Economie, arbeidsmarkt en onderwijs

Economie, arbeidsmarkt en onderwijs

Het versterken van de economische positie van Sliedrecht is en blijft een topprioriteit van het college. Dat kan het college niet alleen. Verbinden is het centrale thema hierin. Daarnaast is onder andere investeren in de jeugd en in onderwijs een belangrijke pijler voor economische ontwikkeling.

Bedragen x €1.000

Wat wil de gemeente bereiken?

Versterken lokale economie

Het versterken van de economische positie van Sliedrecht is en blijft een topprioriteit van het college. Dat kan het college niet alleen. Verbinden is het centrale thema hierin.

Lokaal is er verbinding met de drie o's; ondernemers, onderwijs en overheid. De Strategische Agenda is daarbij het voertuig. Hiermee zet de gemeente in op vier thema's:

  • innovatie
  • aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs
  • PR en marketing
  • bedrijventerreinen en winkelgebieden

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

Vergroten innovatiemogelijkheden voor bedrijven

(Boven)regionaal helpt de gemeente de economie te versterken door stevig positie in te nemen aan de overlegtafels waar de ambities van het Regionaal Meerjarenprogramma (rMJP) worden gerealiseerd. De gemeente doet mee in het regionale programma Arbeidsmarktbeleid en bepaalt mee op het gebied van innovatie van het maritieme cluster via het netwerk MT Economie, Maritieme Delta en Innovation Quarter. Door op deze manier mee te liften op het rMJP kan de gemeente de kansen voor Sliedrecht vroeg signaleren en benutten.

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

Promotie van Sliedrecht

Sliedrecht promoten als dorp om te wonen, vestigen (bedrijven), recreëren en te winkelen.

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

Vergroten kansen jongeren op de arbeidsmarkt

De jeugdwerkloosheid verlagen en het zorgen voor een goede beroepsbevolking.

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

Versterken participatie

Sliedrecht is een dorp van verbondenheid. De gemeente wil deze belangrijke eigenschap inzetten zodat mensen die -om wat voor reden dan ook- aan de kant staan, weer kunnen meedoen in de samenleving. Zoveel mogelijk Sliedrechters moeten kunnen deelnemen aan het arbeidsproces.

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

Recreatief knooppunt

De haalbaarheid onderzoeken om recreatie op één plaats te organiseren. De gemeente zet ook in op het versterken van de bedrijventerreinen en winkelgebieden. Moeilijke discussies met onze partners (Provincie, Rijk) gaat de gemeente niet uit de weg.

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

Kwalitatief goed onderwijs

Samen met partners goed onderwijs binnen Sliedrecht mogelijk houden.

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

Verbeteren doorstroming op en ontsluiting via de A15

Belangrijke voorwaarde voor de economische ontwikkeling van Sliedrecht is het verbeteren van de bereikbaarheid van en in Sliedrecht en de doorstroming van het verkeer. Het uitvoeren van maatregelen van de mobiliteitsvisie en het verkeersbeleidsplan zijn erg belangrijk.

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

Wat geven we extra uit om de speerpunten te realiseren?

 

 

Begroting

Meerjarenraming

Thema

2016

2017

2018

Werk- en ondernemerschap

€ 155.000

€ 155.000

€ 155.000

Onderwijs

€ 15.000

€ 15.000

€ 15.000

Totaal

€ 170.000

€ 170.000

€ 170.000

 

Kaders waarbinnen het college werkt

Vigerend beleidskader Vastgesteld
Economische visie Sliedrecht Raad, 2011
Visie Kerkbuurt Raad, 2011
Regionale bedrijventerreinenstrategie Drechtraad, 2010
Regionale kantorenstrategie Drechtraad, 2013
Regionaal detailhandelsbeleid Drechtraad, 2014
Visie onderwijs en educatie Sliedrecht 2012-2020 Raad, 2012
Verordening leerlingenvervoer Raad, 2014
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Raad, 2015
Integraal huisvestingsplan Raad, 2013
Visie Brede Scholen Sliedrecht Raad, 2013
Verkeersbeleidsplan Raad, 2010
Fietsbeleidsplan Sliedrecht Raad, 2011
Mobiliteitsplan Drechtsteden Drechtraad, 2011
Parkeernota Raad, 2009
Uitvoeringsprogramma Verkeersbeleidsplan Raad, 2011

Overzicht baten en lasten programma Economie, arbeidsmarkt en onderwijs (incl. reserves)

Bedragen x €1.000

Bedragen x1.000
Exploitatie Begr. 2016 Begroting 2017 Meerjarenbegr. 2018 Meerjarenbegr. 2019 Meerjarenbegr. 2020
Lasten 17.878 16.362 15.880 15.882 15.858
Baten 8.776 6.995 6.630 6.639 6.639
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -9.102 -9.367 -9.250 -9.243 -9.220
Toevoegingen en onttrekkingen Begr. 2016 Begroting 2017 Meerjarenbegr. 2018 Meerjarenbegr. 2019 Meerjarenbegr. 2020
Stortingen 267 201 213 213 213
Onttrekkingen 125 125 125 126 126
Mutaties reserves -142 -76 -88 -88 -88
Gerealiseerd resultaat -9.244 -9.443 -9.338 -9.331 -9.307