Programma 3: Ruimte

Inleiding

Programma 3 omvat alle producten van de gemeente Sliedrecht op het gebied van bouwen, wonen en de daarbij behorende leefomgeving, zoals het maken van bestemmingsplannen en meldingen in de buitenruimte. In dit programma houden we als gemeente zelf de regie, maar we maken veel gebruik van de markt en/of de samenwerking in de Drechtsteden.

Voortgang speerpunten

Reguliere taken

Wonen

  • Zorgen voor een passende woningvoorraad

Verkeer en Mobiliteit

  • Uitvoeren van de korte termijn maatregelen uit de verkeers- en mobiliteitsvisie

Herstructurering en revitalisering woon- en werkgebieden

  • Actualiseren van bestemmingsplannen/doorlopen van ruimtelijke procedures
  • Beoordelen en afhandelen vergunningsaanvragen (deels programma 4)

Duurzaamheid

  • Samenwerken aan behalen klimaatdoelstellingen

Buitenruimte

  • Efficiënt beheren van de openbare ruimte

Omgevingswet

  • Voorbereidingen treffen t.b.v. de invoering van de Omgevingswet.

Milieu

  • Borgen wettelijke eisen voor luchtkwaliteit, geluid etc.

Voortgang speerpunten

10. Wonen
Wat willen we bereiken?
De regionaal vastgestelde woonvisie maken we lokaal passend voor Sliedrecht.
Resultaten in 2019 Wat gaan we ervoor doen in 2019? Voortgang 2019 Planning Realisatie (kwaliteit) Middelen (geld) Activiteiten (tijd)
Er is een analyse gemaakt van de uitkomsten van het onderzoek van Rigo met betrekking tot de autonome groei van de woningvoorraad in Sliedrecht. Planning: 2019 Informeren raad over stand van zaken. De analyse van de uitkomsten van het onderzoek van RIGO met betrekking tot de autonome groei van de woningvoorraad is afgerond en toegelicht in een beeldvormende vergadering. Q1 v v v
Verwerking eerste resultaten in lokale uitvoerings-paragraaf.  De analyse vormt een basis voor de lokale uitvoeringsparagraaf wonen die ter besluitvorming voorgesteld wordt te agenderen voor de raad van juli. Q1-Q2 v v X
Er is een lokaal uitvoeringsprogramma wonen voor de autonome groei van de woningvoorraad inclusief sociaal. Planning: 2019 Input ophalen bij raad (beeldvormend) en bij onze stakeholders. In Q1 is er een start gemaakt met de lokale uitvoeringsparagraaf. Input ophalen bij stakeholders is een onderdeel van de lokale uitvoeringsparagraaf. De gesprekken zijn gevoerd in april. De input wordt verwerkt in de lokale uitvoeringsparagraaf Q1 v v v
Opstellen uitvoerings-paragraaf.  In Q2 ronden we de uitvoeringsparagraaf af en bieden we deze ter besluitvorming aan, aan de raad. Q1-Q2 v v v
Besluitvorming in raad.  Op de oordeelsvormende vergadering van 18 juni bieden we de uitvoeringsparagraaf aan. Q2 v v v
Uitvoering geven aan woonvisie.  De lokale uitvoeringsparagraaf vormt een kader voor plannen en initiatieven. Na vaststelling wordt zij gebruikt als toetsingskader. Q3-Q4 v v v
Een aanpassing van het woonruimteverdeelsysteem is in de regio bespreekbaar gemaakt. Planning: 2020 Starten met voorbereiding. In Q4 starten we met de voorbereiding en brengen we de achtergrond in kaart. Q4 v v v
Er is een samenwerking gestart met andere partijen om Sliedrecht stedenbouwkundig te versterken met behoud van de economische en ruimtelijke kwaliteiten. (doorlopend naar 2022). Opzetten stedenbouw-kundige samenwerking i.c.m. lokale uitvoerings-paragraaf. De ontwikkelingsvisie wordt voor de zomer met de raad besproken; de kansenkaart wordt input voor de lokale uitvoeringsparagraaf wonen. Q2-Q4 v v v
Net zoals voor de Vogelbuurt-Noord, is er jaarlijks een leefbaarheidsmonitor beschikbaar voor heel Sliedrecht. (doorlopend naar 2022). Opzetten en verlenen opdracht voor maken leefbaarheids-monitor. In Q3 wordt een opdracht geformuleerd waarmee we verder gaan. Q3 v v v
