Programma 2: Economie, onderwijs en arbeidsmarkt

Inleiding

Sliedrecht staat hoog op de lijst van economisch best presterende gemeenten en wil dit graag behouden en versterken. Het programma Economie, onderwijs en arbeidsmarkt zet in op een nauwe samenwerking tussen gemeente, maatschappelijke organisaties en (lokale) ondernemers.

Voortgang speerpunten

Reguliere taken

Economie

  • Bedrijfsbezoeken en accountmanagement
  • Faciliteren bedrijfsleven

Bereikbaarheid

  • Blijven(d) investeren in een goed bereikbaar dorp

Onderwijs en arbeidsmarkt

  • Zoveel mogelijk mensen aan het werk helpen
  • Faciliteren van goed onderwijs voor alle kinderen
  • Bestrijden van onderwijsachterstanden
  • Organiseren leerlingenvervoer

Voortgang speerpunten

 

 

7. Economie
Wat willen we bereiken?
We zorgen, onder meer op basis van de economische agenda, dat Sliedrecht een aantrekkelijke en kansrijke locatie is voor maritieme en industriële bedrijven.
Resultaten in 2019 Wat gaan we ervoor doen in 2019? Voortgang 2019 Planning Realisatie (kwaliteit) Middelen (geld) Activiteiten (tijd)
Samen met ondernemers(verenigingen) is - onder meer via het traject De Nieuwe Winkelstraat - de bekendheid, uitstraling, invulling en aantrekkelijkheid van de Kerkbuurt, het BW-plein en de Woonboulevard zichtbaar verbeterd. (doorlopend naar 2022) ·         Voortzetting van activiteiten door en met ondernemers via het traject De Nieuwe Winkelstraat. Het traject De Nieuwe Winkelstraat loopt door met de ondernemers van de Kerkbuurt. De ondernemers van het BW-plein concentreren zich met de gemeente op het vastgoedproject. De gemeente is met de ondernemersvereniging van de Woonboulevard in gesprek over de verdere acties met betrekking tot de Woonboulevard op de Nijverwaard. Q1-Q4 v v v
·         Inzet van de opbrengsten van de reclamebelasting via de ondernemersfondsen voor de Kerkbuurt, het BW-plein en de Woonboulevard.  Op basis van de uitvoeringsovereenkomsten hebben de ondernemersverenigingen voor 2019 subsidie aangevraagd en ontvangen voor besteding van de middelen uit de ondernemersfondsen op basis van reclamebelasting. Q1-Q4 v v v
Er is extra externe capaciteit ingezet op het aantrekken van nieuwe winkels, waarbij we ook mogelijkheden creëren voor winkels om zich in Sliedrecht te vestigen. (doorlopend naar 2022). ·         Aanzoeken van externe acquisitiecapaciteit. Er is in Q1 met externe capaciteit inzet gepleegd op het creëren van mogelijkheden voor de vestiging van nieuwe winkels. Ook is in Q1 externe capaciteit aangezocht, die wordt ingezet vanaf Q2, voor het opvullen van de leegstand op de Kerkbuurt. Q1 v v v
 - ·         Informeren raad over inzet acquisitie en samenhang met versterking van de winkelgebieden. Conform planning. Q3-Q4 v v v
De huidige situatie van de weekmarkt is in beeld gebracht om van daaruit verbetermogelijkheden te bepalen. Planning: 2019 ·         Opzetten onderzoek.  In Q1 is nader onderzoek gedaan naar de voorwaarden voor een toekomstbestendige weekmarkt en is een enquête gehouden onder het OCD-bewonerspanel van Sliedrecht. Q1 v v v
 - ·         Uitvoering onderzoek.  Conform planning. Q2 v v v
·         Verwerking resultaten in een rapportage i.s.m. stakeholders.  Conform planning. Q3 v v v
- ·         Informeren raad over de resultaten en, indien nodig, besluitvorming voorleggen.  Conform planning. Q4 v v v
