Programma 1: Sociaal

Inleiding

De gemeente is verantwoordelijk voor ondersteuning op het gebied van werk en inkomen (Participatiewet), begeleiding en cliëntenondersteuning (Wmo) en de jeugdzorg (Jeugdwet). In samenwerking met de regio en andere partijen bieden wij voor onze inwoners brede ondersteuning in samenhang aan. Dichtbij de burger, meer ondersteuning op maat en in samenspel met de omgeving zijn daarbij voor ons belangrijke voorwaarden.

Voortgang speerpunten

Reguliere taken

  • Bevorderen van een gezonde leefstijl.
  • Behouden van toegankelijke en betaalbare voorzieningen op het gebied van sport, cultuur en sociaal.
  • Organiseren van ondersteuning en zorg voor kwetsbare mensen in de samenleving.
  • Het voeren van helder en transparant subsidiebeleid met duidelijke resultaatafspraken.

Speerpunten

1.    Sociaal domein
Wat willen we bereiken?
Het ondersteunings- en voorzieningenniveau dat we in Sliedrecht hebben opgebouwd ontwikkelen we door zodat we mensen met een hulpvraag nog beter van dienst zijn.
Resultaten in 2019 Wat gaan we ervoor doen? Voortgang 2019 Planning Realisatie (kwaliteit) Middelen (geld) Activiteiten (tijd)
Het uitvoeringsprogramma mantelzorgers 2018 is geëvalueerd en het uitvoeringsprogramma 2019/2020 is vastgesteld. Planning: 2019 • De evaluatie mantelzorg is uitgevoerd en ter kennisname aan de gemeenteraad aangeboden. De evaluatie mantelzorg is uitgevoerd en in januari ter kennisname aan de gemeenteraad aangeboden. Q1 v v v
• Opstellen uitvoeringsprogramma. Er zijn verkennende gesprekken gevoerd met stakeholders. Alle geregistreerde mantelzorgers zijn uitgenodigd voor een bijeenkomst om mee te praten over dit plan. Ongeveer 30 mantelzorgers hebben hier gehoor aan gegeven. Q2 v v v
• Besluitvorming in raad.  Conform planning. Q3 v v v
2. Kwetsbare inwoners
Wat willen we bereiken?
We ondersteunen de meer kwetsbare inwoners van Sliedrecht.
Resultaten in 2019 Wat gaan we ervoor doen in 2019? Voortgang 2019 Planning Realisatie (kwaliteit) Middelen (geld) Activiteiten (tijd)
Het financieel punt, waar inwoners terecht kunnen voor financiële/administratieve ondersteuning is uitgebreid. Planning: 2019 ·         Er zijn extra uren voor het financieel punt (bureau Sociaal Raadslieden) beschikbaar gesteld. De uren voor het financieel punt zijn verruimd per 01-01-2019. Q1 v v v
·         Er wordt pro-actief en passend gecommuniceerd om zoveel mogelijk mensen uit de doelgroep te bereiken. Het aanbod is breed bekend onder zorg en hulpverleners. De Sociaal Raadslieden waren tevens aanwezig bij een training voor professionals om armoede te signaleren Q1-Q4 v v v
Er is een vastgestelde integratienota met daarin onder meer aandacht voor het aan werk helpen van statushouders en educatie voor volwassenen. Planning: 2019 ·         De integratienota is ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. De integratienota is oordeelsvormend in de gemeenteraad besproken. Naar aanleiding van deze bespreking wordt een uitvoeringsplan toegevoegd en wordt de nota opnieuw ter besluitvorming aan de raad aangeboden in mei 2019. Q1 v v X
3. Jeugd
Wat willen we bereiken?
Alle kinderen kunnen veilig en gezond opgroeien.
Resultaten in 2019 Wat gaan we ervoor doen in 2019? Voortgang 2019 Planning Realisatie (kwaliteit) Middelen (geld) Activiteiten (tijd)
Er zijn laagdrempelige ouderschapscursussen beschikbaar. Planning: 2019 ·         Er worden cursussen/ workshops en trainingen aangeboden gedurende 2019. Er is een inventarisatie gedaan van het bestaande aanbod van de trainingen en cursussen vanuit het Sociaal Team en de JGZ. Hierbij is gekeken naar de kwaliteit van de bestaande cursussen en of er nog lacunes zitten in het aanbod. Het aanbod wordt naar aanleiding hiervan nog aangevuld. Q1-Q4 v v v
·         Hierover zal actief gecommuniceerd worden naar inwoners en maatschappelijke partners. Het totale aanbod – vanuit het Bonkelaarhuis - wordt gecommuniceerd naar de inwoners en maatschappelijke partners Q1-Q4 v v v
Er is een extra ambulante jongerenwerker aangetrokken die extra aandacht heeft voor activiteiten voor de jeugd van 12-18 jaar en het verbinden van alle jeugdorganisaties om zich hiervoor gezamenlijk in te spannen. Planning: 2019 ·         Opstellen en bespreken van gewenste resultaten met SOJS. Er zijn prestatieafspraken gemaakt ten aanzien van de extra ambulant jongerenwerker. Deze prestatieafspraken zijn besproken en afgestemd met SOJS. Deze prestatieafspraken worden opgenomen in de subsidiebeschikking voor de extra ambulant jongerenwerker. Op dit moment wordt er geworven voor deze functie. Q1 v v X
·         Opstellen functieprofiel i.s.m. SOJS. Aan de hand van de geformuleerde prestatieafspraken is door SOJS een functieprofiel opgesteld. Q1 v v v
