Investeringen

In dit onderdeel vindt u de paragrafen lokale heffingen en belastingen, weerstandsvermogen en risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen, grondbeleid en, als laatste, de paragraaf grote projecten.

Investeringsoverzicht

Investeringsoverzicht

Omschrijving Voortgang 2019 Gereed Realisatie (kwaliteit) Middelen (geld)
2 Speellokalen J Calvijnschool(K) Conform planning. 2019 v v
Aandrijving garagedeuren brandweerkazerne 2016(K) Uitvoering staat gepland voor 2019 2019 v v
Aanhangwagen met matrixbord(K) De aanhangwagen met matrixbord is in april 2019 geleverd. 2019 v v
Aanleg rotonde Thorbeckelaan-Simon Stevinst. (VBP)(K) Uitvoering in Q2 en Q3. 2019 v X
Aanleg rotonde Thorbeckelaan-Vogelenzang (VBP)(K) Ingenieursdienst wordt nu uitgevraagd. Uitvoering Q4. subsidie wordt aangevraagd. 2019 v v
Aanleg waterberging (GRP 2019-2023)(K) Dit krediet is recentelijk gevoteerd op basis van het nieuwe GRP 2019-2023. De fasering van dit krediet wordt in de Kadernota 2020 opgenomen. De waterberging wordt in 2019 gerealiseerd. 2020 v v
Aanp. weg tbv herinr. Molendijk west(Dijkvisie)(K) Voorbereidingen in uitvoering. Diverse onderzoeken uitgevoerd, concept ontwerp gereed. Vervangen kabels en leidingen start medio mei 2019. Aanbesteding civiele werken medio 2019, start uitvoering civiel eind 2019. Project gereed medio 2020 2019 v v
Aanpak gevaarlijke punten op diverse locaties(K) Er dienen nog een aantal locaties te worden uitgevoerd. Afronding gehele project eind 2019 2019 v v
Aanpak gevaarlijke punten rondom scholen(K) Er dienen nog een aantal locaties te worden uitgevoerd. Afronding gehele project eind 2019 2019 v v
Aanpak speelplaatsen - Jaarschijf 2019(K) De aanpak ligt op schema en wordt in 2019 uitgevoerd. 2019 v v
Aanpassen aansl. Parallelweg op Nijverwaard (VBP)(K) Op basis van het vastgestelde verkeers- en mobiliteitsplan is onderzoek uitgevoerd voor dit project. Uit dit onderzoek blijkt dat de scope van dit project moet worden vergroot. Hierdoor duurt de voorbereiding langer en start de uitvoering waarschijnlijk in 2020. Vanwege de scope uitbreiding zullen er ook meer middelen nodig zijn. Hiervoor wordt een separaat raadsvoorstel voorbereidt. 2020 v X
Aanpassen kruising Thorbeckelaan-Rivierdijk (VBP)(K) In afwachting van ontwikkeling Watertorenterrein 2019 v v
Aanpassen kruispunt Stationsplein met Stationspark(K) Afgerond, financieel wordt nu eea afgerond met de Provincie Zuid-Holland. 2019 v v
Aanpassen vloer gemeentewerf ivm inrijhoogte(K) De vloer is in het eerste kwartaal van 2019 aangepast. 2019 v v
Aanpassingen sportaccomm ivm brandweereisen(K) Uitvoering staat gepland voor 2019 2019 v v
Aanschaf lichtmasten tbv herinirichting Molendijk(K) Voorbereidingen in uitvoering. Diverse onderzoeken uitgevoerd, concept ontwerp gereed. Vervangen kabels en leidingen start medio mei 2019. Aanbesteding civiele werken medio 2019, start uitvoering civiel eind 2019. Project gereed medio 2020 2019 v v
Aanschaf lichtmasten tbv herinirichting Rivierdijk(K) De planning is om dit in 2019 uit te voeren. 2019 v v
Aanschaf LM-Trac(K) De LM-Track wordt in 2019 aangeschaft. 2019 v v
Aanschaf vastgoedbeheerssysteem(K) Staat gepland voor 2019 2019 v v
Aansluiten Benedenveer op Craijensteijn(K) In 2019 wordt dit krediet afgesloten na uitvoering van de laatste werkzaamheden. 2019 v v
Afkoppelen riolering 2019 (GRP 2019-2023)(K) Dit krediet is recentelijk gevoteerd op basis van het nieuwe GRP 2019-2023. De fasering van dit krediet wordt in de Kadernota 2020 opgenomen. 2019 v v
Bermgrasmaaimachine 2015(K) De bermgrasmaaimachine wordt in 2019 aangeschaft. 2019 v v
Bijdrage accommodatie VV(K) Conform planning. 2022 v v