Uitvoeren leefbaarheidsmonitor.  In Q3 en 4 wordt een leefbaarheidsmonitor gerealiseerd. Q3 v v v
Informeren raad over de resultaten  Na vaststelling van de leefbaarheidsmonitor wordt de raad geïnformeerd. Q4 v v v
Per buurt zijn, op basis van de uitkomsten van de leefbaarheidsmonitor, waar nodig passende maatregelen genomen. (doorlopend naar 2022). Op basis van uitkomst resultaten procesafspraken maken over vervolg(acties) met betrokken partijen en deze opvolgen. Na afronding van de leefbaarheidsmonitor kunnen uit deze monitor acties worden opgesteld en kan de voortgang en leefbaarheid worden gemonitord. v v v
11. Mobiliteit
Wat willen we bereiken?
De bereikbaarheid van Sliedrecht en de doorstroming van het verkeer binnen Sliedrecht is verbeterd. Ook is de fietsveiligheid vergroot.
Resultaten in 2019 Wat gaan we ervoor doen in 2019? Voortgang 2019 Planning Realisatie (kwaliteit) Middelen (geld) Activiteiten (tijd)
De fietsverbinding tussen het station richting centrum (parallel aan de Stationsweg) is veiliger en duidelijker. (doorlopend naar 2022). ·         Het opstellen van een schetsontwerp inclusief een SSK-raming tbv een financieringsaanvraag. De planning van het project is aangepast, zodat het beter aansluit op de geplande onderhoudswerkzaam-heden aan het fietspad. Het schetsontwerp is gereed en er is een indicatieve raming. Een SSK-raming volgt in Q3. Q1 v v X
·         Besluitvorming in raad mbt opzet project en het benodigde krediet. De verwachting is dat in Q4 2019 er een raadsvoorstel ligt. Q2 v v X
·         Eerste aanpassingen aan de route. Dit zal medio Q3 2020 worden. Q2-Q4 v v X
30-kilometerwegen zijn waar mogelijk fysiek ingericht rekening houdend met de hulpdiensten. (doorlopend naar 2022). ·         In combinatie met de integrale meerjaren operationele planning (IMJOP) wordt de weginrichting afgestemd op de snelheidslimiet. In 2019 wordt in de Vogelbuurt gestart. In het 2e kwartaal van 2019 starten de voorbereidende werkzaamheden. In Q3 en Q4 worden de eerste wegen aangepakt. Q1-Q4 v v v
De wensen tot aanpassing in de huidige Qbuzz-concessie - waaronder de plaats van de haltes en de frequenties van de buslijnen – zijn jaarlijks geagendeerd bij de raad. (doorlopend naar 2022). ·         Inventarisatie informatie mbt gebruik haltes/lijnen en de wensen van de gebruikers/stakeholders. Qbuzz is in december 2018 gestart. Er is circa een jaar nodig om zinvolle conclusies over de dienstregeling te trekken. Q4 v v v
·         Evaluatie in de Raad.  Conform planning. Q4 v v v
·         Resultaat delen met de provincie.  Conform planning. Q4 v v v
Er is een veilige fietsroute langs de Craijensteijn gerealiseerd. Planning: 2020 ·         Betrekken klankbordgroep bij planvorming. Samen met de klankbordgroep is er voor een principeontwerp gekozen. Q1 v v v
·         Uitwerken (financiële) kaders, scope en scenario's. Deze zijn uitgewerkt. Q2 v v v
·         Besluitvorming door college en raad over kaders, scope en scenario's. De Raad is via een CIB geïnformeerd. In Q2 volgt een besluitvormende vergadering voor het voorkeurscenario met een daaraan gekoppelde kredietaanvraag. Q2 v v v
·         Uitwerken ontwerp incl. verkennende gesprekken met stakeholders Deze worden momenteel voorbereid. Q3 v v v
·         Organiseren buurtbijeenkomst Op verzoek van de klankbordgroep is er een extra buurtbijeenkomst is medio april / mei 2019. Q4 v v v
12. Duurzaamheid
Wat willen we bereiken?
