Programma 5: Financiën

Inleiding

De algemene inkomsten van de begroting verantwoorden wij in het programma Financiën & Belastingen. De hoofddoelstelling is om een sluitende begroting te presenteren. Daarnaast bewaken wij binnen dit programma de (financiële) soliditeit op langere termijn. Belangrijk hierbij is tijdig in te spelen op financiële ontwikkelingen in relatie tot de noodzaak voor het creëren van financiële ruimte voor inhoudelijke ontwikkelingen.

Voortgang speerpunten

Reguliere taken

  • Beheer van de gemeentefinanciën conform (wettelijke) kaders
  • Belastingheffing en –invordering
  • Tijdig bijwerken van beheer verordeningen

Voortgang speerpunten

 

 

18. Financiën
Wat willen we bereiken?
Het huishoudboekje van de gemeente Sliedrecht is en blijft op orde.
Resultaten in 2019 Wat gaan we ervoor doen in 2019? Voortgang 2019 Planning Realisatie (kwaliteit) Middelen (geld) Activiteiten (tijd)
Er wordt een subsidieadviseur ingezet om de kansen op het binnenhalen van subsidies te vergroten. Planning: 2019 ·         Verkenning uitvoeren naar de subsidiebehoefte. In Q1 heeft de verkenning naar subsidiemogelijkheden plaatsgevonden. Q1 v v v
·         Verkenning naar bureaus en uitvragen offertes. In Q2 worden de gespecialiseerde bureaus verkend. Q2 v v v
·         Contracteren geschikt bureau. Aangezien deze expertise op basis van "no cue no pay" ingezet gaat worden, vergt de selectie en het contracteren meer tijd. We sterven ernaar uit om in Q3 een bureau te contracteren. Q2 v v X
Aan de raad is een voorstel voorgelegd met daarin vier scenario’s om de gevolgen van het vervallen van de precariobelasting op kabels en leidingen met ingang van 2022 op te vangen. Planning: 2019 ·         Analyse rekeningresultaat 2015 t/m 2017. De analyse rekeningresultaat is opgesteld en aangeboden aan de auditcommissie. De uitkomsten van deze analyse wordt betrokken bij de scenario's van de precariobelasting. Q1 v v v
·         Actualiseren van de scenario's. De Scenario's precario zijn geactualiseerd. Q2 v v v
·         Aanbieden aan de raad bij de kadernota 2020. De geactualiseerde scenario's worden met de kadernota 2020 aangeboden aan de raad. Q2 v v v
Er is een nota over de ‘stille reserves’ c.q. de reservepositie van de gemeente aan de raad voorgelegd mede in relatie tot de onbenutte belastingcapaciteit. Planning: 2019 ·         Opstellen nota. De nota stille reserves is opgesteld. 2018 v v v
·         Aanbieden aan audit commissie. In oktober 2018 is de nota stille reserves c.q. de reservepositie in de auditcommissie behandeld. 2018 v v v
·         Aanbieden aan fractiespecialisten. In december 2018 is de nota stille reserves c.q. de reservepositie in een fractiespecialistenoverleg behandeld. 2018 v v v
·         Vertalen naar raadsvoorstel en aanbieden aan de raad. Dit wordt in het derde kwartaal 2019 aangeboden. Q2 v v X

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

 Thema

Begroot 2019
voor turap

wijziging
1e turap

Begroot na
1e turap 2019

 Lasten:

 

 

 

 Algemene heffingen 1, 2, 5

 N              2.526

 V              1.034

 N              1.492

 Totaal lasten

 N              2.526

 V              1.034

 N              1.492

 Baten:

 

 

 

 Algemene heffingen 3, 4, 5

 V            44.189

 N                    44

 V            44.145

 Totaal baten

 V            44.189

 N                    44

 V            44.145

 Geraamd totaal saldo van baten en lasten

 V            41.663

 V                 990

 V            42.653

 storting in reserve

 N                   180

 N                 357

 N                   537

 onttrekking aan reserve

                        -

                        -

                        -

 Geraamd programma resultaat

 V            41.483

 V                 633

 V            42.116

Financiële afwijkingen

Financiële afwijkingen

(1) Technische verschuivingen naar programma 4
Thema:            Algemene heffingen
Bedrag:           € 258.200 voordeel in 2019, € 208.200 voordeel in 2020, € 252.200 voordeel in 2021 en € 315.200
                           voordeel structureel ingaande 2022

Om de begroting verder op orde te krijgen hebben wij een controle uitgevoerd op de posten binnen programma 5. Hiervan werd incidenteel bij de laatste tussenrapportage 2018 een bedrag verplaatst naar programma 4. Ter voorkoming dat dit de komende jaren weer incidenteel gebeurt, moet een aantal personeel en college gerelateerde budgetten structureel overgezet worden naar programma 4 (thema overhead).