Bouwkundige aanpassingen gemeentekantoor(K) Staat gepland voor 2019 2019 v v
Brandmeldcentrale Stationsweg 4(K) Uitvoering staat gepland voor 2019 2019 v v
Bronbad De Lockhorst Staat gepland voor 2020 2020 v v
Burg. Winklerplein Aanleg plein en OR(K) Het krediet van het BW-plein zal door middel van een separaat raadsvoorstel worden aangeboden. 2024 v v
Burg. Winklerplein Bushalte 2e fase(K) Het krediet van het BW-plein zal door middel van een separaat raadsvoorstel worden aangeboden. 2021 v v
Burg. Winklerplein Noord-en Zuidgevel(K) Het krediet van het BW-plein zal door middel van een separaat raadsvoorstel worden aangeboden. 2022 v v
Burg. Winklerplein Zuidooster(K) Het krediet van het BW-plein zal door middel van een separaat raadsvoorstel worden aangeboden. 2022 v v
C.V.-installatie Brandweerkazerne(K) Uitvoering staat gepland voor 2019 2019 v v
Circulatiepompen koeling inductieunits 2016(K) Staat gepland voor 2019 2019 v v
De Valk - Vervanging warmwaterinstallatie c.a.(K) Uitvoering staat gepland voor 2019 2019 v v
Gemeentekantoor - Vervanging installaties klimaat(K) Staat gepland voor 2019 2019 v v
Gemeentekantoor - Vervanging installaties klimaat(K) Staat gepland voor 2019 2019 v v
Haakarmwagen met kraan 2016(K) Deze haakarmwagen wordt in 2021 aangeschaft, omdat deze onder andere wordt ingezet bij het strooien. Bij mogelijke aanpassingen van het strooibeleid moet de wagen hiervoor uitgerust zijn. 2021 v v
Haakarmwagen(K) De Europese aanbesteding voor de aanschaf van de haakarmwagen loopt. De levering vindt eind 2019/begin 2020 plaats. 2019 v v
Herinrichting Bonkelaarplein 2018-2019(K) Werk is in voorbereiding, bewonersavond Q2. uitvoering gepland in Q4. 2019 v v
Herinrichting Middenveer 2018-2019(K) Start werkzaamheden 3e kwartaal 2019. Afronding project medio 2020 2019 v v
Herinrichting Molendijk-west/Baanhoek-oost(K) Voorbereidingen in uitvoering. Diverse onderzoeken uitgevoerd, concept ontwerp gereed. Vervangen kabels en leidingen start medio mei 2019. Aanbesteding civiele werken medio 2019, start uitvoering civiel eind 2019. Project gereed medio 2020 2020 v v
Herstraten Parallelweg langs Benedenveer(K) Werk is in voorbereiding, bewonersavond Q2. uitvoering gepland in Q2/Q3. 2019 v v
Herstraten Professorenbuurt Voorbereiding is gestart. Diverse onderzoeken zijn in uitvoering of reeds uitgevoerd. Ingenieursdiensten worden aanbesteed begin april 2019. Aanbesteding bestek 3e kwartaal 2019. Start werkzaamheden eind 2019/begin 2020. Afronding project medio 2020. 2020 v v
Herstraten Vogelbuurt De voorbereiding is opgestart door het werven van een ingenieursbureau. Vanwege de samenhang met de aanleg van het warmtenet en de vernieuwing van de kabels en leidingen onder de grond is dit project meer gaan omvatten dan alleen herinrichten. Er is samenwerking en afstemming nodig met HVC en de andere netbeheerders, waardoor werkzaamheden op elkaar moeten worden afgestemd. Dit vergt een langere voorbereidingstijd. Het project loopt de komende jaren door. 2020 v v
Herstraten Weresteijn-noord (binnenpaden)(K) Werk is voorbereid iom met bewoners. Aanbesteding loopt op dit moment. Uitvoering is gepland in Q2 2019 2019 v v
Houtversnipperaar 2016(K) De houtversnipperaar wordt in 2019 aangeschaft. 2019 v v
Huisvuilwagen (vervanging BV-RP-54) 2017(K) De Europese aanbesteding voor de aanschaf van de huisvuilwagen loopt. De levering vindt eind 2019/begin 2020 plaats. 2019 v v
Inbraakinstallatie Brandweerkazerne(K) Uitvoering staat gepland voor 2019 2019 v v
Kozijnen/dubbelglas gebouw Elektra 2016(K) Nut en noodzaak is in onderzoek, werkzaamheden worden meegenomen in onderzoek naar multifunctionele toepassing Elektra 2019 v v