Er is een onderzoek verricht naar de haalbaarheid van een lokaal leerwerkbedrijf ‘Sliedrechtse Bedrijven’ waarin ook het bedrijfsleven en vrijwilligerswerk samenwerken. Planning: 2019 ·         Opzetten en verlenen onderzoeksopdracht.  In 2018Q4 en 2019Q1 zijn gesprekken gevoerd met een externe partij over de haalbaarheid van een Sliedrechts leerwerkbedrijf. In Q2 wordt deze haalbaarheid verder onderzocht. Q1 v v v
 - ·         Uitvoeren onderzoek en eerste resultaten delen met de raad.  Conform planning. Q2 v v v
·         Op basis van uitkomsten het initiëren van vervolgstappen voor realisatie (indien haalbaarheid aangetoond).  Conform planning. Q3-Q4 v v v
Onze inwoners worden ondersteund om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen door het zichtbaar maken van sociale en technische zorginnovaties (bijv. via een zorgwinkel) die we samen met partners in het dorp inzetten. (doorlopend naar 2020). ·         Nadere uitwerking voorstellen voor bijv. een zorgwinkel. Conform planning. Q2-Q3 v v v
·         Op basis van nadere uitwerking vervolgstappen initiëren. Conform planning. Q4 v v v
Er is samen met ondernemers en anderen in het dorp een marketingcampagne ontwikkeld om Sliedrecht beter op de kaart te zetten. Planning: 2019 ·         Opzet campagne met betrokkenen uit het dorp. In Q1 een start gemaakt met de opzet van de campagne, voortbouwend op het marketingplan zoals ontwikkeld in 2017. In Q2-Q3 wordt dit nader opgezet met betrokkenen in het dorp. Q1-Q3 v v v
 - ·         Informeren van de raad.  Conform planning. Q4 v v v
Er is minimaal één kunstwerk aan de rivier toegevoegd. Planning: 2019 ·         Realisatie van een nieuw kunstwerk in Sliedrecht.  In Q1 heeft de gemeente met een kunstenaar een uitvoeringsovereenkomst ondertekend voor de realisatie van een nieuw kunstwerk in Sliedrecht. De kunstenaar dient een vergunningsaanvraag in eind Q1-begin Q2. Q1-Q2 v v v
·         Beschildering van de geluidsschermen. De beschildering va de geluidsschermen is door weersomstandigheden vertraagd; afronding is voorzien in april 2019. Q1-Q2 v v v
 - ·         Inventarisatie van verdere kunstwerken in de periode 2020-2022.  Volgt in Q4. Q4 v v v
8. Onderwijs
Wat willen we bereiken?
We borgen een kwalitatief goed onderwijsklimaat in Sliedrecht.
Resultaten in 2019 Wat gaan we ervoor doen in 2019? Voortgang 2019 Planning Realisatie (kwaliteit) Middelen (geld) Activiteiten (tijd)
Er is samen met het onderwijs een techniek- en een zorgroute ontwikkeld. Planning: 2019 ·         Voorbereiden implementatie techniek- en zorgroute. Op 19 juni vindt de eerste zorg-en welzijnsroute plaats. Hier nemen 311 leerlingen van alle scholen (m.u.v. de Bleijburghschool) aan deel. Dit wordt begeleid door 27 bedrijven/instellingen. Q1-Q3 v v v
·         De techniekroute en zorgroute worden in samenwerking met het onderwijs en ondernemers in 2019 uitgevoerd. De techniekroute vindt plaats op 13 november. Ook hiervoor zijn voldoende ondernemers bereid gevonden om leerlingen te ontvangen. Q4 v v v
Een toekomstvisie voor het onderwijs in Sliedrecht. Planning: 2020 ·         Voorbereiden opzetten toekomstvisie met onderwijs. Conform planning. Q4 v v v
Er is meer ondersteuningsaanbod beschikbaar om laaggeletterdheid terug te dringen. Planning: 2020 ·         Opzetten voor- en vroegschoolse educatie. In het eerste kwartaal van 2019 zijn verkennende gesprekken gevoerd met voorschoolse opvang over de inzet van het programma BoekStart. Q1-Q4 v v v
