Financieel

Recapitulatieoverzicht

 Thema

Begroot 2019
voor turap

wijziging
1e turap

Begroot na
1e turap 2019

 Programma 1: Sociaal

 

 

 

 Lasten

 N            20.773

 N                 597

 N           21.370

 Baten

 V               2.053

 V                 710

 V              2.763

 storting in reserve

 N                   166

                        -

 N                  166

 onttrekking aan reserve

 V                   451

                        -

 V                   451

 Geraamd resultaat programma 1

 N            18.434

 V                 113

 N            18.321

 Programma 2: Economie, arbeidsmarkt en onderwijs

 

 

 

 Lasten

 N            21.416

 N                 264

 N           21.680

 Baten

 V            14.128

 V                 240

 V           14.368

 storting in reserve

 N                   364

                        -

 N                  364

 onttrekking aan reserve

 V                   385

                        -

 V                  385

 Geraamd resultaat programma 2

 N               7.267

 N                  24

 N              7.291

 Programma 3: Ruimte

 

 

 

 Lasten

 N            11.562

 N                 653

 N           12.215

 Baten

 V               6.836

 V                 423

 V              7.259

 storting in reserve

 N               1.177

                        -

 N              1.177

 onttrekking aan reserve

 V                   490

                        -

 V                  490

 Geraamd resultaat programma 3

 N               5.414

 N                 230

 N              5.644

 Programma 4: Bestuur, veiligheid en organisatie

 

 

 

 Lasten

 N            12.243

 N                 281

 N            12.524

 Baten

 V                   881

 N                 211

 V                   670

 storting in reserve

 N                   179

                        -

 N                   179

 onttrekking aan reserve

 V               1.174

                        -

 V               1.174

 Geraamd resultaat programma 4

 N            10.368

 N                 492

 N            10.860

 Programma 5: Financiën

 

 

 

 Lasten

 N               2.526

 V              1.034

 N               1.492

 Baten

 V            44.189

 N                     44

 V            44.145

 storting in reserve

 N                   180

 N                  357

 N                   537

 onttrekking aan reserve

                        -

                        -

                        -

 Geraamd resultaat programma 5

 V            41.483

 V                  633

 V            42.116

 Saldo van de programma's voor bestemming

 N                   433

 V                 357

 N                      76

 Mutaties in reserves

 V                   433

 N                 357

 V                      76

 Saldo van de programma's na bestemming

                       -

                       -

                       -

Meerjarenperspectief

Programma 1

2019

2020

2021

2022

2023

 Lasten:

 Cultuurvoorzieningen 9

 N    174

 N    184

 N    188

 N    191

 N    195

 Sport- en recreatievoorzieningen 2, 10

           -

 N       10

 N       10

 N       10

 N       10

 Zorg 1, 5, 6, 7, 8

 N    423

 N    573

 N    541

 N    541

 N    490

 Totaal lasten

 N    597

 N    767

 N    739

 N    742

 N    695

 Baten:

 Cultuurvoorzieningen 9

 V    159

 V    163

 V    166

 V    169

 V    172

 Sport- en recreatievoorzieningen 3, 4, 10

 N       32

 N       90

 N       90

 N       90

 N       90

 Zorg 5, 7

 V    583

 V    401

           -

           -

           -

 Totaal baten

 V    710

 V    474

 V       76

 V       79

 V       82

 Programma 2

 Lasten:

 Werk en ondernemerschap 2

 N       24

 N       24

 N       24

 N       24

 N       24

 Expl. Bouwgronden woonwijken 1, 3

 N    240

           -

           -

           -

           -

 Totaal lasten

 N    264

 N       24

 N       24

 N       24

 N       24

 Baten:

 Expl. Bouwgronden woonwijken 1, 3

 V    240

           -

           -

           -

           -

 Totaal baten

 V    240

           -

           -

           -

           -

 Programma 3

 Lasten:

 Afvalinzameling en verwerking 6, 8

 N    311

 N    311

 N    311

 N    311

 N    311

 Beheer openbare ruimte 1, 2, 4, 5

 N    142 

 N    135

 N    135

 N    135

 N    135

 Ruimtelijke ordening 9

 N    200

 

 

 

 

 Totaal lasten

 N    653

 N    446

 N    446

 N    446

 N    446

 Baten:

 Afvalinzameling en verwerking 3, 6, 8

 V    163

 V    163

 V    163

 V    163

 V    163

 Ruimtelijke ordening 9

 V    200

           -

           -

           -

           -

 Wegen, bruggen en riolen 7

 V       60

 V       50

 V       30

 V       30

 V       30

 Totaal baten

 V    423

 V    213

 V    193

 V    193

 V    193

 Programma 4

 Lasten:

 Bestuur 5, 7

 N       23

 N          6

 N          6

 N          6

 N          6

 Dienstverlening 1, 2

 V    105

 V    271

 V    204

 V    230

 V    230

 Sociale cohesie 9

 V       55

 V          6

 V          6

 V          6

 V          6

 Overhead 3, 4, 6, 8

 N    418

 N    382

 N    348

 N    399

 N    401

 Totaal lasten

 N    281

 N    111

 N    145

 N    170

 N    172

 Baten:

 Dienstverlening 1

 N    287

 N    321

 N    311

 N    316

 N    316

 Overhead 6

 V       76

 V       82

 V       89

 V       95

 V    101

 Totaal baten

 N    211

 N    239

 N    222

 N    221

 N    215

 Programma 5

 Lasten:

 Algemene heffingen 1, 2, 5

 V  1.034

 V    369

 V    374

 V    429

 V    407

 Totaal lasten

 V  1.034

 V    369

 V    374

 V    429

 V    407

 Baten:

 Algemene heffingen 3, 4, 5, 6

 N       44

 V    173

 V    154

 V    224

 V    255

 Totaal baten

 N       44

 V    173

 V    154

 V    224

 V    255

 Saldo meerjarenperspectief

 V    357

 N   358

 N   779

 N   678

 N   615