Ruimte

Ruimte

Een uitdaging ligt in het verhogen van de verkeersveiligheid. Er komt daarom een nieuw verkeersbeleidsplan. Extra aandacht is er ook voor de waterhuishouding, een passende woningvoorraad en duurzaamheid.

Bedragen x €1.000

Wat wil de gemeente bereiken?

Vergroten verkeersveiligheid

Een belangrijke uitdaging ligt in het verbeteren van de verkeersveiligheid in de wijken. Er komt daarom een nieuw verkeersbeleidsplan. De gemeente gaat ook extra investeren in speel- en sporttoestellen. Dit komt de kindvriendelijkheid in de wijken ten goede.

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

Vergroten waterveiligheid

Extra aandacht is er voor de waterhuishouding. In 2016 legt het college het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan voor aan de gemeenteraad. Met breed wordt bedoeld dat er niet alleen aandacht is voor het beheer van de riolering, maar ook voor het beheer van grond- en hemelwater. Waterveiligheid is ook een belangrijk thema. De gemeente gaat bij bestaande opgaven voor ruimte en economie rekening houden met waterveiligheid.

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

Ontwikkeling dijklint

Een ruimtelijke opgave waarbij de gemeente bijvoorbeeld rekening gaat houden met waterveiligheid is de ontwikkeling van het dijklint. Het dijklint is van grote cultuurhistorische waarde. De gemeente wil samen met de bewoners en bedrijven ervoor zorgen dat we het dijklint kunnen blijven koesteren.

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

Zorg voor een passende woningvoorraad

Voor Sliedrecht is passende woningvoorraad belangrijk. Bij een gezonde economische groei past ook een woningvoorraad van duurdere woningen. Tegelijkertijd is het belangrijk dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Voor de kwetsbare inwonersgroepen moet voldoende woonruimte aanwezig zijn.

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

Herkenbare entrees Sliedrecht

In het verlengde van de promotie van Sliedrecht maakt de gemeente de entrees van Sliedrecht herkenbaar. Dit gebeurt met (digitale) informatieborden en kunstwerken op de rotondes.

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

Versterken milieubewustzijn en verhogen duurzaamheid

Duurzaamheid en milieubewustzijn zijn belangrijke onderwerpen die de gemeente samen met bewoners en bedrijven wil vormgeven. De gemeente wil geen onnodige regels bij milieuvriendelijke en duurzame initiatieven.

De gemeente zorgt met de zonnekaart ervoor dat bewoners en bedrijven eenvoudiger kunnen kiezen voor zonnepanelen. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie. De inkoop is daarom 100% duurzaam en gemeentelijke gebouwen krijgen zonnepanelen.

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

Verbeteren kindvriendelijkheid wijken

Het doel is de wijken kindvriendelijker te maken.

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

Wat geven wij extra uit om de speerpunten te realiseren?

 

 

Begroting

Meerjarenraming

Thema

2016

2017

2018

Kindvriendelijke wijken

€ 25.000

€ 25.000

€ 25.000

Entree van Sliedrecht

€ 25.000

 

 

Totaal

€ 50.000

€ 25.000

€ 25.000

 Bedragen zijn reeds in de begroting opgenomen

Kaders waarbinnen het college werkt

Overzicht baten en lasten programma Ruimte (incl. reserves)

Bedragen x €1.000

Bedragen x1.000
Exploitatie Begr. 2016 Begroting 2017 Meerjarenbegr. 2018 Meerjarenbegr. 2019 Meerjarenbegr. 2020
Lasten 12.881 12.848 12.898 12.921 12.868
Baten 6.570 6.552 6.565 6.575 6.568
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -6.311 -6.296 -6.333 -6.346 -6.300
Toevoegingen en onttrekkingen Begr. 2016 Begroting 2017 Meerjarenbegr. 2018 Meerjarenbegr. 2019 Meerjarenbegr. 2020
Stortingen 108 108 108 108 108
Onttrekkingen 217 210 197 185 154
Mutaties reserves 109 102 89 77 46
Gerealiseerd resultaat -6.202 -6.194 -6.244 -6.269 -6.254