·         Starten werving en selectie Vanwege personele wisselingen binnen de standaard formatie van SOJS in het eerste kwartaal van 2019 heeft SOJS zich in eerste instantie gefocust op de invulling van deze formatie. Q2 2019 start de werving voor de extra ambulant jongerenwerker. Q1 v v X
·         Start extra ambulant jongerenwerker Zodra een geschikte kandidaat is gevonden, zal deze zo spoedig mogelijk starten. Q2 v v X
4. Recreatie
Wat willen we bereiken?
Watergebonden recreatie in Sliedrecht wordt versterkt. Een betere toegankelijkheid van het groene hart via Sliedrecht.
Resultaten in 2019 Wat gaan we ervoor doen in 2019? Voortgang 2019 Planning Realisatie (kwaliteit) Middelen (geld) Activiteiten (tijd)
Sliedrecht Buiten is groen en duurzaam gerealiseerd inclusief twee nieuwe mogelijkheden tot recreatie zoals bijvoorbeeld een Toeristisch Overstappunt, een mountainbikeroute, een fiets/voetpad langs de Middenwetering en een wandelroute door de weilanden. Planning: 2022 ·         Doorlopen planologische procedure t.b.v. Sliedrecht Buiten. Voorontwerp bestemmingsplan is ter inzage gelegd. Verwacht wordt dat het ontwerp bestemmingsplan voor de zomer wordt gepubliceerd. Q1-Q4 v v v
·         Onderhandelen over aan te kopen gronden.  Gesprekken met de  resterende grondeigenaren lopen nog. Q1-Q4 v v v
·         Voorbereiden en uitvoeren verschillende onderzoeken (o.a. natuuronderzoek).  De quick scan flora en fauna is geactualiseerd. Veldonderzoek flora en fauna wordt nu uitgevoerd. Overige onderzoeken voor de planologische procedure zijn uitgezet. Q1-Q4 v v v
5. Sport
Wat willen we bereiken?
Sport is bereikbaar voor iedereen.
Resultaten in 2019 Wat gaan we ervoor doen in 2019? Voortgang 2019 Planning Realisatie (kwaliteit) Middelen (geld) Activiteiten (tijd)
Er is een vastgestelde sportnota. Planning: 2019 ·         Opstellen sportnota i.s.m. met verenigingen. In maart en april zijn gesprekken met de sportverenigingen en andere belanghebbenden gevoerd. Op 25 maart heeft er een ronde tafel sociaal domein plaatsgevonden. Tijdens deze avond is er input voor de sportnota bij de gemeenteraad opgehaald. Q1-Q2 v v v
·         Besluitvorming gemeenteraad.  Conform planning. Q3 v v v
Het diplomazwemmen is geëvalueerd en op basis daarvan is een besluit genomen over een vervolg in 2021. Planning: 2019 ·         Voorbereiden en uitvoeren evaluatie van het diplomazwemmen. Conform planning. Q3-Q4 v v v
·         Op basis van de evaluatie wordt een voorstel voorgelegd aan de raad over een vervolg.  Conform planning. Q4 v v v
Er zijn aangepaste beleidsregels om de subsidiemogelijkheden (wederkerigheid) voor sport op ons beleid aan te laten sluiten. Planning: 2019 ·         Opstellen beleidsregels in overleg met verenigingen. De input uit de gesprekken met de stakeholders is de basis voor het opstellen van de beleidsregels. Deze gesprekken zijn in maart en april gevoerd. Q1-Q2 v v v
·         Besluitvorming college.  Conform planning. Q2 v v v
·         Ter kennisname aanbieden aan gemeenteraad (tegelijkertijd met sportnota). Conform planning. Q3 v v v
6. Cultuur
Wat willen we bereiken?
Wij ondersteunen culturele activiteiten van harte om de levendigheid in de Sliedrechtse samenleving te vergroten en al onze inwoners mee te laten doen.
Resultaten in 2019 Wat gaan we ervoor doen in 2019? Voortgang 2019 Planning Realisatie (kwaliteit) Middelen (geld) Activiteiten (tijd)
Er zijn aangepaste beleidsregels om de subsidiemogelijkheden (wederkerigheid) voor cultuur op ons beleid aan te laten sluiten. Planning: 2019 ·         Opstellen beleidsregels in overleg met verenigingen. Op dit moment wordt er gewerkt aan de concept cultuurnota, hieruit zullen de beleidsregels voortvloeien. De gesprekken met verenigingen hebben in mei plaatsgevonden. Q1-Q2 v v X
·         Besluitvorming college.  Conform planning. Q2 v v v
·         Ter kennisname aanbieden aan gemeenteraad (tegelijkertijd met cultuurbeleid). Conform planning. Q3 v v v
·         Aanbieden cultuurbeleid Conform planning. Q3 v v v
De positie van de twee musea in ons dorp is in samenwerking met hen versterkt. Planning: 2022 ·         Er worden oriënterende gesprekken gevoerd met de musea. In het eerste kwartaal zijn intensieve gesprekken gevoerd met het Nationaal Baggermuseum. Deze stonden in het teken van haar toekomstverkenning en de opdrachtformulering voor een onderzoek hiertoe. Q1 v v v
·         In samenspraak met het Baggermuseum opstellen van een toekomstverkenning naar het behoud van het baggermuseum in Sliedrecht. Het bestuur van het Nationaal Baggermuseum wenst in de maand juni over een onderzoeksrapport te beschikken. Het uit te voeren onderzoek voor het scenario blijven in Sliedrecht is daarmee in tijd en planning naar voren gehaald. Ingezet wordt op afronding van het onderzoek per 01-06-2019. Q2-Q4 v v v