We brengen onze inwoners en bedrijven (verder) in beweging en geven hiervoor jaarlijks diverse impulsen. Ook zetten we duurzaamheid binnen de gemeente stevig op de agenda.
Resultaten in 2019 Wat gaan we ervoor doen in 2019? Voortgang 2019 Planning Realisatie (kwaliteit) Middelen (geld) Activiteiten (tijd)
Bij ieder project is de afweging gemaakt op welke manier duurzaamheid een plaats kan krijgen. Deze afweging wordt opgenomen in college- en raadsvoorstellen. (doorlopend naar 2022). ·         Faciliteren interne organisatie bij duurzaamheids afwegingen vanuit vakgebied duurzaamheid. Vanaf Q1 werken we met een aangepast format voor college- en raadsvoorstellen waarin een afweging van duurzaamheid een standaard onderdeel is. Q1-Q4 v v v
Door middel van (wijk)gerichte communicatie zijn inwoners en bedrijven gestimuleerd hun woning en panden te verduurzamen. Planning: 2020-2022 ·         Inhuren communicatie bureau ter ondersteuning. Ten behoeve van de eerste wijk, Sliedrecht Oost, is ondersteuning ingehuurd. Een inloop- bijeenkomst staat gepland op 20 mei. Daarnaast is er een nieuwsbrief verspreid. Q2 v v v
·         Voorbereiden en implementeren wijkgerichte aanpak in Sliedrecht-Oost i.v.m. aanleg warmtenet. De voorbereiding heeft in Q1 plaatsgevonden. De uitvoering zal in de volgende kwartalen plaatsvinden. Q3-Q4 v v v
We stimuleren initiatieven op het gebied van duurzaamheid vanuit inwoners en bedrijven en faciliteren en ondersteunen indien daar behoefte aan is (bijv. bij het plaatsen van zonnepanelen, het scheiden van afval, het oprichten van een energiecoöperatie). Planning: 2020-2022 ·         Oriënterende gesprekken met initiatiefnemers voor starten van een energiecoöperatie. In Q1 zijn diverse gesprekken gevoerd. Dit heeft nog niet geleid tot de oprichting van een energiecorporatie. In Q2, 3 en 4 zullen nadere gesprekken worden gevoerd. Q1 v v v
·         Bijeenkomst organiseren voor bedrijven m.b.t. duurzaamheid. De gemeente heeft samen met ondernemers een goed bezochte bijeenkomst georganiseerd. Q1 v v v
·         Doorlopend inventariseren en faciliteren mogelijkheden rond klimaatadaptatie. Bij elk fysiek project worden de mogelijkheden voor klimaatadaptatie opgenomen in de uitgangspunten. Tevens wordt een klimaatstresstest voorbereid. Q1-Q4 v v v
Inwoners en bedrijven zijn geïnformeerd over de uitkomsten van onderzoek naar waterveiligheid. Planning: 2019 ·         Presentatie resultaten onderzoek. In Q1 zijn de resultaten van studie voor het dijkvak Rivierdijk west gepresenteerd. Q1 v v v
Jaarlijks informeren we de raad over de voortgang van deze plannen en mogelijke nieuwe initiatieven rond duurzaamheid. Planning: 2019 ·         Monitoringsverslag wordt aan de raad voorgelegd. De genoemde activiteiten zijn gemonitord en bijgesteld. In de jaarrekening 2018 is de raad over de stand van zaken geïnformeerd. Q1 v v v
De rol en verantwoordelijkheid van de gemeente met betrekking tot de energietransitie is inzichtelijk gemaakt en gecommuniceerd naar partners en inwoners. (doorlopend naar 2022) ·         Bepalen rol en verantwoordelijkheid van de gemeente. In het kader van het warmtenet, de regionale Energiestrategie en recent de regionale transitievisie warmte is de gemeentelijke rol bepaald. Q1 v v v
·         Deze boodschap zal bij herhaling worden gecommuniceerd in gesprekken en media. Deze rol wordt continu met stakeholders gecommuniceerd en in de media benadrukt. Q1-Q4 v v v
