Programma 4: Bestuur, organisatie en veiligheid

Inleiding

Programma 4 Bestuur, Organisatie en Veiligheid omvat alle producten van de gemeente Sliedrecht op het gebied van de fysieke veiligheid, de organisatie en bestuur.

Samen krijgen wij meer voor elkaar. Dit is een van de uitgangspunten van waaruit onze gemeente werkt. Naast het feit dat onze gemeente deel neemt aan regio Drechtsteden zoeken wij proactief de samenwerking met onze inwoners en lokale partners. Dit omdat wij de 'couleur lokale' willen koesteren.

Voortgang speerpunten

Reguliere taken

  • Dienstverlening voor inwoners.
  • Risicobeperking en rampenbestrijding.
  • Bevorderen van een veilige woon- en leefomgeving.
  • Beoordelen en afhandelen vergunningsaanvragen (deels programma Ruimte).
  • Handhaving WABO en APV (deels programma Ruimte).
  • Efficiënte bedrijfsvoering.
  • Volledig, tijdig en zorgvuldig informeren én betrekken van inwoners, verenigingen, bedrijven en instellingen.

Voortgang speerpunten

 

 

15. Openbare orde, veiligheid en evenementen
Wat willen we bereiken?
Sliedrecht moet een veilige gemeente zijn en blijven. Daarnaast blijft Sliedrecht gezellig en aantrekkelijk.
Resultaten in 2019 Wat gaan we ervoor doen in 2019? Voortgang 2019 Planning Realisatie (kwaliteit) Middelen (geld) Activiteiten (tijd)
Er is een pilot met een vuurwerkdetectiesysteem met inzet van extra handhaving op vuurwerkoverlast in de maanden oktober, november en december. Planning: 2019 ·         Voorbereiden van de pilot i.s.m. hulpdiensten. Eerder is toegezegd een plan van aanpak vuurwerk aan te leveren aan de gemeenteraad in maart 2019. Omdat wij tot een gedragen plan van aanpak willen komen, gaan wij bijeenkomsten organiseren met inwoners om mee te denken. De raad wordt d.m.v. een CIB op de hoogte gebracht. Vervolgens zal een plan van aanpak worden opgesteld voor de jaarwisseling 2019-2020. Q3 v v v
·         Uitvoeren pilot en informeren raad.  Conform planning. Q4 v v v
Er is een besluit genomen met betrekking tot het al dan niet jaarlijks organiseren van een kermis in het centrum, rekening houdend met het Baggerfestival. Planning: 2019 ·         Het college neemt een besluit met betrekking tot de jaarlijks terugkerende kermis en informeert de raad via een CIB. Begin mei is een besluit genomen door het college. Het college heeft daaropvolgend de raad geïnformeerd middels een CIB. Q1 v v v
De veiligheidsbeleving van onze inwoners is door middel van een onderzoek in kaart gebracht. Planning: 2019 ·         Voorbereiden en opzetten onderzoek. Het veiligheidsbelevings-onderzoek is op 27 maart 2019 uitgezet en zal per 12 april 2019 gesloten worden. De agendacommissie wordt voorgesteld om op 18 juni 2019 een beeldvormende vergadering te agenderen, waarbij de resultaten van het veiligheidsbelevingsonderzoek en een doorkijk naar het nieuwe IVP worden gepresenteerd. Q2 v v v
·         Uitvoeren onderzoek. De doorlooptijd van het onderzoek is april/mei. Q3 v v v
·         Resultaten presenteren aan de raad. De resultaten van het onderzoek worden in juni verwacht en zullen vervolgens gedeeld worden met de gemeenteraad. Q4 v v v
16. Communicatie
Wat willen we bereiken?
Komende periode investeren we in de communicatie naar onze inwoners en lokale partners. We informeren tijdig, zijn bereikbaar en beantwoorden vragen snel.
Resultaten in 2019 Wat gaan we ervoor doen in 2019? Voortgang 2019 Planning Realisatie (kwaliteit) Middelen (geld) Activiteiten (tijd)
We maken in onze communicatie structureel gebruik van diverse middelen zoals filmpjes, sociale media, de krant, tv of een magazine zodat we inwoners tijdig en goed kunnen informeren. (doorlopend naar 2022). ·         Opstellen en vaststellen communicatiestrategie en persbeleid. In het eerste kwartaal is de communicatiestrategie vastgesteld. Hierin is onder andere weergegeven welke communicatiemiddelen wanneer ingezet worden. Het verspreiden van berichten via sociale media door de gemeente is in Q1 aanzienlijk toegenomen. Daarnaast hebben wij voor verschillende projecten gebruik gemaakt van video en animaties. Denk hierbij onder andere aan het filmpje over het stembureau betreffende slechtziende, het routeplan voor het strooien en het plaatsen van de liftschacht in de Kerkbuurt. Q1 v v v
·         Informeren raad.  Conform planning. Q2 v v v
·         Implemen- tatie en uitvoering.  Conform planning. Q3 v v v
·         Informatieve terugkoppeling en tussenrapportage aan raad. Conform planning. Q4 v v v
17. Organisatie
Wat willen we bereiken?
We zijn een moderne organisatie die van 'buiten naar binnen' opereert en die vanuit een regierol oppakt. We bundelen de krachten met onze inwoners, ondernemers en andere partners en verkennen samen wat voor mooie resultaten dit op kan leveren. "Ja" is het uitgangspunt en structuren, afspraken en regels zijn geen doel op zich.
Resultaten in 2019 Wat gaan we ervoor doen in 2019? Voortgang 2019 Planning Realisatie (kwaliteit) Middelen (geld) Activiteiten (tijd)
Het opleidingsbudget is, gefaseerd, verhoogd naar 2% om onze medewerkers een andere manier van werken en denken eigen te maken en ze stimuleert om zich persoonlijk te ontwikkelen. Planning 2020-2022. ·         Opstellen opleidingsplan dat aansluit bij de organisatiedoelstellingen. In het eerste kwartaal van 2019 hebben wij een eerste stap gemaakt door het opleidingsbudget in te zetten op drie strategische ontwikkeldoelen, namelijk organisatie ontwikkeling, individuele ontwikkeling en vakontwikkeling. Hierdoor investeren wij niet alleen in de vakinhoudelijke kennis van onze medewerkers maar ook in het collectief zodat wij de organisatie brede doelstellingen kunnen halen. Q2-Q3 v v v
·         Continue aandacht voor op pijl houden vakinhoudelijke kennis van medewerkers. Conform planning. Q1-Q4 v v v