9. Gemeentelijk vastgoed
Wat willen we bereiken?
We beschikken over een recent besluit over het Integraal Accommodatieplan (IAP). We brengen dit plan in uitvoering, maar focussen op de huisvesting van de gemeentelijke organisatie en de raad.
Resultaten in 2019 Wat gaan we ervoor doen in 2019? Voortgang 2019 Planning Realisatie (kwaliteit) Middelen (geld) Activiteiten (tijd)
Er is een besluit genomen over het onderhoud en de (her)bestemming van het Raadhuis. Planning: 2019 ·         Uitgewerkte meerjaren- begroting opstellen inclusief onderzoek duurzaamheids-mogelijkheden. De Meerjarenbegroting is geactualiseerd. Deze moet nog bijgewerkt worden naar de NEN 2767 norm en duurzaamheids-mogelijkheden. Q2 X v v
·         Onderzoek uitvoeren (door derden) over mogelijkheden (her)bestemming.  In Q2 zal gestart worden met een quickscan naar de (her)bestemming van het Raadhuis. Afronding zal in Q4 plaatsvinden. Q2 X v X
·         Voorstel ter besluitvorming voorleggen aan de raad.  In oktober zal de raad worden geïnformeerd over de resultaten van dit onderzoek. Q3 v v X
De raad heeft een besluit genomen over een adequate raadszaal, waarbij de huidige locatie als ook het gemeentekantoor is bezien. Planning: 2019 ·         Mogelijkheden huidige locatie en gemeentekantoor uitwerken en voorzien van begrotingen. Er is een opdracht verstrekt aan derde om de mogelijkheden in kaart te brengen. In Q4 zal dit onderzoek afgerond zijn. Q3 v v X
·         Voorstel ter besluitvorming voorleggen aan de raad.  In Q4 zal de raad worden geïnformeerd. Q3 v v X
De leegstand van het gemeentekantoor is gevuld met externe huurders. Planning: 2019 ·         Voorbereiden verhuizing en verhuur 3e verdieping gemeentekantoor. 1 april 2019 heeft Danser de sleutel van de derde verdienping van het gemeentekantoor in ontvangst genomen. Q1 v v v
·         Contract met externe huurder gaat per 1 april 2019 in.  Conform planning ingegaan. Q2 v v v
De locatie van de Groen van Prinstererschool is omgevormd tot een groene, parkachtige omgeving. Planning: 2020 ·         Met betrokken partijen en externe adviseur worden de mogelijkheden uitgewerkt en begroot. Op dit moment zijn wij bezig met de voorbereidingen. Q3 v v v
·         Participatietraject opstarten conform participatieladder.  In Q3 zal er een start worden gemaakt met het participatietraject. Q3 v v v
·         Kredietaanvraag indienen bij de raad. Als er een projectplan ligt zal er een kredietaanvraag volgen. Q4 v v v
Er is geïnvesteerd in de buitenzijde van het pand Elektra en de directe omgeving om de uitstraling te verbeteren. Planning: 2020 ·         Voorbereiding planvorming met betrokken partijen. In Q3 zullen er voorbereidingen worden getroffen en participatie momenten worden gecreëerd. Q3 v v v
·         Kredietaanvraag indienen bij de raad. Naar aanleiding van de inventarisatie kan er een kredietaanvraag worden ingediend bij de raad. Q4 v v v
Er is geïnvesteerd in het pand Elektra zodat het pand meervoudig gebruikt en multifunctioneel ingezet kan worden. Planning: 2020 ·         Voorbereiding planvorming met betrokken partijen. In Q3 zal er een programma van eisen worden opgesteld. Een eerste gesprek met Elektra heeft in middels plaatsgevonden. Q4 v v v

