Algemeen

Inleiding

Hierbij bieden wij u de 1e tussenrapportage 2019 aan. In de 1e tussenrapportage zijn zowel de financiële en beleidsontwikkelingen verwerkt met betrekking tot 2019. Het startpunt hierbij is de stand bij de Programmabegroting 2019 inclusief wijzigingsvoorstellen, zoals het College Uitvoeringsprogramma, hierna te noemen CUP. Het college heeft de tussenrapportage doorontwikkeld door inzicht te geven op de activiteiten vanuit het CUP, de investeringen toe te voegen en niet meer alleen over beleidsmatige afwijkingen te rapporteren. Dit is een groeimodel waarbij we deze eerste opzet van de nieuwe tussenrapportage zullen evalueren met de auditcommissie.

Ontwikkelingen op hoofdlijnen

De raad wordt twee keer per jaar geïnformeerd over de financiële voortgang van de Begroting. Deze eerste Tussenrapportage 2019 geeft inzicht in de voortgang van de speerpunten en meldt financiële afwijkingen ten opzichte van de primaire begroting 2019. Op themaniveau krijgt de raad inzicht in de belangrijke financiële en beleidsinhoudelijke afwijkingen in de begrotingsuitvoering.

Allereerst wordt ingegaan op de voortgang van de speerpunten per programma en thema. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de verwachte onder- en overschrijdingen van de budgetten. Als financiële rapportagedatum is 31 maart 2019 gehanteerd.

Op basis van deze rapportage wordt een begrotingswijziging voorgelegd aan uw raad ter vaststelling. Daarnaast wordt de raad gevraagd in te stemmen met het vaststellen van een aantal kredieten. De begrotingswijziging is als bijlage bij het raadsbesluit bij deze Tussenrapportage gevoegd.

De primaire Begroting 2019 inclusief College Uitvoeringsprogramma sluit op € 492.892 nadelig. Dit bedrag is aan de algemene reserve (ar) onttrokken. Met het vaststellen van de begrotingswijziging bij deze Tussenrapportage komt het voorlopige resultaat 2019 uit op € 135.635 nadelig.

Samenvattend geeft de eerste Tussenrapportage 2019 het volgende beeld:

Primaire begroting 2019 V        325
Verwerking College Uitvoeringsprogramma N       818
Dekking CUP uit algemene reserve (ar) V       493
Stand Begroting 2019 voor 1e tussenrapportage -               0
Mutaties 1e tussenrapportage 2019 V       357
Storting in algemene reserve (ar) N       357

Stand Begroting 2019 na 1e tussenrapportage

-               0


De 1e tussenrapportage 2019 laat in jaarschijf 2019 een positief effect zien van € 357.000. Dit voordeel is voornamelijk toe te schrijven aan de incidentele voordelen op het sociaal domein. Voorgesteld wordt om dit voordeel te storten in de algemene reserve.

In de jaren 2020 t/m 2023 laat deze rapportage een structureel nadelige doorwerking zien (paragraaf 4.2). Dit is als bouwsteen betrokken bij de Kadernota 2020 en daarmee financieel vertaald in de Kadernota 2020.

Later dit jaar volgt nog een tussenrapportage waar mogelijk het resultaat wordt bijgestuurd. Bij het opstellen van de jaarstukken 2019 zal het definitieve resultaat bekend worden over 2019.

Leeswijzer

In de volgende hoofdstukken worden per programma beleidsontwikkelingen/-mutaties gerapporteerd. Met behulp van symbolen op onderdelen realisatie, middelen en activiteit wordt een oordeel gegeven over het betreffende beleidsonderwerp.

Gebruikte symbolen
Er is een hoofdsymbool en daarnaast symbolen voor deelaspecten. De deelaspecten zijn activiteiten en middelen. Het hoofdsymbool betreft ´Algehele realisatie´. Dit geeft een indruk van realisatie van het beleidsonderwerp in zijn algemeenheid, naar doelstelling binnen gestelde grenzen van tijd en middelen.

- Wanneer de algehele realisatie (voor) op schema of vermeldenswaardig is het symbool

- Als de gestelde algemene doelstelling niet gehaald wordt of de voorwaarden worden overschreden, is het symbool X.

De algemene realisatie duidt op het geheel van het beleidsonderwerp en kan dus een ruimere reikwijdte hebben dan de zaken die bij een onderwerp onder activiteiten en middelen genoemd worden. Het kan zijn dat weliswaar op deelaspecten er een afwijking is, maar dat gelet op de grootte van het project de algemene realisatie alsnog het symbool heeft .

De deelaspecten betreffen: de uitvoering van de geplande activiteiten of de hiervoor beschikbare middelen.

Een X icoon voor middelen is een financiële afwijking van > € 25.000 in de begroting voor enig begrotingsjaar. Hier geldt dat er geen zicht is dat dit (in de toekomst) wordt gecompenseerd door hogere inkomsten of lagere lasten. Afwijkingen < € 25.000 krijgen het icoon .

De icoon keuze bij ‘activiteiten’ is;

√: geen vertraging;
X: wel vertraging.

Financiële tabellen
We ronden bedragen standaard af op €1.000, tenzij anders weergegeven. We noteren een bedrag met een V of een N, waarbij V staat voor ‘per saldo voordeel’ en N staat voor ‘per saldo nadeel’. Een V kan zowel lagere lasten als hogere baten betekenen. Een N kan zowel hogere lasten als lagere baten betekenen. In de tabellen van paragraaf 2.x.3 staan cijfers achter de thema's die corresponderen met de genummerde toelichtingen op de afwijking in paragraaf 2.x.4.