Het gemeentelijk vastgoed en wagenpark is waar mogelijk verduurzaamd (bijv. via zonnepanelen, groene daken, alternatieve brandstoffen, elektrisch rijden, etc.). (doorlopend naar 2022) ·         Verduurzaming vastgoed wordt voorbereid en waar mogelijk uitgevoerd. De verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed vraagt afstemming met de gebruikers en beheerders. Deze actie wordt vervolgd in Q2,3 en 4. Q1-Q4 v v v
·         Overschakelen van wagenpark op HVO-diesel (gemaakt van plantaardige vetten) om 89% CO2 te besparen. Bij de aanschaf van nieuwe vervoermiddelen wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van elektrisch rijden of alternatieve brandstoffen. Met de hiermee gemoeide hogere investeringsbedragen wordt rekening gehouden in het investeringsprogramma. Vanaf april 2019 wordt HVO-diesel getankt met de daarvoor geschikte voertuigen. Op 3 mei 2019 is hiervoor een officiële handeling verricht door de portefeuillehouder duurzaamheid. Q2 v v v
·         Voorbereiden vervanging 4 kleine voertuigen met uitvoering in 2020.  De voorbereiding van de vervanging is in Q2 uitgevoerd. Q2 v v v
13. Buitenruimte en groen
Wat willen we bereiken?
Sliedrecht wordt groener en schoner.
Resultaten in 2019 Wat gaan we ervoor doen in 2019? Voortgang 2019 Planning Realisatie (kwaliteit) Middelen (geld) Activiteiten (tijd)
De doorlooptijd tussen melding en oplossing is verkort, onder meer door het vernieuwen van de wijklijn. ·         Het regionaal aanschaffen van een nieuw meldsysteem Fixi. Het meldsysteem Fixi is regionaal in april 2019 aangeschaft. De uitrol voor Sliedrecht start eind Q2 en loopt door in Q3. Voor de planning is de gemeente afhankelijk van de regio. Sliedrecht is de derde gemeente waar Fixi wordt uitgerold. De snelheid hiervan is afhankelijk van de ervaringen bij de voorgaande gemeenten. Q1-Q2 v v X
Het aantal klachten ten aanzien van verlichting en groen is gehalveerd. (doorlopend naar 2022). ·         Definiëren van klachten en meldingen (wat verstaan we hieronder) en dit delen met de raad. De CIB over dit onderwerp is in maart 2019 aangeboden aan de raad. Q1 v v v
·         Aantallen in 2019 meten om de 0-situatie te bepalen. Aan de hand van de in de CIB genoemde criteria worden dit jaar de binnen gekomen meldingen geïnventariseerd. Q1-Q4 v v v
Het aantal bomen is met ca. 10% toegenomen met oog voor laag groeiend groen en biodiversiteit. Planning 2022. ·         Onderzoek naar mogelijkheden voor aanplant van extra bomen. De aanpak voor de komende jaren is voorbereid en een communicatiestrategie is bepaald. Q1-Q2 v v v
·         Voorstel opstellen tot uitvoering e.e.a. in samenhang met bomenbeheersplan. Het uitvoeringsvoorstel wordt voorbereid in Q3. Q2-Q3 v v v
·         Planten bomen (1e fase). De aanplant vindt plaats in Q4. Q4 v v v
Het Groenbeleidsplan is geëvalueerd en geactualiseerd met een "bomenbeheerplan". Planning: 2019 ·         Evalueren groenbeleidsplan Door prioriteitsstelling is de evaluatie opgeschoven naar Q4. Q3 v v X
·         Opstellen bomenbeheerplan Het bomenbeheerplan wordt in Q4 opgesteld. Q4 v v v
·         Voorstel ter besluitvorming voorleggen aan de raad. Het Groenbeleidsplan wordt eind Q4 aangeboden aan de raad. Q4 v v v
Er is een hondenpoepzuiger ingezet voor het verwijderen van hondenpoep in parken en kinderspeelplaatsen. (doorlopend naar 2022). ·         Kredietvoorstel voorleggen aan raad. Het kredietvoorstel voor de aanschaf van de hondenpoepzuiger is op 9 april 2019 geaccordeerd in de raad. Q1 v v v
·         Aanschaf hondenpoepzuiger In april 2019 is opdracht gegeven voor levering van de hondenpoepzuiger. De levering is afhankelijk van de levertijd van de leverancier. Q2 v v v