Lichtmastarmaturen Staatsliedenbuurt(K) Conform planning. 2019 v v
Lift Kerkbuurt(K) De lift is gerealiseerd en in gebruik genomen. 2019 v v
Linoleum vloerbedekking kantoorvertrekken 2017(K) Staat gepland voor 2019 2019 v v
Meubilair gem.kantoor(K) Staat gepland voor 2019 2019 v v
Opbouwset: borstels tbv voertuig therm. onkruidb.(K) De opbouwset wordt in 2019 aangeschaft. 2019 v v
Pasjessysteem milieustraat ihkv afvalbeleidsplan(K) De invoering van een pasjessysteem voor de milieustraat is afhankelijk van het nieuwe Afvalbeleidsplan. 2020 v v
Real. Recreatief Knooppunt aankoop gronden(K) Dit krediet is meegenomen in het raadsvoorstel 'Grondexploitatie SP3/SB'. 2021 v v
Real. Recreatief Knooppunt overige investeringen(K) Dit krediet is meegenomen in het raadsvoorstel 'Grondexploitatie SP3/SB'. 2021 v v
Realisatie parkeerplaatsen NO-kwadrant(K) Uitvoering project afgerond. Financieel project afgerond. 2019 v v
Reconstr. kruispunt Parallelweg/op- en afrit A15 N(K) Op basis van het vastgestelde verkeers- en mobiliteitsplan is onderzoek uitgevoerd voor dit project. Uit dit onderzoek blijkt dat de scope van dit project moet worden vergroot. Hierdoor duurt de voorbereiding langer en start de uitvoering waarschijnlijk in 2020. Vanwege de scope uitbreiding zullen er ook meer middelen nodig zijn. Hiervoor wordt een separaat raadsvoorstel voorbereidt. 2020 v X
Regeltechniek klimaatbeheersing De Stoep 2016(K) Uitvoering staat gepland voor 2019 2020 v v
Regeltechniek klimaatbeheersing De Valk 2016(K) Uitvoering staat gepland voor 2019 2021 v v
Relinen riolering Gantelweg (GRP 2019-2023)(K) Dit krediet is recentelijk gevoteerd op basis van het nieuwe GRP 2019-2023. De fasering van dit krediet wordt in de Kadernota 2020 opgenomen. 2019 v v
Renovatie binnen- en buitenzijde toren NH-kerk(K) Dit krediet kan afgerond worden. 2019 v v
Revisie liftinstallatie De Stoep 2016(K) Uitvoering staat gepland voor 2019 2020 v v
Revisie luchtbeh.kasten gemeentekantoor 2016(K) Staat gepland voor 2019 2019 v v
Rioleringsplan - vervanging riolering 2018(K) Start werkzaamheden 3e kwartaal 2019. Afronding project medio 2020 2019 v v
Rioolverv. Baanhoek oost/Molendijk (GRP 2019-2023)(K) Voorbereidingen in uitvoering. Diverse onderzoeken uitgevoerd, concept ontwerp gereed. Vervangen kabels en leidingen start medio mei 2019. Aanbesteding civiele werken medio 2019, start uitvoering civiel eind 2019. Project gereed medio 2020 2020 v v
Rioolverv. Professorenbuurt 2019 (GRP 2019-2023)(K) Voorbereiding is gestart. Diverse onderzoeken zijn in uitvoering of reeds uitgevoerd. Ingenieursdiensten worden aanbesteed begin april 2019. Aanbesteding bestek 3e kwartaal 2019. Start werkzaamheden eind 2019/begin 2020. Afronding project medio 2020. 2020 v v
Rioolvervanging Staatsliedenbuurt(K) Conform planning. 2020 v v
Rioolvervanging Vogelbuurt 2019 (GRP 2019-2023)(K) Voorbereiding is opgestart door het werven van ing. Bureau. Er wordt samengewerkt met HVC ivm warmtenet. Project loopt de komende jaren door. 2020 v v
Sneeuwploeg/zoutstrooier 2015(K) De aanschaf van deze sneeuwploeg/zoutstrooier wordt doorgeschoven naar 2021, vanwege de mogelijke heroverweging van het strooibeleid. 2021 v v
Straatmeub. & groen tbv herinirichting Molendijk(K) Voorbereidingen in uitvoering. Diverse onderzoeken uitgevoerd, concept ontwerp gereed. Vervangen kabels en leidingen start medio mei 2019. Aanbesteding civiele werken medio 2019, start uitvoering civiel eind 2019. Project gereed medio 2020 2019 v v
Straatmeub. & groen tbv herinrichting Rivierdijk(K) De aanpak ligt op schema en wordt in 2019 uitgevoerd. 2019 v v