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

 Thema

Begroot 2019
voor turap

wijziging
1e turap

Begroot na
1e turap 2019

 Lasten:

 

 

 

 Cultuurvoorzieningen 9

 N               1.378

 N                 174

 N                1.552

 Integraal jeugdbeleid

 N                   408

                        -

 N                    408

 Sport- en recreatievoorzieningen 2

 N               2.419

                        -

 N                2.419

 Zorg 1, 5, 6, 7, 8

 N            16.568

 N                 423

 N             16.992

 Totaal lasten

 N            20.773

 N                 597

 N             21.370

 Baten:

 

 

 

 Cultuurvoorzieningen 9

 V                  586

 V                 159

 V                   745

 Integraal jeugdbeleid

                        -

                        -

                        -

 Sport- en recreatievoorzieningen 3, 4

 V                  941

 N                    32

 V                   909

 Zorg 5, 7

 V                  526

 V                 583

 V               1.109

 Totaal baten

 V               2.053

 V                 710

 V               2.763

 Geraamd totaal saldo van baten en lasten

 N            18.719

 V                 113

 N            18.607

 storting in reserve

 N                   166

                        -

 N                   166

 onttrekking aan reserve

 V                   451

                        -

 V                   451

 Geraamd programma resultaat

 N            18.434

 V                 113

 N            18.321

 

Financiële afwijkingen

Financiële afwijkingen

(1) Combinatiefunctionaris
Thema:            Zorg
Bedrag:            € 28.000 nadeel in 2019 / € 39.000 nadeel structureel ingaande 2020

 Er is via de decembercirculaire 2018 ten behoeve van de regeling combinatiefunctionaris € 39.000 ontvangen. Deze middelen worden in deze turap geoormerkt voor de uitbreiding van de uren combinatiefuncties in Sliedrecht. De cofinanciering voor deze uitbreiding komt vanuit de middelen van SOJS.