·         Inzet op belangrijkste overlast plekken op basis van beschikbaar budget voor bemensing. Na aaschaf van de hondenpoepzuiger wordt deze ingezet. Q2-Q4 v v v
In navolging van de middenberm Rembrandtlaan-west zijn de middenbermen en/of zijbermen van de Deltalaan en Thorbeckelaan gefaseerd voorzien van laag groeiend groen. (doorlopend naar 2021). ·         Aanpak middenberm Deltalaan van Stationsweg tot Maaslaan. De werkzaamheden zijn in maart 2019 afgerond. Q1-Q2 v v v
14. Chemours/DuPont
Wat willen we bereiken?
Doel is geen enkele emissie van PFOA, GenX of andere (potentieel) zeer gevaarlijke stoffen (ZZS) vanuit de bedrijven Chemours en DuPont.
Resultaten in 2019 Wat gaan we ervoor doen in 2019? Voortgang 2019 Planning Realisatie (kwaliteit) Middelen (geld) Activiteiten (tijd)
De samenwerking met gemeenten Dordrecht en Papendrecht op dit dossier is nadrukkelijk doorgezet. (doorlopend naar 2022). ·         Gezamenlijke inbrengen zienswijze op revisievergunning Chemours/DuPont. De vergunningenprocedure bevindt zich nog in het stadium van de concept-aanvragen. Gezamenlijk is bij DCMR een uitgebreid advies ingediend op de door Dupont/Chemours ingediende aanvullingen op de concept-aanvragen om revisievergunning. In een later stadium zal een gezamenlijke zienswijze volgen op de ontwerp-besluiten Q1 v v v
·         Doorzetten gezamenlijke aansprakelijkheidsprocedure. Aansprakelijkheid is door Chemours afgewezen. DuPont heeft nog niet gereageerd. Gezamenlijk is aan JKC en advocaat opdracht gegeven verdere juridische stappen voor te bereiden. De focus ligt daarbij op schade ten gevolge van bodemverontreiniging. Wij werken hierin samen met gemeenten Dordrecht, Papendrecht en Molenlanden Q1-Q4 v v v
·         Doorlopend adviseren DCMR over vergunningsaanvragen. Ingediende vergun ningaanvragen worden consequent beoordeeld op mogelijke effecten voor Sliedrecht en, indien relevant, wordt DCMR van advies voorzien. Naast de adviezen op de aanvragen voor revisievergunning is in 2019 geadviseerd op de aanvraag voor reductie van FRD naar water en op de aanvraag voor tijdelijke opslag van vloeibare FRD houdend afval Q1-Q4 v v v
·         Raad structureel informeren via logboek. Eenmaal per kwartaal wordt de raad via een logboek geïnformeerd over de actuele zaken rondom het dossier DuPont/Chemours. Q1-Q4 v v v
Er is concreet zicht dat op (korte) termijn de emissies van (potentiële) gevaarlijke stoffen naar 0 teruggebracht worden. Planning 2020. ·         Chemours continue wijzen op hun belofte de emissies van GenX en andere gevaarlijke stoffen met 99% terug te brengen en dit controleren in hun aanvragen. Samen met Papendrecht en Dordrecht en extern adviseur MOB blijven wij dicht op vergunningstrajecten zitten. Ook in de overleggen met het bedrijf blijven wij hameren op het realiseren van de gestelde emissiedoelen. Inzet is daarbij geen emissie van alle (zeer)zorgwekkende stoffen waarbij de focus met name ligt op het halen van nulemissie GenX en PFOA Q1-Q4 v v v
In samenwerking met omringende gemeenten en het waterschap is nader onderzoek gedaan naar PFOA en GenX in oppervlaktewater. Planning: 2019 ·         Opzetten monitoringsplan. De waterschappen zijn gestart met het monitoren van PFOA en GenX in oppervlaktewater Q1 v v v
·         Uitvoeren metingen. De metingen zijn in uitvoering. Q2-Q3 v v v
·         Rapportage met uitkomsten en mogelijke maatregelen opstellen. Rapportage is nu nog niet beschikbaar. Volgt naar aanleiding van de metingen. Q3 v v v
·         Informeren raad over resultaten. - Q4 v v v

