aan gaan besteden. De gemeente doet veel meer voor haar inwoners. Met de middelen die zijn opgenomen in dit programma doen wij onder andere het volgende:

De gemeente Sliedrecht kent 4 bijzondere scholen, 3 openbare scholen, 4 scholen voor speciaal onderwijs en 1 school voor voortgezet onderwijs. In totaal heeft het basisonderwijs in Sliedrecht 2.498 leerlingen. De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. De gemeente Sliedrecht zorgt verder onder andere voor 38 standplaatsvergunningen, zodat er in de gemeente Sliedrecht een markt kan plaatsvinden.

Overzicht baten en lasten per thema programma Economie, onderwijs en arbeidsmarkt

Overzicht baten en lasten per thema programma economie, arbeidsmarkt en onderwijs

 Programma 2: Economie, arbeidsmarkt en onderwijs         
 - = nadelig saldo;  + = voordelig saldo;  bedragen x € 1.000        
 Thema Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Meerjarenraming
  Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 2018 2019 2020
                         
 Opgroeien en onderwijs 2.897 404 -2.494 3.078 334 -2.744 2.407 334 -2.073 -2.070 -2.050 -2.023
 Verkeer- en vervoersbeleid 2.124 1.938 -186 3.564 2.967 -596 293 88 -204 -208 -204 -204
 Inkomen 5.612 5.397 -215 5.875 5.136 -739 5.781 5.136 -645 -551 -551 -551
 Werk en ondernemerschap 4.965 412 -4.553 6.086 85 -6.001 3.956 157 -3.799 -3.632 -3.458 -3.326
 Expl. Bouwgronden woonwijken 3.27 3.958 688 4.487 3.691 -796 913 1.032 119 52 59 65
 Geraamd totaal saldo van baten en lasten 18.869 12.108 -6.760 23.090 12.213 -10.876 13.349 6.747 -6.602 -6.409 -6.204 -6.039
 Verrekening met reserves 388 504 117 781 3.116 2.335 274 152 -122 -54 -120 -126
 Geraamd programma resultaat 19.257 12.613 -6.644 23.870 15.329 -8.542 13.623 6.900 -6.724 -6.463 -6.324 -6.165