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

 Thema

Begroot 2019
voor turap

wijziging
1e turap

Begroot na
1e turap 2019

 Lasten:

 

 

 

 Opgroeien en onderwijs

 N               2.427

 

 N               2.427

 Verkeer- en vervoersbeleid

 N                   601

 

 N                   601

 Inkomen

 N               7.650

 

 N               7.650

 Werk en ondernemerschap 3

 N               4.098

 N                    24

 N               4.122

 Expl. Bouwgronden woonwijken 2, 4

 N               6.640

 N                 240

 N               6.880

 Totaal lasten

 N            21.416

 N                 264

 N            21.680

 Baten:

 

 

 

 Opgroeien en onderwijs

 V                   334

 

 V                   334

 Verkeer- en vervoersbeleid

 V                      91

 

 V                      91

 Inkomen

 V               6.751

 

 V               6.751

 Werk en ondernemerschap

 V                   208

 

 V                   208

 Expl. Bouwgronden woonwijken 2, 4

 V               6.744

 V                 240

 V               6.984

 Totaal baten

 V            14.128

 V                 240

 V            14.368

 Geraamd totaal saldo van baten en lasten

 N               7.288

 N                    24

 N               7.312

 storting in reserve

 N                   364

                        -

 N                   364

 onttrekking aan reserve

 V                   385

                        -

 V                   385

 Geraamd programma resultaat

 N               7.267

 N                    24

 N               7.291

 

Financiële afwijkingen

Financiële afwijkingen

(1) Actualisatie grondexploitatie Kerkbuurt
Thema:            Expl. Bouwgronden en woonwijken
Bedrag:            € 0 (neutraal)

De grondexploitatie van het project Kerkbuurt 12-18 hebben wij geactualiseerd. Volgens de prognose sluiten we deze grondexploitatie in 2019 met een positieve eindwaarde van € 4.596, dit wordt echter niet op voorhand in de begroting verwerkt. Het definitieve resultaat wordt opgenomen in de jaarrekening als het project afgerond is. Het perceel Kerkbuurt 12 (bekend als 't Geveltje') is inmiddels door de ontwikkelaar aangekocht. Zoals het er nu uitziet vindt de grondoverdracht van de twee percelen van de gemeente naar de ontwikkelaar (€ 170.000) plaats omstreeks september/oktober 2019. Daaropvolgend zal de start van de bouw van de 16 appartementen plaatsvinden. Dit betekent dat de grondexploitatie in 2019 afgesloten zou kunnen worden. Hiermee hebben we bereikt dat het al zo lang braak liggende terrein en het verpauperde pand 't Geveltje nu daadwerkelijk worden getransformeerd naar een mooie nieuwe ontwikkeling, wat ook ten goede komt aan de uitstraling van de Kerkbuurt als geheel.

Voorgesteld wordt om zowel de baten als de lasten in 2019 te verhogen met € 170.000.


(2) Uitvoering voorrangsregeling
Thema:            Werk en ondernemerschap
Bedrag:            € 24.000 nadeel structureel ingaande 2019

De urgentieverlening is een publieke taak die nu voor een deel oneigenlijk werd georganiseerd en bekostigd vanuit de stichting Woonkeus. Dit is door de jaren heen zo gegroeid. Daarmee werd dit betaald door de woningzoekenden die bij Woonkeus ingeschreven staan. Om deze reden trekt Woonkeus zich terug waarmee de financiering en de uitvoering verdwijnt. Dit vraagt een aanpassing in de werkwijze en de bekostiging. Voorgesteld wordt om de uitvoering hiervan per 1 juli 2019 in regionaal verband voort te zetten. De kosten hiervan bedragen (vooralsnog) € 24.000.

Voorgesteld wordt om de lasten structureel te verhogen met € 24.000 ingaande 2019.


(3) Faciliterend project - Watertorenterrein
Thema:            Expl. Bouwgronden en woonwijken
Bedrag:            € 0 (neutraal)

Momenteel wordt het project Watertorenterrein weer opgestart. Doel is daadwerkelijke realisatie van het Watertorenterrein als woningbouwlocatie. Hierover heeft de gemeente Sliedrecht in 2001 een intentieovereenkomst met de ontwikkelaar, Watertoren NV gesloten. Het project is een facilitair project waarbij de gemeente via een anterieure overeenkomst overgaat tot het verhalen van kosten. Om het project te kunnen realiseren zal ook het bestemmingsplan moeten worden herzien. Het initiatief zal vooral bij de ontwikkelaar liggen, ook voor organiseren van draagvlak in de omgeving. De rol van de gemeente is vooral ondersteunend in dit proces. De plankosten voor 2019 bedragen circa
€ 70.000. De gemeente gaat er vanuit dat de te maken kosten voor 100% kunnen worden gedekt door de te sluiten overeenkomsten met de ontwikkelaar. Eind tweede kwartaal 2019 verwachten wij meer inzicht te hebben in de financiën en planning rondom deze ontwikkeling.

Voorgesteld wordt om zowel de baten als de lasten in 2019 te verhogen met € 70.000.