Uitgaven

20,23%

€ 11.442

x € 1.000
20,23% Complete

Inkomsten

1,67%

€ 945

x € 1.000
1,67% Complete

Saldo

524850%

€ -10.497

x € 1.000

Bestuur, organisatie en veiligheid

Uitgaven

20,23%

€ 11.442

x € 1.000
20,23% Complete

Inkomsten

1,67%

€ 945

x € 1.000
1,67% Complete

Saldo

524850%

€ -10.497

x € 1.000

Bestuur, organisatie en veiligheid

Overzicht lasten per programma (bedragen x € 1.000,=)

Inleiding

Programma 4 Bestuur, Organisatie en Veiligheid omvat alle producten van de gemeente Sliedrecht op het gebied van de fysieke veiligheid, de organisatie en bestuur.

De gemeente Sliedrecht neemt deel aan de Drechtsteden vanuit een zelfbewuste houding en vanuit de overtuiging dat samenwerking in het belang van de inwoners én van de bedrijven binnen de gemeente is. De positie van Sliedrecht als zelfstandige gemeente staat hierbij niet ter discussie. Sliedrecht is echter onlosmakelijk verbonden met de regio Drechtsteden, want economische en maatschappelijke ontwikkelingen houden geen rekening met grenzen.

We bouwen door op het bereikte niveau van vernieuwing en modernisering van communicatie. Wij gebruiken onze sociale media steeds beter en vaker om in gesprek te komen met inwoners, bedrijven, instellingen en verenigingen. Daarnaast hebben we bijzondere aandacht voor de doorontwikkeling van andere vormen van communicatie.

Met het oog op burgerparticipatie geven wij ruimte aan initiatieven uit de samenleving. Door het wegnemen van belemmeringen en het geven van ondersteuning aan belangrijke initiatieven, stimuleren wij burgerparticipatie.

We ondersteunen de kinderraad en jeugdburgemeester en werken met hen samen. Kinderen en jongeren hebben een eigen, frisse kijk op zaken. We zijn met hen in gesprek en betrekken de kinderraad actief bij de gemeente. Voor de reguliere taken rondom bedrijfsvoering verwijzen wij u naar de paragraaf bedrijfsvoering.

Ambitie & Ontwikkelingen 2017
 

In de veiligheidsmonitor, een onderzoek onder bewoners uit Sliedrecht, blijkt de score van sociale overlast te zijn toegenomen. Dit is met name veroorzaakt door een verdubbeling van burenoverlast. Om de sociale overlast te verminderen, intensiveren wij de mediation/buurtbemiddeling. Ook introduceren wij een telefonische hulplijn. Buurtbemiddeling en een telefonische hulplijn voor bewoners zijn bewezen middelen om hierop in te zetten. 

In 2017 werken wij samen met andere partijen aan de integrale/brede aanpak om de leefbaarheid in de Vogelbuurt-Noord te versterken. Daarnaast voeren wij een onderzoek uit naar de haalbaarheid en wenselijkheid voor het opzetten van een buurthuis 2.0 in deze wijk (motie buurtvoorziening).

Wat wil de gemeente bereiken?

Stevige positie in de regio voor een zelfstandig Sliedrecht

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

Vernieuwing en modernisering van communicatie met onze doelgroepen

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

Ruimte voor initiatieven uit de samenleving

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

Kinderraad en jeugdburgemeester

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

Veiligheid en leefbaarheid in de wijk

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

Verminderen regeldruk

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

Indicatoren speerpunten

 

Nulmeting

Gem.

Drechtsteden

 

2016

2017

2018

2019

Bron

Waardering voor de gemeentelijke informatievoorziening

6,8

6,6

 

7

7

7

7

OCD monitor

 

Hoe denkt de burger over het bestuur

5,8

6,0

 

>6

>6

>6

>6

OCD monitor

Beleidsindicatoren

Naam indicator

Peildatum

 

Meest recente

waarde Sliedrecht

Bron website

waarstaatjegemeente.nl

Formatie gemeente Sliedrecht per 1.000 inwoners

2017

4,30

eigen cijfers, landelijk niet beschikbaar

Bezetting gemeente Sliedrecht per 1.000 inwoners

2016

3,9

eigen cijfers, landelijk niet beschikbaar

Apparaatskosten gemeente Sliedrecht per inwoner

2017

€ 460

eigen cijfers, landelijk niet beschikbaar

Externe inhuur gemeente Sliedrecht (% van totale loonsom + totale kosten inhuur externen)

2017

4,9%

eigen cijfers, landelijk niet beschikbaar

Overhead gemeente Sliedrecht (% van totale lasten)

2017

10%

eigen cijfers, landelijk niet beschikbaar

Verwijzingen HALT per 10.000 inwoners

12 t/m 17 jr

2014

167,0*

Bureau Halt

Harde kern jongeren per 10.000 inwoners

2014

3,1*

KLPD

Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners

2015

1,4

CBS

Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

2015

2,7

CBS

Diefstal uit woning per 1.000 inwoners

2015

1,4

CBS

Vernieling en beschadiging (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners

2015

4,5

CBS

Demografische druk

2016

59,8%

CBS

* Deze landelijke cijfers komen niet overeen met eigen cijfers van de gemeente. Vanuit de gemeente wordt een beroep gedaan op de VNG om deze cijfers te actualiseren.

