Sociaal

Sociaal

Eigen kracht van de burger staat voorop. De Sliedrechtse samenleving doet zelf al veel, maar ook de gemeente blijft hierin haar rol nemen. De gemeente wil waar nodig juiste en kwalitatief goede hulpverlening en ondersteuning voor mensen die het nodig hebben.

Bedragen x €1.000

Wat wil de gemeente bereiken?

Juiste en kwalitatief goede hulpverlening en ondersteuning

Eigen kracht van de burger staat voorop. De gemeente wil waar nodig juiste en kwalitatief goede hulpverlening en ondersteuning voor mensen die het nodig hebben. De gemeente wil ook voorzieningen die aansluiten op de doelen van de gemeente, die ook nog toegankelijk en bereikbaar zijn.

In 2015 zijn de taken op het gebied van jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen door de gemeenten overgenomen. De gemeente Sliedrecht heeft de uitvoering van deze taken grotendeels uitbesteed aan de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden en de Dienst Gezondheid & Jeugd.

Daarnaast voeren ook andere organisaties deze taken uit, zoals Stichting Welzijnswerk Sliedrecht en RIVAS. De gemeente blijft wel verantwoordelijk en dat bepaalt haar rol. De gemeente controleert, jaagt aan en let er op dat niemand tussen wal en schip valt. De gemeente monitort ook of de serviceorganisaties de doelen realiseren.

De gemeente heeft verder eigen ambities voor de taken. Vooral op het gebied van preventie zet de gemeente fors in. De gemeente heeft daarvoor eigen budgetten, maar werkt ook samen met de uitvoerende partijen om de ambities vorm te geven. Speciale aandacht is er voor de preventieve jeugdhulp en het jeugdwelzijn.

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

Voorzieningen die aansluiten op de maatschappelijke doelen

Voorzieningen die aansluiten op de maatschappelijke doelen van de gemeente en die toegankelijk en bereikbaar zijn voor alle inwoners van Sliedrecht.

Voor de maatschappelijke verbondenheid van en tussen mensen in Sliedrecht (sociale cohesie) is het belangrijk dat voorzieningen bereikbaar en betaalbaar blijven. Met het subsidiebeleid heeft de gemeente een instrument in handen om deze voorzieningen te behouden. De verantwoordelijkheid voor deze voorzieningen ligt ook bij de samenleving zelf. In 2016 wil de gemeente een nieuw subsidiebeleid laten vaststellen waarin zij verwoordt welke activiteiten subsidie krijgen.

De gemeente brengt ook partijen bij elkaar om samen voorzieningen te realiseren. Op het gebied van huisvesting ziet zij ook nog genoeg mogelijkheden. De inspanningen zijn erop gericht om de voorzieningen betaalbaar te houden voor de mensen waarvoor aansluiting bij de samenleving belangrijk is.

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

Wat geven we extra uit om de speerpunten te realiseren?

 

 

Begroting

Meerjarenraming

Thema

2016

2017

2018

Zorg

€ 60.000

€ 60.000

€ 40.000

Sport- en recreatievoorzieningen

 

€ 25.000

 

Totaal

€ 60.000

€ 85.000

€ 40.000

 

Kaders waarbinnen het college werkt

Overzicht baten en lasten programma sociaal (incl. reserves)

Bedragen x €1.000

Bedragen x1.000
Exploitatie Begr. 2016 Begroting 2017 Meerjarenbegr. 2018 Meerjarenbegr. 2019 Meerjarenbegr. 2020
Lasten 18.395 18.141 18.099 18.095 18.053
Baten 1.473 1.473 1.473 1.473 1.473
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -16.923 -16.668 -16.626 -16.622 -16.580
Toevoegingen en onttrekkingen Begr. 2016 Begroting 2017 Meerjarenbegr. 2018 Meerjarenbegr. 2019 Meerjarenbegr. 2020
Stortingen 70 69 68 67 66
Onttrekkingen 147 147 147 147 147
Mutaties reserves 77 78 79 80 81
Gerealiseerd resultaat -16.846 -16.591 -16.548 -16.543 -16.499