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

 Thema

Begroot 2019
voor turap

wijziging
1e turap

Begroot na
1e turap 2019

 Lasten:

 

 

 

 Bedrijfsvoering

 N                   742

 

 N                  742

 Begroten en verantwoorden

 N                      48

 

 N                     48

 Bestuur 5, 7

 N               2.203

 N                    23

 N              2.226

 Communicatie en voorlichting

 N                      55

 

 N                      55

 Dienstverlening 1, 2

 N               1.079

 V                 105

 N                   974

 Fysieke veiligheid

 N               1.677

 

 N               1.677

 Sociale cohesie 9

 N                   461

 V                    55

 N                   405

 Overhead 3, 4, 6, 8

 N               5.978

 N                 418

 N               6.396

 Totaal lasten

 N            12.243

 N                 281

 N            12.524

 Baten:

 

 

 

 Bedrijfsvoering

                        -

 

                        -

 Begroten en verantwoorden

                        -

 

                        -

 Bestuur

                        -

 

                        -

 Communicatie en voorlichting

                        -

 

                        -

 Dienstverlening 1

 V                  611

 N                 287

 V                   324

 Fysieke veiligheid

 V                     96

 

 V                      96

 Sociale cohesie

                        -

 

                        -

 Overhead 6

 V                   173

 V                    76

 V                   249

 Totaal baten

 V                   881

 N                 211

 V                   670

 Geraamd totaal saldo van baten en lasten

 N            11.363

 N                 492

 N            11.854

 storting in reserve

 N                   179

                        -

 N                   179

 onttrekking aan reserve

 V               1.174

                        -

 V               1.174

 Geraamd programma resultaat

 N            10.368

 N                 492

 N            10.860

Financiële afwijkingen

Financiële afwijkingen

 (1) Wijziging legesinkomsten en –uitgaven bij paspoorten en rijbewijzen
Thema:            Dienstverlening
Bedrag:           € 88.000 nadeel in 2019, € 91.000 nadeel in 2020, € 88.000 nadeel in 2021 en € 67.000
                           nadeel structureel ingaande 2022

Door digitalisering, outsourcing en wettelijke wijzigingen nemen de legesopbrengsten tot en met 2022 sterk af. Dit betekent onder andere dat de gemeente minder documenten uitgeeft en daardoor minder leges ontvangt. Hiervoor is de begroting 2019 negatief bijgesteld. De ontwikkeling van de legesopbrengsten is opnieuw geactualiseerd en hieruit kan worden geconcludeerd dat de verwachte opbrengsten zich negatiever ontwikkelen.