Voorgesteld wordt om de lasten te verhogen met € 28.000 in 2019 en structureel met € 39.000 ingaande 2020.  Dit punt heeft een relatie met de extra beschikbaar gestelde rijksmiddelen, die verwerkt zijn bij het punt 'algemene uitkering' in programma 5.


(2) Glijbaan bronbad De Lockhorst
Thema:            Sport- en recreatievoorzieningen
Bedrag:            € 140.000 krediet in 2019 / € 10.000 nadeel structureel ingaande 2020

 Om het aanbod van bronbad De Lockhorst aantrekkelijker te maken voor bezoekers en de concurrentiekracht te vergroten is in 2014 een 4 baans glijbaan aangeschaft door Optisport. Het toenmalig college heeft ermee ingestemd de glijbaan over te nemen bij het einde van het huidige contract met Optisport. Dat is in 2019. Deze contractueel overeengekomen afspraak is niet in de begroting verwerkt.

Voorgesteld wordt om een krediet beschikbaar te stellen van € 140.000 in 2019 en de jaarlijkse kapitaallasten van € 10.000 structureel op te nemen ingaande 2020.


(3) Schade-uitkering Lekkage zwembad Lockhorst
Thema:            Sport- en Recreatievoorzieningen
Bedrag:            € 78.000 voordeel incidenteel in 2019

In 2015 is een lekkage ontstaan in Bronbad de Lockhorst. De kosten voor de reparatie hiervan bedroegen ruim € 84.000. De raad is hiervan op de hoogte gesteld in de Burap in 2015 en bij de jaarrekening 2015 is over het schadebedrag verantwoording afgelegd.

De schade is geclaimd bij de verzekeringsmaatschappij. Vanwege de complexiteit van de claim was het niet duidelijk of de claim gehonoreerd zou worden. Door extra inzet op dit dossier is het ons gelukt om alsnog een schade uitkering de verzekeringsmaatschappij te ontvangen van € 78.000. Met deze opbrengst is in de begroting geen rekening gehouden.

Voorgesteld wordt om de baten met € 78.000 te verhogen in 2019.


(4) Minder huurinkomsten binnen- en buitensportaccommodaties
Thema:            Sport- en Recreatievoorzieningen
Bedrag:            € 110.000 nadeel in 2019 en € 90.000 structureel ingaande 2020

Dit nadeel is opgebouwd door drie componenten. Vanwege het faillissement van de uitbater van de kantine van Sporthal de Stoep is er sprake van lagere huurinkomsten op de kantine van de Stoep. De huuropbrengsten van de gemeentelijke sportaccommodaties zijn lager dan geraamd en er is een verhoogde huuromzet voor sporthal de Lockhorst opgenomen die niet haalbaar was. Ongeveer €20.000 is beïnvloedbaar. Er zijn voor dit bedrag maatregelen denkbaar om de inkomsten op deze post te verhogen of uitgaven te verlagen. Dit wordt opgenomen in het hoofdstuk denkrichting bezuinigingen van de Kadernota 2020.

Voorgesteld wordt om de baten te verlagen met € 110.000 in 2019 en € 90.000 structureel ingaande 2020.


(5) Bijdrage resultaat centrumgemeenten in voordelige saldo beschermd wonen
Thema:            Zorg
Bedrag:            € 399.711 voordeel in 2019, € 400.822 voordeel in 2020 incidenteel.

Ten opzichte van de Meerjarenbegroting 2019 zijn er op basis van de septembercirculaire 2018 meer middelen ontvangen voor de centrumgemeente inzake Vrouwenopvang en Maatschappelijke opvang.

De hogere rijksvergoeding van de septembercirculaire, er van uitgaande dat de overige cijfers niet wijzigen, levert een extra bijdrage op, die in onze begroting wordt verwerkt.