Voorgesteld wordt om de lasten te verlagen met € 258.200 in 2019, € 208.200 in 2020, € 252.200 in 2021 en € 315.200 structureel ingaande 2022. In Programma 4 worden de lasten evenredig verhoogd (zie hiervoor het voorstel in programma 4 'Technische verschuivingen van programma 5').


(2) Fasering kredieten
Thema:            Diversen
Bedrag:           € 69.102 voordeel in 2019, € 68.863 voordeel in 2020, € 29.398 voordeel in 2021 en € 21.542
                           voordeel in 2022 incidenteel

In de laatste Tussenrapportage 2018 is aangegeven dat de fasering van de investeringen wordt geanalyseerd. In de auditcommissie en in het raadsvoorstel bij de financiële verordening is besproken dat het college de wens heeft om de inhoud van de tussentijdse rapportages dermate te verbeteren dat het verantwoordings- en sturingsniveau toeneemt. Om grip te krijgen op de voortgang van investeringen past het binnen deze wens om de ingeplande investeringen per jaar op te nemen in deze tussenrapportage en de raad zo zowel inhoudelijk als financieel te informeren over de voortgang van de investeringen.

Uit de analyse van de investeringen wordt geconstateerd dat er regelmatig investeringskredieten gevoteerd worden, welke niet gefaseerd zijn en vervolgens financieel verwerkt worden alsof deze investering in het betreffende jaar afgerond wordt. Dit sluit vaak niet aan bij de daadwerkelijke uitvoering van een investering en legt daarmee onnodig beslag op het begrotingssaldo in de vorm van kapitaallasten.

Alle investeringen zijn kritisch qua fasering tegen het licht gehouden. Een limitatief overzicht van de planning en voortgang van de investeringen binnen Sliedrecht is dit jaar voor het eerst opgenomen in deze tussenrapportage. Zie onderdeel 3.1. Dit overzicht zal standaard worden opgenomen in de tussenrapportages om de verantwoording en sturing op de investeringen te vergroten. Daarnaast is een bijlage opgenomen in deze tussenrapportage met de fasering van reeds bestaande kredieten.

De analyse op de investeringen levert naast inzicht ook een incidenteel financieel effect op. Dit omdat de begrote kapitaallasten in enkele gevallen later worden gerealiseerd.

Voorgesteld wordt om de lasten te verlagen met € 69.102 in 2019, € 68.863 in 2020, € 29.398 in 2021 en € 21.542 in 2022.


(3) Voorbereiding afschaffing precariobelasting
Thema:            Algemene heffingen
Bedrag:            € 67.000 voordeel structureel ingaande 2019

De precariobelasting wordt per 2022 afgeschaft. Dit betekent voor de gemeente Sliedrecht dat er ca
€ 0,75 mln aan inkomsten komt te vervallen. In de kadernota 2019 is een drietal scenario's gepresenteerd om de gevolgen van het vervallen van de precariobelasting met ingang van 2022 op te vangen.

De raad heeft in 2018 kennisgenomen van de scenario's en het college verzocht een vierde scenario uit te werken. Daarnaast heeft de raad te kennen gegeven eerst inzicht te willen krijgen in de stille reserves c.q. de reservepositie en een analyse te willen uitvoeren op de positieve resultaten uit de jaarrekeningen.

Voornoemde financiële analyse op de resultaten 2015 t/m 2017 is uitgevoerd en er kan structureel
€ 67.000 vrijvallen in de begroting 2019 en worden verwerkt in de scenario's voor het opvangen van de gevolgen van het vervallen van de precariobelasting.

