Voorwoord 1e tussenrapportage 2019

In het kader van de controlerende taak van de raad is het van belang dat de raad inzicht heeft in de voortgang van de ambities zoals vastgelegd in de programmabegroting in zijn algemeenheid en het College Uitvoeringsprogramma (CUP) in het bijzonder.

Thans ligt een 1e Tussenrapportage voor die inzicht geeft in de voortgang. De rapportage richt zich zowel op beleidsmatige voortgang als de financiële stand van zaken. In tegenstelling tot het verleden wordt dus niet enkel gerapporteerd over beleidsmatige en financiële afwijkingen.

Deze vernieuwde 1e Tussenrapportage is een eerste aanzet om te komen tot een instrument dat de raad, meer dan voorheen, in staat stelt om kennis te nemen van de voortgang en waar nodig bij te sturen. De raad wordt, via de auditcommissie, in de gelegenheid gesteld om aan te geven of deze vernieuwde Tussenrapportage voldoet aan de wensen van de raad.

Sliedrecht, 21 mei 2019

Burgemeester en wethouders van Sliedrecht,
De secretaris,                              De burgemeester,

H.F. van Breugel                        drs. A.P.J. van Hemmen

Programma's, investeringen, financiën en bijlagen