Voorgesteld wordt om de lasten te verlagen met € 199.000 in 2019, € 230.000 in 2020, € 223.000 in 2021 en € 249.000 structureel ingaande 2022 en de baten te verlagen met € 287.000 in 2019,
€ 321.000 in 2020, € 311.000 in 2021 en € 316.000 structureel ingaande 2022.


(2) Verkiezingen
Thema:            Dienstverlening
Bedrag:           € 94.000 nadeel in 2019, € 41.000 voordeel in 2020, € 19.500 structureel ingaande 2021.

De gemeente is verantwoordelijk voor het organiseren van de verkiezingen. In de begroting is een structureel bedrag opgenomen wat gelijk staat aan ongeveer één verkiezing. Dit is al een aantal jaren niet geïndexeerd. Uit een actuele berekening van Dienstverlening Drechtsteden blijkt dat een verkiezing iets meer kost dan in de begroting geraamd is. In 2019 hebben we te maken met drie verkiezingen. Ook is het vanaf 2019 technisch mogelijk om autonoom stemmen mogelijk te maken voor mensen met een visuele beperking. Per verkiezing moet daarvoor geïnvesteerd worden in onder andere stemmallen en audiobanden. Vanaf nu wordt afgestapt van gemiddelden en wordt een reële begroting geprognosticeerd voor verkiezingen op basis van de agenda van de Kiesraad.

Voorgesteld wordt om de lasten te verhogen met € 94.000 in 2019, € 19.500 structureel ingaande 2021 en de lasten in 2020 te verlagen met € 41.000.


(3) Basisregistratie Vastgoed
Thema:            Overhead
Bedrag:            € 45.000 nadeel structureel ingaande 2019

Als gemeente zijn wij verplicht om gebruik te maken van een door de overheid officieel aangewezen registratiesystemen voor het uitvoeren van publiekrechtelijke taken. Daarnaast hebben wij verschillende contracten afgesloten in de regio, zodat wij onze werkzaamheden naar behoren kunnen uitvoeren. Dit betreft de kosten voor twee diensten die de gemeente aan de GBD heeft uitbesteed, te weten het beheer van de Drechtmaps en het beheer van de applicatie waarmee de digitale bestemmingsplannen worden bijhouden en voor de jaarlijkse aanschaf van straatbeeld- en luchtfoto's van de gemeente.

Voorgesteld wordt om de lasten structureel te verhogen met € 45.000 ingaande 2019.


(4) Privacy Coördinator
Thema:            Overhead
Bedrag:            € 50.000 nadeel in 2019, € 77.000 nadeel in 2020 incidenteel

In de raadsvergadering van 8 april 2019 is er besloten om het budget beschikbaar te stellen voor het invullen van de taak Privacy coördinator / Informatiemanager tot 2021. In 2020 zal er een evaluatie plaatsvinden. Op dit moment is er geen budget opgenomen voor de taak van Privacy coördinator / Informatiemanager vanaf 2021.

Voorgesteld wordt om de lasten te verhogen met € 50.000 in 2019 en € 77.000 in 2020.


(5) Budgetten griffie
Thema:            Bestuur
Bedrag:            € 12.700 nadeel in 2019, € 6.000 nadeel structureel ingaande 2020

De budgetten van de griffie zijn tegen het licht gehouden.  Gebleken is dat bijraming, mede in verband met een besluit van het presidium om in september op heisessie te gaan in Helvoirt, noodzakelijk is om de budgetten op het vereiste niveau te brengen. Daarnaast is een hoger structureel budget nodig voor de raad.

Voorgesteld wordt om de lasten te verhogen met € 12.700 in 2019 en € 6.000 structureel ingaande 2020.


