Ondersteunend programma Financiën & belastingen

Ondersteunend programma Financiën & belastingen

 

 

Bedragen x €1.000

 

Toelichting

In het ondersteunend programma Financiën & Belastingen worden de algemene inkomsten van de gemeente verantwoord. De hoofddoelstelling is om een sluitende begroting te kunnen presenten. Daarnaast bewaakt de gemeente binnen dit programma de (financiële) soliditeit op langere termijn. Belangrijk hierbij is tijdig inspelen op financiële ontwikkelingen in relatie tot de noodzaak voor het creëren van financiële ruimte voor inhoudelijke ontwikkelingen.

Aan de basis van de solide financiële positie staat een gedegen beheer binnen de gemeente Sliedrecht. Onderdeel om het beheer nog beter vorm te geven zijn enerzijds de invoering van de tussentijdse rapportages. Hiermee wil de gemeente de begrotingsuitvoering beter (tijdiger) bijsturen. Anderzijds zorgt de gemeente ervoor dat de verordeningen op orde zijn. Deze verordeningen zijn belangrijke kaders voor het  administratief beheer. Belangrijk voor de financiële stabiliteit is het tijdig uitvoeren en realiseren van bezuinigingsdoelstellingen. De gemeente stuurt hier strak op.

Het beheer van de verbonden partijen verdient extra aandacht. Enerzijds is het risico voor de gemeente Sliedrecht groot, bezien vanuit het bedrag waarvoor Sliedrecht garant staat. Anderzijds zorgen de Gemeenschappelijke Regelingen voor een groot deel voor de begrotingsuitvoering. Beheersmatig zal de gemeente het beheer van de verbonden partijen een prominente plaats geven in de P&C-cyclus en daarmee jaarlijks de partijen waarvoor de gemeente garant staat doorlichten. Voor het beheer van de Gemeenschappelijke Regelingen zal de gemeente samen met de andere eigenaren zoeken naar een versterking van de Governance.

Een grote administratieve opgave voor 2016 zal het omvormen van de financiële administratie zijn door de aangekondigde wetswijzigingen in de BBV (commissie Depla). Samen met de uitvoeringsorganisatie zal de gemeente dit in 2016 uitvoeren.

 

Overzicht baten en lasten programma Financiën & belastingen (incl. reserves)

Bedragen x €1.000

Bedragen x1.000
Exploitatie Begr. 2016 Begroting 2017 Meerjarenbegr. 2018 Meerjarenbegr. 2019 Meerjarenbegr. 2020
Lasten 2.155 2.503 2.927 2.916 3.029
Baten 40.843 41.208 41.626 41.635 41.576
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 38.689 38.705 38.698 38.719 38.548
Toevoegingen en onttrekkingen Begr. 2016 Begroting 2017 Meerjarenbegr. 2018 Meerjarenbegr. 2019 Meerjarenbegr. 2020
Stortingen 384 369 356 342 329
Onttrekkingen 0 0 0 0 0
Mutaties reserves -384 -369 -356 -342 -329
Gerealiseerd resultaat 38.305 38.336 38.342 38.377 38.219