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

 Thema

Begroot 2019
voor turap

wijziging
1e turap

Begroot na
1e turap 2019

 Lasten:

 

 

 

 Woonruimte zaken

 N                   200

 

 N                   200

 Afvalinzameling en verwerking 6, 8

 N               2.544

 N                 311

 N               2.856

 Beheer openbare ruimte 1, 2, 4, 5

 N               2.572

 N                 142

 N               2.714

 Milieu

 N                   753

 

 N                   753

 Ruimtelijke ordening 9

 N               1.184

 N                 200

 N               1.384

 Wegen, bruggen en riolen

 N               4.309

 

 N               4.309

 Totaal lasten

 N            11.562

 N                 653

 N            12.215

 Baten:

 

 

 

 Woonruimte zaken

 V                      44

 

 V                      44

 Afvalinzameling en verwerking 3, 6, 8

 V               2.725

 V                 163

 V               2.888

 Beheer openbare ruimte

 V                   587

 

 V                   587

 Milieu

                        -

 

                        -

 Ruimtelijke ordening 9

 V                   517

 V                 200

 V                   717

 Wegen, bruggen en riolen 7

 V               2.963

 V                    60

 V               3.023

 Totaal baten

 V               6.836

 V                 423

 V               7.259

 Geraamd totaal saldo van baten en lasten

 N               4.726

 N                 230

 N               4.956

 storting in reserve

 N               1.177

                        -

 N               1.177

 onttrekking aan reserve

 V                   490

                        -

 V                   490

 Geraamd programma resultaat

 N               5.414

 N                 230

 N               5.644

Financiële afwijkingen

Financiële afwijkingen

(1) Aanbestedingen onderhoud openbaar groen
Thema:            Beheer openbare ruimte
Bedrag:            € 82.444 nadeel structureel ingaande 2019

Voor het continueren van het onderhoud van het huidige areaal in overeenstemming met de vastgestelde beeldkwaliteit in het huidige Groenbeleidsplan zijn in 2019 de bestekken voor het maaiwerk, schoffelen en snoeien aanbesteed. De prijzen zijn beduidend hoger als gevolg van de aantrekkende markt op het gebied van groenonderhoud. De kosten van de bestekken vallen als gevolg hiervan hoger uit. Hierdoor is vanaf 2019 structureel € 82.444 extra benodigd.

Voorgesteld wordt om de lasten in de begroting structureel te verhogen met € 82.444 ingaande 2019.


(2) Areaaluitbreidingen onderhoud openbaar groen
Thema:            Beheer openbare ruimte
Bedrag:            € 49.250 nadeel in 2019, € 29.500 nadeel structureel ingaande 2020

Door areaaluitbreidingen van het openbaar groen in Baanhoek-West en Benedenveer zijn de kosten van het onderhoud gestegen. Er is éénmalig een bedrag van € 19.750 nodig voor verbetering van de grond, het vervangen van beplanting en de aanleg van een 'auto werend' hekwerk.

Voorgesteld wordt om de lasten in de begroting te verhogen met € 49.250 in 2019 en met € 29.500 structureel ingaande 2020.


(3) Inzameling kunststof PMD
Thema:            Afvalinzameling en verwerking
Bedrag:            € 148.310 nadeel structureel ingaande 2019

De gemeente ontvangt een vergoeding voor het inzamelen van PMD (Plastic verpakkingen, Metalen (blikjes) en Drinkpakken). Inmiddels is de vergoeding per ton gedaald evenals de ingezamelde hoeveelheid PMD. De oorzaken hiervan zijn de marktwerking op de prijs en de hogere eisen aan de kwaliteit van het bij de verwerker aan te leveren kunststof. Op basis van de huidige afvalhoeveelheden en geldende prijzen ontstaat een structureel nadeel van de opbrengst PMD van € 148.310.

Voorgesteld wordt om de baten structureel te verlagen met € 148.310 ingaande 2019.


(4) Hogere kosten duurzame brandstof
Thema:            Beheer openbare ruimte
Bedrag:            € 10.000 nadeel in 2019, € 17.000 nadeel structureel ingaande 2020

Vanwege de ambitie uit het CUP voor het verbeteren van de duurzaamheid van de gemeentelijke voertuigen wordt met ingang van mei 2019 door de gemeente voor de gemeentelijke voertuigen zoveel mogelijk gebruik gemaakt van HVO-brandstof (Hydrotreated Vegetable Oil). Dit is een vervanger van diesel als brandstof om hiermee de uitstoot van CO2 met 89% te verlagen.

Voorgesteld wordt om de lasten in de begroting te verhogen met € 10.000 in 2019 en met € 17.000 structureel ingaande 2020.