Hiermee is rekening gehouden met de inzet van lokale initiatieven (€ 114.000). Het voordeel wordt begroot op 100%. Voorzichtigheidshalve wordt 25% opgenomen als risico.

Voorgesteld wordt om de lasten te verhogen met € 114.000 in 2019 en 2020 alsmede de baten te verhogen met € 513.711 in 2019 en € 514.822 in 2020.


(6) DG&J
Thema:            Zorg
Bedrag:           €  177.629 nadeel in 2019, € 408.391 nadeel in 2020 t/m 2022 en € 357.450 nadeel in 2023

Op basis van de geactualiseerde begroting GR DG&J 2020 wordt de bijdrage van Sliedrecht, zoals verwoord in het raadsvoorstel bij de zienswijze op deze begroting, hoger. Daarnaast laat het jaarrekeningresultaat 2018 van DG&J een voordeel zien. Tot slot zijn er vanuit de septembercirculaire 2018 middelen beschikbaar gesteld voor Jeugd en voor Voogdij 18+. Per saldo levert dit een nadelig resultaat op.

Voorgesteld wordt om de lasten te verhogen met € 177.629 in 2019, € 408.391 in 2020 t/m 2022 en
€ 357.450 in 2023. Zie ook het punt 'Algemene uitkering sociaal Domein' in programma 5.


(7) GR Drechtwerk
Thema:            Zorg
Bedrag:            € 91.000 voordeel incidenteel

In de 1e Turap 2019 worden tav de GR Drechtwerk een 2-tal posten verwerkt. Het betreft de verwerking van het voordelige resultaat Drechtwerk uit de jaarrekening 2018 dat via resultaatsbestemming gaat.  Het aandeel voor de gemeente Sliedrecht bedraagt € 69.000.

Het beschikbare budget 2019 wordt op basis van de ontvangen voorschotnota naar beneden bijgesteld met € 22.000.

Voorgesteld wordt om de lasten te verlagen met € 21.600 en de baten te verhogen met € 69.000 in 2019.


(8) GR Drechtsteden
Thema:            Zorg
Bedrag:           € 125.117 nadeel in 2019 en 2020, € 94.000 nadeel structureel ingaande 2021

Voor de GR Drechtsteden treedt in 2019 een incidenteel voordeel op door het oormerken van een aantal rijksmiddelen uit de septembercirculaire 2018. Dit voordeel wordt verrekend met een structureel nadeel uit de geactualiseerde begroting 2019 van de GRD (raadsbesluit zienswijze 18 december 2018).

Voorgesteld wordt om de lasten met € 125.117 te verhogen in 2019 en 2020 en € 94.000 structureel ingaande 2021.


(9) Vastgoedexploitatie Bonkelaarhuis
Thema:            Cultuurvoorzieningen
Bedrag:           € 15.000 nadeel in 2019, € 22.000 nadeel in 2020 t/m 2022 en € 23.000 nadeel  structureel ingaande 2023.

In 2018 zijn diverse sociale voorzieningen onder één dak gebracht in het Bonkelaarhuis. De vastgoedexploitatie was op dat moment nog niet volledig in de begroting verwerkt omdat enkele partijen nog in De Reling gevestigd waren. Nu de verhuizingen afgerond zijn is de vastgoedexploitatie bijgewerkt. Hieruit komt per saldo, na aftrek van de huurinkomsten, een nadeel van circa
€ 15.000 voor 2019 oplopend naar een structureel nadeel van circa € 22.500 per jaar ingaande 2020.

VEX - BONKELAARHUIS

2019

2020

2021

2022

2023

Totaal lasten

N        174

N      184

N      188

N       191

N      195

Totaal baten

V        159

V      163

 V      166

V       169

V      172

Saldo

N           15

 N         22

 N         22

N          22

N         23


Voorgesteld wordt om de lasten te verhogen met € 174.000 in 2019, € 184.000 in 2020, € 188.000 in 2021, € 191.000 in 2022 en € 195.000 structureel ingaande 2023. Daarnaast wordt voorgesteld om de baten te verhogen met € 159.000 in 2019, € 163.000 in 2020, € 166.000 in 2021, € 169.000 in 2022 en € 172.000 structureel ingaande 2023.