Voorgesteld wordt om de baten structureel te verhogen met € 67.000 ingaande 2019.


(4) Onderschrijding plafond BCF
Thema:            Algemene heffingen
Bedrag:            € 40.000 voordeel structureel ingaande 2019

Het BTW compensatiefonds is bedoeld voor het terug krijgen van BTW die gemeenten betalen over uitgaven voor publieke taken. Dit fonds is ooit gevormd door het gemeentefonds te verlagen. Dit betekent, dat als gemeenten het fonds niet leeg declareren, het restant terug vloeit in het gemeentefonds.

Waar in het verleden in de ramingen van het rijk al rekening gehouden werd met het feit dat gemeenten niet het hele fonds 'op' maakten, gebeurt dit met ingang van 2019 niet meer. Dit betekent op begrotingsbasis structureel een fors lagere inkomst voor Sliedrecht en alle andere gemeenten. In de praktijk verandert er echter niks; gemeenten krijgen nog steeds onderbestedingen uitgekeerd. Maar dat wordt pas bekend in een jaar zelf. In de Tweede tussenrapportage van 2019 kunnen we pas voor 2019 bepalen wat we terug krijgen. Dit heeft tot reacties van gemeenten geleid en uiteindelijk een uitspraak van de Provincie (als toezichthouder) hoe nu hier mee om te gaan.

In de septembercirculaire 2018 is een voorschot verstrekt op de verwachte onderschrijding van het BCF-plafond van € 106 miljoen. Door de extra declaraties van gemeenten op het BCF is de onderschrijding echter lager uitgevallen, namelijk € 39 miljoen. Het verschil van € 67 miljoen zal nog worden uitgenomen. Deze afrekening heeft overigens ook gevolgen voor de toekomst. De provinciaal toezichthouders hebben gemeld dat de afrekening (dus macro € 39 miljoen) tevens het maximum is dat gemeenten in hun begroting 2020 en bijbehorende meerjarenraming als structureel bedrag mogen ramen. Dit betekent dat we als gemeente Sliedrecht maximaal € 40.000 mogen inboeken als structurele opbrengst.

Voorgesteld wordt om de baten structureel te verhogen met € 40.000 ingaande 2019.


(5) Gelden sociaal domein in algemene uitkering
Thema:            Algemene heffingen
Bedrag:           € 762.580 voordeel in 2019, € 158.000 voordeel in 2020, € 139.000 voordeel in 2021, € 209.000
                           voordeel in 2022 en € 241.000 voordeel in 2023

In de algemene uitkering zijn diverse bedragen gekenmerkt voor het sociaal domein. Hierop wordt nu een claim gedaan in programma 1 middels de voorstellen 'DG-J' en 'combinatiefunctionaris'. De gelden die beschikbaar zijn uit de algemene uitkering staan in programma 5 en worden nu overgeheveld naar programma 1.

Voorgesteld wordt om de lasten te verlagen met € 706.580 in 2019 en structureel met € 92.000 ingaande 2020 alsmede de baten te verhogen met € 56.000 in 2019, € 66.000 in 2020, € 47.000 in 2021, € 117.000 in 2022 en € 148.000 in 2023.


(6) Afrekening accres gemeentefonds 2018
Thema:            Algemene heffingen
Bedrag:            € 206.500 nadeel incidenteel in 2019

Op 15 mei 2019 was het Verantwoordingsdag voor de rijksoverheid. De jaarrekening 2018 is gepresenteerd door de minister van Financiën. Er zit ook belangwekkende informatie in die effect heeft op de budgettaire positie van gemeenten, namelijk de afrekening van het accres 2018. De groei van het gemeentefonds is afhankelijk van de groei van de rijksuitgaven. Het systeem staat bekend als ‘samen de trap op, samen de trap af’. Het accres 2018 was in de septembercirculaire 2018 nog € 955 miljoen. De afrekening bedraagt nu € 807 miljoen. Een verschil van € 148 miljoen. Dat is omgerekend ruim 8 punten van de uitkeringsfactor gerelateerd aan de uitkeringsbasis 2019. Voor Sliedrecht staat 1 punt gelijk aan circa € 25.000.

Voorgesteld wordt om de baten eenmalig te verlagen met € 206.500 in 2019.