(6) Exploitatie gemeentekantoor
Thema:            Overhead
Bedrag:           € 11.000 voordeel in 2019, € 30.000 voordeel in 2020, € 38.000 voordeel in 2021,
                           € 56.000 voordeel in 2022 en € 60.000 voordeel structureel ingaande 2023.

De verhuizingen in het gemeentekantoor en De Reling zijn afgerond. Een deel van de oude vastgoedexploitatie van het gemeentekantoor moet geactualiseerd worden vanwege de verhuur van de derde verdieping. Tegelijkertijd hebben we de exploitatie van de Reling geïntegreerd met de exploitatie van het gemeentekantoor. Hieruit komt per saldo, na aftrek van de huurinkomsten, een voordeel van circa € 11.000 voor 2019 oplopend naar een structureel voordeel van circa € 60.000 per jaar ingaande 2020.

VEX - GEMEENTEKANTOOR

2019

2020

2021

2022

2023

Lasten

 N       385

 N       390

 N       394

 N       399

 N       404

Baten

 V       159

 V       165

 V       172

 V       178

 V       184

Saldo

 N       226

 N       225

 N       222

 N       221

 N       220

Reeds geraamd

 N       237

 N       255

 N       260

 N       277

 N       279

Verschil

 V         11

 V         30

 V         38

 V         56

 V         60


Voorgesteld wordt om de lasten te verhogen met € 65.000 in 2019, € 52.000 in 2020, € 51.000 in 2021, € 39.000 in 2022 en € 41.000 structureel ingaande 2023. Daarnaast wordt voorgesteld om de baten te verhogen met € 76.000 in 2019, € 82.000 in 2020, € 89.000 in 2021, € 95.000 in 2022
en € 101.000 structureel ingaande 2023.

 

(7) Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Thema:            Bestuur

Bedrag:            € 9.949 nadeel in 2019 incidenteel

Op 1 januari 2020 gaat de nieuwe Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) van start. De afgelopen 1,5 jaar is steeds meer duidelijk geworden over wat de overgang van bestuursrecht naar arbeidsrecht precies inhoudt. In februari 2017 is een globale inschatting van de kosten gemaakt van de projectkosten op basis van de beperkte inzichten en informatie over de implementatie van de WNRA die toen beschikbaar was. Aangegeven is toen dat de kosten pas later goed te onderkennen zijn.

De project- en capaciteitsplanning zijn in februari geactualiseerd op basis van deze inzichten en de reeds in de Drechtsteden genomen besluiten. Om het project uit te kunnen voeren zoals nu voorzien is er een tekort van €215.000 voor de regio wat resulteert in een bijdrage van 9.949 euro van gemeente Sliedrecht.

 

Voorgesteld wordt om de lasten eenmalig te verhogen met € 9.949 in 2019.

 

(8) Technische verschuivingen van programma 5

Thema:            Overhead

Bedrag:                        € 258.200 nadeel in 2019, € 208.200 nadeel in 2020, € 252.200 nadeel in 2021 en
€ 315.200 nadeel structureel ingaande 2022

 

Om de begroting verder op orde te krijgen hebben wij een controle uitgevoerd op de posten binnen programma 5. Hiervan werd incidenteel bij de laatste tussenrapportage 2018 een bedrag verplaatst naar programma 4. Ter voorkoming dat dit de komende jaren weer incidenteel gebeurt, moet een aantal personeel en college gerelateerde budgetten structureel overgezet worden naar programma 4 (thema overhead).

 

Voorgesteld wordt om de lasten te verhogen met € 258.200 in 2019, € 208.200 in 2020, € 252.200 in 2021 en € 315.200 structureel ingaande 2022. In Programma 5 worden de lasten evenredig verlaagd (zie hiervoor het voorstel in programma 5 'Technische verschuivingen naar programma 4').

(9) Veiligheidsregio

Thema:            Sociale cohesie

Bedrag:            € 55.163 voordeel in 2019, € 6.157 voordeel structureel ingaande 2020

 

Dit betreft het jaarrekeningresultaat 2018 VRZHZ en wordt verwerkt als voordeel in de Turap 2019. Het aandeel sliedrecht is 3,59%. Aangezien het resultaatsbestemming betreft wordt het uitgekeerd in 2019 en daarmee verwerkt in de 1e turap 2019 en niet bij de jaarstukken 2018.

Voorgesteld wordt om de lasten te verlagen met € 55.163 in 2019 en met € 6.157 structureel ingaande 2020.