Transporter PL Toyota (vervanging 21-VXV-8)(K) De Transporter wordt in 2019 aangeschaft. 2019 v v
Transporter PL Toyota (vervanging 8-VDH-30)(K) De Transporter wordt in 2019 aangeschaft. 2019 v v
Verbouwing De Reling tbv gem.kantoor(K) Staat gepland voor 2019 2019 v v
Verkeersregelautomaat t.b.v. VOP aan de Deltalaan(K) De uitvoering is in 2020 voorzien 2020 v v
Verkorten wandelpromenade Kerkbuurt(K) In afwachting van uitspraak rechter op beroepschrift. 2019 v v
Vervangen asfalttoplaag en tussenlagen Baanhoek-O(K) Voorbereidingen in uitvoering. Diverse onderzoeken uitgevoerd, concept ontwerp gereed. Vervangen kabels en leidingen start medio mei 2019. Aanbesteding civiele werken medio 2019, start uitvoering civiel eind 2019. Project gereed medio 2020 2020 v v
Vervangen huisvuilcontainers(K) De vervanging wordt in 2019 uitgevoerd. 2019 v v
Vervanging CV installatie sportzaal De Valk 2017(K) Uitvoering staat gepland voor 2019 2021 v v
Vervanging div. asfaltdeklagen - Jaarschijf 2019(K) Werk is in voorbereiding. Uitvoering gepland in Q3. 2019 v v
Vervanging fundering en asfalt Parallelweg-west(K) Op basis van het vastgestelde verkeers- en mobiliteitsplan is onderzoek uitgevoerd voor dit project. Uit dit onderzoek blijkt dat de scope van dit project moet worden vergroot. Hierdoor duurt de voorbereiding langer en start de uitvoering waarschijnlijk in 2020. Vanwege de scope uitbreiding zullen er ook meer middelen nodig zijn. Hiervoor wordt een separaat raadsvoorstel voorbereidt. 2020 v X
Vervanging keukenapparatuur Gemeentekantoor(K) Staat gepland voor 2019 2019 v v
Vervanging koeling computerruimte 2014(K) Staat gepland voor 2019 2019 v v
Vervanging lichtmastarmaturen(K) Opgenomen in jaarplan. Is ingepland en loopt op schema. 2019 v v
Vervanging lichtmastarmaturen(K) Opgenomen in jaarplan. Is ingepland en loopt op schema. 2019 v v
Vervanging lichtmasten(K) Opgenomen in jaarplan. Is ingepland en loopt op schema. 2019 v v
Vervanging meubilair raadszaal(K) Vervangen van het meubilair wordt meegenomen in het project huisvesting raad. Uitvoeren start van dit project is 2020 2020 v v
Vervanging ondergrondse afvalcontainers(K) De vervanging wordt gefaseerd in 2019 en 2020 uitgevoerd. 2020 v v
Vervanging toegangssysteem gemeentekantoor(K) Staat gepland voor 2019 2019 v v
Vervanging zonnepanelen sportzaal De Valk 2017(K) Uitvoering staat gepland voor 2019 2019 v v
Verwarming bergingen Beyerinckstraat(K) Uitvoering staat gepland voor 2019 2019 v v
Voorbereidingskrediet uitbreiding begraafplaats(K)  Er is opdracht verstrekt voor projectleiding en het laten uitvoeren van geotechnische onderzoeken en terreininmetingen. 2019 v v
VW Transporter V-078-PD(K) De nog aan te brengen ARBO-voorzieningen zijn begin 2019 afgerond. 2019 v v
VW Transporter V-126-PD(K) De nog aan te brengen ARBO-voorzieningen zijn begin 2019 afgerond. 2019 v v
Wagen bode Renault (vervanging 38-NH-GT)(K) De auto voor de bode wordt in 2019 aangeschaft. 2019 v v
Windwerk vouwwanden De Stoep 2016(K) Uitvoering staat gepland voor 2019 2019 v v
Zonwering Brandweerkazerne(K) Uitvoering staat gepland voor 2019 2019 v v

Inleiding

Wij rapporteren op de geplande uitvoering van de investeringen die in 2019 of eerder gestart zijn. Afwijkingen worden hieronder kort toegelicht. Deze afwijkingen hebben geen financiële gevolgen voor het lopende begrotingsjaar 2019. Hoofdzakelijk komt dit omdat in ons afschrijvingsbeleid geregeld is dat afschrijvingen pas starten in het jaar nadat een investering gereed is gekomen. Door de nieuwe fasering van kredieten is er een verschuiving ontstaan in de kapitaallasten, zie hiervoor het voorstel 'fasering kredieten' in programma 5.