(5) Investering vervanging faciliteiten hondenuitrenplaatsen
Thema:            Beheer openbare ruimte
Bedrag:            € 72.500 krediet in 2019, € 5.833 kapitaallasten structureel ingaande 2020

Voor de tien hondenuitrenplaatsen die de gemeente al lange tijd in beheer heeft is jaarlijks regulier onderhoud uitgevoerd. De afrasteringen dienen nu echter vervangen te worden. Om dit adequaat en zo efficiënt mogelijk aan te pakken kunnen deze werkzaamheden in 2019 voor alle hondenuitrenplaatsen in één keer worden aanbesteed. Hiervoor is in 2019 een investeringsbedrag benodigd van € 72.500.

Voorgesteld wordt om in 2019 een krediet van € 72.500 ter beschikking te stellen en de structurele kapitaallasten van € 5.833 ingaande 2020 op te nemen.


(6) Nascheiding restafval PMD
Thema:            Afvalinzameling en verwerking
Bedrag:            € 0 (neutraal)

In 2018 is door de HVC een voorscheidingsinstallatie (VSI) voor restafval in gebruik genomen. Het restafval dat door de gemeente Sliedrecht wordt opgehaald, wordt in deze installatie nagescheiden waardoor PMD (Plastic verpakkingen, Metalen (blikjes) en Drinkpakken) alsnog als herbruikbaar afval beschikbaar komt. De gemeente ontvangt hiervoor een vergoeding per ton van het landelijke instituut Nedvang. Deze vergoeding moet vervolgens doorbetaald aan HVC om de kosten van de VSI te dekken. Deze voor de gemeente budgetneutrale transactie dient in de begroting te worden opgenomen. Op basis van de huidige afvalhoeveelheden en geldende prijzen betreft dit een structureel bedrag van € 202.920.

Voorgesteld wordt om zowel de lasten als de baten te verhogen met € 202.920 ingaande 2019.


(7) Leges ingravingen kabels en leidingen
Thema:            Wegen, bruggen en riolen
Bedrag:           € 60.000 voordeel incidenteel in 2019, € 50.000 voordeel incidenteel in 2020 en structureel € 30.000 ingaande 2021.

Als gevolg van de in 2017 ingevoerde legesheffing voor ingravingen van kabels en leidingen in gemeentegrond ontstaat een voordeel op de te ontvangen leges voor de vergunningverlening. De verwachting is dat hiervoor een structureel bedrag van € 30.000 in de begroting kan worden opgenomen. Vanwege een hoger aantal aanvragen voor ingravingen door de verdere ontwikkeling van Baanhoek-West wordt incidenteel een extra opbrengst verwacht voor 2019 van € 30.000 en voor 2020 een bedrag van € 20.000.

Voorgesteld wordt om de baten in de begroting te verhogen met € 60.000 in 2019, € 50.000 in 2020 en
€ 30.000 structureel vanaf 2021.


(8) Verhoging afvalstoffenbelasting
Thema:            Afvalinzameling en verwerking
Bedrag:            € 0 (neutraal)

In de vergadering van de raad op 18 december 2018 is besloten om het tarief voor de afvalstoffenheffing en de reinigingsheffing te verhogen vanwege de verhoging van de afvalstoffenbelasting door het Rijk. In het raadvoorstel is aangegeven dat de begrotingswijziging voor deze mutatie zou worden meegenomen bij de eerste tussenrapportage 2019. De verhoging voor de gemeente Sliedrecht is becijferd op € 108.444.

Als gevolg hiervan dienen zowel de kosten als de baten van de inzameling van huishoudelijk- en bedrijfsafval structureel met € 108.444 te worden verhoogd.

Voorgesteld wordt om zowel de lasten als baten structureel te verhogen met € 108.444 ingaande 2019.


(9) Bouwleges
Thema:            Ruimtelijke ordening
Bedrag:            € 0 (neutraal)

De legesinkomsten voor 2019 blijken na actualisatie hoger uit te komen dan initieel geraamd in de begroting. De inhuurkosten 2016 tot en met heden zijn gedekt uit de hogere opbrengst van de leges. Voor 2019 willen we de begroting actualiseren door de baten en de lasten beide met 200.000 te verhogen. Dit heeft geen effect op het begrotingssaldo en zorgt voor rechtmatigheid van de baten en lasten.

Wij stellen u voor om de lasten en de baten in 2019 met € 200.000 te verhogen.