Bestuur, organisatie en veiligheid

Bestuur, organisatie en veiligheid

De invloed van de gemeente op de samenleving is groot; misschien zelfs te groot. Het is dan ook begrijpelijk dat de samenleving meer invloed wil op de plannen en de uitvoering daarvan.

Bedragen x €1.000

Wat wil de gemeente bereiken?

Ruimte voor initiatieven uit de samenleving

De invloed van de gemeente op de samenleving is groot; misschien zelfs te groot. Het is dan ook begrijpelijk dat de samenleving meer invloed wil op de plannen en de uitvoering daarvan.

Inwoners willen meer invloed als het gaat om hun eigen leefomgeving en dan niet meer op de klassieke manier van inspraak in procedures. Mensen hebben zelf ideeën. Wij moeten en willen ook ruimte maken voor initiatieven vanuit de samenleving. De gemeente gaat niet langer afwachten tot deze ideeën bij de gemeente komen.

De gemeente gaat het oor te luister leggen bij de Sliedrechts gemeenschap om ideeën actief op te halen en om verschillende initiatieven met elkaar te verbinden.

Tegelijkertijd doen wij meer een beroep op de zelfredzaamheid van burgers. De overheid is niet overal van. De rol van de gemeente zal steeds meer die van verbinder en makelaar zijn. Partijen bij elkaar brengen en gezamenlijk oplossingen zoeken. Wij gaan samen met de raad, het college en de ambtelijke organisatie tijd en energie steken in het maken van die omslag.

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

Heldere informatievoorziening en interactieve communicatie met onze inwoners

De gemeente is vorig jaar gestart met een gemeentelijke Facebookpagina, maar dit is nog maar een eerste stap. De ambtelijke organisatie gaat nadrukkelijker verbindingen met de samenleving leggen.

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

Stevige positie in de regio voor een zelfstandig Sliedrecht

Veel besluiten die van invloed zijn voor Sliedrecht worden regionaal genomen. Wij zorgen ervoor dat de belangen van Sliedrecht goed vertegenwoordigd zijn.

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

Bewustwording effecten van alcohol en drugs

Op het gebied van handel en productie van drugs handhaaft de gemeente strikt. Een onderzoek uit 2015 naar het drugsgebruik geeft zorgen. De gemeente voert een actief preventief jongerenbeleid. Voorlichting over alcohol en drugs neemt daarbij een prominente rol in. Daarnaast bestrijdt de gemeente de overlast en criminaliteit die gepaard gaan met alcohol- en drugsgebruik.

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

Verminderen van regeldruk

Een onderdeel van de relatie tussen samenleving en gemeente is de regelgeving. Hanteren we alleen de regels of gaan we de dialoog aan? Welke regels zijn nodig en waar kunnen ze worden afgeschaft? Regels en vertrouwen liggen niet in elkaars verlengde, maar de basis voor gelijkwaardige samenwerking is wel vertrouwen. De gemeente gaat voor het onderwerp regeldruk een fundamentele maatschappelijke discussie voeren over de APV.

Wat gaat de gemeente ervoor doen?

Wat geven we uit om de speerpunten te realiseren?

 

 

Begroting

Meerjarenraming

Thema

2016

2017

2018

Communicatie

€ 50.000

€ 50.000

€ 50.000

Bestuur

€ 23.000

€ 23.000

€ 23.000

Totaal

€ 72.500

€ 72.500

€ 72.500

 

Overzicht baten en lasten rogramma Bestuur, organisatie en veiligheid (incl. reserves)

Bedragen x €1.000

Bedragen x1.000
Exploitatie Begr. 2016 Begroting 2017 Meerjarenbegr. 2018 Meerjarenbegr. 2019 Meerjarenbegr. 2020
Lasten 6.946 7.015 7.111 7.128 7.009
Baten 690 690 690 690 690
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -6.256 -6.325 -6.421 -6.438 -6.319
Toevoegingen en onttrekkingen Begr. 2016 Begroting 2017 Meerjarenbegr. 2018 Meerjarenbegr. 2019 Meerjarenbegr. 2020
Stortingen 288 288 288 288 288
Onttrekkingen 531 505 496 492 448
Mutaties reserves 243 217 208 204 160
Gerealiseerd resultaat -6.013 -6.108 -6.213 -6.234 -6.159