Bijdrage verbonden partijen

Veiligheidsregio ZHZ (GR)
Een deel van de veiligheidstaken zijn ondergebracht bij de GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. De Veiligheidsregio zorgt voor het beheersen van risico's, het bestrijden van incidenten en herstel uit ontwrichte situaties. 

Drechtsteden (GR)
Het onderzoekscentrum Drechtsteden voert onderzoek uit voor de gemeente Sliedrecht.
Het Servicecentrum Drechtsteden voert veel ondersteunende taken uit voor de gemeente, o.a. op het gebied van communicatie, financiën, juridische zaken, personeel en organisatie en juridische zaken.

Dienst Gezondheid & Jeugd (GR)
De Dienst Gezondheid & Jeugd voert de taken uit op grond van de Wet Publieke Gezondheid, de Leerplichtwet en de aanpak van Voortijdig Schoolverlaten. Hier is aansluiting bij de volgende doelstelling van de Dienst Gezondheid & Jeugd:

  • Op een vertrouwenwekkende en adequate manier optreden tijdens rampen en crisis waarin de publieke gezondheid wordt bedreigd en het voorkomen van maatschappelijke onrust bij kleinschalige incidenten.

Reguliere taken programma Bestuur, organisatie en veiligheid

Kaders waarbinnen het college werkt

Vigerend beleidskader

Vastgesteld

APV

Raad, 2016

Ruimte voor inwoners! 'Her(r)ijkt Beleid

Burger- en Overheidsparticipatie

Raad, 2015

Nota Verbonden Partijen

Raad, 2013

Integraal Veiligheidsplan

Raad, 2014

Bouwbesluit

Rijk, 2012

Gemeentelijke bouwverordening

Raad, 2012

Welstandsnota

Raad, 2014

Reclamebeleid

Raad, 2014

Drank- en horecavergunning

Raad, 2015

Evenementenbeleid

Raad, 2015

Kengetallen reguliere taken programma bestuur, organisatie en veiligheid

Voorgenoemde speerpunten laten zien waar wij in 2017 extra aandacht aan gaan besteden. De gemeente doet veel meer voor haar inwoners. Met de middelen die zijn opgenomen in dit programma doen wij onder andere het volgende:

De gemeente Sliedrecht geeft jaarlijks via Dienstverlening Drechtsteden 3500 paspoorten, 2500 ID-kaarten  en 3000 rijbewijzen uit aan haar inwoners. De gemeente verwerkt jaarlijks 1500 adreswijzigingen en verstrekt, op verzoek van haar inwoners, 250 akten burgerlijke stand en 900 uittreksels vanuit de basisregistratie persoonsgegevens.

De gemeente behandelt jaarlijks enkele meldingen inzake woonoverlast. Daarom is in 2016 vooralsnog drie keer buurtbemiddeling ingezet. In 2016 is tot op heden twee keer een huisverbod opgelegd. De gemeente kan op basis van de wet Bibob bij een vermoeden van mogelijk misbruik van een vergunning nader onderzoek doen. Bij aanvragen voor een Drank- en Horecavergunning wordt standaard gebruik gemaakt van een onderzoek in het kader van de wet Bibob. In 2016 vond dit tot nu toe twee keer plaats.

Overzicht baten en lasten per thema programma Bestuur, organisatie en veiligheid

Overzicht baten en lasten per thema programma bestuur, organisatie en veiligheid

Programma 4: Bestuur, veiligheid en organisatie
- = nadelig saldo;  + = voordelig saldo;  bedragen x € 1.000        
Thema Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Meerjarenraming
  Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 2018 2019 2020
                         
 Bedrijfsvoering 1.438 264 -1.174 710 288 -422 676 -   -676 -693 -712 -671
 Begroten en verantwoorden 386 -   -386 294 -   -294 46 -   -46 -46 -46 -46
 Bestuur 4.060 408 -3.652 3,51 33 -3.477 2.296 -   -2.296 -2.230 -2.220 -2.220
 Communicatie en voorlichting 43 0 -43 40 -   -40 20 -   -20 -20 -20 -20
 Dienstverlening 1.078 446 -632 864 333 -531 781 333 -448 -437 -437 -437
 Fysieke veiligheid 1.460 96 -1.364 1.465 16 -1.449 1.383 16 -1.367 -1.366 -1.365 -1.365
 Sociale cohesie 668 19 -649 658 15 -643 365 -   -365 -365 -365 -365
 Overhead -   -   -   -   -   -   5.875 173 -5.702 -5.848 -5.812 -5.794
 Geraamd totaal saldo van baten en lasten 9.133 1.233 -7.899 7.541 685 -6.856 11.442 522 -10.920 -11.006 -10.977 -10.918
 Verrekening met reserves 396 1.003 607 854 1.719 866 -   422 422 416 414 374
 Geraamd programma resultaat 9.529 2.236 -7.293 8.394 2.404 -5.990 11.442 945 -10.498 -10.590 -10.562 -10.544
                         
 Opmerking: ingaande 2017 wordt Overhead cf BBV voorschrift apart opgenomen in de begroting. Vergelijkende cijfers 2015/2016 ontbreken.